Книга за предложения и оплаквания, която се предоставя на живущите при поискване. Предложенията и оплакванията се адресират до ксбву. Същата носи отговорност за своевременното им разрешаванеДата17.10.2018
Размер63 Kb.
ТипКнига
ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ"ТОДОР КАБЛEШКОВ"

 

Правилник

 ЗА  ВЪТРЕШНИЯ РЕД

В  ОБЩЕЖИТИЯТА

I.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник е разработен на основание чл.2 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (Обн., ДВ, бр. 70 от 1997 г., изм. и доп., бр. 3 от 1999 г., бр. 83 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 13 от 2004 г.). Той урежда реда за ползване и правилата за вътрешния ред в общежитията, управлявани и стопанисвани от ВТУ "Тодор Каблешков".

Чл.2. Общежитията при ВТУ са жилищни сгради, предназначени за временно задоволяване на жилищните нужди на студентите, докторантите и специализантите на редовно обучение.

Чл.З. Обитателите имат право да ползват помещенията само по предназначение.

Чл.4. (1) Настанените в общежитията студенти, докторанти и специализанти заплащат месечни наеми, семестриални депозити и други разходи, определени със Заповед на Ректора на ВТУ по предложение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се (КСБВУ) и съгласувани със Студентския съвет.

(2) В портиерната на всеки блок има книга за предложения и оплаквания, която се предоставя на живущите при поискване. Предложенията и оплакванията се адресират до КСБВУ. Същата носи отговорност за своевременното им разрешаване.

(3) Всеки живущ в общежитията на ВТУ носи отговорност за действията и поведението на гостите си, докато те се намират на територията на общежитията.

II.  УПРАВЛЕНИЕ  НА  ОБЩЕЖИТИЯТА.

НАСТАНЯВАНЕ  В  ОБЩЕЖИТИЯТА

Чл.5. (1) Ръководство на дейностите в общежитията се осъществява от Ректора и АС на ВТУ, чрез помощни органи като Студентски съвет, КСБВУ и специално назначени комисии.

(2) КСБВУ се назначава за срок от една учебна година и в нея се включват:

         1. Не по-малко от 70 % от представители на Студентски съвет - определени с протоколно решение на същия;

         2. Началникът на отдел "Стопанска дейност";

         З. Други помощни лица.(3) КСБВУ разработва критериите за класиране на кандидатите за общежития по реда на р. III от този правилник и други актуални за годината критерии. Те се оповестяват не по късно от 15 юни на текущата година.

(4) КСБВУ извършва проверка на състоянието на жилищните и нежилищните помещения в общежитията не по-късно от 30 дни преди настаняването в същите. Проверката приключва с протокол за състоянието на помещенията  и набелязване на мерки при необходимост.

(5) Молбите за настаняване, придружени с други документи, се подават в комисията.

(6) Приетите молби от КСБВУ се класират и оповестяват. Настаняването се извършва въз основа на класирането със заповед на Ректора на ВТУ. Първото класиране се оповестява не по-късно от три дни преди започването на учебната година.

(7) Настаняването в общежитията се извършва от управител-домакина на отделните общежития въз основа на издадената заповед. При настаняването се съставя приемно-предавателен протокол (по образец) за състоянието на помещенията и имуществото. По този протокол се контролира имуществото и се отчита неговото наличие и състоянието на помещенията при напускане на наемателите. Отговорността за липси и повреди е лична и солидарна между обитателите на отделното помещение.

(8) В началото на всеки семестър студентите представят уверение за студентското си положение. При промяна на същото уведомяват управител-домакина своевременно. При изтегляне на документи от факултетните канцеларии и канцеларията на колежа, или при напускане на училището представят на управител-домакина обходен лист за подписване.

Чл.6. (1) Във всяко общежитие се създава Домови съвет като орган на студентското самоуправление. Той се избира от общото събрание на настанените в блока, което е редовно при присъствието на 50% плюс един от тях или чрез упълномощени техни представители избрани по ред, предложен от Студентския съвет.

(2) Домовият съвет се избира за двегодишен срок, като ежегодно състава му се актуализира.

(3) Домовият съвет подпомага Академичното ръководство и упълномощените административни лица за правилното стопанисване на материалните активи, възстановяване на повредите и щетите и реда в общежитията.

(4) Домовият съвет предлага в интерес на всички живущи мерки по модернизацията и реконструкцията и организира общи мероприятия по поддържане на общежитието и прилежащите територии. Взема отношение по усвояването на средствата от депозитните вноски.

(5) Домовият съвет има право да предлага удължаване на срока за плащане на наема, когато прецени, че има основателни мотиви за това.

(6) Съставът на Домовия съвет, както и длъжностните лица, стопанисващи общежитието, се оповестяват на видно място във всяко общежитие.

Чл.7. Издаването на констативни протоколи за липсите и повредите в общежитията, даването на разрешение за ползване на уреди за отопление, готвене и други цели се извършва от комисия в състав:

· Началник на Стопански отдел;

· Управител - домакини на общежитията;

· Четирима представители на Студентски съвет;

· Отговорник по ПАБ и ОТТБ;

· други упълномощени лица.

Представителите на Студентски съвет са не по-малко от 50% от състава на комисията.Съставът на комисията се утвърждава от Ректора.

 Чл.8. С неусвоените за учебната година места от правоимащите от ВТУ по чл.2 от този правилник се разпорежда Ректорът и упълномощени от него лица, съгласувано със Студентски съвет и КСБВУ.

 

III.  ПОЛЗВАНЕ  НА  ОБЩЕЖИТИЯТА

 Чл.9. (1) Ползването на общежитията на ВТУ трябва да създава възможности за продължаване на учебния процес в извънаудиторни условия и за пълноценен отдих.

 (2) Управлението и стопанисването на прилежащите нежилищни части в общежитията се извършват съгласувано със Студентския съвет и КСБВУ, като приходите от тези обекти се използват за развитието на дейности във ВТУ и по чл.2 от този Правилник.

 (3) Право на ползване на общежитията на ВТУ имат студенти, докторанти и специализанти с установени жилищни нужди в гр. София при условие, че те и членовете на семействата им не притежават в гр. София жилище или вила, годни за целогодишно обитаване, не обитават такива, предоставени им от държавата, общините и ведомствата. Това обстоятелство се установява с декларация на учащите се, заверена в КСБВУ. В случай, че притежават такова, но то не задоволява жилищните им нужди и това е документално установено, КСБВУ може да вземе и друго решение.

 (4) Учащите се във ВТУ имат право да ползват общежитията при обучение еднократно за всяка образователна степен в рамките на срока, предвиден в учебния план за нея. Прекъсналите или презаписали учащи се могат да бъдат настанявани при условие, че са останали свободни места и в срок до една календарна година от датата на Заповедта с която са прекъснали обучението си. Същите заплащат наема, определен със Заповед на Ректора за тази категория.

 (5)  Правото на ползване на общежитията се прекратява:

    - при изтичане на срока за настаняване;

    - при завършване на образованието;

    - при прекратяване на обучението;

    - при наложено наказание "отстраняване".

Срокът за напускане е 10 дни за български студенти и 1 месец за чуждестранни, ако заповедта не указва друг срок.

 (6) Отстраняването от общежитието се извършва с мотивирана заповед на Ректора на ВТУ, която е индивидуален административен акт по смисъла на чл.2 от Закона за административното производство. 

 IV.  ПРАВИЛА  ЗА  ВЪТРЕШНИЯ РЕДВ  ОБЩЕЖИТИЯТА

Чл.10. Обитателят на общежитието се задължава да:

(1)  Спазва и изпълнява всички действащи държавни, общински и вътрешни разпоредби и административни актове, свързани с местоживеенето, заповеди на Ректора и правила уреждащи ползването на общежитията, Правилника за вътрешния трудов ред във ВТУ, Заповед Р-518/03 г., както и Правилата, регламентиращи пропускателния режим за влизане/излизане на хора и транспортни средства, както и внасянето и изнасянето на имущество в района на училището, обявени с изх.№1214/05 г.

(2) Пази и не поврежда имуществото в общежитията и прилежащата им територия и се отнася към него с грижата на добър стопанин. Спазва санитарно-хигиенните изисквания.

(3) Не размества между помещенията движимото имущество.

(4) Не се премества самоволно в друго помещение, неуказано в настанителната му заповед.

(5) Уведомява незабавно за констатирани липси и повреди управител-домакина и изисква съставянето на констативен протокол.

(6)  Заплаща виновно причинените щети.

(7)  Опазва и участва в почистването на зелените площи и други прилежащи към сградата територии.

(8) Заявява желание за ползване на електроуреди (хладилници, видео и радио апаратура, компютри и др., а в студените и крайни помещения отоплителни уреди до 1000W), а при получено разрешение за това, заплаща такса, определена със Заповед на Ректора.

(9) Заплаща определения със Заповед на Ректора наем до 15-то число на текущия месец.

(10) Заплаща семестриален депозит не по късно от един месец след започване на учебния семестър.

(11) Заплаща такси за надлимитна консумация на ел. енергия, студена и топла вода, както и други ползвани услуги от училищните мрежи: интернет, кабелна телевизия, телефон и др.

(12) Осигурява безпрепятствен достъп до ползваното помещение на длъжностните лица в съответствие със законите на страната, както и на комисията по чл.7.

(13) Носи и показва на дежурния портиер пропуск за съответното общежитие, който е задължителен и за влизане в района на училището. Входната врата се заключва от 24.00 до 05.00 часа и влизането в този период е възможно срещу представен пропуск за общежитието.

(14) Съблюдава времето за почивка от 14.00 до 16.00 и от 22.00 до 06.00 часа.

(15) При отстраняване напуска общежитието в указания в заповедта срок - след отчитане на  приетото имущество в пълна изправност, с издължени такси и предаден пропуск.

(16) Ползва специално оборудвани помещения за готвене и хранене.

Чл.11. Обитателите на общежитията имат право на следното:

(1) Ползват по предназначение отдадените им помещения и общите такива, както и обслужващите ги съоръжения.

(2) Извършват подобрения на бита в отдадените им помещенията, /извън архитектурно-строителните/ - боядисване, поставяне на тапети, мокети и др. за своя сметка. Тази дейност се разрешава от КСБВУ и управител-домакина.

(3) Приемат гости до 22°° часа със съгласието на съквартирантите си, след предоставяне на документите им за самоличност в портиерната, като:

         1. Лица в явно нетрезво състояние или без документ за самоличност не се допускат.

         2. Останалите да нощуват по изключение гости заплащат цена за нощувка, определена със Заповед на Ректора.

         3. Гостуващите роднини по права линия (майки, бащи, братя и сестри) имат право на не повече от 3 (три) безплатни нощувки на месец, при наличие на свободни места и при съответната регистрация.(4) Участват при избора на органите за студентско самоуправление, могат да бъдат избирани за членове на същите.

(5) Правят предложения до ръководството на ВТУ, КСБВУ и административните лица в общежитието за подобряване на реда за ползване на общежитията и отстраняване на допуснати слабости.

Чл.12. На настанените в общежитията се забранява следното:

(1) Нарушаването на определеното време за почивка.

(2) Изнасянето на инвентар  извън  общежитието, както и повреждане на имуществото в сградата и около нея.

(3) Извършването на действия, застрашаващи здравето или живота на други хора.

(4) Извършването на ремонти и други промени по инсталациите и техническите съоръжения в общежитието по какъвто и да е повод.

(5) Ползването на уреди за отопление и готвене в стаите, с изключение на тези, одобрени от комисията по чл.7.

(6) Ползването на открит огън за осветление, отопление и др. цели, както и инсталирането на  електроуреди с по-голяма сумарна консумация на енергия от предвидената за електроинсталацията на помещенията.

(7) Изхвърлянето на отпадъци и други предмети от прозорците и тяхното оставяне на места в сградата на общежитието или в пространството около него извън определените за целта.

(8) Внасянето, употребата или разпространяването на наркотици и каквито и да е други упойващи и психогенни вещества.

(9) Предоставянето, или използването под каквато и да е форма на помещенията в общежитията за офиси или складове на фирми.

(10) Пушенето на територията на общежитията /ПМС №329/08.12.04 г., ДВ бр.110/17.12.04 г./.

Чл.13. Наказания, налагани при нарушаване на правилата за вътрешния ред.

(1)  При констатирани нарушения на вътрешния ред се налагат следните наказания:

         1. Предупреждение за отстраняване от общежитията на ВТУ.

         2. Отстраняване от общежитията на ВТУ за срок от една година, или завинаги.

При налагането на това наказание се налага и съответстващо на нарушението административно наказание от Ректора. Ако наказания същевременно напуска и училището, съответният декан не връща последната диплома и други документи до издаване на ползваното помещение по надлежния ред и изплащане на всички дължими суми към общежитията.

 (2) Наказания по ал.1 се налагат при следния ред:

         1. При представен писмен доклад от управител-домакина на общежитието за незаплащане на сумите по чл. 10, ал.9, 10 и 11, както и по  чл. 10, ал. 6.

         2. При представен писмен доклад за неосигуряване на достъп на длъжностните лица до наетото помещение през времето от 06°° до 22°° часа, се налага наказание по чл. 13.(1).1, като нарушителят заплаща разходите по замяната и ремонта на заключващите устройства, монтирани на входната врата. При повторно нарушение се налага наказанието по чл.13.(1).2.

         3. При констатирано и описано в протокол на комисията нарушение на правилата за противопожарна защита, както и непозволено експлоатиране или ремонт на техническите инсталации се налага наказание по чл.13.(1).1. При повторно нарушение се налага наказание по чл.13.(1).2.

         4. При всички други случаи училищната КСБВУ определя наказания по чл.13 след разглеждане на всички факти по случая.

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Този правилник се приема на основание чл.2 от Наредбата за ползване на студентските общежития, ЗВО, Закона за държавната собственост, ПМС №80/07.08.1997 г, ПМС №35/11.02.1998г. както и Правилника за устройството и дейността на ВТУ „Тодор Каблешков” и отменя всички действащи до сега във ВТУ правилници за ползване на общежитията и вътрешния ред в тях. Всички неупоменати в този правилник въпроси се решават по реда на Наредбата за ползване на студентските общежития (ДВ бр.70/22.08.1997 г.) и от КСБВУ при ВТУ.

2.  Контролът по изпълнението на настоящия правилник се осъществява от Ректора, Помощник-ректора на ВТУ, Началника на Стопански отдел и КСБВУ.3.  Правилникът влиза в действие от деня на приемането му от Академичния съвет на ВТУ  с пр. №  №17/07.12.2005 г и се обнародва на видни места във всички общежития на ВТУ.
Каталог: students -> admin
students -> Програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4
students -> Модул 1 Inkonabula
students -> Катедра „социология” икономика и социология
students -> Окс “магистър” Редовно обучение I курс /Ф-т „ЕЕ”
students -> Зависимости между питагоровите тройки и степените на простите числа
students -> Програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
students -> Списък на студентите
students -> С п р а в о ч н и к н а студента първокурсник


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница