П р а в и л н и к за вътрешния трудов редстраница1/3
Дата18.06.2018
Размер435.58 Kb.
  1   2   3

Общ. Брезник

гр. Брезник

ул.”Борис Антов” 3


Тел: 07751 / 21 44

GSM: +359 / 887 697 628

E-mail: brezitsa@gmail.com


___________________________________________________________________________

Утвърдил:……………./Е.Алексова-директор/


П Р А В И Л Н И К

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

НА ДГ”БРЕЗИЦА”БРЕЗНИК

М.септември 2016г.
ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С този правилник се конкретизират правата и задълженията на работниците и служителите и урежда организацията на труда, съобразно дейността на ДГ”Брезица”

Чл.2. В правилника са формулирани общите изисквания към членовете на трудовия колектив, като същите се задължават да изпълняват изискванията за трудова дисциплина. Конкретните изисквания са определени в длъжностни характеристики.

Чл.3. Този правилник е валиден за всички, които работят в ДГ”Брезица”, както и за тези, които се намират на територията на градината.

ГЛАВА ВТОРА
ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Раздел първи

Трудов договор
Чл.4.Трудовият договор се сключва между служителя или работника и директор при условията и реда на КТ и изискванията за заемане на учителските длъжности в детската градина. Трудовият договор се изготвя в три екземпляра, единият остава в досието на лицето, а другия се връчва на лицето, третия в класьора за трудови договори, срещу подпис. Размерът на трудовото възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения са регламентирани във Вътрешните правила за работна заплата.

Чл.4.1.В три дневен срок от сключването на трудовия договор работодателя е длъжен да изпрати уведомление до НОИ – чл.62., ал.3 и ал.4 от КТ. Завереното уведомление се подписва от лицето и се съхранява в досието на лицето.

Чл.5.При сключване на трудовия договор директора запознава работника или служителя с предмета на дейност, обем на работа, мястото и характера на работата, с условията на труд, почивки и отпуски, трудовите задължения, в зависимост от заеманата длъжност и му връчва длъжностна характеристика и кодекс на поведение, които се подписват от служителя или работника, като един екземпляр от тях остават в личното му досие

Чл.5.1.При сключване на трудовия договор директора запознава лицето и с етичния кодекс на работещите с деца, който се подписва от лицето и се съхранява в личното досие.

Чл.5.2.При сключване на трудов договор се извършва начален инструктаж на лицето, който се удостоверява в книгата за инструктажите.

Чл.6.Документите, необходими за сключване на трудов договор са на базата на Наредба № 4, която ги регламентира:

 • Молба свободен текст

 • Професионална биография

 • Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, професионално-квалификационна степен.

 • Документ за стаж по специалността, трудова книжка или препис извлечение за трудовия стаж.

 • Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа

 • Свидетелство за съдимост

 • Удостоверение от психиатър, че не се води на отчет / за учителските длъжности/Раздел втори

Процедура и методи за подбор на кадрите
Чл.7.Директорът обявява свободните работни места в 3-дневен срок от овакантяването им в бюрото по труда и в РУО -Перник , определя дата за събеседване, изискванията към кандидатите и изискванията за заеманата длъжност, началния и крайния срок за подаване на документите - в съответствие Вътрешните правила за подбор, назначение и определяне възнагражденията на персонала.

Чл.8.За заемане учителските длъжности в детската градина се спазва чл.24 от Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директора и педагогическите специалисти - за изискванията за заемане длъжността” учител ” , а именно:

 • Придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър”, „бакалавър” или „професионален бакалавър” с професионално направление „педагогика”, специалност „предучилищна педагогика” или „начална и предучилищна педагогика” и присъдена професионална квалификация – детски учител или детски и начален учител

Чл.9.Подборът на кадрите се извършва чрез събеседване с кандидатите, след подаване на необходимите документи, в обявената дата - съобразно Вътрешните правила за подбор, назначаване и определяне възнаграждението на персонала, за сключване и прекратяване на трудовите договори.
Раздел трети

Изменение на трудовото правоотношение
Чл.10.Директорът или служителят или работникът не могат да променят едностранно съдържанието на трудовото правоотношение, освен в случаите и по реда, установени в закона

Чл.10.1.Не се смята изменение на трудовото правоотношение, когато работника или служителя е преместен на друго работно място в детската градина, без да се променя длъжността и размерът на трудовото възнаграждение

Чл.10.1.1.Директорът може при наложена / производствена/необходимост, както и при престой да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в детската градина или извън нея за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаите на престой - докато той продължава – чл.120 от КТ.

Чл.10.1.2.Промяната се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.

Чл.10.1.3.Работодателят може да възложи на работника или служителя работа от друг характер, макар да не съответства на неговата квалификация, когато това се налага по непреодолими причини- чл.120, ал. 3 от КТ.

Чл.10.2.Работодателят може едностранно да увеличи трудовото възнаграждение на работника и служителя

Чл.10.3.Трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните, като строго се спазват изискванията на чл.118 и чл.119 от КТ.

Чл.10.4.Когато нуждите на ДГ налагат работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите му задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 дни без прекъсване. При командироване на работници и служители се спазват разпоредбите на КТ и Наредбата за командировките в страната.

Чл.10.5.Директорът може да бъде командирован от Кмета на община Брезник
Раздел четвърти
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Чл.11.С прекратяване на трудовия договор престава да съществува трудово правоотношение.

Чл.11.1.Прекратяване на трудовия договор става с писмена заповед на директора, в която точно е отразено основанието на съответния член от КТ, въз основа на който става прекратяването.

Чл.11.2.Прекратяването на трудовия договор се извършва при строго спазване разпоредбите на КТ.

Чл.11.3.Издадената заповед се връчва лично на работника или служителя.

Чл.11.3.1.При отказ на лицето да я получи се изготвя протокол от двама свидетели, които удостоверяват, че заповедта е връчена лично, но лицето е отказало да я приеме.

Чл.11.3.2.Ако лицето откаже да присъства при предаването, заповедта за прекратяване на трудовия договор се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл.11.3.3.Ако лицето откаже да приеме връченото предизвестие за прекратяване на трудовия договор се изготвя протокол, от двама свидетели, които удостоверяват , че предизвестието е връчено, но лицето е отказало да го приеме.

Чл.11.4.Основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и датата на освобождаване се вписват в трудовата книжка на лицето

Чл.11.5.Трудовата книжка се предава незабавно на лицето, ако тя не може да бъде върната лично се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл.11.6.При прекратяване на трудовото правоотношение строго се спазват разпоредбите на КТ, относно предизвестието, паричните обещетения и тяхното изплащане, като и разпоредбите на КТД.

Чл.11.7.Строго се съблюдават разпоредбите от КТ, относно лицата, подлежащи на закрила от съкращения и уволнения.

Чл.11.8.При прекратяване на трудовия договор от работодателя при закриване на част от детската градина или съкращаване в щата директора може да извършва подбор на персонала, на базата на утвърдени от него критерии.

Чл.11.9.При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да изпрати уведомление по образец до НОИ.

ГЛАВА ТРЕТА
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Раздел първи

Общи положения
Чл.12.Всеки служител в ДГ работи по длъжностна характеристика, като се запознава с нея и подписва два екземпляра - един за лицето, друг за досието. Неразделна част от длъжностната характеристика е Етичният кодекс на работещите с деца, който се връчва на всеки служител при постъпването му на работа, едновременно с връчването на длъжностната характеристика.

Чл.12.1.Всеки служител е длъжен да спазва правилника за вътрешен ред и правилника за безопасни условия на обучение и труд, всички вътрешни правила и инструкции, утвърдени от директора, да работи добросъвестно и ефективно:

 • да спазва работното време и да го използува само за изпълнение на възложената му работа.

 • да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работно време алкохол или друго упойващо вещество

 • да работи качествено и ефективно

 • да пази живота и здравето на децата

 • да пази грижливо имуществото на ДГ, да пести материалите и средствата.

 • да пази доброто име на ДГ, да не злоупотребява с нейното доверие и да не разпространява поверителни за ДГ сведения.

 • да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения

 • да се отнася с уважение към родителите и останалия персонал за издигане авторитета на ДГ.

 • да уведомява ръководството за недостатъци в организацията и условията на труд, които пречат за изпълнение на задълженията му.

 • да изпълнява законните нареждания на работодателя

 • да спазва вътрешните правила и да не пречи на другите да изпълняват трудовите си задължения.

 • да изпълнява и всички други задължения, които произтичат от нормативен документ, от трудов договор и от характера на работата.

 • да уведомява директора своевременно за отсъствието си от работа.

 • при ползване на болничен отпуск да информира директора в деня на извършения преглед от лекаря лично или по телефона за времетраенето на отпуска, относно бързо осигуряване на заместник

 • да информират директора за належаща промяна на работната смяна, наложено излизане по-рано или по време на работа, закъснения за работа. Промените стават само с разрешение от директора

Чл.12.2.Всеки служител да съгласува работа си с останалите, в съответствие указанията на директора и да не извършва действия, които пречат на останалите.
Раздел втори

Директор
Чл.13.Директорът е длъжен да осигури необходимите условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение. Осигурява:

 • работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение

 • работно място и условия в съответствие с характера на работата

 • здравословни и безопасни условия на обучение и труд

 • указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, запознаване с правилника за вътрешния ред, дейността и устройството на ДГ и правилника за безопасни условия на обучение и труд – с вътрешните правила и инструкции

 • условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самоподготовка.

Чл.13.1.Директорът , като орган на управление в ДГ:

 • Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност

 • Спазва и прилага ДОС

 • Осигурява безопасни условия на обучение и труд

 • Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия

 • Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства

 • Сключва и прекратява трудовите договори със служителите

 • Обявява свободните места в бюрото по труда и в РУО Перник

 • Награждава и наказва учители, в съответствие с КТ, този правилник и ЗПУО.

 • Организира приемането на деца и обучението и възпитанието им в съответствие с ДОС

 • Подписва и подпечатва документите

 • Контролира и отговаря за правилното водене на задължителната документация

 • Организира вътрешния контрол на дейността на целия персонал, съобразно нормативните документи и дава препоръки за подобряване на работата, организира разработването, приемането и реализирането на годишния план на ДГ

 • Грижи се за обогатяване на материалната и дидактична база в ДГ

 • Осигурява условия за здравно-профилактична дейност

 • Изготвя длъжностното разписание на персонала и утвърждава поименното разписание на длъжностите и работните заплати

 • Изготвя и утвърждава длъжностното разписание

 • Отговаря за воденето на задължителната документация, според Наредба №8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование

 • Отговаря за изпълнението на финансовата система в ДГ.

 • Осигурява прозрачност при работата в условията на делегиран бюджет, като периодично запознава колектива с изпълнението на бюджета и състоянието на ДГ.

 • Съхранява печата на ДГ

Чл.13.2.Директорът е председател на педагогическия съвет и е длъжен да осигурява изпълнение на решенията му.

 • Разпорежданията на директора са задължителни за целия персонал

 • При отсъствие на директора за срок по-малък от 60 календарни дни той определя със своя заповед свой заместник от педагогическия персонал.

 • При отсъствие на директора повече от 60 календарни дни кметът на общината сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняващ длъжността.

Раздел трети

Учители
Чл.14.Учителят е длъжен да спазва трудовата дисциплина и да изпълнява всички разумни изисквания на директора.

Чл.15.Учителят е длъжен:

 • да изпълнява задълженията си, определени в длъжностната характеристика, нормативните актове в системата на предучилищното и училищно образование, КТ.

 • да организира и провежда обучението и възпитанието, съобразно ДОС

 • да организира и провежда възпитателно-образователната работа в съответната група, като диагностицира знанията и уменията на децата, според ДОС и съдейства за пълната им интеграция в групата.

 • да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа

 • да планира редовно учебното съдържание и дейностите в групата

 • да преподава на книжовен български език

 • да изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни, Плана за действие при бедствия и аварии.

 • да изпълнява решенията на ПС, както и препоръките на контролните органи

 • да спазва утвърдените правилници, правила и инструкции

 • да уведомява своевременно директора при наложено отсъствие

 • да участва редовно в работата на педагогическия съвет и да изпълнява решенията му , както и препоръките на директора, контролните органи и на РУО Перник.

 • опазва здравето и живота на децата по време на цялостния престой на децата в ДГ, както и по време на други дейности , организирани от него или от ДГ. Носи лична отговорност за живота и здравето на децата по време на регламентираната си почивка, независимо, че не е в групата. По време на регламентираната си почивка инструктира пом. Възпитателя как и с какво да занимава децата през този период, като пом. Възпитателя няма право да напуска групата.

 • повишава своята квалификация

 • контролира редовното посещение на децата и изисква от родителите бележки за отсъствието им

 • вписва бройката на децата в дневника на групата до 08.45 часа. При необходимост прави лично корекция на бройката при домакина до 10.00 часа.

 • да удостоверява с подписа си данните, подадени в таксовата книга.

 • отговаря за правилното и редовно попълване и водене на документацията, според изискването на Наредба №8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование

 • при наложена необходимост от поправка в документацията учителят зачертава с червен химикал сгрешения текст, в близост поставя правилния и се подписва, задължително уведомява директора, който полага подпис и печат, след подписа на учителя.

 • да свиква родителски срещи след уведомяване на директора. На първата родителска среща запознава родителите с учебната програма, с правата и задълженията на децата и като родители. На всяка родителска среща, на която се разискват въпроси за дарения, се води протокол, в който се вписват решенията. Копие от протокола се връчва на директора.

 • при отклонение в здравословното състояние на децата в групата за деня да уведоми медицинската сестра и да търси контакт с родителите.

 • да участва във всички форми и мероприятия, свързани с цялостната дейност на ДГ, извън пряката преподавателска 6 часова заетост с децата. Останалите 2 часа до 8-часовия работен ден може да използва и извън детската градина за самоподготовка и квалификация

 • да информира родителите за развитието на детето им.

 • да не ползва мобилен телефон в заниманията с децата.

 • да не пуши, да не внася алкохол

 • да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави.

 • да не внася в ДГ оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност

 • да приема сливанията на групите при необходимост и да сменя своята смяна при наложена необходимост - отсъствие на учител и невъзможност да се назначи заместник.

 • да уведоми предварително директора при извеждане децата извън ДГ

 • Следи стриктно дали порталната врата на двора е заключена по време на престоя на децата на двора.

 • Стриктно следи дали порталната врата към община Брезник е заключена по време на престоя на децата навън

 • при участие на децата в регионални, национални и други мероприятия учителят, придружаващ децата е длъжен да подготви сл. документи - списък на децата с ЕГН и подписан от учителя-ръководител и директора и заверен с печата на ДГ, името на медицинската сестра, медицински преглед с дата и място на прегледа, декларация – съгласие на родителя.

Чл.15.1.Учителят има право:

 • да дава мнения и предложения по дейността на ДГ

 • да получава информация за възможности за повишаване на своята квалификация

 • да участва в определяне на стратегията на ДГ и организиране на дейности , извън учебния план.

 • Да избира варианти на учебни пособия и помагала

 • Да избира организационните форми на обучение и на възпитание

 • Да получава информация, относно състоянието на ДГ.

 • Да прави предложения пред ПС

 • Да членува в синдикална организация

Чл.15.2.Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата, се поощряват с грамота и предметни и парични награди, а чрез медиите дейността им се популяризира за получаване на обществено признание.

Чл.15.3.На учителя се забранява:

 • Отделянето му от децата, без да е осигурил длъжностно лице, на което е дал съответните инструкции

 • Четене на вестници, списания и др.литература, извън тази, необходима в работата му, гледане на телевизия, филми

 • Изнасяне и разпространение на поверителна информация, свързана с цялостната дейност на детската градина с цел уронване авторитета на ръководство, учители, персонал и доброто име на ДГ.

 • Насърчаване с преки действия или бездействия на мероприятия или дейности, нарушаващи установените в детската градина правила и уронващи авторитета на детската градина..

 • Политическа дейност в детската градина

 • Извеждането на децата извън ДГ, без да е осведомил директора и осигурил поне още един придружител

 • Да използва служебното си положение за лично облагодетелстване

 • Да допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на децата, както дискриминации на основа пол, народност, етническа принадлежност и религия.

 • Да се договаря с външни лица или фирми за извършване на услуги без изричното разрешение на директора.

 • Да организира дейности с децата на политическа, етническа и религиозна основа.

 • Да отстранява дете от занимания или други извънучебни дейности.

 • Да изменя регламентираното време за обучение, храна и почивка.

 • Да изтрива и нанася корекции върху задължителната училищна документация

 • Следи за наличието на съмнителни лица, вещи и предмети, като своевременно уведомява директора и полицията при необходимост

Чл.16.Учителят не може да нарушава правата на детето, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

Раздел четвърти

Непедагогически персонал
Чл.17.Основните задължения по трудовото правоотношение се уреждат съгласно длъжностната характеристика, КТ, правилника за вътрешен ред и правилника за безопасни условия на обучение и труд, инструкциите за съответната длъжност, както и от етичния кодекс на работещите с деца.

Чл.17.1.При изпълнение на работата са длъжни :

 • да използват цялото работно време за изпълнение на задълженията по длъжностна характеристика.

 • да спазват всички изисквания за безопасни условия на обучение и труд, както и всички инструкции за това.

 • да пазят грижливо цялото имущество на ДГ, да не разхищават енергия, вода, средства,

 • да изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативни актове и характера на работата.

 • изцяло да съгласуват работата си с педагозите и другите колеги, за най-ефективна работа

 • забранява се изнасянето на всякакво имущество на детската градина, като документация, хигиенни материали, технически средства и др Ако това се налага служебно, да става само след разрешение от директора.

 • да поддържат безупречна хигиена в помещенията и двора на детската градина.

Чл.17.2.Непедагогическия персонал носи изцяло отговорност за здравето и живота на децата по време на техния престой в ДГ и по време на организирани мероприятия извън ДГ.

Чл.17.3.При отсъствие на член от непедагогическия персонал, колегите му поемат служебните му задължение по отношение хигиенизацията и др.дейности до назначаването на заместник, след устна или писмена заповед на директора.

Чл.18.1.Помощник-възпитателят отговаря за здравно-хигиенните условия в групата

 • спазва установената трудова дисциплина и изпълнява работата по

длъжностна характеристика, явява се на работа в състояние, което й позволява да изпълнява поставените задачи.

 • Пази авторитета на ДГ и нейния престиж, не злоупотребява с

доверието на работодателя.

- поддържа дворното пространство чисто- Сутрин посреща децата, а следобяд ги изпраща и носи лична отговорност за здравето и живота на децата от съответните групи / в зависимост от входовете/

 • По време на регламентирана почивка на учителките поема грижата за децата и носи лична отговорност за тях, като изпълнява това, което учителката е разпоредила през този период. Абсолютно се забранява напускането на групата през този период – на регламентираната почивка на учителите.

 • Спазва техническите и технологични изисквания и правила, всички правилници, правила и инструкции, както и законовите разпореждания на директора

 • Сервира храната в естетически вид, с всички необходими реквизити

 • Сменя редовно покривките при замърсяване

 • Сменя редовно спалното бельо

 • Съпровожда децата до тоалетната

 • По време на оперативките на учителите с директора поема изцяло отговорност за живота и здравето на децата, като абсолютно се забранява напускането на групата през времето на оперативката на учителите.

 • Повишават своята квалификация и качество на работа

 • Не оставя на достъпни места дезинфекционни и перилни препарати

 • Спазва задължително работното облекло

 • Всеки петък от седмицата извършва основно почистване на занималните и сервизните помещения.

 • При излизане на децата извън ДГ придружава учителката

 • При инфекциозно заболяване извършва усилена дезинфекция и хигиена

 • Подпомага дейността на перачката

 • Следи за наличието на съмнителни лица, вещи и предмети, като своевременно уведомява директора и полицията при необходимост

 • Стриктно проследява дали входната врата на ДГ е заключена, като стриктно спазва установения пропускателен режим. Домофонната система да бъде освободена само в часовете на прием – 7.30 ч до 8.30 ч. и часовете на издаване на децата – 16.00 до 17.00ч. През останалото време вратите са заключени и работи домофонната система.

 • Следи стриктно дали порталната врата на двора е заключена по време на престоя на децата на двора.

 • Стриктно следи дали порталната врата към община Брезник е заключена по време на престоя на децата навън

Чл.18.2.Кухненския персонал /готвач, работник в кухня/ работи съгласно длъжностната си характеристика, при стриктното спазване на изискванията на Системата за самоконтрол и ХАСЕП изискванията, както и при строго спазване Закона за храните и води редовно цялостната документация по тях.

 • производствената дейност в кухнята се организира и ръководи от

готвача, който отговаря пряко за работата на раб. в кухня, за количеството и качеството на храната.

 • готвачът спазва утвърдената технология за производство, следи за

сроковете на годност на влаганите продукти, отговаря за правилното съхранение на готовата продукция и своевременното зареждане на групите.

 • Стриктно изпълнява седмичното меню – за децата от 2 до 3 години и седмичното меню за децата от 3 до 7 години

 • готвачът присъства лично при изписване на продуктите за деня и при съставяне на седмичното меню.

 • Готвачът следи за правилната експлоатация на кухненските съоръжения и уреди.

 • При отсъствието на готвача, работника в кухня поема неговите функции и носи лична отговорност за правилното оползотворяване на хранителните продукти, както за качеството и количеството на храната.

 • Всеки петък от седмицата кухненския персонал извършва основно почистване и хигиенизиране на кухненските помещения, съоръжения и уреди.

Чл.18.3.Работникът по поддръжка работи съгласно длъжностната си характеристика, при стриктно спазване на изискванията на всички вътрешни правилници, правила, указания и инструкции.

 • извършва текущи ремонти в ДГ

 • прави заявки при домакина за необходимите му материали за ремонт.

 • Отговаря за поддържането и осигуряването на пълна безопасност на всички съоръжения, мебели, уреди , технически средства, ел. инсталация, отоплителни и нагревателни уреди, противопожарни уреди и др, за безопасната експлоатация на помещенията и двора на ДГ.

 • Отговаря за поддържането на дворните площи, поливане, косене

 • Изпълнява общи задачи, възложени му от директора.

 • Следи за наличието на съмнителни лица, предмети и вещи в ДГ, като информира директора и полицията при необходимост.

Чл.18.4.Административният персонал /домакин, счетоводител/ работи съгласно длъжностната си характеристика.

 • съгласува дейността си, съобразно изискванията на нормативните документи и стриктно спазва разработената Система за финансово управление и контрол в ДГ.

 • Спазва всички срокове за представяне на съответните финансови и счетоводни отчети и документи в община Брезник

 • Спазва строга финансова и счетоводна дисциплина

 • Стриктно изпълнява нарежданията и препоръките на контролните органи

 • Следи за наличието на съмнителни лица, предмети и вещи в ДГ, като информира директора и полицията при необходимост.

 • Отговаря за живота и здравето на децата по време на престоя им в ДГ.

Чл.18.5.Медицинската сестра работи съгласно длъжностната си характеристика, изготвена от кмета на общината. Мед.сестра разработва и провежда в ДГ:

 • програми, свързани с профилактиката и промоцията на детското здраве

 • води и съхранява медиц. документация и опазва материалната база в здравния кабинет

 • при съмнение за инфекциозно заболяване на дете в ДГ уведомява директора, родителите и личния лекар на детето.

 • Поддържа постоянна връзка с ръководството и с членовете на ПС

 • Отговаря за съхранението, отчитането и разходването на медикаментите и консумативите в медицинския кабинет

 • Изготвя съвместно с готвача и домакина седмичното меню, съобразно Наредбата за здравословно хранене на децата от 2 до 3 години и децата от 3 до 7 години и съответните рецептурници. Менюто се изготвя до петъка, предшестващ работната седмица, подписва се от мед.сестра и домакина и се поднася на директора за утвърждаване.

 • Отговаря за правилното функциониране на ХАСЕП системата в кухнята.

 • Отговаря за хигиенното и здравословното състояние на ДГ.

 • Грижи се за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд

 • Провежда ежедневен филтър и следи имунизациите

 • Носи отговорност за спазване на строг санитарно-противоепидемичен режим

 • Набелязва мерки за избягване на травми, отравяния и изгаряния

 • Провежда закалителните процедури с децата.

 • Изнася нагледна здравна информация на видно и достъпно място

 • Периодично води обучение на персонала за оказване на първична долекарска помощ

 • Контролира текущата дезинфекция и я ръководи при епидемични взривове.

 • Подпомага дейността на учителите.

Чл.18.6.Медицинската сестра е пряко подчинена на директора на ДГ, който определя работното му време, съгласно спецификата на работа в нея и КТ.

Чл.19.Всички служители нямат право :

 • Да възлагат непосилни задачи на децата

 • Да изказват некомпетентни мнения за дейността на детската градина, в частност за педагогическия персонал и ръководството, да уронват имиджа й, да изнасят каквато и да е вид информация , касаеща дейността й.

 • На неучтиво отношение към родителите и близките на децата.

 • Да използват родителите за лични облаги

 • Да запазват и изнасят храна , извън ДГ.

 • Да изнасят перилни и миещи препарати и да изпират лични вещи.

 • Да допускат външни , непознати лица без легитимация. Същите се придружават от длъжностното лице до кабинета на директора, в случай, че искат среща с него.

 • Да допускат пряка или непряка дискриминация спрямо децата , основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Чл.19.1.Охранителния и пропускателен режим е дело на всеки служител.

Чл.19.2.Когато е отправен сигнал до директора за изнасяне, липса на материали или неправомерното им използване , той проверява сигнала и информира колектива за резултатите от направената проверка.


Каталог: documents -> word
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
word -> Медицинска дейност Цена
word -> Е. Алексова-директор/ п р а в и л н и к


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница