Формат и ред за създаване на файлове в единен формат (ЕФ)Дата17.04.2017
Размер128.27 Kb.
#19384


Формат и ред за създаване на файлове в единен формат (ЕФ),

съдържащи данни за декларации по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанска година, за предаване в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) на магнитен носител
I. Формат на запис от файл, съдържащ данни за имоти и декларатор от декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ
Поле Описание на полето Максимална дължина Формат (К-код от

номер (* - задължително се попълва) (брой знаци) номенклатура)


1. * Пореден номер 5 Цифров

2. * Номер на имот от КВС или КК 9 Символен

3. * Площ на имота в дка 8 Цифров (8.3)

4. * Начин на трайно ползване към момента 4 Символен (К)

5. Номер на документ за собственост 10 Символен

6. Дата на документ за собственост 10 Дата (дд.мм.гггг)

7. Вид договор, ако има такъв 1 Символен (К)

8. Номер на договор, аки има такъв 10 Символен

9. Дата на договор, ако има такъв 10 Дата (дд.мм.гггг)

10. * Желание на декларатора за имота 1 Символен (К)

11. * Декларатор – три имена 35 Символен

12. * ЕГН/ЛНЧ на декларатор 10 Символен

13. Адрес гр.(с.) - ЕКАТТЕ 5 Символен

14. Адрес ж.к., ул., №, бл., ап. и др. 40 Символен

15. Телефон за връзка 15 Символен

16. * Наименование на юрид. лице, ако

декларацията е от ЕТ, ТД, ООД и др. 35 Символен

17. * И.Н. на юрид. лице 13 Символен

18. * ЕКАТТЕ на землище за имотите 5 Символен

19. * Стопанска година 4 Цифров

20. * Дата на декларация 10 Дата (дд.мм.гггг)

II. Ред за създаване на файл в ЕФ и предаването му в ОСЗ .

Файлът съдържа данни за една стопанска година и имоти от едно землище.

Файлът трябва да бъде текстови (ASCII) файл с кодиране cp-1251/windows-1251, което означава, че кирилица е на Windows.

Файлът може да се сьздаде с произволен текстови редактор, с програма Excel или с друг софтуер ползван от деклараторите . Името на файла трябва да е на латиница до осем символа. Разширението на файла е добре да бъде .TXT, когато се създава с текстови редактор или произволен софтуер или .CSV, когато се създава с Excel, но може да бъде произволно.

Между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return (CR) с последващ знак Line Feed (LF).Тези символи не се виждат при нормален преглед на файла с текстови редактор или отпечатване. Ако файла се създава с текстови редактор тези символи се поставят автоматично при преминаване на нов ред. Ако файла се създава с Excel тези символи се поставят автоматично от Excel при запазване на файла във формат .CSV.

Полетата във всеки запис се разделят с разделител, който може да бъде запетая (,) или точка и запетая (;) като след последото поле няма разделител. Разделителят трябва да е един и същ в целия файл. Разделителят не трябва да фигурира в данни от поле – примерно ако разделителят е запетая в полето за адрес на декларатора не трябва да има запетаи в данните за адрес. Също в цифровите полета за площ не може да се ползва запетая като десетична точка. Разделители между отделните полета трябва да се поставят само, ако файла се създава с текстови редактор или друг софтуер. Ако файла се създава с Excel не трябва в полетата да се поставят разделители, тъй като те се поставят автоматично, когато файла се запазва в Excel във формат CSV Comma delimited (*.csv) с командата Save As.

Максималната дьлжина на полетата не трябва да се надхвърля. Когато данните в поле са с по-малка дължина от максималната за полето не е необходимо да се допълват с интервали. Ако в дадено поле няма данни то може да се даде с два долепени разделители – примерно ;; когато файла се сьздава с текстови редактор или друг софтуер, а когато се създава с Excel в полето не трябва да се пише нищо.

Запис с пореден номер 1 се смята заглавен. В него освен данните за имот (полета от 1 до 10) се дават и основните данни от декларацията (полета от 11 до 20). Всички останали записи от пореден номер 2 до края на файла трябва да съдържат само данни за имоти (полета от 1 до 10) като полета от 11 до 20 не се попълват, а последния разделител се поставя след поле номер 10.

Преди записа с пореден номер 1 може да има единствено антетка, която не започва с цифри. След последния запис за имот не трябва да има никакви други записи, дори и празни.

Ако файлът се създава с програма Excel и в дадена колона има еднаква информация (една и съща категория, един и същ НТП и т.н.) за въведените вече имоти тя може да се въведе еднократно в първата клетка от колоната след което като се “тегли” с мишката долния десен ъгъл на клетката надолу (има едно удебелено “правоъгълниче”) информацията от първата клетка ще се размножи във всички останали клетки от колоната през които е преминал курсорът на мишката.Ако файлът се създава с програма Excel, след като бъде сьздаден трябва да се запази от програма Excel като файл с разширение . CSV, който е текстови и полетата в него се разделят със запетая (,) или точка и запетая (;). Не може да се предават файлове от Excel с разширение .XLS или други. Запазването на файл създаден с Excel, след като са въведени всички данни за декларацията в таблицата, която предоставяме (DEKL69.XLS) или в таблица със същите полета сьздадена от декларатора става със следните стъпки:

1. Натиска се с левия бутон на мишката възможност с име File, която се намира най-горе в ляво на екрана на програма Excel.

2. От падащото меню, което се отваря се избира възможност Save As …

3. Отваря се прозорец с име Save As, с който се задава на кой диск, в коя директория и с какво име на файл и с какво разширение да се запазят данните от таблицата. Долу в средата на този прозорец има възможност с име Save as type:, с която се задава в какъв формат да се запази файла. В дясно на тази възможност има стрелка сочеща надолу, която трябва да се натисне с левия бутон на мишката за да се отвори падащо меню за избор на формат. От това меню трябва да се избере формат CSV (Comma delimited) (*.csv). Не трябва да се избират формати CSV (Macintosh) (*.csv) и CSV (MS-DOS) (*.csv)! След този избор след името на файла Excel поставя разширение .CSV.

4. Натиска се с левия бутон на мишката бутон Save на прозореца Save As, с което файла се запазва на указания диск и директория сьс здаденото име и разширение CSV. Този файл трябва да се предаде в ОСЗ.

Когато деклараторът е физическо лице, той попълва своите лични данни в полета от 11 до 15 и не попълва нищо в данните за наименование и И.Н. (БУЛСТАТ) на юридическо лице - полета 16 и 17, които в случая не са задължителни. Когато имотите са собственост на юридическо лице, за декларатор трябва да се въведат личните данни на лицето (полета от 11 до 15), което подписва заявлението на хартиен носител (управител или упълномощено от него лице), а в полета 16 и 17, които стават задължителни, се вьвеждат наименование и И.Н. на юридическото лице.


Файлът трябва да съдържа идентични данни с декларацията, която се предава на хартиен носител.

Файлът трябва да се предава в ОСЗ на магнитен носител – flash памет или CD заедно с декларацията на хартиен носител.III. Допълнителни разяснения за полетата в записите на файла в ЕФ.

Поле № 1 - Пореден номер на запис – число от 1 до 99999.

Поле № 2 - Номер на имот от КВС във формат МММППП, където МММ е номер на масив и ППП е номер на парцел (може да се дава с водещи нули и без водещи нули) или Кадастрален номер на имот от кадастрална карта (КК), когато землището е преминало към СГКК, във формат РРРР.ИИИИ, където РРРР е номер на район, а ИИИИ е номер на имот, задължително разделени с точка. Ако в кдастралния номер няма точка и е с размер под 7 символа ще се приеме като номер на имот от КВС. Пълният кадастрален номер на имот започва с ЕКАТТЕ на землището, което не трябва да се изписва в полето, тъй като ЕКАТТЕ на землището се задава в поле № 18.

Поле № 3 - Площ на имота в дка от документа за собственост във формат от 0.001 до 9999.999. Ако

документа е за ид. част се дава площта на ид. част в дка, а не площта на целия имот.

Поле № 4 - Код за начин на трайно ползване към момента - число от 1100 до 1929 от номенклатура „Начини на трайно ползване” от Приложение 1.

Поле № 5 - Номер на документ за собственост .

Поле № 6 - Дата на документ за собственос във формат дд.мм.гггг (примерно 03.05.2001) .

Поле № 7 - Код за вид договор, само ако за имота има сключен, дейставащ договор - число от 1 до 5 от номенклатура „Видове договори” от Приложение 1

Поле № 8 - Номер на договор или вх. рег. номер на вписване , ако има такъв.

Поле № 9 - Дата на сключване или вписване на договор, ако има такъв, във формат дд.мм.гггг.

Поле № 10 - Код за желание на заявителя - число от 1 до 4 от номенклатура „Желания на декларатор за участие в масиви за ползване” от Приложение 1. Код 1 се задава, когато деклараторът не желае имотът да бъде включен в масиви за ползване, код 2 се задава, когато деклараторът желае имотът да бъде включен в масиви за ползване, код 3 се задава, когато деклараторът желае имотът да бъде включен в масиви като „бяло петно”. Когато има въведени данни за договор в полета с номера от 7 до 9, в поле номер 10 задължително се поставя код 4.

Поле № 11 - Три имена на декларатор – физическо лице.

Поле № 12 - ЕГН/ЛНЧ на декларатор (ЛНЧ – личен номер на чужденец).

Поле № 13 - Адрес на заявителя (гр./с.) - код на населено място от Единен класификатор на административно териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ) .

Поле № 14 - Адрес на заявителя - ж.к., ул, № и др.

Поле № 15 - Телефон за връзка със заявителя.

Поле № 16 - Наименовани на юридическо лице, ако то е собственик на имотите и деклараторът е негов представител. Само в този случай това поле е задължително, иначе не се попълва.

Поле № 17 - И.Н. (БУЛСТАТ) на юридическото лице от поле № 17. Задължително е само, ако има данни в поле № 16, иначе не се попълва.

Поле № 18 - код от ЕКАТТЕ на землището, в което се намират всички имоти от декларацията.

Поле № 19 - Стопанска година, за която е заявлението във формат гггг – примерно за стопанска година 2013/2014 трябва да се въвевде 2014.

Поле № 20 - Дата на декларация от декларацията на хартиен носител във формат дд.мм.гггг. Тази дата трябва да е преди крайния срок за подаване на декларация - 31.07.ХХХХ.

Непопълването или грешното попълване на полета 18 и/или 19 ще доведе до неприемане на файла в ОСЗ.

Всички данни, за които има информация в програмна система „Регистър на земеделските земи и гори” (КВС) ще бъдат контролирани при приемането на файла в ОСЗ.


За повече подробности може да се обаждате на телефони (02) 877-70-40 или 0878727396

само по въпроси свързани със създаване и попълване на файла за декларация.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
НОМЕНКЛАТУРНИ ДАННИ ЗА ПОЛЕТА ОТ ФАЙЛА С КОДОВЕ
1. ВИДОВЕ ДОГОВОРИ за имоти

________________________________

Код - Вид договор

______________________________

1 - договор за аренда

2 - договор за наем

3 - договор за съвместна обработка по чл.31, ал.4, т.3 от ЗК

4 - договор за преарендоване

5 - договор за пренаемане


2. ЖЕЛАНИЯ на декларатор за участие в масиви за ползване

__________________________________

Код - Желание на декларатор

________________________________

1 - не желая имотът да бьде включван в масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ

2 - желая да участвам с имота в масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ

3 - желая имотът да бъде включен в масиви за ползване като имот по чл.37б, ал3, т.2 ЗСПЗЗ - бяло петно

4 - имотът е отдатен с договор за ползване от друго лице и деклараторът не изразява желание


3. Начини на ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ на имоти

________________________________________________________

Код Начин на трайно ползване

____________________________________________________

1000 ТЕРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

1100 Нива

1110 Посевна площ

1111 Полска култура

1112 Зеленчукова култура

1113 Оризище

1114 Оранжерии с трайни конструкции

1119 Друга посевна площ

1120 Цветна градина

1130 Временно неизползувана орна земя

1131 Наводнена орна земя

1132 Орна земя за временни нужди на строителството

1139 Друга временно неизползувана орна земя

1140 Изоставена орна земя

1141 Изоставена орна земя поради маломерност

1142 Силно наклонена и ерозирана орна земя

1143 Трайно преовлажнена орна земя

1144 Засолена орна земя

1145 Изоставена орна земя поради изселване

1146 Унищожена орна земя от промишлени предприятия

1147 Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали

1149 Друга изоставена орна земя

1150 Затревена нива

1151 Затревена нива

1152 Обработваема земя в пасищен комплекс

1200 Трайни насаждения

1210 Използувана територия,заета с трайни насаждения

1211 Овощни насаждения /нетерасирани/

1212 Овощни насаждения /терасирани/

1213 Лозови насаждения /нетерасирани/

1214 Лозови насаждения /терасирани/

1215 Етерично маслодайна култура /нетерасирана/

1216 Етерично маслодайна култура /терасирана/

1217 Ягодова градина /нетерасирана/

1218 Ягодова градина /терасирана/

1220 Друга използвана територия с трайни насаждения

1221 Хмелници

1222 Разсадник

1223 Малинова и касисова градина /нетерасирана/

1224 Малинова и касисова градина /терасирана/

1229 Територия, използвана за други трайни насаждения

1230 Изоставена територия за трайни насаждения

1231 Изоставена територия за тр.нас. поради маломерност

1232 Изоставена силно накл. и ерозирани тер. на тр.нас.

1233 Изоставена засолена територия на трайни насаждения

1239 Гори в земеделски земи

1300 Естествена ливада

1310 Използвана естествена ливада

1320 Временно неизползувана естествена ливада

1321 Наводнена естествена ливада

1322 Естествена ливада за врем.нужди на строителството

1329 Временно неизползвана ест.ливада по други причини

1330 Изоставена естествена ливада

1331 Изоставена естествена ливада поради маломерност

1332 Изоставени силно наклонени и ерозирани ест.ливади

1333 Изоставена трайно наводнена естествена ливада

1334 Изоставена засолена естествена ливада

1335 Изоставена естествена ливада поради изселване

1339 Трайно изоставена ест.ливада по други причини

1400 Пасище, мера

1401 Пасище с храсти

1402 Високопланинско пасище

1410 Пасище върху обработваема земя

1420 Пасище върху необработваема земя

1430 Мери

1500 Стопански двор или произв. база на селското стоп.

1510 Машинно-тракторна станция

1520 База за ремонт на селскостопанска техника

1530 Силажовместилище

1540 Ветеринарна лечебница

1550 Склад за обслужване на селското стопанство

1560 Терен зает от хангари и гаражи на сел.ст.техника

1570 Стопански двор

1590 Друга територия заета от произв.бази на сел.стоп.

1600 Животновъден комплекс /ферма/

1610 Животновъден комплекс и ферма

1611 Кравеферма

1612 Овцеферма

1613 Птицеферма

1619 Друг животновъден комплекс

1700 Полски път

1710 Полски път

1720 Прокар

1900 Друга територия, заета от селското стопанство

1910 Селскостопанско летище

1920 Друга територия заета от селско стопанство

1921 Изградено торище

1922 Xpacти

1929 Друга територия заета от селско стопанство


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Възможни нередности установявани при приемане в ОСЗ на файл съдържащ данни от декларация по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ
Забележки: Нередности завършващи с "!" са фатални грешки и съответните имоти не се приемат в системата.

Нередности завършващи с "." са формални грешки и имат информативен характер.

Система FRZPK e "Регистър на земеделските земи и гори" (КВС) в ОСЗ.
Описание на некоректни данни за целия файл, при които той не се приема:
1. Във файла полетата не са разделени с ";" или с ","!

2. Във файла няма запис с порден номер 1!

3. Няма или грешно ЕКАТТЕ на землище, за което е декларацията!

4. Няма стопанска година!

5. Файлът не е за текущата стопанска година!

6. Некоректен брой полета в ред номер 1!


Описание на некоректни основни данни от декларация (ред с номер 1):
1. Дата на декларация след крайния срок - 31.07.ХХХХ.

2. Няма име на декларатор подаващ декларацията.

3. Няма или грешен ЕГН на декларатор подаващ декларацията.

4. Грешен ЕКАТТЕ за местоживеене на декларатор.

5. Има И.Н. на юрид. лице, а няма име на юрид. лице.

6. Грешен И.Н. на юрид. лице от декларацията.

7. Има име на юрид. лице, а няма И.Н. на юрид. лице.
Описание на некоректни данни за имоти от декларация (редове от номер 2 до края на файла):
1. Номерът на записа по ред не отговаря на номера на реда.

2. Няма номер на имот!

3. Номерьт на имота не е по формата за КВС и КК!

4. Имотът вече фигурира в декларация с вх.ХХХХХХ.

5. Имотът не фигурира в регистър имоти на с-ма FRZPK.

6. Обща площ от тази и др. декл. ще стане по-голяма от площта на имота!

7. Имотът е проектен в регистър имоти на с-ма FRZPK.

8. Имотът е закрита партида в регистър имоти на с-ма FRZPK.

9. Имотът не е в ССФ в с-ма FRZPK.

10. Имотът е с НТП за неземеделска земя в с-ма FRZPK.

11. Няма площ на имота - взема се от с-ма FRZPK.

12. Декларирана площ различна от площта на имота в с-ма FRZPK.

13. Декларирана площ на имота над 9999.999 дка.

14. Няма или грешен код за НТП на имота.

15. НТП на имота е различен в с-ма FRZPK.

16. Няма номер и дата на документ за собственост на имота.

17. Няма или грешен код за форма на ползване на имота.

18. Няма или грешен код за желание на декларатора относно участие в масиви.ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕРЕН ФАЙЛ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ, СЪЗДАДЕН С ТЕКСТОВИ РЕДАКТОР

1;2015;11.025;1100;47;07.03.2005;1;517;01.10.2012;2;ИВАН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ;6007129999;68850;ул. „Иван Асен” 54;0887766554;”АГРО” ООД;023028344;30870;2014;25.07.2013

2;102.0315;1.900;1110;551;20.04.2010;7;;;1;

3;003007;17.000;1100;113;01.10.1995;7;;;3;

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница