Кодекс за поведение на държавния служител и Утвърдените на основа на кодекса Вътрешни правила за поведение на държавните служители в Община-Търговищестраница9/9
Дата17.09.2017
Размер1.56 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Общинска администрация Суворово

Проучени:

Стратегия за повишаване на административния капацитет на служителите от администрацията на община Суворово;

Стратегия за подобряване на достъпа на гражданите и бизнеса и прозрачност в управлението на служителите от администрацията на община Суворово;

Правилник за вътрешния трудов ред в общинската администрация гр. Суворово;

Инструкция за деловодната дейност в община Суворово;

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Суворово.


Констатации

Общинската сграда е изключително добре поддържана. Служителите са ведри и учтиви. На видно място е поставено информационно табло, което постоянно се актуализира. Сесиите на Общинския съвет се излъчват по радиото, а за информирането на гражданите се ползва местна кабелна телевизия, както и от месец май 2009 г. услугите на ПР-агенция, която регулярно изработва и праща на медиите (регионалните и национални на територията на област Варна) прессъобщения за дейностите и добрите практики в общинската администрация и общината като цяло. Съществува информационен център с обслужване на „едно гише”.

Създадени са възможности за обратна връзка с гражданите и условия за сигнализиране за корупционни прояви или нарушение.

Сайтът е добре структуриран. На видно място е сложена опция за анкета с гражданите, има и опция за подаване на сигнали за корупция. Сайтът е двуезичен и постоянно се актуализира. Има представена информация за приемното време за обслужване на гражданите. В центъра се извършват административни услуги на принципа „едно гише”.

Общинската администрация и Общинския съвет са разработили и приели много и богати като съдържание материали и документи, целящи прозрачността и отчетността в работата си.

При прегледа на материалите констатирахме, че горепосочените документи в пълнота включват мерки по решаването на проблемите за прозрачност и отчетност на административното обслужване, което дава своите положителни резултати.

В анкетирането бяха обхванати трима служители от общинската администрация, трима представители на бизнеса и петима граждани.

Служителите имат следните характеристики: • във възрастовия диапазон 31-40 години;

 • осреднено стажът на анкетираните в общината 10 години;

 • образователният ценз на анкетираните служители е висше образование и всички са преминали специално обучение за длъжността и дейностите, които днес осъществяват;

 • налице е приоритета на живата информационна връзка с гражданите – срещи, приемни, консултации, както и доброто поддържане на информационните табла;

 • всички са запознати с разработените и приетите материали за оптимизиране на прозрачността и отчетността на административното обслужване;

 • споделят, че са задоволени като материална база за осъществяване на дейността си;

 • дават положителна оценка на екипа;

 • споделят, че по-скоро не са получавали негативни оценки за работата си.

Гражданите заявяват, че са постоянно информирани за работата на общинската администрация. Положително оценяват приетите мерки по посока на прозрачност и отчетност. Анкетираните не споделят, че са им известни прояви, които могат да се определят като корупционни и не са подавали такива сигнали. Според един от анкетираните всичко, което е трябвало да бъде въведено за подобряване на работата на общинската администрация е направено. Анкетираните не споделят, че са им известни прояви, които могат да се определят като корупционни и не са подавали такива сигнали, както и че през настоящия мандат не са получавани сигнали за корупционни прояви в общинската администрация.

Приемният ден на кмета и неговите заместници с граждани на практика е перманентен.


Препоръки:

 • Препоръчваме да се положат усилия за подобряване екипността в работата;

 • Да се обърне внимание на спазването на деловия служебен протокол при работа и подобряване организацията по обслужването на гражданите в неравностойно положение;

 • Да се въведе система за периодична отчетност и за системна атестация на служителите.


Областна администрация Варна

Проучени:

Харта за правата на потребителя на административни услуги в областна администрация Варна;

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в областна администрация Варна;

Вътрешни правила за организация на работата с електронно подписани документи в областна администрация Варна;

Наръчник по качеството Раздел 7 Създаване на продукта, т. 7.2. Процеси, свързани с клиента по „Система за управление на качеството” ISO 9001:2000 и съпътстващи документи: Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица, Вътрешни правила за организация на работа, документооборота и общи правила на административно обслужване в Областна администрация-Варна, Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, Устройствен правилник, Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация от Облaстна администрация Варна.
Констатации


 • На входа има информационното табло, което не е много добре оформено и подредено;.

 • Указателното табло за приемните дни и часове не е двуезично;

 • Към момента на провеждането на приемната по проекта в областна администрация нямаше възможност за достъп на на лица в неравностойно положение, но започваше подготовка за монтиране на рампа за облекчаване достъпа на такива лица;

 • Започнало е преустройство на деловодството, което ще се разшири и ще предоставя по-добри условия за прием;

 • Атмосферата е делова и служителите са вежливи, но не носят личните си баджове;

 • Създадени са условия за попълване на документи и сядане, но помещението не е добре осветено и масите не са много удобни за писане;

 • Интернет сайта е добре конструиран и актуално поддържан, макар че в някои раздели като напр. „Общините в областта” има известни пропуски;

 • Има утвърдени форми за даване на сигнали от гражданите – кутия на входа, в сайта е дадена възможност за онлайн сигнали и предложения, както и „горещ” телефон;

 • Гражданите дадоха положителна оценка за компетентността и културата на обслужване от страна на служителите, но в същото време се натъкнахме и на сигнали, че се допускат пропуски при кореспонденцията с гражданите и забавяне отговорите на повдигнати от тях въпроси във времето;

 • Необходимо е да се подобри системата за записването на гражданите за приемните дни на отделните дирекции и служби, тъй като по мнението на гражданите към настоящия момент това им коства много време и поне двукратно посещение в администрацията – напр. може това да става и чрез сайта;

 • Служителите от областна администрация споделиха при разговори и в анкетата, че числеността им е недостатъчна и че са затруднени от факта, че трябва да попълват множество справки за различни агенции и министерства.

По принцип може да се обобщи, че освен горепосочените пропуски областна администрация ВАРНА е територия на прозрачност и добра отчетност, високо качество на обслужването на гражданите и представителите на бизнеса. Добре се работи с медиите. Организират се редовни пресконференции


Препоръки

 • Популярността на уебсайтовете като форма на информационна връзка между областната администрация с гражданите и бизнеса е очевидна, но във връзка с повишаването на тяхната ефективност по посока на оптимизиране на практиките за отчетност и прозрачност е необходимо:

 • да се динамизира структурата на сайта и се сигнализира за най-актуалното и важното, като се подчертава названието на адресата;

 • да се въведе възможност документите, които са в pdf формат да бъдат обръщани във doc формат, който единствен може да бъде четен от четящите устройства за незрящите, което може да стане чрез опцията „версия за печат” например или въобще да се представят направо в doc формат;

 • да се въведе режим на актуално поддържане и администриране на сайта.

 • Очевидно разработените документи, предвиждащи оптимизирането на отчетността и прозрачността в административното обслужване са недостатъчно известни и най-вече въведените в тях повишени възможности на гражданите за достъп до обществена и лична информация. Във връзка с това предлагаме в листовките обнародващи Хартата на правата на клиента да се посочат всички документи като наименования и най-вече извадки, касаещи правата на гражданите, маршрутна карта на документооборота, специализацията на дирекциите и службите по проблеми, телефоните им и пр.

 • Да се публикуват годишните отчети на администрацията на сайта;

 • Да се обърне повече внимание на носенето на баджове от служителите на администрацията и подходящ начин на обличане;.

 • Липса на система за периодична отчетност и за системна атестация на служителите.


Обобщени резултати от анкетирането във област Варна

Предвиденото анкетиране в настоящия проект обхвана, съобразно плана: • 37 служители в областната и общинските администрации;

 • 30 граждани

 • 10 представителя на бизнеса, работещи в общините на област Варна.

Анализът на получените резултати дава основание да се изрази мнение, че предприетите мерки за подобряване на качеството на обслужването и за осъществяване на идеята общините да се превърнат в територия на прозрачност и отчетност, с нулева толерантност към корупция, се приемат не просто като належащи, но и дали своя положителен практически ефект.

Оценка на трите групи анкетирани за това дали дава своя практически ефект провежданата политика на областната/ общинска администрация за подобряването на прозрачността и отчетността и за повишаването на качеството на обслужване е дадена по-долу.

Анкетирани лица

да

по-скоро „да”

по-скоро „не”

не

1

Административни служители

86,5 %

13,5 %2

Граждани

76,7 %

26,7 %

3,3 %

3,3 %

3

Представители на бизнеса

76,9 %

23,1 %Аналогичен като пропорция, но с известна степен на занижение на показателите е и резултатът по въпроса доколко областна / общинска администрация предоставят своевременно и достатъчно пълно информация, касаеща гражданите и бизнеса.
Анкетирани лица

да

по-скоро „да”

по-скоро „не”

не

1

Административни служители

59,5 %

35,1 %

5,4 %
2

Граждани

46,7 %

30,0 %

20,0 %

3,3 %

3

Представители на бизнеса

38,5 %

53,8 %

7,7 %Налице е адекватна на по-широкия спектър в негативните оценки на гражданите и представителите на бизнеса, самокритична оценка и разширяване на спектъра към отрицателната оценка и сред служителите в администрацията.

Може би тъкмо поради това е и положителното оценяване на гражданите и представителите на бизнеса за професионализма и културата на обслужване на обслужващите ги служители и най вече по въпросът: „Намират ли в лицето на административните служители добри партньори при решаването на проблемите си?”

Анкетирани лица

да

по-скоро „да”

по-скоро „не”

не

б/о

1

Граждани

63,3%

23,3 %

6,7 %

3,3 %
2

Представители на бизнеса

46,2 %

23,1 %30,7 %
Деликатното премълчаване от страна на представителите на бизнеса по този въпрос -30, 7 %, очевидно или са на границата да изрекат „нито да- нито не”, отколкото някой от негативни оценки, тъй като явно за тях в бизнесът такива оценки са незначителни. И разбира се в бизнеса е по-важното да бъде свършена работата, независимо от харесването и положителните оценки.
От гледна точка на въпросът за прозрачността като информираност съществено значение има кои от използваните информационни канали са най-търсени и ефективни. В това отношение отново може да представим графично мненията на гражданите и представителите на бизнеса. В случая това ще бъде, кои източници на информация, които ползва общинската администрация са най-ефективни за тях..


анкетирани лица

информационно

табло


електронен сайт

СМИ

брошури,

листовки


срещи

приемни


уведомителни писма

1

Граждани

6,7 %

40 %

23,3 %

10 %

30 %

13,3%

2

Представители на бизнеса

23,1 %

76,9 %

46,2 %

7,7 %

30,8 %

15,4 %Анализ на материалите в пресата във Варненска област през периода

от 11.05.2008 год. до 11.05.2009 год.

Количествена характеристика

Близо 90 на сто от информацията, която се публикува в местната преса касае новините, генерирани на територията но областния център. Причините за това са – от една страна по-големия брой на жителите, потенциални потребители на изданията, а от друга страна – на концентрацията на структури, отговарящи за изпълнението на държавни дейности в област Варна или Североизточния район на планиране.

Пресата във Варна няма заделени страници за отразяване само на новини от региона. Изключение прави в. „Черно море”, който има заделени страници с наименование на колонцифъра „Новини Варна/Региона”, но от самото наименование става ясно, че и тук превес вземат информациите, генерирани в областния център.

През обследвания период става видно, че най-много информация, свързана с общините във Варненска област генерират общините Аврен, Долни чифлик, Аксаково и Белослав. Новини, свързани с останалите общини, се появява веднъж, най-много два пъти на седмица, а за някои липсва и такава в порядъка на повече от месец.

Причините за преобладаващата информация за дейностите в общините се генерира от кмета на съответната община. Кметовете на общините Аврен, Долни чифлик, Аксаково и Белослав са такива, които повтарят или потретват своя мандат. Те са известни на журналистите във Варна, които ги търсят за информация. Сред останалите причини са следните: напр. община Долни чифлик има подписан договор с ПР-агенция, която изпраща информация до медиите най-малко един път седмично, ПР-специалист има и в община Белослав и в община Вълчи дол.
Качествена характеристика

Информацията във вестниците, които бяха изследвани по време на периода, показа тенденция, която се наблюдава през последните години. Новините, свързани с т.нар. малки общини на територията на Варненска област се характеризира най-вече с проблематиките относно: кандидатстване на общините с проекти по оперативните програми на ЕС, информация за етапите на проекта, крайния резултат на проекти, свързани с предпресъединителните програми, празници в общините и др. п.

.

Количествена стойност на качествената характеристика

Най-голямата част от публикациите в местната преса е свързана с информации за действащи проекти по програми, финансирани от ЕС.

На второ място е информацията за културния живот на населените места в общините във Варненска област. Най-голяма част засяга мероприятията свързани с отбелязването на годишнини на обявяването на населените места за градове (което е ставало с укази на МС), 100-годишни юбилеи на жители на общините, фолклорни мероприятия, посещения на представители на Министерския съвет – премиер, министри, зам-министри, директори на дирекции в общините.

На трето място са публикации, свързани с решения на Общинските съвети на общините във Варненска област. Не се наблюдава тенденция за системно отразяване на сесиите на общинските съвети във вестниците, които излизат на територията на областта. Единственото изключение прави община Долни чифлик, която работи с ПР-агенция.

От няколко години екипът на Областна администрация – Варна организира отворени приемни на областния управител с кметовете на Варненска област. На тях често се канят и представители на медиите във Варна. Въпреки, че периодът е по-дълъг, отколкото в параметрите на заданието, екипът провери – попита журналистите, при организирането на дълбочинните интервюта, за полезността на такива отворени срещи.

Журналистите одобряват и подкрепят действията на Областна администрация за организирането на изнесените приемни по общините във Варненска област. Според представителите на пресата, това генерира по-различни материали и те имат възможността на място да видят как действа и работи връзката между регионалната власт – в лицето на областния управител и неговия екип и екипите на съответните общински администрации.


Настоящият анализ няма претенции да бъде изчерпателен и да дава всички гледни точки за оценка на действителното състояние на проблемите за прозрачността и отчетността на областните и общински администрации в Североизточния район за планиране.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница