Критерий за оценкаДата24.07.2016
Размер32.33 Kb.
#4308
Приложение 2
критерий за оценка
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най – изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът, получил най - много точки; Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място.
МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА:

Оценката по всеки показател варира в граници от 1 до 100, като най – доброто предложение по всеки показател получава 100 т., а всяко следващо по – малко съгласно указанията по-долу. Получените оценки се умножават с число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници. ”К” варира в границите от 1 до 100.Формула за определяне на краен коефициент ”К”

К = Ц х 40 % + Т х 50% + С х 10 %, където:

Ц – Ценови критерий – Ценовият критерий определя най-доброто ценово предложение след сбор от всички стойности, получени от единични цени на видовете работи, като всеки вид работа се приеме за единица обем. Преценява се най - изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най–малък бюджетен разход. При оценяването по показателя за предлаганите цени на видовете работи се вземат предвид цените, предложени за всички видове работи. Най-доброто предложение, което предлага най-малък бюджетен разход – получава 100т., а всяко следващо по-малко добро предложение с 10 т. по-малко от предхождащото го. По ценовия критерий предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение получава с 10 т. по-малко от непосредствено предходното от него по-добро предложение.

Т – Техническа оценка на кандидата оценка на представената от участника обяснителна записка, технология и възможности за изпълнение на поръчката /план за организацията и реализация на работите, включваща: Т = Т1 + Т2, където:
Т 1 – по строителната част - пълно описание на процесите и тяхната последователност, точна технология за всички видове работи в обхвата на поръчката, техническо изпълнение и всичко необходимо за изпълнението на вида работа до етап на пълна завършеност.

Предложението, което включва в обяснителната записка пълно описание на технологията по видове работи и пълно описание на организацията, осигуряваща безопасност на движението по време на изпълнение на отделните работи получава 50 т., а всяко следващо предложение, в което не са изчерпателно отразени някои от елементите на обяснителната записка се оценява както следва: При липса или непълнота на един елемент по отношение на техническо изпълнение –20т. При липса или непълнота на два елемента от техническо изпълнение – 15т. При липса или непълнота на три елемента от техническото изпълнение – 10 т. и т.н. Всички участници след петия получават 1 т.Т 2показател, отразяващ необходимите материали и технически пособия – представя се пълно описание на влаганите материали и необходимите технически пособия.

Предложението, което включва в обяснителната записка пълно и всеобхватно описание на необходимите за влагане материали и технически пособия, получава 50т., а всяко следващо предложение, в което не са изчерпателно отразени някои от необходимите такива получава съответно: При липса на един от необходимите материали или техническо пособие – 20т. При липса на два от необходимите материали или технически пособия – 15т. При липса на три от необходимите материали или технически пособия – 10 т. и т.н. Всички участници след петия получават 1 т.С - Показател за срока на плащане на поръчката Максимален брой точки получава участника, който предложи по-голям срок за плащане /в календарни дни/, след одобряване на фактурата. Предложението, което в най-голяма степен отговаря на това изискване получава 100т., а всяко следващо по-малко добро предложение с 10 т. по-малко от предхождащото го. Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение получава с 10 т. по-малко от непосредствено предходното от него по-добро предложение.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.


Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.
Каталог: profil-na-kupuvacha -> document -> 251
document -> Критерий за оценка
document -> Техническа спецификация
document -> Документация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет
document -> Ценово предложение
document -> Г. Пояснение Относно: Публична покана с предмет: „Реализация на проект „Нашите мечти – сбъдната реалност“, село Шереметя финансиран от пудоос по Национална кампания „За чиста околна среда”
251 -> За обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и абонамент на периодични печатни издания” Раздел „Приложения”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница