Литература за V-VІ клас. Очакваните резултати за двата класа са обобщени в обща таблица. Структурата на материала за VІІ-VІІІ клас е подобнастраница1/4
Дата24.07.2016
Размер0.5 Mb.
#3693
ТипЛитература
  1   2   3   4


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

(За училища с обучение на роден език и двуезични училища)

V-VІІІ клас

В V-VІІІ клас основната задача на предмета български език и литература е по-нататъшното развитие на способностите за разбиране, създаване на текст, започнало в началния курс; приложение на усвоените познания, придобиване и упражняване на умения за създаване на български текстове; упражняване и доразвиване на усвоената техника на писане и правопис.

Важна задача е изучаването и опознаването на българската езикова и литературна култура, по-нататъшно развиване и упражняване на методите и техниките за придобиване на нови знания, развиване на критичното, проблемно мислене.

Важна цел на рамковата учебна програма по българска литература е запознаването на учениците с ценностите на класическата българска литература, като се има предвид нивото на владеене на езика (напр. работа с адаптирани произведения), както и да се обърне внимание върху някои съвременни произведения.

В средния курс учениците се запознават първо с българските литературни и народни приказки, при разглеждането на които (ако е необходимо в адаптиран вид) ще стане въпрос за българския фолклор, народните епоси, легенди, митове и народните песни. Четивата все повече се приближават до реалния свят, но при запознаването с литературата не липсват и елементи на фантазията.

Предметът български език и литература играе ключова роля при изграждането на езиковата компетентност по български език, освен това значително допринася а развитието на дигитална грамотност, обществени и граждански познания, естетично-художествена съзнателност и изразителност. Развитието на способността за ефективно, самостоятелно учене също има важно място в часовете по български език.

Структурата на учебната програма на предмета български език и литература за V-VІІІ клас е следната: първо фигурират тематичните единици по български език за V-VІ клас, последвани от тематичните единици по литература за V-VІ клас. Очакваните резултати за двата класа са обобщени в обща таблица. Структурата на материала за VІІ-VІІІ клас е подобна.

V-VІ клас
Целта на предмета е да продължи изграждането на основите на ключовите компетенции, умения и знания, необходими за успешното усвояване на учебния материал: развиване на уменията за разбиране на устен и писмен текст, като се наблегне на когнитивните процеси, особеностите на възрастта и индивидуалните възможности; задълбочаване и разширяване на познанията за българския език.

Учениците в V-VІ клас вече четат добре на български език, могат да разберат и опознаят и по-дълги текстове за сравнително кратко време. Литературата е eдин от най-важните носители на българската култура, вариант на българоезичната комуникация, изразител на важни мисли, въпроси и отговори.

Именно затова чрез запознаване с по-дълги български адатпирани романи, предназначени за тази част от учебната програма, часовете по литература са възможност за среща с големите човешки проблеми. Затова в V-VІ клас учениците трябва да достигнат по-високо ниво на много от уменията си. Целта е усвояване на правилната артикулация и произношение на български език. Ученикът трябва да може да обощи накратко, устно, устен текст на български език. При изложението си в час по български и другаде трябва да се съобразява със слушателите и говорната ситуация. При четене трябва да е наясно с жанровите различия на текстовете. Трябва да може да формулира мнение от няколко изречения за прочетеното на български език. Може да създава кратки български текстове за прочетеното. Ученията му за учене дават възможност за употреба на различни план-конспекти, за разбиране и съчиняване на разнообразни текстове.

За разбирането на текст има нужда от цялостно, търсещо информации, интерпретиращо и рефлектиращо четене, преразказ на съдържанието; обяснение на връзката между заглавие и текст; озаглавяване. В обучението по литература трябва да се вземе предвид нивото на владеене на езика от учениците, в този аспект има смисъл да се запознаят с някои характеристики на поетическия език и жанровите особености, да им се насочи вниманието върху промените на темата и настроението, върху въпросите, свързани с героите, с разказвача, с лирическия аз с примери от българската литература. При развитието на умението за морална преценка ученикът се запознава с по-деликатни форми на изразяването на отношението, с важността от уважение към различните култури и мнения.
Български език
Тематична единица/ Компетенции

Речеви способности, разбиране и създаване на устен текст

78 часа

Знания, на които се опираме

Комуникация във всекидневни ситуации, стремеж към разбираема, изразителна реч на български език. Разбиране, възпроизвеждане на български текстове, следване на упътвания, разбиране на устни съобщения на събеседника. Познаване на основните комуникативни форми за създаване на връзка и тяхното приложение, имайки предвид българските културни особености: поздрав, представяне, обръщение, въпрос, молба и др.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Развиване на разбирането по слух (напр. драматизация, казване на текст, интерактивно четене). Правилна артикулация на звуковете, отговарящо на комуникативната ситуация, спазване на правилата на българския език за ударението, темпото, паузите в речта, тяхното устно упражняване, с ролеви игри, казване на текст на глас. Стремеж към създаване на добре формирана според комуникативната цел българска реч, с подходящ речников фонд.

Знания/ Изисквания


Връзка с други предмети

Разбиране на различни устни текстове на български език, изготвяне на кратко резюме.
Активно участие в разнообразни комуникативни ситуации на български език, адаптация към говорната ситуация, комуникативната цел, наблюдаване и назоваване на контекста (едно- или двуезичен напр.). Речник, отговарящ на целта на съобщението, правилно произношение (ударение, темпо, тон и др.), както и приложение на неезиковите средства при правилна българска реч, съответстващи на нормите на културното общуване. Наблюдаване и анализ на съобщенията и поведението на събеседника.

Създаване на различни―отговарящи на комуникативната цел, място, време и на ролята на участниците―говорни ситуации с ролеви игри, драматизации на български език.Упражняване на всекидневни комуникативни ситуации: установявяне на връзка, въпрос, молба, разговор. Различия при комуникацията на жени и мъже, възрастни и деца, комуникативни правила с оглед българските културни особености.
Рецитиране наизуст на изучени текстове.

Драма и танц: комуникативно установяване на връзка, ситуативни упражнения.
Визуална култура: визуална комуникация.
География: човекът, сетивата.
Морал: самоопознаване, лични отношения, значението на разговора.
Основни понятия/ ключови думи

Говорна ситуация, мимика, жест, поза на тялото, разстояние, комуникативен процес, фактор (подател, получател, канал, код, съобщение, връзка); средства на мелодията (интонация, ударение, темпо, тон, пауза).Тематична единица/ Компетенции

Четене, разбиране на писмен текст

25 часа

Знания, на които се опираме

Адекватно приложение на научените стратегии в процеса на четене на български език. Разпознаване и анализ на различни по вид и жанр текстове. Анализ и оценка на информациите и мислите в текста на нивото на съответната възраст.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Развиване на техниката за четене с различни текстове и стратегии за разбиране на български език. Схващане на връзката между илюстрация и текст. Развитие на способността за разпознаване и поправяне на грешките, усвояване на подходяща стратегия за поправяне на грешките.

Знания/ Изисквания


Междупредметни връзки

Четене наум и на глас на различни видове текстове на български език, разбиране на текстовете.
Приложение, упражнение и обогатяване на стратегии за четене и разбиране на писмен текст на български, с различни по тема и тип, печатани и електронни текстове. Ориентиране, търсене на информации и думи (азбучен ред, съдържание) в различни документи, в наръчници, предназначени за дадената възрастова група (едно-и двуезични речници, лексикони), в научнопопулярни извори.
Приложение на вече познатите стратегии за анализ на текст, усвояване на нови стратегии (синтез, селективно четене) при анализ на български текстове.
Наблюдаване на процеса на анализ на текст, проследяване на процеса на разбирането на текста. Разпознаване на погрешни техники за разбиране на текст, намиране и приложение на подходящата стратегия за корекция на грешките.
Наблюдаване на типологичните и жанровите различия на текстовете, разказване на същността на текста със свои думи на български език. Представяне на героите на текста.

Визуална култура: връзка между текст и илюстрация.
Основни понятия/ ключови думи

Съобщения, текстова картина, азбучен ред, съдържание.Тематична единица/ Компетенции

Писане, създаване на писмен текст

25 часа

Знания, на които се опираме

Приложение на подходяща, изградена индивидуална техника на писане на кирилица. Познаване на елементите на съставяне на текст, събиране на материал, избиране на заглавие, избиране и подреждане на съществените мисли, времева последователност, разделяне на текста на абзаци. Опит за създаване на текст в изучените жанрове, писане на такива текстове.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Развиване на темпото на писане, естетическата му подредба и корекция. Развитие на методите за събиране на информация, самостоятелно и с учителска помощ. Писане на креативни, разнообразни текстове във вече познатите жанрове. Опознаване на нови методи за писане на текст, подпомагане на тяхното приложение.

Знания/ Изисквания


Междупредметни връзки

Доразвиване на вече изградената индивидуална техника на писане. Стремеж към есетичен, четлив почерк на кирилица. Опознаване на процеса на писането, непрекъсната самокорекция и групова корекция.
Събиране на материали от различни печатни и електронни извори за създаване на писмен текст. Изброяване и означаване на по-важните данни на изворите. Правила на изготвянето на план-конспект, опознаване на типовете, упражнения за писане и допълване на конспекта.
Употреба на речников запас, отговарящ на съобщението, целта и реципиента на писменото съчинение.
Формулиране на лични преживявания в различни текстове: приказка, разказ, описание, характеристика, писмо, диалог.
Писане на текстове в жанровете на интернет : e-mail , коментар. Различия между ръкописните и компютърните текстове, същност на формата на ръкописните и печатните текстове.

История, обществознание и гражданска култура: наративни текстове, разказване на истории за исторически събития, герои.
География: събиране на материали, правене на план.
Визуална култура: илюстрация на текст.
Информатика: търсене на данните на извори от интернет, езикови особености на жанрове за поддържане на връзка по интернет.
Основни понятия/ ключови думи

Събиране на материали, план-конспект, разказ, описание, характеристика, писмо, диалог, емотикон.Тематична единица/ Компетенции

Правопис

25 часа

Знания, на които се опираме

Разпознаване и приложение на учените по-важни български правописни правила, приложението им при писане на текстове, при писмени работи. Употреба на български правописен речник, с учителска помощ.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Опознаване, осъзнаване и постепенно самостоятелно приложение на най-често срещаните правописни правила в писмената комуникация на български език. Опознаване на основните и често срещани правописни правила и норми, свързани с частите на речта. Изграждане на стремеж към точен, отговарящ на ситуацията правопис, към самостоятелна употреба на помощни материали (пр. български правописен речник и др.).

Знания/ Изисквания


Междупредметни връзки

Опознаване на основните български правописни правила (принцип на произношението, анализ на думи, опростяване) най-вече във връзка с познанията по фонетика и морфология.
Разпознаване на изучените български правописни правила на практика, съзнателното им приложение при разбиране и създаване на писмени текстове; самокорекция и поправяне на текст с по-голяма самостоятелност.
Стремеж към добър правопис при писане на всекидневни български текстове. Упражнения за поправяне на грешки с помощни средства.

История; визуална култура; География; информатика: характерните за българския език понятия, лични имена, географски названия, понятия по информационни технологии свързани с дадените предмети, техния правопис.
Основни понятия/ ключови думи

Българска азбука, правописни правила на български език (традиционен правопис и правопис по изговор), пренасяне.Тематична единица/ Компетенции

Структура и значение на думите

20 часа

Знания, на които се опираме

Анализ на структурата на по-прости български думи: корен на думата, части на сложните думи, представки, наставки, членуване. Думи с еднакъв строеж и форма, но с различно ударение и значение, различаване на сродните думи и тяхната правилна употреба говоримо и писмено на български език.

Анализ на български пословици и поговорки, познаване на оригиналната им функция.Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Наблюдаване на структурата на българските думи, разкриване чрез примери на функцията на главните словесни елементи. Обогатяване на речника на български език, представяне с примери как може едно и също съдържаржание да се изрази с различни структури и различни думи.

Наблюдение на приликите и разликите между унгарския и българския език.


Знания/ Изисквания


Междупредметни връзки

Строеж на думата: дума, корен, наставки, представки.
Семантика на глагола и съществителното име.
Връзка между звуковия състав и значението на думите. Наблюдаване на взаимовръзката между значението и звуковия състав на думите.
Фразеологизми в българския език, значение на пословиците и поговорките, тяхната употреба и роля в текста. Наблюдаване на значението и употребата на фразеологизмите, пословиците и поговорките, сравнение с унгарския материал.

Употреба на едно- и двуезични речници търсене в библиотека, разкриване на значенията на думите като самостоятелна или групова задача.Унгарски език и литература: фразеологизми
Основни понятия/ ключови думи

Корен, наставка, представка.

Еднозначна, многозначна дума, сродни и противоположни по значение думи; междуметия, думи, изразаващи настроения, трайно словосъчение, пословица, поговорка, ударение, значение.

Тематична единица/ Компетенции

Структура на езика

35 часа

Знания, на които се опираме

Звукове в българския език, артикулация, произношение, свързване. Рапознаване на частите на речта и тяхното назоваване според значението на думите в текст и изречение, правилната им употреба в писмен и говорим български текст.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Увеличаването на езиковата съзнателност: наблюдаване на структурата на българския език; звукове, елементи на думи, и по-подробно разглеждането на по-подробно на нивото на думите. Опознаване на взаимовръзката и закономерностите между произношението и писането.

Развиване на способността за анализ: наблюдаване на характерното морфологичнао роля държание на именните групи; назоваване на по-важните им особености.


Знания/ Изисквания


Междупредметни връзки

Опознаване на българската звукова система чрез примери. По-подробно разглеждане на нивото на звукове, елементи на думи и думи.

Разкриване на приликите и разликите между звуковете, наблюдение на начините на учленяване.

Системата на българските звукове и тяхната артикулация:


  • гласни, съгласни;

  • разделяне на гласните според вертикалното и хоризонталното движене на езика;

  • съгласни: звучни и беззвучни.

Наблюдаване на някои фонетични закономерности, характерни за българския език (напр. редукция на гласните, променливо я) в изговора, речта и писмено. Закономерности за свързване на звуковете: пълно и частично уподобаване, изпадане, сливане. Звукове познати от собствения езиков вариант и различията им от литературното произношение.
Преглед на най-характерните части на речта в българския език, наблюдаване на ролята им в текст и комуникация, приложение при комуникацията. Наблюдаване на характерното морфологична роля на частите на речта, назоваване на най-характерните им особености. Структура на глагола, роля на представките за изразяване на свършен или несвършен процес, вид на глагола.

Категории на съществителните имена, някои типични видове съществителни лични имена.

Наблюдаване на организиращата роля на местоименията, приложението й при създаване на текст.

Най-важните наставки в изучените части на речта, упражнения за съставяне на думи.

Сравнение на фонетиката и морфологията на българския и на унгарския език.


Чужди езици: звуковете на учения чужд език, фонетична и лексиколожка структура.
География: говорни органи на човека.
Основни понятия/ ключови думи

Гласна, съгласна, частична и пълна асимилация, елизия, основна част на речта (глагол, съществително, прилагателно, числително, наречие, местоимение, причастие).

Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница