Конкурсни условия І. Предмет на конкурса за избор на Изпълнител и документи към подадената офертаДата25.10.2018
Размер231.87 Kb.
#97591
ТипКонкурс


ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

8890 Твърдица, пл. “Свобода”№ 1, тел.: 0454/42311, fax: 0454/44049,

e-mail: oba_tv@mail.bg; oba_tv@abv.bg; www.tvarditsa.org
ОДОБРЯВАМ:

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015-2016 г. – ОБЩИНА ТВЪРДИЦА„

================================================================================

Община Твърдица - 2015 г.

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ
І. Предмет на конкурса за избор на Изпълнител и документи към подадената оферта
1. Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за извършване на „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”

2. Място за изпълнение на поръчката:


1. ІV - 53034 гр.община Сливен - Жълт бряг - гара Чумерна - 16.5 км;

2. ІV - 53036 (Градско - Чумерна) - Бяла паланка - 0.8 км;

3. ІV - 53038 (Градско - Чумерна) - Боров дол - 2.3 км;

4. ІV - 53421 (Твърдица - Н. Загора) - Сборище - Шивачево - гр. община Сливен - 13.1 км;

5. ІV - 53425 Шивачево - Близнец - 7.2 км;

6. ІV. - 53444 Твърдица - гара Твърдица - 0.6 км;

7. ІV - 53446 (Твърдица - Н. Загора) - Оризари - (Твърдица - Н. Загора) – 1.2 км; -

8. ІV - 53448 гр. община Н. Загора - яз. Жребчево - Твърдица - 11.6 км;

9. ІV - 53449 (Твърдица - Н. Загора) - Шивачево - 7.2 км;

10. ІV - 53451 гр. община Н. Загора - Червенаково - гр. Община Сливен - 10.6 км.;

11. ІV-66016 гр. община Н. Загора - Сърцево - Близнец - 8.0 км;

12. Т-1 (Елена - Твърдица - Н. Загора) – местност „Циганска поляна” - 9.0 км;

13. Т-3 (Твърдица - яз. Жребчево) - местност "Лагун" (депо за ТБО) - 3.5 км;

14. Т-4 (Твърдица - яз. Жребчево) - местност "Метанит" (ДВУИ) - 1.2 км.


Всичко: 92.8 км
Кандидатът или участникът да притежават собствена техника, за което да представи заверено копие на талон или договор за наем, за експлотационен зимен сезон 2015-2016 г. обхващащ периода на поръчката.

Да притежава минимум следната техника - опесъчител с гребло - 2 бр.; трактор с мощност над 100 к.с. – 1 бр.; верижен трактор – 1 бр.; снегорин – 2 бр.; товарачна машина – 1 бр.


Критерий за определяне на изпълнител: най-ниска цена
Срок на валидност на офертата – най-малко 90 (деветдесет) дни
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен негов представител. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се предава комплектована със следните документи:

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата.

1. Приложение № 1 - Административни сведения

2. Заверени копия от кандидата на документи за регистрация – съдебна регистрация на фирмата или единен идентификационен номер, съгласно чл. 23 от ЗТР.

3. Заверено копие от кандидата на документ за регистрация на фирмата по ДДС или декларация, че същата не е регистрирана.

4. Приложение № 2 – Декларация за наличие на техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката.

5. Приложение № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т.1, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП.

6. Приложение № 4 – Декларация за срок на валидност на офертата.

7. Приложение № 5 – Декларация за приемане на условията на проекта на договора

8. Приложение № 6 – Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката.

9. Приложение № 7 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

10.Приложение № 8 – Декларация от участника за участие на подизпълнител.

11. Приложение № 9 – Ценова оферта.

12. Приложение № 10 – Проект на договор - Не попълнен, подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец.
ІІ. Провеждане на избора
1. Конкурсната комисия оценява и класира постъпилите предложения в два етапа:


 • Етап І – Съответствие с изискванията – класират се фирмите, подали офертите си в срок, в надлежно запечатани пликове и с пълна документация, представена съгласно условията на възложителя.
 • Етап ІІ – Финансова оценка и крайно класиране – офертите, преминали през етап І, се класират по предложена най-ниска цена за снегопочистване и опесъчаване на километър път. Материалите необходими за извършване на този вид дейност (пясък, луга, сол, разсол) трябва да бъдат предвидени в цената за километър път.


Офертата с най – ниска цена се класира на първо място.
Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането, оценяването на офертите и за класирането на участниците, който се подписва от всички членове и се представя на възложителя, заедно с цялата документация за утвърждаване. С това приключва работата на комисията.
ІІІ. Договор за възлагане на изпълнението
1. Възложителят сключва писмен договор с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

2. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

3. Съгласно чл. 101е, ал. 2, при сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5.

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”
СПИСЪК

на документите в офертата на ....................................................... за участие в
Съдържание и поредност на документите:


 1. ________________________________________________

 2. ________________________________________________

 3. ________________________________________________

 4. ________________________________________________

 5. ________________________________________________

 6. ________________________________________________

 7. ________________________________________________

 8. ________________________________________________

 9. ________________________________________________

 10. ________________________________________________

 11. ________________________________________________

 12. ________________________________________________

 13. ________________________________________________

 14. ________________________________________________

 15. ________________________________________________

дата: ………………………2015 г. Подпис и печат:

/………………………./

(име и фамилия)Приложение № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование на кандидата

………………………………….……………………………………………….


2. Адрес: …………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………….(пощенски код, град, община, квартал, улица №, бл., ап.)

Телефон № ……………………………………

Факс: ……………..……………………………

е-mail: …………………………………………


3. Лице за контакти: ……………………………………………………….

Длъжност: …………………………………………….……………

Телефон/факс: …………………………………………… ……….

4. Обслужваща банка: ………………………………………………………


IBAN на сметката, по която ще бъдат извършвани плащанията по договора

…………………………………………………………………….

BIC code ………………………………………………………….
Титуляр на сметката: ……..……………………………………..

Дата: …………………2015 г. Кандидат в конкурса: .............................


(подпис и печат)


Приложение № 2

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за наличие на техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка

Долуподписаният/-ната

……………………………………………………………...........................................................

с ЛК №…. . . . . . . . . . . . . . . . , издадена от МВР гр…. . . . . . ... . . . . . . на …........................,

ЕГН………………………. . . . . . . . . . . . в качеството ми на. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ,
представляващ ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Д Е К Л А Р И Р А М, че:


За изпълнението на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица” ще използвам следната техника:
вид

Регистрационенсобствена

брой


наета

брой


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:……....…2015 г. Декларатор:
Приложение № 3
Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”


Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал.9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2, т.1, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП
Долуподписаният/-ата..................................................................................................

с ЕГН........................, с лична карта с №..........................., издадена на..............................................от..........................,адрес:.................................................................................................................

В качеството си на ............................................................(длъжност) на .......................

.........................със седалище и адрес на управление.................................................................

......................................с ЕИК/ Булстат.............................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм осъден с влязла в сила присъда, съответно съм реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс

- престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците

- престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

Представляваното от мен дружество не е:

- обявено в несъстоятелност

- в производство по ликвидация /подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове

- в открито производство по несъстоятелност/не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон. Не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, не е преустановил дейността си (в случай че участникът е чуждестранно лице).

Представляваното от мен дружество

- няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията)

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установено.


Не съм:

- свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация

Аз / представляваното от мен дружество

- не съм /е сключил/о договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Посочват се публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Дата:………………. Декларатор:
Подпис, длъжност и име:
Декларацията се попълва от представляващите съгласно чл. 47 / ал.4 от Закона за обществените поръчки. Подизпълнителите, при наличие на такива, попълват декларацията в частта по чл. 47 / ал.1 и 5 от ЗОП.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.


Приложение № 4
Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/-ата……………………………………..…………………………………..

с ЕГН………………… с лична карта с №……………………….издадена на……………………..от……………………адрес…………………………………………………………….………..представляващ………………………………………в качеството си на……………………… (длъжност) на .............................................................................със

седалище и адрес на управление……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

с ЕИК / Булстат…………………………………

като участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”


ДЕКЛАРИРАМ:

Срок за валидност на офертата……………………………………………… дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.


Дата……………… Декларатор:…………………….
Приложение № 5
Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/-ата……………………………………..…………………………………..

с ЕГН………………… с лична карта с №……………………….издадена на……………………..

от……………………с адрес…………………………………………………………….………..

представляващ………………………………………в качеството си на………………………(длъжност) със седалище и адрес на управление……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

с ЕИК/ Булстат…………………………………

Като участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Твърдица през зимния сезон 2014/2015 г."
ДЕКЛАРИРАМ:

Приемам условията в проекта на договор на документацията за обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”

Дата……………… Декларатор:…………………….

Приложение № 6
Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”

Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката№ по ред

Име, презиме и фамилия

Длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка

Вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго)

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Приложение № 7

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изпълнение на поръчката
от ……………………………………..…………………………….………..............................,

със седалище и адрес на управление …………………………………………………...........,

с ЕИК …………..………………………, представлявано от ………………….............................................................................................с адрес гр./с/…….…………….………………………….............................................................,

притежаващ л.к. № ……………………………………………………………………………

издадена на …………….….....от…….……..……………., с ЕГН ………….................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”

Представляваното от мен дружество е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК / Булстат............................................................ Дружеството е специализирано в ….........................................................

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, заявявам че за изпълнение на поръчката, предлагаме да извършим следното:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………………………………………………

които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията и условията от документацията за участие в процедурата. (Следва да се посочат организацията на работния процес, организацията и лицата които ще осъществяват връзка със служители от общинската администрация, лицата координиращи снегопочистването и др.)


Дата ...................... Подпис:

/ трите имена, длъжност и печат/

Приложение № 8
Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”


ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният …………………………………………………………………………………

л. к. № ……………………………… издаден на ………………………….…, от …………, ПА:община …...……………………….. ул. № ………………………………………............. ж. к. …………………………… бл. ……….
В качеството си на управител (съдружник, член управителен съвет, член на съвета на директорите) ..................................................................................
Декларирам, че:

1. При изпълнение на настоящата обществена поръчка НЯМА да ползвам подизпълнители.

2. При изпълнение на настоящата обществена поръчка ЩЕ ПОЛЗВАМ подизпълнител/и/:

- участието на подизпълнителя/ите/ е в размер на ……..% от стойността на обществената поръчка;

- частта, която ще изпълнява подизпълнителя/ите/ по вид и обем е:

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
/Излишното се зачертава!/

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл. 313 от НК.

гр. ............................... Декларатор: .....................................

дата: ...........................


Приложение № 9
Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”
Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А
От………………………………………………………………………………………………..

С адрес на управление ……………………………………………………………………….

Представлявано от …………………………………………………………………………

С ЕИК/Булстат …………………………………………..
Офертни показатели
1. Предлагана цена за един километър:

-снегопочистване, без ДДС ……....……лв./км., словом……………………………….

………………………………………………………………………………………………

с включено ДДС…..…..……лв./км.,словом.….................................................................


-опесъчаване, без ДДС ……....……лв./км., словом…………………………………….

………………………………………………………………………………………………

с включено ДДС …..…..……лв./км., словом.….............................................

…………………………………………………………………………………………………


Обща стойност за снегопочистване и опесъчаване без ДДС ……....……лв./км., словом………………………………………………………………………………………….
Обща стойност за снегопочистване и опесъчаване с включено ДДС ……....……лв./км., словом……………………………………………………………………
3. Размер на авансово плащане – ДА/НЕ (ненужното се зачертава).

4. Срок на валидност на офертата ……………………………….. календарни дни.


Приложения (окомплектовани заедно с настоящата оферта )

1. Анализи на единичните офертни цени – заверени от участника.

Дата: подпис, печат, име:
Приложение № 10
Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”


ПРОЕКТО-ДОГОВОР


Днес …………………..2015 г. в гр. Твърдица, между:ОБЩИНА ТВЪРДИЦА, Булстат 000590704, представлявана от Атанас Христов Атанасов в качеството му на Кмет и Диана Димитрова Димитрова – гл.счетоводител, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

…………………………….., БУЛСТАТ………………………, със седалище: гр. ……………………………………….., област ……………………………., община …………………………. ул. „………………………………………. №…….,тел, факс…………………….,IBAN: BG……………………….; BIC:……………………, банка – …………………………………, представено от …………………………..с ЕГН ………………………………., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,


на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 101е, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки и Протокол от …………………….2015 г. на комисия назначена със заповед №………/……………….2015, се сключи настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 година, както следва:


1. ІV - 53034 гр.община Сливен - Жълт бряг - гара Чумерна - 16.5 км;

2. ІV - 53036 (Градско - Чумерна) - Бяла паланка - 0.8 км;

3. ІV - 53038 (Градско - Чумерна) - Боров дол - 2.3 км;

4. ІV - 53421 (Твърдица - Н. Загора) - Сборище - Шивачево - гр. община Сливен - 13.1 км;

5. ІV - 53425 Шивачево - Близнец - 7.2 км;

6. ІV. - 53444 Твърдица - гара Твърдица - 0.6 км;

7. ІV - 53446 (Твърдица - Н. Загора) - Оризари - (Твърдица - Н. Загора) – 1.2 км; -

8. ІV - 53448 гр. община Н. Загора - яз. Жребчево - Твърдица - 11.6 км;

9. ІV - 53449 (Твърдица - Н. Загора) - Шивачево - 7.2 км;

10. ІV - 53451 гр. община Н. Загора - Червенаково - гр. Община Сливен - 10.6 км.;

11. ІV-66016 гр. община Н. Загора - Сърцево - Близнец - 8.0 км;

12. Т-1 (Елена - Твърдица - Н. Загора) – местност „Циганска поляна” - 9.0 км;

13. Т-3 (Твърдица - яз. Жребчево) - местн. "Лагун" (депо за ТБО) - 3.5 км;

14. Т-4 (Твърдица - яз. Жребчево) - местн. "Метанит" (ДВУИ) - 1.2 км.


Всичко: 92.8 км
ІІ. ЦЕНИ, ПЛАЩАНИЯ И СРОКОВЕ

1. Стойностите на договорените и изпълнени видове работи се формират, съгласно предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в оферта цени:

- снегопочистване – …………….. лв./км, без начислен ДДС

- опесъчаване – ……………….лв./км, без начислен ДДС

2. Авансовото плащане, в размер на преведените средства на община Твърдица за IV-тото тримесечие за 2015 г. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.

3. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от настоящия договор.

4. Разплащането ще се извършва в рамките на финансовите средства преведени на общината от Републиканския бюджет, но не повече от целевите средства, определени на община Твърдица.

5. Заплащането на всеки посочен разход ще се извършва по банков път след представяне на Изпълнителя на протокол за извършените работи и фактура.

6. Възложителят се задължава да изплаща дължимата сума след одобряване на представените документи по предходната точка.

7. Срокът за изпълнение на поръчката е експлоатационния сезон 2015-2016 г.


ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, но по начин не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


2. Да се намесва чрез упълномощените си представители в организацията на работа на Изпълнителя с оглед подобряване на ефективността и за предотвратяване разхищенията на ресурси.

3. Да приема и одобрява извършваните дейности по зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътната мрежа въз основа на представяни от Изпълнителя протоколи за извършената работа.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

4.1. Да приведе на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванса определен в т. 2, ІІ. Цени, плащания и срокове, в срок от 5 работни дни след превеждане на средства на община Твърдица за ІV – тото тримесечие на 2015 година за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността на авансовото плащане и на извършените от него и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи по начин и срок, предвидени в настоящия договор

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

2.1. Да поддържа нужната техника и извършва своевременно и качествено възложените му дейности съгласно договора.

2.2. При изпълнение на възложените работи да спазва всички нормативни актове, документи и технически изисквания предвидени в „Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата” (ИА „Пътна инфраструктура” – 2009 г.) – раздел IV „Зимно поддържане на пътищата”.

2.3. Да предоставя на Възложителя всички необходими документи - сертификати, копия от фактури и др. – съдържащи информация за качеството на вложените материали, като се има предвид, че те трябва да отговарят на действащите стандарти.

2.4. Непрекъснато да уведомява Възложителя за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

2.5. Да предоставя на Възложителя за одобрение протоколи за извършените работи.

2.6. Да уведоми своевременно Възложителя при пропуски в изпълнението на работата и не покриване на отделни участъци по зависещи или независещи причини.

2.7. Да изпълнява видовете работи при строгото съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, като носи пълна отговорност за безопасността на работници и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности предмет на настоящия договор.


V. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


1. Страните не могат да променят и/или допълнят настоящия договор.

2. Настоящия договор се прекратява:

2.1. С изтичане на експлоатационния сезон 2015-2016 г.;

2.2 . По взаимно съгласие на страните;

2.3. С предизвестие от 10 дни;

2.4. При неизпълнение на предвидените дейности три и повече дни в отделни участъци на пътната мрежа или изцяло, доказани с констативен протокол, Възложителят може да прекрати едностранно договора.

2.5. При изчерпване на отпуснатите финансови средства.

VІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКА


1. При пропуски в изпълнението на работата или непокриване на отделните участъци от пътната мрежа, Изпълнителят заплаща неустойка от 0,5 % за всеки ден, но не повече от 5 % от общата сума на целевите средства, определени на община Твърдица за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за експлоатационния сезон 2015-2016 г.

2. Плащането на неустойките не освобождава Изпълнителя от изпълнение на договора.

3. При забавяне на плащането от страна на Възложителя на разходите по фактура, той дължи неустойка в размер на 0,5 % за всеки ден забавяне, но не повече от 5 % от дължимата сума.

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


1. При пропуски и неизпълнение на предвидените дейности, Възложителят и Изпълнителят, чрез свои представители съставят констативни протоколи.

2. За неуредените в настоящия договора въпроси, се прилагат нормите на действащото законодателство в Република България.


Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един за архива на общината.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……………………………. ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………

(Ат. Атанасов) ( ……………………)
Гл.счетоводител : ……………………………

(Д. Димитрова)


СЪГЛАСУВАЛ:

Юрисконсулт: ___________________

(Анна Князова)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница