Наредба №8121з-310 от 17 юли 2014 Г. За преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работиДата21.01.2018
Размер76.78 Kb.
НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 17 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 22.07.2014 г.

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 21 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.104 от 16 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г.

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) С тази наредба се определят условията и редът за преназначаване, както и редът за временно преназначаване на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и по § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).

Чл. 2. Професионалното развитие на държавните служители в МВР се основава на основните принципи на управление на държавната служба в МВР, определени в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
Раздел II.
Преназначаване на друга длъжност

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Държавният служител се преназначава на по-висока по вид длъжност по чл. 143, ал. 1 ЗМВР по предложение на председателя на конкурсната комисия след класиране от конкурс, проведен при условията и по реда на наредбата по чл. 163, ал. 1 ЗМВР. Предложението се прави чрез ръководителя на съответната структура.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Държавният служител може да бъде преназначен на висша ръководна длъжност, ако има прослужени не по-малко от 5 години на ръководна длъжност в МВР.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Държавният служител може да бъде преназначен на по-висока длъжност в рамките на съответния вид длъжност, когато:

1. не е в срока на наложено дисциплинарно наказание по чл. 197, ал. 1, т. 4 или 5 ЗМВР;

2. срещу държавния служител не е образувано дисциплинарно производство по чл. 207, ал. 1 ЗМВР.

(2) Длъжностите в рамките на всеки вид длъжности по чл. 143, ал. 1 ЗМВР се определят в Класификатора на длъжностите в МВР.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) (1) За преназначаване на длъжност в рамките на длъжностите по чл. 143, ал. 1, т. 3 ЗМВР министърът на вътрешните работи може да обяви със заповед провеждането на конкурентен подбор чрез провеждане на конкурс. Редът за провеждане на конкурса се определя със заповедта.

(2) В заповедта по ал. 1 се определят:

1. вакантните длъжности;

2. условията за участие;

3. необходимите документи за участие, място и срок за подаването им;

4. начин за провеждане;

5. срок за провеждане;

6. състав на конкурсната комисия.

Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Държавният служител може да бъде преназначен на по-висока длъжност в рамките на съответния вид длъжности по чл. 143, ал. 1, т. 6 и 7 ЗМВР, когато е прослужил не по-малко от една година на заеманата длъжност.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) (1) В случаите по чл. 164, ал. 2 и 3 ЗМВР се изготвя мотивирано предложение от:

1. главния секретар на МВР - за преназначаване на ръководителите на структури по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 4 ЗМВР;

2. ръководителя на съответната структура - за преназначаване на държавни служители от ръководни длъжности;

3. прекия ръководител - за преназначаване на държавни служители от изпълнителски и младши изпълнителски длъжности.

(2) Предложение не се изготвя за ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР извън посочените в ал. 1, т. 1, както и за ръководителите на звена по чл. 33, т. 7 ЗМВР.

(3) С предложението за преназначаване по чл. 164, ал. 2 ЗМВР държавният служител се запознава срещу подпис и отразява съгласието или несъгласието си.

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

Чл. 7. (1) Ръководител на структура на МВР, в щата на която е заеманата длъжност, предприема действия за предлагане на държавния служител на друга длъжност в следните случаи:

1. съкращаване на длъжността;

2. прекратяване на пълномощията на изборната длъжност, когато предишната заемана длъжност не е вакантна;

3. отказ или отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация;

4. установяване на несъвместимост в случаите по чл. 153, ал. 3, т. 1 ЗМВР след подадена декларация;

5. отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение, когато предишната заемана длъжност не е вакантна;

6. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) по чл. 164, ал. 3 ЗМВР.

(2) Когато в същата структура няма друга длъжност, ръководителят изисква информация от другите структури на МВР за наличието на такава вакантна длъжност.

(3) Вакантни длъжности по ал. 2 от разпределените по щатовете на структурите на МВР са:

1. длъжности, на които не са назначени стажанти;

2. длъжности, на които временно не са преназначени служители;

3. длъжности, за които няма обявен конкурс.

(4) Предлагането на друга длъжност, съгласието или отказът на служителя да я заеме се удостоверяват писмено със съставянето на протокол с подписите, трите имена и длъжностите на двама служители.

(5) Ръководителят на приемащата структура преназначава или изготвя предложение до министъра на вътрешните работи за преназначаване на служителя, приел предложената длъжност.

(6) В случаите по ал. 1, т. 5 на държавния служител се предлага и се преназначава на равностойна длъжност.

(7) Преназначаването се извършва в тридесетдневен срок от възникване на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 - 4 и 6.

(8) Преназначаването по ал. 1, т. 5 се извършва в тридесетдневен срок от явяване на държавния служител да заеме длъжността, на която е възстановен.

Чл. 8. (1) Държавният служител може да бъде преназначен на същата или на друга не по-висока длъжност, ако едногодишният срок за изпитване е изтекъл. Преназначаването се извършва след подадено заявление от държавния служител.

(2) Преназначаването по ал. 1 на държавен служител от една структура на МВР в друга структура може да се извърши след писмено съгласие на ръководителите на съответните структури.

Чл. 9. Преназначаването на държавни служители на МВР на длъжности "задграничен представител" се предхожда от подбор, който се провежда по правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи.

Чл. 10. (1) Преназначаването на академична длъжност се извършва, ако държавният служител отговаря и на условията за съответната длъжност по Закона за развитието на академичния състав в Република България.

(2) Процедурите за заемане на академични длъжности се провеждат съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

Чл. 11. (1) Преназначаването по този раздел се извършва, ако служителят отговаря на изискванията за заемане на новата длъжност.

(2) Изпълнението на служебните задължения на длъжността, на която държавният служител е преназначен, започва с встъпването му в длъжност, което се удостоверява с акт за встъпване в длъжност.
Раздел III.
Временно преназначаване на длъжности

Чл. 12. (1) Временното преназначаване на държавния служител се извършва при:

1. необходимост от преназначаване на служители на вакантни длъжности в щатовете на структурите на МВР;

2. отсъствие на титуляря над 30 дни освен в случаите на ползване на платен годишен отпуск.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2014 г., в сила от 21.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Държавният служител може да бъде временно преназначен на по-висока длъжност, когато отговаря на изискванията за образование, квалификация и достъп до съответното ниво на класифицирана информация за съответната длъжност.

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) За временно преназначаване се изготвя мотивирано предложение по реда на чл. 5, ал. 1, с което държавният служител се запознава срещу подпис и отразява съгласието или несъгласието си.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Предложение не се изготвя за ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР извън посочените в чл. 5, ал. 1, т. 1, както и за ръководителите на звена по чл. 33, т. 7 ЗМВР.

(4) При временно преназначаване на държавен служител от една структура в друга предложението се съгласува с ръководителя на структурата, в която служителят е титуляр.

Чл. 14. (1) Временното преназначаване на държавен служител се извършва със заповед на съответния орган по чл. 158 или чл. 159, ал. 1 ЗМВР за срок до една година с възможност за еднократно удължаване на срока на временното преназначаване с още една година. Временно преназначаване за по-дълъг срок може да се прилага, когато титулярят на длъжността е в законоустановен отпуск за срок над една година.

(2) При временно преназначаване в случаите на служебна необходимост тя се мотивира в заповедта по ал. 1.

(3) Временното преназначаване се прекратява със заповед при изтичане на определения в заповедта срок.

(4) Временното преназначаване може да се прекрати със заповед и преди изтичане на определения срок.

(5) В случаите на еднократно удължаване на срока на временното преназначаване се издава заповед за удължаване на срока.

Чл. 15. Изпълнението на служебните задължения на длъжността, на която държавният служител е временно преназначен, започва с встъпването му в длъжност, което се удостоверява с акт за встъпване в длъжност.
Допълнителни разпоредби

§ 1. При преназначаване на длъжности в МВР, посочени в чл. 3, ал. 1, т. 14 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, се извършва предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от същия закон.

§ 2. Служителите от звената "Човешки ресурси" са длъжни да запознаят всеки служител с длъжностната характеристика за длъжността, на която е преназначен. За запознаването се съставя протокол, който се съхранява в личното кадрово дело на служителя.
Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Наредбата се издава на основание чл. 164, ал. 6 и чл. 165, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 5. С тази наредба се отменя Наредба № Iз-2525 от 2012 г. за преминаване на държавната служба в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 1 от 2013 г.).

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121З-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 21.10.2014 Г.)


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2014 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2015 Г.)


§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Каталог: docs -> librariesprovider60 -> default-document-library
default-document-library -> Закон за защита на класифицираната информация
default-document-library -> Наредба №8121З-345 от 25 юли 2014 Г. За определяне на медицинските изисквания за работа в министерството на вътрешните работи
default-document-library -> Конкурс за назначаване на държавна служба в мвр на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 Змвр
default-document-library -> Наредба №8121з-344 от 25 юли 2014 Г. За назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница