М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и Х р а н и т е и з п ъ л н и т е л н а а г е н ц и я п о г о р и т е регионална дирекция по горите – варнаДата10.02.2018
Размер40.97 Kb.
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А З Е М Е Д Е Л И Е Т О И Х Р А Н И Т Е

И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А А Г Е Н Ц И Я П О Г О Р И Т Е

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА

9000 Варна ул. „Радко Димитриев”№10 тел. 69 29 30 факс 69 29 29, e- mail:rugvarna@iag.bgstraight connector 1
ОБЯВЛЕНИЕ
Регионална дирекция по горите Варна (РДГ Варна), гр. Варна, ул. „Радко Димитриев” № 10, на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии и Заповед № 149/14.12.2015 г. на директора на РДГ Варна

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „Главен горски инспектор” – 1 щатна бройка

дирекция „Горско стопанство” – изнесен офис Варна
І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Главен горски инспектор” са:

- Образование – висше лесовъдско образование, съгласно §1, т.5 от допълнителните разпоредби на Закона за горите;

- Образователна степен - „бакалавър”;

- Професионален опит – 2 (две) години, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията;

- Ранг – ІV младши;- Кандидатите да отговарят на изискванията посочени в чл.30 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.
IІ. Начин за провеждане на конкурса:

 1. Писмен тест.

 2. Интервю за професионална компетентност.

IІІ. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: 1. Заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители, обн. ДВ, бр. 6 от 2004 г./;

 2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

 3. Автобиография;

 4. Копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;

 5. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит).

 6. Свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващ, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 1. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 2. Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:

а) не страда от психически разстройства;

б) през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

 1. Документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

а) срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

б) лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

 1. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство, не по-ниска от категория „В“;

 2. Копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;

 3. Медицинско свидетелство.

До участие в конкурса се допуска и кандидат, който не е получил документа по т.7, но представи документ, удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му.


ІV. Документите по т.IІІ следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в Деловодството на РДГ Варна всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 часа, в 10 (десет) дневен срок от деня на публикуване на обявлението. Заявления, представени след изтичане на срока не се регистрират.
V. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на седмия ден от крайната дата за подаване на документите на информационните табла в Регионална дирекция по горите Варна, гр.Варна, ул. „Радко Димитриев” № 10, ет.1.

VI. Длъжността „Главен горски инспектор” в РДГ Варна e свързана с организация, контрол и координацията на цялостната дейност в офис Варна; с извършване на непосредствен контрол върху дейностите в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти. Предотвратяване и разкриване на нарушения по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за защитените територии, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие и подзаконовите актове по прилагането им.


VII. Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността „Главен горски инспектор” е 380 лв.

VIІI. При подаване на документите, на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.Каталог: data -> jobs
jobs -> Конкурс за длъжността „Главен горски инспектор в Регионална дирекция по горите Пазарджик
jobs -> Конкурс за длъжности към Дирекция на Природен парк „Витоша"; гр. София 3 щатни бройки: Главен експерт „План за управление"
jobs -> С п и с ъ к на допуснатите кандидати до участие в тест относно конкурс
jobs -> Конкурс за следните длъжности: Главен счетоводител 1 бр, Главен експерт 4 бр; Старши експерт 1 бр
jobs -> Конкурс за длъжностите: „ главен горски нспектор"- район пазарджик в дирекция „горско стопанство"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница