Конспект Какво е импенданс? (В) А. Електрическият заряд, натрупан в кондензаторстраница1/3
Дата13.09.2016
Размер439.95 Kb.
#9196
  1   2   3
Радиолюбителски клас 2
Раздел 1 – Електротехника и радиотехника
Актуализиран конспект

1. Какво е импенданс? (В)

А. Електрическият заряд, натрупан в кондензатор;

Б. Съпротивлението, оказвано на променлив ток в една електрическа верига, съдържаща само капацитивно съпротивление;

В. Съпротивлението, оказвано на променливия ток в една електрическа верига;

Г. Силата на отблъскване между едноименни електрически заряди.
2. Какво е реактивно съпротивление? (Б)

А. Съпротивлението, оказвано на постоянния ток от резисторите;

Б. Съпротивлението, оказвано на променливия ток от бобини и кондензатори;

В. Качество на идеалните резистори в променливотокова верига;

Г. Голяма искра, произведена между контактите на ключ, когато на една бобина се отнеме енергията.
3. Кое препятства протичането на променливия ток през една бобина? (Г)

А. Съпротивлението;

Б. Магнитното съпротивление;

В. Проводимостта;

Г. Реактивното съпротивление.
4. Кое препятства протичането на променливия ток през един кондензатор? (В)

А. Съпротивлението;

Б. Магнитното съпротивление;

В. Реактивното съпротивление;

Г. Проводимостта.
5. Как реагира една бобина на променлив ток? (Г)

А. С увеличаване на честотата на протичащия променлив ток, реактивното съпротивление намалява;

Б. С увеличаване на амплитудата на протичащия променлив ток, реактивното съпротивление се увеличава;

В. С увеличаване на амплитудата на протичащия променлив ток, реактивното съпротивление намалява;

Г. С увеличаване на честотата на протичащия променлив ток, реактивното съпротивление се увеличава.
6. Как регира един кондензатор на променлив ток? (А)

А. С увеличаване на честотата на протичащия променлив ток, реактивното съпротивление намалява;

Б. С увеличаване на честотата на протичащия променлив ток, реактивното съпротивление се увеличава;

В. С увеличаване на амплитудата на протичащия променлив ток, реактивното съпротивление се увеличава;

Г. С увеличаване на амплитудата на протичащия променлив ток, реактивното съпротивление намалява.
7. Кога един източник на енергия ще постигне максимално отдаване на енергия върху товара? (А)

А. Когато импедансът на товара е равен на импеданса на източника;

Б. Когато съпротивлението на товара е безкрайно голямо;

В. Когато предпазителят (бушонът) му е оразмерен за тока, който протича;

Г. Когато се използват радиатори за охлаждане.
8. Какво се случва, когато импедансът на един електрически товар е равен на вътрешният импеданс на източника на енергия? (Г)

А. Източникът достига минимално натоварване;

Б. Електрическият товар е даден накъсо;

В. Никакъв ток не може да протече през веригата;

Г. Източникът достига максимално натоварване.
9. Защо подбирането на импеданса на товара е важно? (А)

А. Защото по този начин източникът може да достигне максимално натоварване;

Б. Защото по този начин товарът ще черпи минимална енергия от източника;

В. За да сте сигурни, че във веригата има по-малко активно, отколкото реактивно съпротивление;

Г. За да сте сигурни, че във веригата активното и реактивното съпротивление са равни.
10. Коя единица се използва за измерване на реактивното съпротивление? (Б)

А. Хенри;

Б. Ом;

В. Ампер;Г. Сименс.
11. Коя единица се използва за измерването на импеданса? (Б)

А. Волт;


Б. Ом;

В. Ампер;

Г. Ват.
12. Каква промяна в децибели (dB) представлява двукратно увеличение на мощността? (Б)

А. 1 dB повече;

Б. 3 dB повече;

В. 6 dB повече;

Г. 12 dB повече.
13. Как може да намалите мощността на предавателя си с 3 децибела? (Б)

А. Като намалите мощността 1,5 пъти;

Б. Като намалите мощността 2 пъти;

В. Като намалите мощността 3 пъти;

Г. Като намалите мощността 4 пъти.
14. Как може да увеличите мощността на предавателя си с 6 децибела? (Г)

А. Като увеличите мощността 1,5 пъти;

Б. Като увеличите мощността 2 пъти;

В. Като увеличите мощността 3 пъти;

Г. Като увеличите мощността 4 пъти.
15. Ако оценката за силата на сигнала по RST скалата е S9+10 dB, каква би била тя, ако мощността на предавателя се намали от 100 вата на 10 вата? (В)

А. S5;


Б. S7;

В. S9;


Г. S9+5 dB.
16. Ако източник на ток 1 ампер е свързан към два паралелно свързани 10-омови резистора, какъв ток протича през всеки резистор? (Г)

А. 10 А;


Б. 2 А;

В. 1 А;


Г. 0,5 А.
17. В една верига с източник на ток и няколко паралелни резистора, какво е отношението на общия ток към тока през отделните резистори? (Б)

А. Той се равнява на средната стойност на тока през отделните резистори;

Б. Той се равнява на сумата от токовете през всеки резистор;

В. Той е по-малък от всеки от токовете през резисторите;

Г. Той представлява сумата от напреженията върху всеки резистор поотделно, умножена по общия им брой.
18. Колко вата електрическа мощност се изразходват, ако постоянно напрежение 400 волта е подадено на един 800-омов товар? (Б)

А. 0.5 W;

Б. 200 W;

В. 320 W;

Г. 400 W.
19. Колко вата електрическа мощност се изразходват в електрическа крушка, захранвана с постоянно напрежение 12 волта, ако токът през нея е 0,2 ампера? (Г)

А. 60 W;


Б. 24 W;

В. 6 W;


Г. 2,4 W.
20. Колко вата се консумират, когато ток 5,0 милиампера протича през резистор 1,2 килоома? (Б)

А. 60 mW;

Б. 30 mW;

В. 6,2 mW;

Г. 6 mW.
21. Какво е напрежението на вторичната намотка на един трансформатор, която съдържа 500 навивки, ако първичната му намотка съдържа 4400 навивки и е свързана към 220 волта променливо напрежение? (В)

А. 4900 V;

Б. 880 V;

В. 25 V;


Г. 0,05 V.
22. Ако към две еднакви съпротивления са приложени постоянно и синусоидално променливо напрежение и в двете съпротивления се отдава еднакво количество топлина, коя стойност на променливото напрежение е равна на стойността на постоянното? (Б)

А. Стойността от връх до връх;

Б. Ефективната стоиност;

В. Средната стойност;

Г. Максималната стойност.
23. Какво е напрежението от връх до връх на синусоидална вълна, имаща ефективно напрежение 120 волта? (Г)

А. Приблизително 85 V;

Б. Приблизително 170 V;

В. Приблизително 205 V;

Г. Приблизително 340 V.
24. Една синусоидална вълна с максимална стойност 17 волта на колко волта ефективна стойност се равнява? (Б)

А. Приблизително 8,5 V;

Б. Приблизително 12 V;

В. Приблизително 24 V;

Г. Приблизително 34 V.
25. Ако на един резистор се повиши температурата, как ще се промени съпротивлението му? (В)

А. То ще се увеличи с 20% за всеки 10 градуса повишение на температурата;

Б. То ще си остане същото;

В. То ще се промени в зависимост от температурния коефицент на резистора;

Г. То ще се превърне от активно в реактивно.

26. Какъв тип кондензатор се използва най-често при токозахранващите вериги, за филтриране на изправения променлив ток? (Г)

А. Керамичен;

Б. Променлив;

В. Слюден;

Г. Електролитен.
27. Къде източникът на енергия се включва към един трансформатор? (Б)

А. Към вторичната намотка;

Б. Към първичната намотка;

В. Към сърцевината;

Г. Към пластините.
28. Как се нарича токът в първичната намотка на един трансформатор, ако към вторичната намотка не е включен никакъв товар? (А)

А. Ток на празен ход;

Б. Първичен ток;

В. Възбуждащ ток;

Г. Стабилизиращ ток.
29. Какво представлява максималното обратно напрежение на един токоизправител? (В)

А. Максималното напрежение, което токоизправителят ще издържи в провеждащата посока;

Б. 1,4 пъти честоттата на променливия ток;

В. Максималното напрежение, което токоизправителят ще издържи в непровеждащата посока;

Г. 2,8 пъти честоттата на променливия ток.
30. Кои са двата главни параметъра, които не трябва да бъдат надвишавани при полупроводникови диодни токоизправители, използвани за токозахранване на вериги? (А)

А. Максимално обратно напрежение, среден ток;

Б. Средна мощност, средно напрежение;

В. Капацитивно реактивно съпротивление, пробивно напрежение;

Г. Импенданс на максималния товар, максимално напрежение.
31. Ако в един токоизправител участват последователно свързани диоди, защо се препоръчва резистор и кондензатор да бъдат свързани паралелно на всеки диод? (А)

А. За да предпазват всеки от диодите от пробив;

Б. За да подсигурят еднакъв ток през всеки диод;

В. За да филтрират тока на изхода;

Г. За да намалят изходното напрежение.
32. Каква е изходната форма на вълната при нефилтриран двупътен (двуполупериоден) мрежов токоизправител, свързан към активен товар? (А)

А. Серия от импулси с честота 100 Hz;

Б. Серия от импулси с честотата 50 Hz;

В. Серия от импулси с честотата 25 Hz;

Г. Постоянно напрежение.
33. В продължение на колко градуса от всеки цикъл един еднопътен (еднопопупериоден) токоизправител провежда ток? (Б)

А. 90 градуса;

Б. 180 градуса;

В. 270 градуса;

Г. 360 градуса.
34. В продължение на колко градуса от всеки цикъл един двупътен (двупопупериоден) токоизправител провежда ток? (Г)

А. 90 градуса;

Б. 180 градуса;

В. 270 градуса;

Г. 360 градуса.
35. За какво служи високоомен резистор, включен паралелно към филтриращ кондензатор в един токозахранващ блок? (Б)

А. Подобрява стабилността на напрежението;

Б. Разрежда филтриращия кондензатор;

В. Премахва рисковете от токови удари от индуктивността на намотките;

Г. Елиминира възможностите от изтичане на ток към земята.
36. Къде се свързва филтриращият кондензатор на един токозахранващ блок? (А)

А. На изхода на изправителя;

Б. Пред източника на енергия;

В. Между първичната и вторичната намотка на трансформатора;

Г. Последователно на дросела на изходният филтър.
37. Какви компоненти се използват във филтрите на един токозахранващ блок? (Г)

А. Диоди и транзистори;

Б. Акумулатори и батерии;

В. Кварцове и резонатори;

Г. Кондензатори и дросели.
38. Какво трябва да бъде максималното обратно напрежение на един токоизправител при двупътно изправяне? (Г)

А. Една четвърт от нормалното изходно напрежение на захранването;

Б. Половината от нормалното изходно напрежение на захранването;

В. Равно на нормалното изходно напрежение на захранването;

Г. Два пъти по-голямо от нормалното максимално изходно напрежение на захранването.
39. Какво трябва да бъде максималното обратно напрежение на един токоизправител при еднопътно изправяне? (Г)

А. Една четвърт до една втора от нормалното изходно напрежение на захранването;

Б. Половината от нормалното изходно напрежение на захранването;

В. Равно на нормалното изходно напрежение на захранването;

Г. Един и половина до два пъти по-високо от нормалното максимално изходно напрежение на захранването.
40. При предавател на телефония с една странична лента, кое устройство преобразува сигналите от балансния модулатор и ги изпраща на смесителя? (Б)

А. Осцилаторът;

Б. Филтърът;

В. Междинночестотният усилвател;

Г. Високочестотният усилвател.
41. При предавател на телефония с една странична лента, кое устройство преработва сигналите от осцилатора и микрофонния предусилвател и ги изпраща на филтъра? (Г)

А. Смесителят;

Б. Детекторът;

В. Междинночестотният усилвател;

Г. Балансният модулатор.
42. При един суперхетеродинен приемник на телефония с една странична лента, кое устройство преработва сигналите от високочестотния усилвател и осцилатора и ги изпраща на междинночестотния филтър? (В)

А. Балансният модулатор;

Б. Междинночестотния усилвател;

В. Смесителят;

Г. Детекторът.
43. При един суперхетеродинен приемник на телефония с една странична лента, кое устройство преработва сигналите от междинночестотния усилвател и втория осцилатор и ги изпраща на нискочестотния усилвател? (Г)

А. Високочестотният осцилатор;

Б. Междинночестотният филтър;

В. Балансният модулатор;

Г. Детекторът.
44. При един суперхетеродинен приемник на телефония с една странична лента, кое устройство преработва сигналите от междинночестотния филтър и ги изпраща на детектора? (Б)

А. Нискочестотният усилвател;

Б. Междинночестотният усилвател;

В. Смесителят;

Г. Високочестотният усилвател.
45. Кой тип модулация изменя амплитудата на един високочестотен сигнал с цел предаване на информация? (Г)

А. Честотна модулация;

Б. Фазова модулация;

В. Импулсна модулация;

Г. Амплитудна модулация.
46. Кой тип модулация изменя фазата на един високочестотен сигнал с цел предаване на информация? (Б)

А. Импулсна модулация;

Б. Фазова модулация;

В. Честотна модулация;

Г. Амплитудна модулация.
47. Кой тип модулация изменя честотата на един високочестотен сигнал с цел предаване на информация? (Г)

А. Импулсна модулация;

Б. Фазова модулация;

В. Амплитудна модулация;

Г. Честотна модулация.
48. При какъв вид модулация моментната амплитуда на високочестотния сигнал варира в съответствие с амплитудата на модулиращия НЧ сигнал? (Г)

А. Фазова модулация;

Б. Импулсна модулация;

В. Честотна модулация;

Г. Амплитудна модулация.
49. С колко децибела трябва да е потисната носещата честота при телефония с една странична лента? (В)

А. Не повече от 20 dB;

Б. Не повече от 30 dB;

В. Най-малко 40 dB;

Г. Най-малко 80 dB.
50. Посочете предимството от подтискането на носещата честота при предаване на телефония с две странични ленти? (В)

А. За същата информация е необходима само половината от ширината на честотната лента;

Б. Изкривяванията са много по-малки;

В. Цялата мощност се употребява в страничните ленти;

Г. Приемането на такъв сигнал става с по-прост приемник.
51. Кое излъчване на телефония използва най-тясна честотна лента? (А)

А. С една странична лента;

Б. С две странични ленти;

В. Фазово модулирана;

Г. Честотно модулирана.
52. Какво става с един премодулиран сигнал, излъчен от предавател с една странична лента? (Г)

А. Той става по-силен без никакви други ефекти;

Б. Той заема по-малка честотна лента, но с отрязани високи честоти;

В. Има по-голяма разбираемост и подобрено отношение сигнал-шум;

Г. Става изкривен и заема по-голяма честотна лента.
53. Кой блок в приемника обработва входен сигнал с честота 7,050 MHz със сигнал от осцилатора с честота 7,505 MHz, за да произведе междинночестотен сигнал с честота 455 kHz? (А)

А. Смесителят;

Б. Вторият осцилатор;

В. Осцилаторът;

Г. Честотният умножител.
54. Кой блок в един предавател ще промени входен сигнал с честота 3,1 MHz на сигнал с честота 7,1 MHz? (А)

А. Смесителят;

Б. Осцилаторът;

В. Честотният умножител;

Г. Вторият осцилатор.
55. Какво е наименованието на блока в един предавател, който избира един хармоник от сигнала на осцилатора, за да го използва като желана работна честота? (Г)

А. Смесител;

Б. Модулатор с реактивно съпротивление;

В. Микрофонен предусилвател;

Г. Умножител.
56. Каква е цялата честотна лента на едно излъчване на ЧМ-телефония с девиация 5 kHz и модулираща честота 3 kHz? (Г)

А. 3 kHz;

Б. 5 kHz;

В. 8 kHz;

Г. 16 kHz.
57. Какво общо имат помежду си комуникациите чрез Морзовия код, RTTY и “пакета” (packet)? (Б)

А. Те са най-често използваните комуникации;

Б. Те са цифрови (дигитални) комуникации;

В. Те са аналогови комуникации;

Г. Те се ползват само при аварийни ситуации.
58. Приблизително колко е дълъг рефлекторът на Яги антена за 28 MHz? (В)

А. 263 cm;

Б. 475 cm;

В. 525 cm;

Г. 1050 cm.
59. Кое твърдение за триелементното Яги е вярно? (Б)

А. Рефлекторът е обикновено най-късият елемент;

Б. Директорът е обикновено най-късият елемент;

В. Вибраторът е обикновено най-дългият елемент;

Г. Трите елемента са с еднаква дължина.
60. Посочете какъв ще е резултатът от добавянето на директори на една Яги антена? (А)

А. Ползата от антената ще се увеличи;

Б. Антената ще се балансира се по-лесно на върха на мачтата;

В. Консумацията на антената ще се увеличава;

Г. Устойчивостта на антената спрямо вятъра ще се подобри.
61. Какво означава коефицентът на излъчване фронт/тил (напред/назад) за една Яги антена? (В)

А. Броя на директорите спрямо броя на рефлекторите;

Б. Относителното положение на вибратора относно рефлекторите и директорите;

В. Отношението между мощността, излъчена в главната посока и мощността, излъчена в обратната посока;

Г. Отношението между мощността, излъчена в главната посока и мощността, излъчена на 90 градуса встрани от тази посока.
62. Какво означава главна посока на излъчване на една Яги антена? (В)

А. Посоката на най-малко излъчване на антената;

Б. Посоката, в която тече захранващият ток на антената;

В. Посоката на максималния интензитет на полето;

Г. Посоката, в която се придвижва стоящата вълна.
63. Посочете един добър начин да получите максимален коефицент на полезно действие от една Яги антена? (А)

А. Да оптимизирате дължините и разстоянията между елементите;

Б. Да използвате шумопотискащ захранващ кабел;

В. Да намалите броя на елементите до възможния минимум;

Г. Да използвате мачти, не по-високи от 1 m над земята.
64. Какво представлява коефицентът на излъчване фронт/тил (напред/назад) на многоелементна делталуп антена? (В)

А. Броя на директорите спрямо броя на рефлекторите;

Б. Относителното положение на вибратора спрямо рефлекторите и директорите;

В. Отношението между мощността, излъчена в главната посока и мощността, излъчена в обратната посока;

Г. Отношението между мощността, излъчена в главната посока и мощността, излъчена на 90 градуса встрани от тази посока.
65. Какво означава посока на максимално излъчване една делталуп антена? (В)

А. Посоката на най-малко излъчване на антената;

Б. Посоката, в която тече захранващият ток на антената;

В. Посоката на максималния интензитет на полето;

Г. Посоката, в която се придвижва стоящата вълна.
66. Кое твърдение за двуелементните делталуп антени и антените двоен квадрат е вярно? (А)

А. Усилването и диаграмата на излъчване са подобни на триелементно Яги;

Б. Имат много лоши характеристики над резонансната честота;

В. Имат много добри характеристики само над резонансната честота;

Г. Те са ефективни, само когато са изработени от коаксиален кабел;
67. Кой тип многообхватна антена не се нуждае от захранваща линия? (А)

А. Кабелна антена (”дълга жица”);

Б. Триобхватна Яги антена;

В. Делталуп антена;

Г. Граундплейн (четвъртвълнова вертикална).
68. Посочете едно предимство при използването на кабелна антена (”дълга жица”)? (Г)

А. Тя е по-ефективна от всеки друг вид антена;

Б. Тя не изисква заземяване на радиостанцията;

В. Тя не се нуждае от съгласуващо устройство;

Г. Тя е многообхватна антена.
69. Посочете един недостатък на кабелната антена (”дълга жица”)? (Б)

А. Тя трябва да бъде по-дълга от дължината на вълната;

Б. Тя може да върне високочестотна енергия обратно в радиостанцията;

В. Тя може да се ползва единствено за вертикална поляризация;

Г. Тя изисква отделни съгласуващи устройства при работа на различни обхвати.
70. Какво основно предимство дават насочените надолу радиали на една антена граундплейн (четвъртвълнова вертикална)? (Г)

А. Понижават ъгъла на излъчване;

Б. Импендансът в захранващата точка става близък до 300 ома;

В. Увеличават ъгъла на излъчване;

Г. Импендансът в захранващата точка става близък до 50 ома.
71. Какво става с импенданса в захранващата точка при антена граундплейн (четвъртвълнова вертикална), когато неговите радиали са изправят от хоризонтално във вертикално положение? (Б)

А. Намалява;

Б. Увеличава се;

В. Не се променя;

Г. Клони към нула.
72. Каква е диаграмата на излъчване на полувълнова диполна антена, поставена успоредно на земята? (А)

А. Тя е с формата на осмица перпендикулярна на дължината на антената;

Б. Тя е с формата на осмица по дължината на антената;

В. Тя е кръгова (еднакво излъчване във всички посоки);

Г. Тя представлява два малки листа от едната страна на антената и един голям лист от другата страна.
73. Кое от следните твърдения за влиянието на височината на антената върху диаграмата на излъчване е вярно? (Б)

А. Ако антената е на височина, по-голяма от дължината на вълната, излъчва само във вертикална посока;

Б. Ако антената е на височина, по-малка от дължината на вълната, отразените от земната повърхност радиовълни чувствително изменят диаграмата й;

В. Ако антената е на височина, по-малка от дължината на вълната, земната повърхност поглъща изцяло излъчените от нея радиовълни;

Г. Височината на антената не оказва влияние върху диаграмата на излъчване.
74. Какъв ефект върху диаграмата на излъчване на една диполна антена ще окаже поставянето на разстояние 0,1 λ от нея на един сравнително по-къс паразитен елемент? (Г)

А. Диаграмата на излъчване няма да бъде засегната;

Б. Главният лист на диаграмата ще се увеличи в хоризонталната равнина успоредно на антената;

В. Главният лист на диаграмата ще се увеличи във вертикалната равнина, нагоре от земята;

Г. Главният лист на диаграмата ще се увеличи в хоризонталната равнина в посока към паразитния елемент.
75. Какъв ефект върху диаграмата на излъчване на една диполна антена ще окаже поставянето на разстояние 0,1 λ от нея на един сравнително по-дълъг паразитен елемент? (Б)

А. Диаграмата на излъчване няма да бъде засегната;

Б. Главният лист на диаграмата ще се увеличи в хоризонталната равнина в обратната на паразитния елемент посока;

В. Главният лист на диаграмата ще се увеличи в вертикалната равнина, нагоре от земята;

Г. Главният лист на диаграмата ще се увеличи в хоризонталната равнина, успоредно на антената.
76. Къде трябва да бъдат поставени радиалите на една вертикална антена монтирана на повърхността на земята? (Б)

А. На височина над земята, равна на дължината на вълната;

Б. На повърхността на земята или заровени няколко сантиметра под земята;

В. Успоредно на антената на минимално разстояние от нея, но без да се допират до нея;

Г. На върха на антената;
77. Кои са типичните импеданси на коаксиалните кабели, които се използват от радиолюбителите за захранване на антените? (Б)

А. 25 и 30 ома;

Б. 50 и 75 ома;

В. 80 и 100 ома;

Г. 500 и 750 ома.
78. Коя е най-честата причина мощността да бъде върната обратно по захранващия кабел на антената? (В)

А. Работа точно на резонансната честота на антената;

Б. Използване на предавател с по-голяма мощност, отколкото антената може да излъчи;

В. Различие между импенданса на захранващата линия и импенданса на антената в захранващата точка;

Г. Захранване на антената с небалансирана захранваща линия.
79. Какво трябва да направите, за да предпазите захранващата линия на антената от стоящи вълни на напрежение и ток? (Г)

А. Захранващата точка на антената трябва да бъде заземена;

Б. Захранващата линия трябва да бъде съставена от нечетен брой парчета с дължина четвърт дължина на вълната;

В. Захранващата линия трябва да бъде съставена от четен брой парчета с дължина четвърт дължина на вълната;

Г. Импендансът в захранващата точка на антената трябва да бъде съгласуван с импенданса на захранващата линия.
80. Ако един сигнал на 160 метровия обхват и сигнал на 2 метровия обхват преминат през един и същи коаксиален кабел, какви ще бъдат загубите на двата сигнала? (А)

А. За сигнала от обхвата 2 метра ще бъдат по-големи;

Б. За сигнала от обхвата 2 метра ще бъдат по-малки;

В. За двата обхвата ще бъдат едни и същи;

Г. Ще зависят от вида на излъчване, който се използва.
81. В какви стойности обикновено се изразяват загубите по високочестотните захранващи линии? (Г)

А. B/1000m;

Б. dB/1000m;

В. B/m;


Г. dB/m.
82. Какъв ще е коефицентът на стояща вълна, ако една 50-омова захранваща линия се свърже към резонансна антена имаща 200-омов импенданс в точката на захранване? (А)

А. По-голям от 1;

Б. По-малък от 1;

В. 1;


Г. 0.
83. Какъв ще е коефицентът на стояща вълна ако една 50-омова захранваща линия се свърже към резонансна антена имаща 50-омов импенданс в точката на захранване? (Г)

А. 2;


Б. 50;

В. 0;


Г. 1.
84. Какво може да направите, за да продължите любителските си радиовръзки при внезапно йоносферно смущение? (А)

А. Да се преместите на по-висока честота;

Б. Да опитате на другата странична лента;

В. Да опитате различна поляризация на антената;

Г. Да преминете от телефония на телеграфия.
85. Какъв ефект оказва внезапно йоносферно смущение върху дневното йоносферно разпространение на радиовълните? (Б)

А. То смущава по-високите честоти повече, отколкото по-ниските;

Б. То смущава по-ниските честоти повече, отколкото по-високите;

В. То смущава връзките през спътници повече, отколкото директните връзки;

Г. Никакъв, само районите от тъмната страна на земята ще бъдат засегнати.
86. Колко време е необходимо на увеличената ултравиолетова и рентгенова радиация от Слънцето, за да засегне разпространението на радиовълните на земята? (В)

А. Ефектът е незабавен;

Б. 1,5 секунди, защото пристигат до Земята по-бързо от видимия спектър на светлината;

В. 8 минути, защото пристигат на Земята със скоростта на светлината;

Г. 20 до 40 часа, защото пристигат на Земята много по-бавно от скоростта на светлината, поради което последствията могат да бъдат предупредени.
87. Какво е геомагнитно смущение? (Г)

А. Внезапен спад на слънчевия поток;

Б. Изместване на земния магнитен полюс;

В. Смущения в йоносферата;

Г. Рязка промяна в земното магнитно поле за кратък период от време.
88. На кои географски ширини пътищата за разпространение на вълните са по-чувствителни към геомагнитните смущения? (А)

А. На географски ширини, по-големи от 45 градуса;

Б. На географски ширини между 5 и 45 градуса;

В. На географски ширини близо до екватора;

Г. Всички пътища за разпространение на вълните са засегнати еднакво.
89. Какъв е ефектът от една голяма геомагнитна буря върху разпространението на радиовълните? (Б)

А. Подобряване на разпространението на късите вълни;

Б. Влошаване на разпространението на късите вълни;

В. Подобряване на разпространението на приземните вълни;

Г. Подобряване на разпространението на ултракъсите вълни.
90. Какво оказва влияние върху всички радиокомуникации над приземната вълна и извън границите на пряката видимост? (А)

А. Слънчевата активност;

Б. Лунните приливни ефекти;

В. Слоят F1 на йоносферата;

Г. Слоят F2 на йоносферата.
91. Кои два типа излъчване, идващо от слънцето, оказват влияние върху прохождението? (Б)

А. Инфразвукови и звукови излъчвания;

Б. Електромагнитни излъчвания и излъчвания на частици;

В. Полюсни и екваториални излъчвания;

Г. Инфрачервени и гама лъчи.
92. Когато броят на слънчевите петна е голям, как се отразява това на разпространението на радиовълните? (В)

А. Честоти до 200 MHz се използват нормално за връзки на далечни разстояния;

Б. Честоти до 100 MHz се използват нормално за връзки на далечни разстояния;

В. Честоти до 40 MHz се използват нормално за връзки на далечни разстояния;

Г. Честоти до 10 MHz се използват нормално за връзки на далечни разстояния.
93. Ако максималната използваема честота за трасето от Пловдив до Охайо е 10 MHz, кой обхват ще предложи най-добри възможности за осъществяването на успешен радиолюбителски контакт? (Б)

А. 80 метра;

Б. 40 метра;

В. 10 метра;

Г. 2 метра.
94. Посочете един начин, по който може да определите дали максималната използваема честота е достатъчно висока, за да поддържа прохождението на радиолюбителския обхват 28 MHz между Вашата станция и Северна Америка? (А)

А. Да слушате сигнали на честотите на фаровете на 10 метра;

Б. Да слушате сигнали на честотите на фаровете на 20 метра;

В. Да слушате сигнали в радиоразпръсквателния обхват 39 метра;

Г. Да слушате стандартните сигнали за време на 20 MHz.
95. Какво обикновенно се случва на радиовълните с честоти под максималната използваема честота, когато се излъчат към йоносферата? (А)

А. Те се отразяват обратно към земята;

Б. Те минават през йоносферата;

В. Те се поглъщат изцяло от йоносферата;

Г. Те променят честота си над максималната използваема.
96. На каква честота ще настроите приемника си, за да слушате фарове, което ще Ви помогне да определите състоянието на прохождението на 10-метровия обхват? (Б)

А. 31,0 MHz;

Б. 28,2 MHz;

В. 21,1 MHz;

Г. 14,1 MHz;
97. По времето на периоди със слаба слънчева активност, кои честоти са най-малко надеждни за комуникации на дълги разстояния? (Г)

А. Честоти под 3,5 MHz;

Б. Честоти под 7 MHz;

В. Честоти на или над 10 MHz;

Г. Честоти над 20 MHz.
98. В коя точка на слънчевия цикъл 40-метровият обхват обикновено поддържа прохождение по целия свят през деня? (Г)

А. По време на лятното слънцестоене;

Б. Само по време на максимална слънчева активност;

В. Само по време на минимална слънчева активност;

Г. Практически никога.
99. Какво е максималното разстояние по протежение на земната повърхност, което се покрива обикновено от едно отражение в F2 слоя на йоносферата? (В)

А. 300 километра;

Б. 1900 километра;

В. 4000 километра;

Г. Никакво, слоят F2 не осигурява разпространение на радиовълните.
100. Какво е максималното разстояние по протежение на земната повърхност, което се покрива обикновено от едно отражение в Е слоя на йоносферата? (Б)

А. 300 километра;

Б. 1900 километра;

В. 4000 километра;

Г. Никакво, слоят Е не осигурява разпространение на радиовълните.
101. Каква е средната височина на максимална йонизация на Е слоя на йоносферата? (Б)

А. 70 километра;

Б. 110 километра;

В. 320 километра;

Г. 1900 километра.
102. Кога може да се очаква F2 слоят да достигне своята максимална височина във Вашия район? (А)

А. Точно по пладне през лятото;

Б. Точно в полунощ през лятото;

В. Привечер през пролетта и есента;

Г. Точно по пладне през зимата.
103. Защо F2 слоят на йоносферата има най-голямо значение за разпространението на радиовълните на голямо разстояние? (В)

А. Защото той съществува само през нощта;

Б. Защото той е най-ниският слой на йоносферата;

В. Защото той е най-високият слой на йоносферата;

Г. Защото той не поглъща радиовълните толкова, колкото другите йоносферни слоеве.
104. Какво означава терминът “критичен ъгъл”, използван при разпространението на радиовълните? (Г)

А. Най-малкият ъгъл на отражение, под който една радиовълна ще се върне на земята при наличието на специфични йоносферни условия;

Б. Посоката към далечна станция;

В. Обратно на посоката към далечна станция;

Г. Най-големият ъгъл на отражение, под който една радиовълна ще се върне на земята при наличието на специфични йоносферни условия.
105. Поради каква основна причина 160- , 80- и 40-метровият радиолюбитески обхвати през деня са подходящи за радиовръзки само на близки разстояния? (В)

А. Поради липса на активност от далечни радиостанции;

Б. Поради силен фадинг в сигнала на далечните радиостанции;

В. Поради поглъщането от D слоя на йоносферата;

Г. Поради магнитните потоци, характерни за тези обхвати.
106. Кое уред от радиолюбителското оборудване съдържа хоризонтален и вертикален усилвател? (Г)

А. Омметър;

Б. Генаратор на сигнали;

В. Амперметър;

Г. Осцилоскоп.
107. За какво се използва сигналотърсачът? (Г)

А. За определяне на източника на радиопредавания;

Б. За определяне на посоката, от която пристига сигналът;

В. За извличане на полезния сигнал от смущаващите го;

Г. За откриване на неработещо стъпало в един приемник.
108. С кой уред можете да проверявате качеството на сигнала при телеграфен предавател или предавател на телефония с една странична лента? (А)

А. Осцилоскоп;

Б. Измервател на интензитета на полето;

В. Сигнал генератор;

Г. Обикновен радиоприемник.
109. Какъв източник на сигнали е свързан към вертикалният вход на осцилоскоп, когато проверявате качеството на излъчения сигнал? (Г)

А. Изход “междинна честота” на следящ приемник;

Б. Микрофонният вход на предавателя;

В. Приемаща антена, намираща се наблизо;

Г. Антенният изход на предавателя.
110. Кое устройство може да бъде използвано за определяне на хоризонталната диаграма на излъчване на една антена? (А)

А. Измервател на интензитета на полето;

Б. Измервател на наклона на антената;

В. Осцилоскоп;

Г. Сигналотърсач с НЧ усилвател.
111. За какво обикновено се използва измервателят на интензитета на полето? (В)

А. За определяне на КСВ на една излъчваща линия;

Б. За проверка на качеството на модулацията на предавателя;

В. За определяне на диаграмата на излъчване на антената;

Г. За увеличаване на изходната мощност на предавателя.
112. Кое просто устройство може да бъде използвано за определяне на диаграмата на излъчване на една антена и за настройка на предавателя? (А)

А. Измервател на интензитета на полето;

Б. Сигналотърсач;

В. Мултиметър;

Г. Метроном.
113. Ако изходната мощност на един предавател е увеличена четири пъти, как трябва да се отрази това по S-метъра на приемник, намиращ се наблизо? (Б)

А. С намаление по S-метъра приблизително с една единица;

Б. С увеличение по S-метъра приблизително с една единица;

В. С увеличение по S-метъра приблизително с четири единици;

Г. С намаление по S-метъра приблизително с четири единици.
114. Колко пъти трябва де се увеличи изходната мощност на един предавател, за да покачи с една единица нивото на S-метъра на приемник, намиращ се наблизо? (В)

А. Приблизително два пъти;

Б. Приблизително три пъти;

В. Приблизително четири пъти;

Г. Приблизително пет пъти.
115. Какво трябва да бъде направено, ако правилно работеща радиостанция е причина за смущение на намиращ се наблизо телефон? (Б)

А. Да се изолира правотоково телефонният чифт;

Б. Да се помоли телефонният техник да монтира високочестотен филтър;

В. Да се преустанови предаването, докато телефонът се използва;

Г. Да се заземи телефоният чифт.
116. Какъв звук се чува в обикновен радиоприемник, ако в него попадне сигнал от радиолюбителско предаване на телефония на една странична лента? (В)

А. Едно постоянно ръмжене, винаги когато от предавателя се излъчва носеща;

Б. Включващо се и изключващо се пращене;

В. Изкривен, неразбираем говор;

Г. Ясно разбираем говор.
117. Какъв звук се чува в обикновен радиоприемник, ако в него попадне сигнал от радиолюбителско предаване на телеграфия? (А)

А. Включващо се и изключващо се пукане;

Б. Изкривен, неразбираем говор;

В. Ясно разбираем говор;

Г. Постоянен брум.
118. Ако любителската Ви късовълнова радиостанция, намираща се на третия етаж, има заземителен кабел с дължина 10 метра, защо може да усетите високочестотно изгаряне при докосване на металния й капак? (Г)

А. Защото земята в мястото на заземлението не е достатъчно влажна;

Б. Защото охлаждащият вентилатор е повреден;

В. Поради лошо свързване на антената, позволяващо на високочестотната енергия, излизайки от предавателя да мине по по-лесния път, т.е. през Вас;

Г. Защото заземителният кабел има резонансна честота в някои любителските обхвати и се държи повече като антена, отколкото като заземяване.
119. Коя НЕ е важна причина, да се стремите към добро заземяване на станцията? (А)

А. Намаляване разходите на електроенергия;

Б. Намаляване на шумовете от близки електроуреди;

В. Намаляване на смущенията;

Г. Намаляване на възможността от електрически шок.
120. Каква е върховата изходна (PEP) мощност на един немодулиран предавател, ако ватметър, свързан към изхода на предавателя, показва 50 вата? (Б)

А. 25 вата;

Б. 50 вата;

В. 0,5 вата;

Г. 0,25 вата.
121. Кои проводници в един трижилен кабел, трябва да бъдат свързани към предпазители (бушони) при токозахранване от еднофазно 220-волтово променливо напрежение? (А)

А. Само активните проводници;

Б. Само неутралните проводници;

В. Само замасяващите проводници;

Г. Всички проводници.
122. В зависимост от дължината на вълната на сигнала, плътността на енергията на високочестотното поле и други фактори, по какъв начин високочестотната енергия може да нарани кожата на тялото? (А)

А. Тя нагрява кожата;

Б. Тя причинява токов удар;

В. Тя спира кръвообращението;

Г. Тя променя генетично кожата.
123. Ако работите с Вашата любителска радиостанция с вътрешни антени, какви предпазни мерки трябва да вземете, когато ги инсталирате? (В)

А. Да разположите антените близо до мястото откъдето работите, за да намалите максимално дължината на кабела;

Б. Да разположите антените по протежението на някоя стена, за да намалите паразитните шумове;

В. Да разположите антените колкото е възможно по-далече от обитаеми пространства, които ще бъдат използвани по време на Вашата работа;

Г. Да разположите антените успоредно на проводниците за електрически ток, за да надмогнете паразитните шумове.
124. Какви предпазни мерки трябва да вземете винаги, когато правите поправки по захранващата система на една параболична антена? (А)

А. Да бъдете сигурен, че никой не може да включи предавателя;

Б. Да разглобите устройството за насочване на антената;

В. Да работите с предпазни очила;

Г. Да бъдете сигурен, че Вие и антената сте добре заземени.
125. Посочете една важна особеност, която трябва да имате в предвид при използването на вътрешна антена? (Б)

А. Да използвате стандартен кабел, за да намалите разсеяна високочестотна енергия;

Б. Да сте сигурен, че антената се намира колкото е възможно по-далече от хора;

В. Да използвате само антена тип Яги, за да насочвате сигналите настрани от хора;

Г. Да използвате колкото е възможно по-голяма мощност, за да сте сигурен, че Вашият сигнал излиза извън сградата.
126. Какви предпазни мерки по отношение на високата честота трябва да вземете преди да започнете да поправяте една антена? (Б)

А. Да бъдете сигурен, че Вие и антената сте добре замасени (заземени);

Б. Да бъдете сигурен, че сте изключили предавателя и сте откачили кабела към антената;

В. Да уведомите съседите си, така че да са наясно с намеренията Ви;

Г. Да изключите главния предпазител (бушон) във Вашия дом.
127. Какви предпазни мерки трябва да вземете преди да започнете да поправяте един микровълнов вълновод? (Б)

А. Да носите удобни дрехи и ръкавици, за да предпазите тялото и ръцете си от остри ръбове;

Б. Да сте сигурен, че предавателят е изключен;

В. Да работите само при сухо и слънчево време;

Г. Да сте сигурен, че прохождението е неблагоприятно за тропосферни радиовръзки.
128. Защо трябва антените с голямо усилване да бъдат монтирани по-високо от намиращите се наблизо сгради? (Г)

А. По този начин те ще бъдат по-бързо изсушени от вятъра след пороен дъжд;

Б. По този начин те няма да повредят с високочестотна енергия намиращите се наблизо сгради;

В. По този начин те ще излъчват по-малко приземни вълни;

Г. По този начин те няма да въздействат с високочестотна енергия върху хората в съседните сгради.
129. Кой параметър на високочестотното колебание НЕ е важен при оценяването на енергийния ефект върху кожата на тялото? (Б)

А. Поляризацията;

Б. Критичният ъгъл;

В. Интензитетът на полето;

Г. Честотата.

Радиолюбителски клас 2

Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница