Критерий за оценкаДата23.07.2016
Размер59.71 Kb.
#2039
Приложение 1
критерий за оценка
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най – изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най - много точки след осредняване на резултатите /точките/ по всеки показател;

Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването.МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА

Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като най – изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.


Формула за определяне на краен коефициент ”К”

К = Ц х 40 % + Т х 50 % + С х 10 % , където:

Ц – Ценови критерий – определя най-доброто ценово предложение. С максимален брой точки- 100т. се оценява офертата, която предлага най - ниско общо сумарно възнаграждение за изпълнение на услугата, съобразно предложените единични цени за всеки вид спорт, по Приложение 2. Максимален брой точки получава офертата, която ще има за последица най- малък бюджетен разход за възложителя. Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение получава с 10 т. по-малко от непосредствено предходното от него по-добро предложение, а именно:100; 90; 80; 70, 60, 50, 40, 30, 20,10, а всички останали предложения получават 1 т.


Т – техническа оценка на участника, включваща Организация и методология (максимум 100) Техническата оценка е еднаква за позициите.

По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката. Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката.

Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата и тяхното съответствие с целите на поръчката в т.ч. обхвата на застрахователното покритие и общите условия на застраховката от съответната позиция. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите.
Т - Организация и методология ( максимална оценка – 100 )


  • Участникът получава 100 точки, ако представената от него организация и методология съответства на всички по-долу представени твърдения.

В представената от участника организация и методология за изпълнение е включено подробно и задълбочено описание на обхвата на поръчката, в т.ч. обхвата на застрахователното покритие. Предложената организация на работата, предвидените ресурси, цялостната координация и контрол на процеса и участниците в него в максимална степен съответстват на целите и задачите по реализиране предмета на поръчката. Избраните от участника методи гарантират качественото изпълнение. Задачите и отговорностите между участниците в процеса са разпределени адекватно и целесъобразно, като са съобразени с определените методи и етапи за изпълнение и се покриват с предложената ресурсна обезпеченост, посочена от страна на участника.

В предложението на участника подробно и детайлно са посочени методи за отчетност и контрол, гарантиращи успешната реализация на поръчката. Представеното описание на начина на управление на процесите от участника демонстрират задълбочено познаване на методите за управление и упражняване на вътрешен контрол. Рискът от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката е сведен до минимум.

Представената организация и методология като цяло е обоснована, логична и предвидените с нея дейности са реалистични и изпълними. Предложените от участника общи условия на застраховката по съответната позиция са изгодни и приемливи за възложителя.


  • Участникът получава 60 точки, ако представената от него организация и методология съответства на едно или няколко от по-долу представените твърдения.

В представената от участника организация и методология за изпълнение, представеното описание непълно и/или неточно, и/или незадълбочено. Дейностите не съответстват напълно на целите и обхвата на поръчката. Предложената организация на работата, обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса не са изчерпателно и детайлно развити и не дават възможност да се направи категорична преценка за качественото реализиране предмета на поръчката. Избраните методите, посочени от участника, и инструментите за изпълнение на услугата са най-общо представени.

Методите за отчетност и контрол са неясно формулирани и/или не са съобразени напълно със спецификата на поръчката, поради което не може да се направи категорична преценка дали същите могат да гарантират успешна реализация на поръчката. Познаването на методите за управление и упражняване на вътрешен контрол са демонстрирани най-общо, без необходимата задълбоченост. Рискът от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката е реален.

Представената организация и методология не е напълно обоснована и/или съдържа частични вътрешни противоречия. Някои от предвидените в нея дейности и методи за изпълнението им биха създали риск от реализиране на целите на възлагането.


  • Участникът получава 20 т. , ако представената от него организация и методология съответства на едно или няколко от по-долу представените твърдения

В представената от участника организация и методология за изпълнение не е включено описание на планираните дейности за постигане на резултатите или са посочени фрагментарно и не съответстват напълно на целите и задачите на поръчката. Предложената организация на работата, обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса не биха довели до качественото реализиране предмета на поръчката. Избраните методите посочени от участника и инструментите за изпълнение на услугата са неясно формулирани или липсват такива.

В предложението на участника методите за отчетност и контрол са посочени само частично и неясно или изобщо не са посочени.

Представената организация и методология като цяло е вътрешно противоречива, нелогична, като предвидените с нея дейности са трудноизпълними, неизпълними или не водещи до реализиране на целите на възлагането.


  • Участника получава 1 т.

Представена е организация и методология за изпълнение на поръчката, но същата е най-общо развита , без да дава яснота по самата реализация и изпълнение на поръчката.

Оферти, в които липсва организация и методология няма да подлежат на оценка.

С – Срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума – максимален брой точки – 100 т. получава офертата, която предлага най - кратък срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума в календарни дни. Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение получава с 10 т. по-малко от непосредствено предходното от него по-добро предложение, а именно: 100; 90; 80; 70, 60, 50, 40, 30, 20,10, а всички останали предложения получават 1 т.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.


Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница