Критерии за оценяване на жанровете писмени работи от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература 13. 01. 2016 г. V класДата28.10.2018
Размер190.5 Kb.
#102463
Уважаеми колеги,

Изпращам критериите и в този формат, за да бъде улеснено отпечатването на оценъчни карти, които евентуално ще използвате при оценяването на писмените работи.

Критерии

за оценяване на жанровете писмени работи от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература 13.01.2016 г.

V КЛАС

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ

Брой точки

1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ УЧЕНИКЪТ:

максимален брой 4 т.

  1. Предава съдържанието вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието.

4

1.2. Предава съдържанието в съответствие с развитието на действието, вярно, но сбито.

3

  1. Предава съдържанието като цяло, но пропуска и/или размества епизоди, важни за развитието на действието.

2

  1. Предава съдържанието като цяло, но пропуска отделни епизоди и допуска смислово несъответствие.

1

  1. Допуска фактологични грешки и показва неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието в съответствие с развитието на действието.

0

2. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДИДАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА УЧЕНИКЪТ:

максимален брой 4 т.

2.1. Напълно се съобразява с дидактическата задача; предава подробно епизодите, които са съществени за изпълнението на дидактическата задача, и сбито – епизодите, които са несъществени, но изграждат смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа.

4

2.2. Като цяло се съобразява с дидактическата задача, но предава сбито съществени за изпълнението на дидактическата задача епизоди.

3

2.3.Непоследователно изпълнява дидактическата задача, но запазва смисъла на художествения текст.

2

2.4.Като цяло се съобразява с дидактическата задача, но нарушава смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа.

1

2.5. Не се съобразява с дидактическата задача и не познава техниките на сбитото и на подробното преразказване.

0

3. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА МИКРОТЕКСТОВЕ С КОМЕНТАРЕН (ИНТЕРПРЕТАТИВЕН) ХАРАКТЕР УЧЕНИКЪТ:

максимален брой 2 т.

3.1.Преразказва, като не допуска елементи на разсъждение (от аналитичен и интерпретативен характер).

2

3.2.Преразказва, като допуска единични разсъждения върху отделни структурни елементи на художествения текст.

1

3.3.Преразказва, като допуска елементи на разсъждение и „дописва” художествения текст, с което променя неговия смисъл.

0

4. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ПРЯКАТА РЕЧ УЧЕНИКЪТ:

максимален брой 4 т.

4.1.Преобразува правилно и последователно пряката реч в непряка и/или полупряка, като не допуска необосновани лексикални повторения.

4

4.2.Преобразува пряката реч в непряка, но в синтактичните конструкции използва повтарящи се глаголи..

3

4.3.Преобразува пряката реч в непряка, но допуска пунктуационни грешки в оформянето й.

2

4.4.Преобразува неточно и непоследователно пряката реч в непряка.

1

4.5.Не умее да преобразува пряката реч в непряка, поради което не преразказва диалозите или монолозите в художествения текст и/или предава директно пряката реч.

0

5. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОСНОВНО ГЛАГОЛНО ВРЕМЕ УЧЕНИКЪТ:

максимален брой 4 т.

5.1.Преразказва в съответствие с дидактическата задача в подходящо основно глаголно време и в съответните му спомагателни времена и наклонения.

4

5.2.Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения.

3

5.3.Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични грешки в неговата употреба..

2

5.4.Преразказва в неподходящо основно глаголно време, но успешно съвместява спомагателни глаголни времена и наклонения.

1

5.5.Преразказва, като не избира правилно наклонението на глагола и основното глаголно време; допуска грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения.

0

6. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПАЗВАНЕТО НА ГРАМАТИЧНАТА, ПРАВОПИСНАТА И ПУНКТУАЦИОННАТА НОРМА УЧЕНИКЪТ:

максимален брой 7 т.

6.1.Не допуска граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.

7

6.2.Допуска единични пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.

6

6.3.Допуска единични правописни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.

5

6.4.Допуска единични граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.

4

6.5.Допуска единични повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции.

3

6.6.Допуска повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции.

2

6.7.Допуска груби и повтарящи се граматични, правописни и пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции.

1

6.8.Проявява явна езикова некомпетентност.

0

7. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕКСИКАЛНАТА СИ КУЛТУРА УЧЕНИКЪТ:

максимален брой 2 т.

7.1.Употребява стилово уместни думи и изрази; използва подходящи синоними при замяна на думи и синтактични конструкции, специфични за езика на писателя.

2

7.2.Допуска повтарящи се лексикални грешки.

1

7.3.Употребява стилово неуместни думи и изрази; използва неподходящи синоними и синтактични конструкции.

0

8. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРАФИЧНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ПРЕРАЗКАЗА УЧЕНИКЪТ:

максимален брой 3 т.

8.1.Откроява графично всички абзаци; пише с ясна графика главните и малките букви, отделя думите; редактира четливо текста си при необходимост.

3

8.2.Допуска единични грешки при отделяне на думите и/или при пренасянето им на нов ред.

2

8.3.Слива не повече от два абзаца; не пише с ясна графика главните и малките букви, но отделя думите и редактира четливо текста си при необходимост.

1

8.4.Не откроява графично абзаците; пише неясно и нечетливо.

0

ПРЕРАЗКАЗЪТ СЕ ОЦЕНЯВА С 0 ТОЧКИ И В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО УЧЕНИКЪТ Е:

Предал празен лист. Написал текст, който няма пряко отношение към изпитния текст. Писал нечетливо до степен на неразбираемост.ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ПО КРИТЕРИИТЕ:


3

0

VI КЛАС

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СБИТ ПРЕРАЗКАЗ

БРОЙ ТОЧКИ

 1. Умения за създаване на текст съобразно особеностите на сбит преразказ

Общо 10 т.

Вярно, точно и сбито (редуцирано) предаване на съдържанието в съответствие с оригиналния текст

до 4 т.

Предаване на съдържанието без включване на извънсюжетни елементи от оригиналния текст (описания, разсъждения и др.)

до 3 т.

Предаване на съдържанието без пропускане и/или разместване на епизоди, важни за развитието на действието

до 3 т.

 1. Умения за езиково оформяне на ученическия текст

Общо 18 т.

Правописни умения

до 5 т.

Пунктуационни умения (при еднородни части, при обособени части, при вметнати думи и изрази, при различните видове сложни изречения)

до 4 т.

Синтактична и смислова правилност на изреченията

до 2 т.

Правилно и последователно преобразуване на пряка реч в непряка и/или в полупряка реч

до 2 т.

Точна и последователна употреба на системата от глаголни времена и наклонения с основно глаголно време, подходящо за сбит преразказ

до 2 т.

Точна и уместна употреба на думи и изрази с пряко и с преносно значение

до 3 т.

 1. Умения за графично оформяне на ученическия текст

Общо 2 т.

Графично открояване на абзаците

1 т.

Ясно отделяне на думите и правилно пренасяне на нов ред

1 т.

Оценява се с 0 точки и в случаите, когато ученикът е:

Предал празен лист. Написал текст, който няма пряко отношение към посочената задача. Писал нечетливо до степен на неразбираемост.


ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ПО КРИТЕРИИТЕ:

30 т.

СКАЛА

ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ В ОЦЕНКА

ЗА ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ В 5. КЛАС И ЗА СБИТ ПРЕРАЗКАЗ В 6. КЛАС

Точки

Оценка

30

Отличен 6

29 - 28

Отличен 5.75

27 - 26

Отличен 5.50

25 - 24

Много добър 5.25

23 - 22

Много добър 5.00

21 - 20

Много добър 4.75

19 - 18

Много добър 4.50

17 - 16

Добър 4.25

15 - 14

Добър 4.00

13 - 12

Добър 3.75

11 - 10

Добър 3.50

9 - 8

Среден 3.25

7 - 6

Среден 3.00

5 - 0

Слаб 2.00

VII КЛАС

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОТГОВОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ВЪПРОС

БРОЙ ТОЧКИ

 1. Умения за създаване на текст съобразно особеностите на отговор на литературен въпрос

Общо 7 т.

Отчетливо (ясно) заявена теза

1

Теза, адекватна на зададения въпрос

1

Логическо извеждане на подтези (ако зададеният въпрос предполага повече от една теза)

1

Целенасочено и задълбочено аргументиране на тезата/ на всяка подтеза

до 2 т.

Точно и адекватно позоваване на литературния текст (цитати, преразказ с функция на илюстрация на аргумент)

до 2 т.

 1. Умения за разсъждаване върху текстовите структури и върху структурните елементи на художествения текст с цел аргументиране на заявената теза (напр. сюжет/фабула; композиция; художествен образ; герой; художествен детайл; пейзаж и др.)

Общо 8 т.

 1. Умения за разсъждаване върху ролята на тропите и фигурите на езика в художествения текст съобразно тезата

Общо 2 т.

 1. Умения за композиране и структуриране на ученическия текст

Общо 5 т.

Обособяване на композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение) и тяхната адекватност на зададения въпрос

до 3 т.

Смислово обвързване на композиционните елементи на ученическия текст

до 1 т.

Смислово обвързване на структурните елементи на ученическия текст (между тезата и подтезите, между тезата/подтезата и аргументацията към нея)

до 1 т.

 1. Умения за езиково оформяне на ученическия текст

Общо 16 т.

Правописни умения

до 3 т.

Пунктуационни умения (при еднородни части, при обособени части, при вметнати думи и изрази, при различните видове сложни изречения, при цитиране)

до 4 т.

Синтактична и смислова правилност на изреченията

до 2 т.

Правилно и последователно преобразуване на пряка реч в непряка и/или в полупряка реч

до 2 т.

Точна и последователна употреба на системата от глаголни времена и наклонения с основно глаголно време – сегашно

до 2 т.

Точна и уместна употреба на думи и изрази с пряко и с преносно значение; на термини

до 3 т.

 1. Умения за графично оформяне на ученическия текст

Общо 2 т.

Графично открояване на абзаците

1 т.

Ясно отделяне на думите и правилно пренасяне на нов ред

1 т.

Оценява се с 0 точки и в случаите, когато ученикът е:

Предал празен лист. Написал текст, който няма пряко отношение към посочената задача. Писал нечетливо до степен на неразбираемост.


ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ПО КРИТЕРИИТЕ:

40 т.Критерии за оценка, съгласно регламента за гимназиален етап:
3. Оценяваните компетентности на учениците са компетентностите, базирани в ДОИ за учебното съдържание по български език и литература. Освен тях се оценяват и уменията за оригинална интерпретация на литературните текстове.

3.1. Литературни компетентности:

Осъзнава фикционалния характер на литературния текст и умее да интерпретира художествената творба като фикция.

Познава литературноисторическия процес и умее да интерпретира (откъс от) литературен текст (или няколко литературни текста) адекватно, без да допуска фактически грешки и неточности.

Познава повечето от композиционните и структурните елементи на литературния текст и умее да ги определя правилно и системно да отчита взаимозависимостта и взаимодействието помежду им и значимостта им за породения от творбата смисъл.

Умее да интерпретира адекватно и обосновано (откъс от) литературен текст (или няколко литературни текста).
3.2.Компетентности за изграждане на литературноинтерпретативно съчинение:

Формулира ясна и адекватна на поставения проблем теза.

Аргументира се целенасочено с оглед на поставения проблем и формулираната по него теза, последователно черпейки ресурс от строежа на (откъса от) литературния текст (или на няколко литературни текста).

Аргументира позицията си по поставения проблем логически последователно.

Изгражда композиционно и структурно функционален, диференциран и свързан текст.
3.3. Езикови компетентности:

Познава и прилага последователно лексикалните и стиловите норми на българския книжовен език.

Познава и прилага последователно граматичните норми на българския книжовен език.

Познава и прилага последователно правописните норми на българския книжовен език.

Познава и прилага последователно пунктуационните норми на българския книжовен език.
4. Критерии за оценка

4.1. С оценка отличен се оценяват работи, в които: • се интерпретира (откъсът от) литературния текст (или няколко литературни текста) като фикция, без да се допуска смесване на художествена и нехудожествена (жизнена) реалност, като се използват адекватни знания за литературноисторическия процес.

 • се определят правилно повечето от композиционните и структурните елементи на (откъса от) литературния текст (или на няколко литературни текста) и в аргументацията системно се отчитат взаимозависимостта и взаимодействието помежду им и значимостта им за породения от творбата смисъл, като допуснатите в обосновката отклонения от тезата (и от поставения проблем) имат епизодичен характер.

 • формулировката на тезата е ясна и адекватна на поставения проблем, като се отчитат сложността и смисловият му обем, а отстъпленията от адекватността, обосноваността и логическата последователност на твърденията за художествения смисъл на (откъса от) литературния текст (или на няколко литературни текста) имат епизодичен характер и не влияят на цялостната концепция на аргументативния текст.

 • всички композиционни части са едновременно функционални, обособени и свързани и са допуснати незначителен брой стилистични, граматични, правописни и/или пунктуационни грешки.

4.2. С оценка много добър се оценяват работи, които не покриват един от критериите за отличен.

4.3. С оценка добър се оценяват работи, които не покриват два от критериите за отличен.4.4. С оценка среден се оценяват работи, които не покриват три от критериите за отличен.
Оценяване на интерпретативно съчинение

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ


Брой точки

1. Литературни компетентности


10

1.1. Разбиране на условния характер на художествената литература


2

1.2. Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литературна история


2

1.3. Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие


3

1.4. Умение за интерпретиране на художествения смисъл


3

2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст


12

2.1. Теза, съответстваща на формулирания проблем

3

2.2. Целенасочена и задълбочена аргументация


3

2.3. Логически последователна аргументация

3

2.4. Ясно обособени, логически последователни и смислово обвързани композиционни части


3

3. Езикови компетентности


8

3.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма

2

3.2. Владеене и прилагане на граматичната норма

2

3.3. Владеене и прилагане на правописната норма

2

3.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма

2

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ПО КРИТЕРИИТЕ:


3

0

ОЦЕНЯВАНЕ НА есе

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕСЕ


Брой точки

1. Компетентности за изграждане на есе

22

1.1. Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем

2

1.2. Полагане на проблема в актуален контекст

2

1.3. Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие

3

1.4. Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема

3

1.5. Теза, съответстваща на формулирания проблем

3

1.6. Целенасочена и задълбочена аргументация

3

1.7. Логическа или асоциативна организация на текста

3

1.8. Логически последователни и смислово обвързани композиционни части

3

2. Езикови компетентности

8

2.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма

2

2.2. Владеене и прилагане на граматичната норма

2

2.3. Владеене и прилагане на правописната норма

2

2.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма

2

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ПО КРИТЕРИИТЕ:


3

0

СКАЛА

ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ В ОЦЕНКАЗА ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ И ЕСЕ – VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ КЛАС

Точки

Оценка

30

Отличен 6

29 - 28

Отличен 5.75

27 - 26

Отличен 5.50

25 - 24

Много добър 5.25

23 - 22

Много добър 5.00

21 - 20

Много добър 4.75

19 - 18

Много добър 4.50

17 - 16

Добър 4.25

15 - 14

Добър 4.00

13 - 12

Добър 3.75

11 - 10

Добър 3.50

9 - 8

Среден 3.25

7 - 6

Среден 3.00

5 - 0

Слаб 2.00


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница