„Констатации от извършените проверки при достигане на контролните проектни нива„ съдържа резултатите от извършените проверки на контролните нива „изкоп", „цокъл", „корниз" („стреха") и „било"Дата25.10.2018
Размер45.5 Kb.
3. Съставяне на актове и протоколи
по време на строителството

Част ІІІ от протокол обр. 2 -„Констатации от извършените проверки при достигане на контролните проектни нива„ съдържа резултатите от извършените проверки на контролните нива „изкоп”, „цокъл”, „корниз” („стреха”) и „било”. Проверките на достигнатите проектни нива се извършват от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител за строежи от пета категория, в присъствието на строителя. При извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилия геоложкото проучване инженер геолог и проектантът по част „Конструктивна”. Извършилият проверката установява съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план, височина и отстояния и се разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи.

В случай, че при проверката на достигнатите проектни нива се установят съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, се съставя констативен акт за незаконно строителство, който незабавно се изпраща в Регионална дирекция за национален строителен контрол.Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – Приложение обр. 3.

Съставя се от длъжностното лице от общинската (районната) администрация, по искане от лицето, упражняващо строителен надзор или от техническия ръководител за строежите от пета категория, в тридневен срок от завършване на строителните и монтажни работи по фундаментите на строежа.Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа – Приложение обр.5

Съставя се от строителя, технически правоспособно физическо лице по част „Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор и проектанта.Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи – Приложение № 6.

Съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части конструктивна и инженерна геология и хидрология, към лицето, упражняващо строителен надзор и проектантите -конструктор и инженер геолог. В случай на установяване на различия между изпълненителския инженерно-геоложки и хидроложки чертеж на разкритата земна основа и инженерно геоложките проучвания към проектната документация, съставителите на акта предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това. Ако е наложително друго проектно решение, строителството се спира със запис на строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания и мерки за недопускане на аварии или щети.Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция -Приложение № 7.

Съставя се от строителя, проектанта по част „конструктивна” и технически правоспособното физическо лице по част конструктивна към лицето, упражняващо строителен надзор или техническият ръководител – за строежите от пета категория. Актът се съставя при достигане на проектните нива на подови, тавански и покривни конструкции на всички нива, вкл. и междинните. За бетонни и стоманобетонни конструкции актът се съставя отделно за кофражните, армировъчните и бетонираните части и за заваръчните работи.Акт 8 за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения – Приложение №8.

Съставя се от строителя, изпълнителя на монтажните работи, технически правоспособните физически лица по части „Геодезия” и „Конструктивна” към лицето, упражняващо строителен надзор, проектанта конструктор. Със съставянето на този акт се предават изпълнените фундаменти на изпълнителя на монтажните работи за монтиране на съответните конструкции, машини и съоръжения.Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения – Приложение №9.

Съставя се от възложителя, доставчикът на машини и съоръжения (изпълнителя на монтажните работи) и технически правоспособното физическо лице по част „Технологична” или по съответните части за съоръженията към лицето, упражняващо строителен надзор.Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството – Приложение № 10.

Съставя се от възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по съответните части на изпълненото строителството към лицето упражняващо строителен надзор и лицето, упражняващо технически контрол по част конструктивна. Строителството може да бъде спряно поради:  • Искане за изменение на проектите.

  • Неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора.

  • Забавяне на доставката на машини и съоръжения.

  • Неблагоприятни геоложки условия.

  • Смяна на някои от основните участници в строителството – възложител, строител, лице, упражняващо строителен надзор.

  • Спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина.

Актът трябва да съдържа точни данни за състоянието на строежа, за извършените строителни и монтажни работи, за доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост на строежа, за необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и за сроковете на представянето им, както и други изисквания и мерки за замразяване на строителството.Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи – Приложение №11.

Съставя се от възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по съответните части на изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор и физическото лице, упражняващо технически надзор по част „Конструктивна”. След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството и съставянето на този акт строителството може да продължи.Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ,че са постигнати изискванията на проекта -Приложение № 12.

Съставя се от строителя и технически правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор. В акта се отразяват данните за всички извършени строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване или чиито количество и качество не може да бъде установено при закриването им със следващите технологични работи. За тези скрити работи се прави оценка за количество, качество и спазване на изискванията за безопасност, съобразно проектната документация и действащата нормативна уредба. С акт 12 се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга.Акт за установяване на щети, причинени от непреодолими природни бедствия – Приложение № 13.

Съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор и възложителя. Съдържа описание на причините за щетите на строежа и строителната площадка и предписания за извършването на необходимите строително и монтажни работи за възстановяването им.Акт за приемане на конструкцията – Приложение № 14.

Съставя се от проектанта–конструктор, строителя, технически правоспособното физическо лице по част „Конструктивна” към лицето, упражняващо строителен надзор. Съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта, оценка за наличие на недостатъци, възможност за тяхното отстраняване и заключение за приемане на строителната конструкция при постигане на изискванията на чл. 169 ал.1 и 2 ЗУТ

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница