Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификацииДата25.07.2016
Размер84.26 Kb.
#6128
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Образец


Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е

Технически изисквания и технически спецификации

за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Химико-технологични, фитопатологични и полско-лабораторни анализи на сортове растения, заявени за официално държавно сортоизпитване за биологични и стопански качества“, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Химикотехнологичен анализ, експертна и дегустационна оценка на тютюн, Обособена позиция № 2: Химикотехнологичен анализ и дегустационна оценка на вина, Обособена позиция № 3: Химикотехнологичен анализ на средна проба и авторски семена от зимна рапица, Обособена позиция № 4:Химикотехнологичен анализ на пивоварен ечемик, Обособена позиция № 5: Алвеографски анализ анализ на пшеница, зимна обикновена, Обособена позиция № 6: Химикотехнологичен анализ на пшеница, зимна обикновена, Обособена позиция № 7:Технологичен анализ на пшеница, зимна обикновена, Обособена позиция № 8: Технологичен анализ на пшеница, зимна твърда, Обособена позиция № 9: Анализ за студоустойчивост на зимна рапица, тритикале, зимен овес, зимна обикновена и твърда пшеница, зимен двуреден и многореден ечемик, Обосбена позиция № 10: Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон на тритикале, зимен овес, зимна обикновена и твърда пшеница, зимен двуреден и многореден ечемик, Обособена позиция № 11: Химикотехнологичен анализ на високоолеинов слънчоглед, Обособена позиция № 12: Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон на памук, Обособена позиция № 13: Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон на слънчоглед, Обособена позиция № 14: Фитопатологичен анализ за устойчивост към местна популация на синя китка (раса A-G) на изкуствен инфекциозен фон на слънчоглед, Обособена позиция № 15: Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон на царевица; Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон на соргоІ. Изисквания, на които следва да отговарят извършваните анализи:

Химикотехнологичен анализ, експертна и дегустационна оценка на тютюн

- химични анализи включващи: съдържание на никотин, % (ISO 15152), редуциращи въглехидрати (захари), % (ISO 15154), съдържание на общ азот, % (БДС 15836-88), съдържание на пепели, % (ISO 2817), съдържание на амоняк и хлор (само за тип Бърлей), ISO 2817

- технологични анализи /сух тютюн/ включващи: запълваща способност /плътност/ на рязан тютюн, g/cm3, условен рандеман (бр. цигари/kg сух тютюн), процент главен нерв (при едролистните тютюни), процент първокласен материал (БДС 16255-85), свободна горяемост на тютюна, min (БДС 12976-93)

- експертна оценка (по класи) по показателите: беритба, зрялост, цвят, интензивност на цвета, структура, съдържателност, хомогенност на листа по цвят и еластичност (само за Бърлей) - представя се кратко писмено заключение за качествата на пробата, сравнена със съответната за произхода контрола (органолептична /визуална/ оценка (БДС 9271)

- дегустационна оценка включваща: определяне на аромат, вкус, физиологична сила на тютюна - сензорна оценка (БДС 9271-85)

Химикотехнологичен анализ и дегустационна оценка на вина

- химични анализи на вината: относителна плътност (Commission Reg. /EС/ № 128/2004), алкохол, об. % (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 3, Commission Reg. /EС/ № 128/2004), общ сух екстракт, g/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 4), редуциращи захари, g/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 5), обща киселинност, като винена киселина, g/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 13), летливи киселини, като оцетна киселина, g/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 14), общ серен диоксид, mg/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 25), свободен серен диоксид, mg/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 25), малвинхлорид, mg/dm3 (Resolution OENO 22/2003), pH (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 24), микроскопска картина (БДС 15143), общо алкохолно съдържание, об. % (Наредба ДВ бр. 99/2005), беззахарен екстрат, g/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005); стабилност срещу оксидазно пресичане (Практикум по винарска технология); зрителна оценка на вината: бистрота (2 бална оценка) и цвят (2 бална оценка); вкусова и обонятелна оценка: аромат (4 бална оценка), вкус (12 бална оценка) и пенливост (12 бална оценка); дегустационна оценка на младо вино (100 - бална система), съгласно методика за извеждане на конкурсни сортови опити с лоза на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Методика на оторизирана дегустационна комисия.

- дегустационна оценка – по четири степенна скала.

Химикотехнологичен анализ на средна проба и авторски семена от зимна рапица

- на средна проба: съдържание на масло, % а.с.в. (ISO 6883), мастно-киселинен състав на маслото: ерукова киселина в маслото, % (ISO 5508, ISO 5509), глюкозинолати в протеиновата (обезмаслена част) на семето, m.mol/g (ISO 9167-1; ISO 9167-2), сурови влакнини в семенната обвивка, ВНИИЖ, IUPAC)

- на авторски семена: мастно-киселинен състав на маслото: ерукова киселина в маслото, % (ISO 5508, ISO 5509), глюкозинолати в протеиновата (обезмаслена част) на семето, m.mol/g (ISO 9167-1; ISO 9167-2)

Химикотехнологичен анализ на пивоварен ечемик

- технологичен анализ на пивоварен ечемик по следните показатели: водно съдържание, %, абсолютна маса (маса на 1000 зърна), g, изравненост над сито 2,5 mm, %, белтъчно съдържание, % абс.с.в.

- микромалцуване на проби пивоварен ечемик

-технологичен анализ на проби малц по следните показатели: водно съдържание, %, време на озахаряване, min, екстрактно съдържание на малц, %, екстракта разлика на малц, %, цвят на малца, ед. ЕВС, вискозитет на лабораторната пивна мъст от малц, mPa.s, разтворим азот на малц, mg/100g, общ белтък, % а.с.в.

Анализите следва да се извършат съгласно методите утвърдени от Комитета по анализите на Европейската пивоварна конвенция, описани в European Brewery Convention Analytica – EBI (1998), Verlag Hans Carl Getränke – Vachverlag, Nűrnberg.

Алвеографски анализ анализ на пшеница, зимна обикновена

- алвеографски анализ за определяне: влага, % (БДС EN ISO 712:1997), сила на брашното, W и еластичност/разтегливост, P/L (ISO 5530-4).Химикотехнологичен анализ на пшеница, зимна обикновена

- подготовка на пробата (2 кг), влага, % (БДС EN ISO 712:1997), обща стъкловидност, % (БДС 13378-76), твърдост на зърното, % (експресен метод с “Инфраматик”, съдържание на суров протеин, (Nx5,7) % с.в. (БДС ISO 1871:2001 Селскостопански хранителни продукти. Определяне съдържанието на азот по метода на Келдал. Общи положения), добив на мокър глутен, % (БДС 13375-88), отпускане на глутена, mm (БДС ISO 13375), компресибилитет, усл. ед. (БДС 13375-88), число на хлебопекарната сила, усл. ед. (БДС 13375-88), седиментационно число (БДС ISO 5529:1997 Метод на Zeleny).Технологичен анализ на пшеница, зимна обикновена

- подготовка на пробата (2 кг), влага (зърно и брашно), % (БДС EN ISO 712:1997), пробно смилане (няма общоприет стандартизиран метод), фаринографски показатели – водопоглъщане, ml, време на образуване на тестото, min, стабилност на тестото, min, отпускане на тестото, ф. ед., консистенция на тестото, ф. ед. (БДС ISO 5530-1), показатели на хляба по БДС (специфичен обем, cm3/g, формоустойчивост, h/d, сензорна оценка по профилна скала (Рецептура ИАСАС, гр. София), показатели на хляба по “ремикс” метод - за група “А” силни сортове пшеница (специфичен обем, формоустойчивост, сензорна оценка по профилна скала)Химикотехнологичен анализ на пшеница, зимна твърда

- показатели на зърно: стъкловидност, % (ISO 5532-80), съдържание на суров протеин (Nx5,7), % с.в. (БДС ISO 1871:2001), SDS - седиментационно число, cm3 (ICC 151), добив на мокър глутен, % (БДС 13375-88), отпускане на глутена, mm (БДС 13375-88), компресибилитет на глутена, усл. ед. (БДС 13375-88), жълти пигменти, ppm d.b. (ISO 11052:1994); показатели на грис: отпускане на глутена, mm (БДС 13375-88), компресибилитет на глутена, усл. ед. (БДС 13375-88), жълти пигменти, ppm d.b. (ISO 11052-94:1994); показатели на макаронен продукт: жълти пигменти, ppm d.b. (ISO 11052-94:1994), число на кулинарно качество, 1-8 (Alause, J 1977).Анализ за студоустойчивост на зимна рапица, тритикале, зимен овес, зимна обикновена и твърда пшеница, зимен двуреден и многореден ечемик

- анализ на студоустойчивостта на зимни зърненожитни култури и зимна рапица по полско-лабораторен метод: залагане на опита, закаляване, замразяване в камери с температури на третиране за тритикале, обикновената пшеница и ръж -13оС, -16оС, -19оС, за твърда пшеница -11оС, -14оС, -17оС, за зимен овес -8 оС, -10 оС, -12 оС, за зимен ечемик -10 оС, -12оС, -14оС, за зимна рапица - 11 оС, -14 оС, -17 оС, оценка по скала със съответните сортове стандартиФитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон на тритикале, зимен овес, зимна обикновена и твърда пшеница, зимен двуреден и многореден ечемик

- анализ на сортове тритикале, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: брашнеста мана (Erisyphe graminis f.sp. tritici), листна (кафява) ръжда (Puccinia reconditе f.sp. tritici), стъблена (черна) ръжда (Puccinia graminis f.sp. tritici).

- анализ на сортове зимен овес, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: брашнеста мана (Erysiphe graminis f. sp. avenae), коронеста ръжда (Puccinia coronifera), стъблена ръжда (Puccinia graminis f. sp. avenae).

- анализ на сортове зимна обикновена пшеница, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: брашнеста мана (Erisyphe graminis f.sp. tritici), листна (кафява) ръжда (Puccinia recondite f.sp. tritici), стъблена (черна) ръжда (Puccinia graminis f.sp. tritici).

- анализ на сортове зимна твърда пшеница, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: брашнеста мана (Erisyphe graminis f.sp. tritici), листна (кафява) ръжда (Puccinia recondite f.sp. tritici), стъблена (черна) ръжда (Puccinia graminis f.sp. tritici).

- анализ на сортове ечемик двуреден и многореден, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: листна (кафява) ръжда (Puccinia hordei) и брашнеста мана (Erysiphe graminis f. sp. Hordei). Отчита се по интегрирана петстепенна скала за коригирана степен на нападение, отразяваща както степента, така и типа на нападение (P) в %.

- анализ на сортове ечемик двуреден и многореден, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: фузариоза по класа (Fusarium sp.). Отчита се % на заразените зърна.

Химикотехнологичен анализ на високоолеинов слънчоглед – газхроматографски анализ

- тотална масленост,% (ISO 6883), определяне на мастно-киселинен състав (за високоолеиновите хибриди), линолова киселина, олеинова киселина, стеаринова и палмитинова киселина, % (ISO 5505, 5509).Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон на памук

- анализ на сортове памук, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: вертицилийно увяхване в индекс, % (Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum).Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон на слънчоглед

- анализ на хибриди слънчоглед, заявени за сортоизпитване за БСК и на хибриди стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: мана раса 700 (Plasmopara halstedii), мана раса 731 (Plasmopara halstedii), фомоза (Phoma macdonaldi), фомопсис (Phomopsis helianthi).Фитопатологичен анализ за устойчивост към местна популация на синя китка (раса A-G) на изкуствен инфекциозен фон на слънчоглед

- анализ на хибриди слънчоглед, заявени за сортоизпитване за БСК и на хибриди стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към синя китка (Orobanche cumana) - местна популация раса А-G.Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон на царевица

- оценка на хибриди царевица, заявени за сортоизпитване за БСК и на хибриди стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: фузариум по кочана (Fusarium moliniforme), фузариум по стъблото (Fusarium graminearum), обикновена главня (Ustilago zeae), царевична мозайка (Maize dwart mosaic virus /MDMV group).Фитопатологичен анализ за устойчивост на патогени на изкуствен инфекциозен фон на сорго

- оценка на сортове сорго, заявени за сортоизпитване за БСК и на сортове стандарти за устойчивост при условия на изкуствено заразяване към причинителите на: бактериоза (Pseudomonas syringae pv. holci).


ІІ. Съответствие на извършваните анализи с изискванията на възложителя
1. Съответствието на извършваните анализи с изискванията на възложителя се доказва с попълнено, подписано и подпечатано предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта) за всяка обособена позиция, за която участника кандидатства.


Каталог: uploads -> files -> News
News -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации
News -> „ Новото при reach, clp, Споделяне на добри практики, Енергийна ефективност и зелена икономика”
News -> Изложение «месомания 2016»
News -> I общи положения Ч
News -> Бразилия и аржентина
News -> Програма 19 ноември 2015, София, Централ Хотел Форум 9: 30-10: 00 Регистрация
News -> Месалина оод, представител на марка за дамска мода kensol
News -> Biomeda 2000 Ltd
News -> Програма научно практическа конференция "Нови моменти в областта на науката и производството на мляко и млечни продукти"
News -> Пълно описание на обекта на поръчката предмет на обществената поръчка


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница