Кодекс с препоръки за хуманно отношение към едрия рогат добитъкстраница1/5
Дата13.04.2017
Размер0.67 Mb.
#19138
ТипКодекс
  1   2   3   4   5
КОДЕКС С ПРЕПОРЪКИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЕДРИЯ РОГАТ ДОБИТЪК
Defra
Бележки
След обсъждане, този кодекс (който обхваща параграфи от 1 до 150) е бил предоставен на двете камари на парламента, за да бъде публикуван, съгласно глава 3, Селско стопанство (смесени клаузи), от Акт, издаден през 1968 г.

Тази глава по принцип позволява на „Министрите” да изготвят кодекси с препоръки за хуманно отношение към едрия рогат добитък и да публикува подобни кодекси, ако те бъдат одобрени на ниво парламентарни камари.


Първоначалната дефиниция на „Министрите” (вж. параграф 50 от закона от 1968) обаче бе променена, след като Шотландия и Уейлс се преобразуват и създават отдел по екология, хранене и селскостопанство.

В Англия, правомощията на „Министрите” първо са прехвърлени на Министъра на селското стопанство, рибарството и храненето чрез Наредба за Прехвърляне на функциите, 1999 (S.I. 1999/3141) и по-късно е прехвърлена на Държавния секретар към Министерство на селското стопанство, рибарството и храненето чрез Наредба 2002 (S.I. 2002/794).


В Шотландия, правомощията на министрите са прехвърлени на Шотландските министри, съгласно закон от 1998 (1998 c.46), а в Уелс, правомощията са прехвърлени директно на Парламента, съгласно чл. 2 (a) от Парламента на Уелс, (прехвърляне на функции), наредба 1999 (S.I. 1999/672).

Всички препратки в този кодекс са препоръчителни публикации, които не представляват част от кодекса, а единствено имат целта да предоставят възможности за допълнителна информация.УВОД


Този увод не е част от кодекса, но обяснява неговата роля и основанията, върху които стъпва. Законодателният текст, оцветен по различен начин в текста не е част от кодекса. Той е актуален към датата на написване и публикуване на този кодекс.

Имайте предвид, че законодателните текстове подлежат на ревизия и трябва да бъде проверявана тяхната актуалност. (Вижте Приложението с допълнителна информация).


Благосъстоянието на селскостопанските животни (Англия)

Наредба (S.I. 2000 No. 1870) наредба 10:

- всеки, който работи или наема лице, което гледа животни, трябва да:

- бъде запознат със съответните точки от кодекса за хуманно отношение, да има достъп до копие от този кодекс, докато се грижи за животните, е получил наставления и обяснения за този кодекс.

- всеки, който държи животни, който, съзнателно или не, позволява животни да бъдат държани, не трябва да работи с тях, докато не се информира за съдържанието на кодекс за хуманно отношение.

В наредба 2 се посочва, че ‘кодекс за хуманно отношение’ означава, кодекс, издаден съгласно глава 3, Селско стопанство (смесени клаузи), от Акт, издаден през 1968 г.


Предизвикването на ненужна болка или стрес на селскостопански животни е нарушение на параграф 1(1) от Акт, издаден през 1968 г. Неспазването на положения в кодекса, въпреки че не са със статута на нарушение, може да бъде ползвано като правен аргумент за доказване на вина на лице, обвинено в причиняване на ненужна болка или стрес, съгласно закона за „Благосъстояние на селскостопанските животни”(параграф 3(4)) Англия.

наредба 2000 (S.I. 2000 No. 1870), наредба

3(1), която заявява следното: - собственици и гледачи на животни трябва да предприемат всички разумни мерки, за да: подсигурят хуманното отношение към животните, които са под тяхна грижа; да осигурят животните срещу всякаква ненужна болка или страдание.
Благосъстоянието на селскостопанските животни (Англия)

Наредба 2000 (S.I. 2000 No. 1870) наредба 3(3), гласи следното:

За да може да взема решения за условията, при които се държат животните, изисквани по график 1 от наредбата, собственикът или гледачът на животни трябва да има поглед върху техния вид, развитието, адаптацията и одомашняването им, както и психологическите и етологични нужни, според установения опит и научни достижения.
Благосъстоянието на селскостопанските животни (Англия)

Наредба 2000 (S.I. 2000 No. 1870) наредба 11, гласи следното:

Когато оторизирано лице счита, че животно се държи по начин, който може да му предизвика ненужна болка, страдание или рани, или по някакъв друг начин се нарушават условията по тези правила, може да издаде предписание на лицето, което предполага, че е отговорно за животните, изисквайки от този човек в определен период, посочен върху предписанието, то да предприеме необходимите действия, за да осигури условия, отговарящи на наредбата. Оторизираното лице трябва да посочи в предписанията основанията за изискване именно на тези условия от наредбата.
Благосъстоянието на селскостопанските животни (Англия)

Наредба 2000 (S.I. 2000 No. 1870) наредба 13(2), гласи следното:

При всеки казус на оспорване на условията за държане на животните, собственикът или гледачът на животните може да използва аргументи в своя защита, които се намират в кодекса за хуманно отношение към селскостопанските животни, за да докаже, че условията му отговарят на изискванията.
Кодексът цели да поощри всички, които се грижат за селскостопански животни да държат на най-високите стандарти и да ги постигат. Без добро стопанисване на животните, те никога няма да бъдат добре защитени. Ако стопаните следват този кодекс, ще постигнат нужните стандарти по хуманно отношение. Независимо от това, колко е приемлива една система по принцип, без добро и компетентно стопанисване, благосъстоянието няма да бъде добро.
Благосъстоянието на едрия рогат добитък е разработено в рамките на Съвета по Благосъстояние на селскостопанските животни и е познато като „5те свободи”. Тези критерии са основата за оценка нивото на благосъстоянието на животните във всяка една система за отглеждане на животни, както и при индустриални условия.

Петте свободи са:

1 свобода от глад и жажда

- чрез свободен достъп до прясна вода и хранене, което позволява поддържане на добро здраве и жинненост;

2 свобода от дисконфорт

- чрез подсигуряване на необходимата среда, покрив и удобно място за почивка;

3 свобода от болка, нараняване и болести

- чрез превенция на болести и бърза диагностика;

4 свобода да изразява свободно поведението си

- предоставяне на достатъчно място, нужното оборудване, и съответен брой животни от един вид;

5 свобода от страх и стрес

- чрез подсигуряване на условия и държане, които не позволяват ментално (психическо) страдание.


Предвид петте свободи, необходимо е хората, които се занимават със селскостопанските животни, да демонстрират:

• гледане, отговорно планиране и мениджмънт;

• умело, съзнателно и образовано стопанисване на животните;

• адекватен дизайн на средата (пример е система за селскостопански животни);

• внимателно държане и транспорт на животните, и

• хуманно умъртвяване (клане).

Законът за защита на животните от 1911-2000 представлява основното рамково законодателство, свързано с проявата на жестокост към животните.

Най-общо казано, нарушение е (по глава 1, от 1911 и 1912) да проявяваш жестокост към домашни животни и животни в плен, чрез някакво деяние, което е направено или е пропуснато да бъде направено.


Глава12(2) от закона от 1911 овластява директора на полицията да настанява животни на безопасно място, след като ги изземе от хора, срещу които е образувано следствие, до решение на съда в нечия полза. Всички разумни разходи по ветеринарномедицинското лечени се възстановяват от обвинения собственик.
Според глава 1 от Закона за защита на животните от 1954, поправен през 1988, съдът може да забрани на човек по този закон да полага грижи за животни. Забраната може да бъде специфична за отделни видове животни и за период, който съдът приеме за достатъчен.
Допълнението към закона за защита на животните, направено през 2000 година, позволява на съда да издава отделни заповеди, свързани с грижата, притежанието и клането на животни, държани за търговски цели, които дейности са обект на преследване, още по закона от 1911 година, чрез така наречения „ищец”. „Ищец” по закона от 2000 може да бъдат отделни структури, които предявяват искове (Кралската структура на ищците, държавни отдели и местни власти) и всяко физическо или юридическо лице, одобрено от Дирекцията по околна среда, храна и селскостопански дейности (Defra). Също така законът от 2000 година позволява на ищецът да възстановява разходи на собственика.
Този кодекс е приложим само в Англия и е приет от Държавния секретарият по околната среда, храненето и селскостопанските дейности (следствие на одобрение на проекта от двете камари на парламента. Той заменя (също само в Англия) съществуващия кодекс, издаден през 1983.
Подобни кодекси са създадени в Шотландия, Уейлс и Северна Ирландия. Докато тези нови кодекси се издадат, съществуващият кодес ще продължи да се прилага в Шотландия и Уейлс. Подобна е ситуацията и в Северна Ирландия.

ТОЗИ КОДЕКС ПО ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ Е ИЗДАДЕН НА 23 АПРИЛ 2003 ГОДИНА


ВЪВЕДЕНИЕ


1. Този кодекс (действащ в Англия) покрива всички видове, спадащи към „едър рогат добитък”. Понятието “едър рогат добитък” се отнася до волските стада (като крави, и волове), включва също биволи и бизони. Теле е всяко животно, под 6 месеца.

2. Кодексът с препоръки се прилага към едрия рогат добитък от всякакъв вид, държан във всички видове стопански системи. Първа глава на кодекса представя препоръките, които се отнасят до гледането на едър рогат добитък от всякакъв вид и възраст. Втора глава покрива онези препоръки, които се отнасят до отделни видове едър рогат добитък (като телета, добитък за разплод и млекодаен добитък). Ако тези препоръки се спазват, това ще помогне значително за защита на благосъстоянието на стадата. Препоръките на кодекса не са изчерпани и не са съставени с цел да заменят експертното мнение, като това на ветеринарния хирург.

3. Системата за отглеждане, която се използва и броя и размера на стадата трябва да зависят от следното:

• пригодността на средата на фермата;

• колко животни фермата може да поеме по едно и също време;

• компетентността на държателя на стадата и

• колко време собственикът на животните има намерение да изпълнява задълженията си

4. Органичното селско стопанство се извършва съгласно допълнителни, законодателно установени стандарти. Въпреки това, тези стандарти не се отнасят до хуманното отношение. Ако настъпват конфликти между стандартите за органично селскостопанство и благосъстоянието, тези конфрликти трябва да бъдат обсъждани със структурата, която е сертифицирала органичното отглеждане. В допълнение, необходимо е да се търси съвет на експерт, като ветеринарен хирург например.


5. Като цяло, колкото по-голям е броят на животните, толкова по-големи умения и грижа са необходими за подсигуряване на благосъстоянието им. Никакви промени не трябва да бъдат правени по стопанисването, оборудването и производството докато не се огледат възможните фекти върху хуманното отношение на животните.
6. Съответното законодателство по хуманно отношение се прилага на собственици, както и на всеки, който отглежда едър рогат добитък от името на собствениците, независимо от това къде се намира добитъкът. Писмен договор би бил достатъчен, за да се подсигури това, че всеки е наясно със задълженията си по хуманно отношение. Въпреки това, независимо дали съществува договор или не, законовите задължения се прилагат винаги. Някои аспекти от стопанисването на живи животни може да окажат ефект и върху здравето и безопасността на техния гледач. Съвет по тези въпроси предоставя местния инспекторат по безопасност на селското стопанство към изпълнителната агенция по здраве и безопасност.


Каталог: fileadmin -> subnetwork -> awsee -> fawbg
fawbg -> Джойс Де Силва, Състрадание към селскостопанските животни
fawbg -> Здравословно състояние и благосъстояние на животните при органично животновъдство
fileadmin -> This is the story of an ancient meditation technique named Vipassana, which shows people how to take control of their lives and channel them toward their own good
fileadmin -> До клъстера Дуално професионално обучение към гбитк
fileadmin -> An den Vorstand der dbihk до Управителния съвет на гбитк
fawbg -> Отношението между цените на храната и грижата за животните
fileadmin -> Bulgaria trading
fawbg -> Транспортиране на коне за клане
fawbg -> Доклад за бройлери Балансиране на производство и благосъстояние


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница