С т а н о в и щ е от проф д-р Снежана Башева, хабилитирано лице по научна специалност 05. 02. 07. „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”Дата11.03.2018
Размер65.37 Kb.
#61833
ДО

Председателя на научното жури за оценяване

на кандидата гл. ас. д-р Елеонора Петрова Станчева

за заемане на академична длъжност „доцент”

в СУ „ Св.Климент Охридски“ – гр. София

С Т А Н О В И Щ Е
от проф. д-р Снежана Башева , хабилитирано лице по научна специалност 05.02.07. „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”
Относно: научната продукция и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Елеонора Петрова Станчева, кандидат за заемане на академичната длъжност „доцент” в СУ „ Св.Климент Охридски“- София
Уважаеми г-н Председател и членове на Научното жури,

В ДВ, бр. 55 от 04.07.2014 г. е публикувана обява за конкурс по научно направление 3.8. „Икономика” / Счетоводство / за академичната длъжност „доцент” за нуждите на СУ „ Св.Климент Охридски“- София. Съгласно представените материали, единствен кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Елеонора Петрова Станчева, редовен преподавател в СУ „ Св.Климент Охридски“, Стопански факултет.


Основание за написване на становището е Заповед №0Д38-384/16.07.2014г. на Ректора на СУ „Св.Климент Охридски“ – гр. София, за определяне на Научно жури по горепосочения конкурс.
1. Персонална характеристика на кандидата:

Кандидатът в конкурса гл. ас. д-р Елеонора Станчева е придобила ОКС „Бакалавър“ през 1997 г. в СУ, Бакалавърска програма „Икономика“ ,а през 1998 г. придобива ОКС „Магистър“, Магистърска програма „Макроикономически анализи“. През 2007 г. тя е придобила научната степен „доктор по икономика” по специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” с дисертационен труд на тема: „ Счетоводно-информационно осигуряване управлението на инфраструктурните активи на ВИК сектора в РБългария”. (Диплома за образователна и научна степен „доктор” № 31826 от 3.12.2007 г. на ВАК – гр. София).2. Обща оценка на учебно-преподавателската работа:
От 2007г. г. кандидатът е редовен преподавател в СУ „ Св.Климент Охридски“-гр. София, като към настоящия момент е главен асистент. Д-р Елеонора Станчева чете лекции по дисциплините „Теория на Счетоводството“, “Финансово счетоводство“, “Международни стандарти за финансово отчитане“ и “Счетоводство на застрахователите и осигурителите“.
Може да се даде положителна оценка по отношение на качеството на преподавателската работа на гл. ас. д-р Елеонора Станчева. Тази наша оценка се базира на участието / като автор/ в учебно помагало с наименование „Въведение във финансовото счетоводство”, предназначен за обучението на студенти в специалности „Икономика“ и „Стопанско управление“ в Стопанския факултет на СУ. Направеният преглед показва,че авторовият стил е ясен, логически последователен, достатъчно разбираем и обоснован. Много аргументирано и обосновано в учебното помагало авторът е изразил своето виждане относно: същността, обхвата и предмета на финансовото счетоводство; неговите функции; спецификите на счетоводното отчитане и представяне във финансовите отчети на основните отчетни обекти и др. Представените виждания съответстват на теоретичните и практическите аспекти на счетоводството. Това доказва много добро професионално познаване, осмисляне и преподаване на изучаваната проблематика. Учебното помагало е много добър източник на необходимите знания за структурата, съдържанието , приложението и за разбирането на приложимите счетоводни стандарти и съставянето на финансовите отчети.

3. Обща (количествена и качествена) оценка на научните изследвания и изследователска дейност:

Оценката на научните изследвания и изследователската дейност на гл. ас. д-р Елеонора Станчева е съгласно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му в СУ „Св.Климент Охридски“ – гр.София.

Оценката е по групи публикации, написани след придобиване на образователна и научна степен „доктор”. И по-конкретно: монографии и студии, доклади и статии.

3.1. Количествена оценка на научните изследвания и изследователска дейност:

Обемът на представените публикации с научно-изследователски характер е както следва1:

- монографии – един брой, с наименование „Върху някои насоки за развитие на счетоводната теория“, 2014 г. Разработката е рецензирана от три хабилитирани лица. Монографичният труд е посветен на концептуализацията на счетоводната теория . Като се базира на общия теоретичен фундамент авторката очертава възможностите за изграждане на единна и всеобхватна счетоводна теория, обединяваща двете направления- финансово и управленско счетоводство;

- студии –два броя с наименования „Традиционни и съвременни подходи към конструирането на счетоводната теория“, Сборник трудове „Проблеми на счетоводната теория и практика“,УИ „Св.Климент Охридски“, 2014г,50 стр.;“Възможности за концептуализация на съвременната счетоводна теория“, Годишник на СУ „Св.Климент Охридски“,2014 г.,том 14- 37 стр. и том 15- 39 стр. В тях се прави опит за систематизиране и класифициране на счетоводните теории и извеждане на комплекс от подходи, като фундамент на една единна и всеобхватна счетоводна теория. ;

- статии – 7 броя самостоятелно авторство и съавторство с общ обем 80 страници, публикувани в специализирани научни списания в България. В тях се изследват: същността на финансовото и управленско счетоводство; възможностите за цялостно интегрирано информационно осигуряване на бизнеса; приложимостта на справедливата стойност при концептуалния модел на счетоводно оценяване; влиянието на приложимите МСФО върху предмета и обектите на счетоводството; спецификите при отчитането на горите и насоките за подобряване счетоводно-информационното осигуряване на тяхното управление и др. ;

- учебни помагала- един брой с наименование „Въведение във финансовото счетоводство“,УИ „Св.Климент Охридски“,2014 г.-190 стр.Според така представените научни публикации, оценката за количеството на научните изследвания е положителна. Спазено е изискването на чл.105 от от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности в СУ „Св.Климент Охридски“.

3.2. Качествена оценка на научните изследвания и изследователска дейност:

Оценката за качество на научните изследвания е също положителна. Основополагащи са разработките на кандидата в обявения конкурс по въпросите на ; изследване на подходите за конструирането на счетоводната теория и тяхното влияние върху развитието на концептуалната основа на счетоводството; анализиране на същността и ролята на елементите на концептуалната основа, в частност постулати,принципи и концепции; изграждане на единна концептуална основа като фундамент на всеобхватна счетоводна теория и др.

Научните разработки на гл. ас. д-р Елеонора Станчева са с подчертан изследователски характер по проблемите на тематиката, за която е обявен конкурсът за академичната длъжност „доцент”. Те характеризират кандидата като учен, който е навлязъл задълбочено в същността и проблемните сфери на счетоводната теория.
4. Характеризиране на научните приноси и академична известност

Въз основа на проучените публикации на гл. ас. д-р Елеонора Станчева за участие в конкурса за „доцент” считаме, че посочените в Авторската справка за научни приноси,същите са вярно, точно и добросъвестно отразени. Без съмнение могат да бъдат изведени приноси с теоретичен и практико-приложен характер. В подкрепа на казаното са и представените от автора цитирания на негови постановки / общо осем,съгласно приложената справка/.

Според нас теоретичните приноси на кандидата са свързани основно с:

Първо: изясняване на същността, съдържанието и ролята на елементите на концептуалната основа на счетоводството- постулати, принципи и концепции. На базата на задълбочен анализ на традиционните подходи за конструиране на счетоводната теория ,прилагайки историческия подход тя аргументирано извежда значението на същите като теоретично ядро за осигуряване на логическо единство ;

Второ: изследване на възможността и необходимостта от изграждане на всеобхватна счетоводна теория, базираща се на единна концептуална основа и представяне на модел на йерархична структура от общи и специфични за финансовото и управленското счетоводство елементи ;

Трето: дефиниране на проблемните области при конструирането на концептуалната основа на управленското счетоводство и при изграждането на международно призната концептуална рамка;


Научно-приложен характер имат следните приноси: усъвършенстване на концептуалния модел на счетоводно оценяване, в контекста на изискванията на приложимите МСФО; очертаване на насоките за бъдещо развитие на счетоводството под влияние на МСФО; предлагане на насоки за подобряване на счетоводно-информационното осигуряване на управлението на горите; систематизиране на общото и различното между финансовото и управленското счетоводство и очертаване на тенденциите в развитието на информационните връзки между тях; очертаване на основите на концептуална рамка за интегрирано отчитане.
7. Препоръки

Гл. ас. д-р Елеонора Станчева участва в конкурса с научна продукция, която е представила на научни форуми само в РБългария. За да се изяви като водещ специалист в областта на счетоводната теория тя трябва да разшири това представяне и да участва по активно със свой разработки на чуждестранни научни конференции и форуми.


8. Обобщена оценка

Представените по –горе констатации показват, че са изпълнени законовите условия и изисквания на ЗРАСРБ и правилника за неговото приложение за присъждане на академичната длъжност „доцент” по направление 3.8. „Икономика” /Счетоводство /. Това ми дава основание да предложа с професионална убеденост на почитаемото жури да гласува положително за присъждане на академичната длъжност „доцент” на гл. ас. д-р Елеонора Станчева към СУ „Св.Климент Охридски“ –гр. София.


Член на журито:........................................

/проф.д-р Снежана Башева /


03.10.2014 г.

София


1 Информацията е съгласно приложени справки.
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница