Доклад за дейността Финансов отчет Пояснение към Финансовия Отчетстраница1/12
Дата25.07.2016
Размер0.92 Mb.
#5920
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Годишен доклад за дейността

Финансов отчет

Пояснение към Финансовия Отчет


ПАРК АДСИЦ
31 декември 2014 г.

Съдържание


Страница

Годишен доклад за дейността

2

Отчет за финансовото състояние

20

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

21

Отчет за промените в собствения капитал

22

Отчет за паричните потоци

23

Пояснения към финансовия отчет

24Годишен доклад за дейносттаI. Развитие на дейността и състояниe на дружеството
1. Обща информация. Акционери и управление

1.1 “Парк” АДСИЦ, гр. София, (“Дружеството”) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (“ЗДСИЦ”). Вписано е в търговския регистър на Софийски градски съд на 5 април 2005 г. Предмета на дейност на Дружеството е инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

“Парк” АДСИЦ получи лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел – секюритизация на недвижими имоти, с Решение 390 – ДСИЦ от 15.06.2005г. на Комисията за финансов надзор.
Капиталът на дружеството е разпределен на 9 720 266 броя обикновенни свободно прехвърляеми безналични акциии с право на глас в Общото събрание с номинална стойност 1 лев всяка.
През 2014 година не са настъпили промени в капитала, броя и вида на акциите на дружеството.
Дружеството е със срок до 05.04.2015 г. Този срок може да бъде удължен с решение на Общото събрние на акционерите.
1.2. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от петима членове, с мандат от 3 години.
1.2.1. Членове на СД са следните лица:


  • Мартин Венков Воев

  • Георги Стефнов Пулев

  • Мая Николаева Меджеделиева-Кършакова

  • Загора Инвест” ООД, представлявано от Иван Славов Славов

  • Алфа дивелопмънтс мениджмънт” ЕООД, представлявано от Юри Богомилов Катанов

Съвета на директорите на „ПАРК” АДСИЦ изпълнява и фунцията на одитен комитет на дружеството по чл.40 ж, ал.1 от Закона за независим финансов одит.

Съветът на директорите няма упълномощен прокурист.

“Парк” АДСИЦ се представлява от Изпълнителният директор Мартин Венков Воев.
1.2.2. Промени в Съвета на директорите

През отчетната 2014 г. Не са извършвани промени в Съвета на директорите и представителството на Дружеството.II. Дейност на Дружеството през 2014 г.
Приходите от основната дейност на „ПАРК” АДСИЦ са от сключен договор за отдаване под наем на недвижим имот УПИ III - 1222,1296, от кв. 81, м-ст Горубляне, гр. София.

Същия е предоставен за ползване като паркинг за автомобили.

Към датата на изготвяне на доклада“Парк” АДСИЦ не e извършвал подобрения на притежаваните от него недвижим имоти.

2. Ликвидност. Капиталови ресурси.

Източници на ликвидност на "Парк" АДСИЦ към 31 декември 2014 г.

Показател - хил. лв.

Краткосрочни активи
Парични средства и парични еквиваленти

17

Търговски и други вземания

47

Общо краткосрочни активи

64Краткосрочни задължения
Задължения към доставчици

16

Задължения към персонала

7

Данъчни задължения

94

Други

17

Общо краткосрочни задължения

134

Капитализация и задлъжнялост на дружеството към 31 декември 2014 г

Показател – хил.лв.Собствен капитал

8203

Основен капитал

9720

Резерви

545

Натрупана загуба

(7946)

Текущи задължения, в т.ч.

866

Доставчици

16

Задължения към персонал

7

Данъчни задължения

94

Други

17


2.1.Привлечен капитал

За финасиране на проектите, “Парк” АДСИЦ ще използва външно (дългово) финансиране, с цел максимизиране възвръщаемостта на инвеститорите в акции. Това финансиране ще бъде под формата на банкови кредити и облигационни емисии.

Изборът на конкретната форма ще бъде правен съобразно пазарните условия, като ще бъде избрана тази, която минимизира цената на заемния ресурс. Дружеството ще може да използва отделен заемен капитал за всеки един отделен проект или за дейността си като цяло.

Размерът по външното финансиране може да бъде до 75 % от общата инвестиция за определен проект, като ще се спазва общо ограничение за максималното съотношение на външни средства към собствени средства 3:1.2.2.Парични потоци

В таблицата по-долу са отразени паричните потоци на „Парк” АДСИЦ за 2014 г..:


2014

Парични потоци от оперативна дейност

126

Нетни парични потоци от финансова дейност

(120)

Изменения на паричните средства през периода

6

Парични средства в началото на периода

11

Парични средства в края на периода

17

2.3.Структура на активите

През 2014 г. активите на дружеството намаляват с 196 хил. лв. и към 31 декември 2014 г. възлизат на 8 983 хил. лв. Това намаляване се дължи, на промяна в справедливата стойност на притежавани инвестиционни имоти, и на извършените разходи от основната дейност.В следващата таблица са посочени основните категории на активите на „Парк” АДСИЦ към 31 декември 2014 г. и за 2013 г., както и процентът спрямо общите активи за всяка позиция:


Структура на активите в хил. лв.

2014

% дял

2013

% дял

Нетекущи активи

8 919

99.29%

8919

97.17 %

Инвестиционни имоти

8 919

99.29%

8919

97.17 %

Текущи активи, вкл.

64

0.71%

260

2.83%

Пари и парични еквиваленти

17

0.19 %

11

0.12 %

Търговски и други вземания

47

0.52 %

249

2.71 %

ОБЩО АКТИВИ

8 983

100%

9179

100%2.4.Приходи от дейността

През изтеклата 2014 година дружеството е реализирало основно приходи от наем.
2014

2013

Приходи от продажби

70

104

Наем

60

60

Други

10

44

2.5.Разходи за дейността

2.5.1Разход за външни услуги
31.12.2014

хил.лева


31.12.2013

хил. ЛеваРежийни, комуникации и други.

3

5

Наеми

11

31

Данъци и такси недвижими имоти

42

83

Възнаграждения на СД - юридически лица

-

2

Административни услуг

5

7

Съобщения

-

3

Граждански договори

-

2

Други

9

177

Общо

70

310

2.6.Разход за заплати и осигуровки
31.12.2014

хил.лева


31.12.2013

хил. леваВъзнаграждения

8

10

Социални осигуровки и надбавки

1

1

Общо

9

11

Видно от таблицата по-горе разходите за външни услуги са значително по-ниски в сравнение с 2013 г.

„Парк” АДСИЦ е задължен всяка година, съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, да прави оценка на инвестиционните си имоти от независим оценител. Резултатте от тези оценки се начисляват и признават текущо в периода в случай, че промяната е в положителна посока се отразяват като текущ приход и съответно при отрицателна промяна се признават като текущ разход.2.7.Финансови приходи и разходи
31.12.2014

хил. лева31.12.2013

хил. леваФИНАНСОВИ РАЗХОДИБанкови комисионни и други

(2)

(2)

Разходи за лихви

(96)

(146)

Общо

(98)

(148)

Нетният резултат за финансовата 2014 г., е (107),

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения

„Парк” АДСИЦ възнамерява да реализира инвестиционните си намерения със собствени средства и дългово финансиране. Това финансиране ще бъде под формата на банкови кредити и облигационни емисии.

Изборът на конкретната форма ще бъде правен съобразно пазарните условия, като ще бъде избрана тази, която минимизира цената на заемния ресурс.

Дружеството не е публикувало прогнози за финансовите си резултати.2.8. Придобиване на право на собственост върху недвижими имоти.

Дружеството е придобило следните недвижими имоти:

На 15.04.2005 г., „Парк” АДСИЦ закупи недвижим имот в с. Юнец, общ. Долни Чифлик, обл. Варна – УПИ с площ от 25 381 кв., за цана от 253 810 евро. Придобитият от “Парк” АДСИЦ недвижим имот (поземлен имот) не е застрахован;

На 22.01.2007 г. “Парк” АДСИЦ закупи урегулиран поземлен имот в гр. София, кв. Малинова долина с площ от 9 дка, за цена от 900 000 евро. Придобитият от “Парк” АДСИЦ недвижим имот (поземлен имот) не е застрахован;

На 19.03.2007 г. “Парк” АДСИЦ закупи урегулиран поземлен имот в гр. София, кв. Горубляне, бул. Цариградско шосе с площ от 4 275 кв.м., за цена от 2 475 000 евро. Придобитият от “Парк” АДСИЦ недвижим имот (поземлен имот) не е застрахован.

2.9. През изтеклата година “Парк” АДСИЦ не е закупувал имоти.

2.10. Продажба и отдаване под наем на недвижими имоти
2.10.1 Дружеството има подписан договор за наем за урегулираният поземлен имот в гр. София, кв. Горубляне, бул. Цариградско шосе с площ от 4 275 кв.м. Към настоящия момент имота се ползва като паркинг за продажба на употребявани автомобили.

Сделки със свързани лица, големи сделки и такива от съществено значение
за дейността на дружеството

"Парк" АДСИЦ не е сключвало със “свързани лица” по смисъла на ЗППЦК сделки, от съществено значение за Дружеството или за свързано лице или сделки, които са необичайни по вид и условия и към момента не са налице предложения за сключване на такива сделки.

Дружеството не е сключвало сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.
2.12. Редовно годишно общо събрание на акционерите
На 25 юни 2014 г. бе обявена дата за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на “Парк” АДСИЦ.

Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 12 май 2014 г., публикувана е както в сайта на дружеството така и на „X3news.com”, с което е спазен минималният законов срок. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД и “Българска фондова борса – София” АД.

Поради липса на кворум за законосъобразно вземане на решение съгласно изискването на Търговския закон и устава на дружеството общото събрание на акционерите се проведе на обявената втора дата а именно 10 юли 2014г.

На събранието бяха представени 4 633 365 броя акции, представляващи 47.667 % от капитала на дружеството.

Общото събрание прие следните решения:


  • Прие годишния финансов отчет на “Парк” АДСИЦ за 2013 г., доклада за дейността на Съвета на директорите; доклада на регистрирания одитор; доклада на одитния комитет и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

  • Прие решение за неразпределяне на печалба от дейността за 2013г., поради нереализирана печалба за периода;

  • Освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

  • Прие политика за възнагражденията на членовте на Съвета на директорите.

III. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено “Парк” АДСИЦ

Основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството са рискове, типични за сектора, в който то ще действа (недвижимите имоти), както и общи рискове, типични за всички стопански субекти в страната.

Приходите, печалбата и стойността на акциите на “Парк” АДСИЦ могат да бъдат неблагоприятно засегнати от множество фактори: конюнктура на пазара на недвижими имоти; способностите на Дружеството да осигури ефективно управление на своите имоти; икономическия климат в страната и други, измежду които са и:

- Промяна в цените на недвижимите имоти в негативна за “Парк” АДСИЦ посока. Основната част от активите на Дружеството са инвестирани в недвижими имоти. Поради това развитието на пазара на недвижими имоти, включително цените на имотите, цените на наемите и строителството, ще има определящ ефект върху печалбата на Дружеството и стойността на неговите ценни книжа.

- Забавяне при инвестирането на паричните средства на Дружеството в недвижими имоти. Възможно е да има значителен времеви период между получаването на паричните средства и тяхното инвестиране в недвижим имот поради липсата на предлагане на подходящи имоти в момента, както и поради правни и фактически усложнения, свързани с прехвърлянето на собствеността върху имотите.

- “Парк” АДСИЦ в краткосрочен план може да не успее да реализира предварително очакваната доходност от инвестициите си.- Дружеството ще носи риск, свързан със способността на наетите строителни фирми да завършват изгражданите или ремонтираните имоти в рамките на предвидените разходи, с необходимото качество, и особено в рамките на определените срокове.

- Други системни рискове. Евентуални бедствия, аварии или терористични актове са фактори, които могат да доведат до значителни загуби. За управлението на тези рискове Дружеството ще сключва застраховки за притежаваните от него имоти.
Икономическите, данъчните, политическите и други фактори, които биха оказали влияние върху дейността на дружеството, са:

- Неблагоприятни промени в данъчните и други закони. От определящо значение за дохода на неговите акционери е запазването на съществуващата в момента данъчна преференция, предвиждаща освобождаване от облагане с корпоративен данък на печалбата на дружеството.

- Забавяне на икономическия растеж. Забавянето на растежа на икономиката може да доведе до по-ниски доходи за населението и фирмите, което неминуемо ще засегне търсенето на недвижими имоти в страната, а оттам и печалбите на дружеството.

- Неблагоприятни изменения в бизнессредата вследствие на политически промени. Политическият риск е свързан с възможността от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятна промяна в стопанското законодателство.

- Риск от валутни загуби. Цените на недвижимите имоти на българския пазар се обявяват предимно в евро. Тъй като българският лев е фиксиран към еврото при съотношение 1 EUR = 1.95583 лв., дружеството не носи съществен валутен риск. Такъв би бил налице единствено при обезценка на лева спрямо еврото, което на този етап считаме, че е малко вероятно.

- Риск от промяна на лихвите. „Парк” АДСИЦ към момента не е ползвал банкови кредити, поради което не е изложен на риск от промяна в лихвените нива.
IV. Прогнози за развитието на Дружеството
4.1. Във връзка с развитието на притежаваният от “Парк” АДСИЦ недвижим имот в гр. София, кв. „Малинова долина” с площ 9 дка. се предвиждаше да бъде използван за изграждането на жилищно селище от затворен тип. Бе планирано да се изградят жилищни сгради от затворен тип, които да разполагат с апартаменти със средна площ от около 60 до 120 кв.м всеки и сгради за обществено обслужване като магазини, ресторанти, фитнес и др. При сключване на договор за обезщетение цената на квадратен метър от договореното обезщетение се предвиждаше да бъде приблизително около 130 евро, а продажната цена на кв.м. жилищна площ в комплекса да е 900 евро.
Промяната на цените на недвижимите имоти в негативна посока и липсата на купувачи доведе до забавяне на развитието на проекта.

Също така основен фактор за забавата е и невъзможноста за ползване на външно финансиране.4.2. Върху притежаваният от Дружеството недвижим имот в с. Юнец, общ. Долни Чифлик, обл. Варна – УПИ с площ от 25 381 кв., се предвижда да бъде изградено вилно селище. Изработено е предпроектно проучване в три варианта с РЗП 12 125, 10 268 и 5 478 кв.м., със самостоятелни къщи на 1 и 2 етажа, апартаменти в жилищни групи, басейн, спортни площадки и зелени площи.

Очакваната договорена цена за изграждане на ваканционното селище до етап „пълно завършване” е в размер на 650 евро за кв.м. Тази цена включва цената за изграждане, довършителни работи, разходите по изграждането на специфичните технически системи, разходите по проектиране, строителен надзор, застраховка на имота, вертикална планировка и озеленяване, ограда, инженерна инфраструктура и др.Каталог: files -> downloads
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
downloads -> Отчет за 2004 г. Дейностите на организацията се осъществиха на следните нива: международно; регионално
downloads -> Окс “магистър” Редовно обучение I курс /Ф-т „ЕЕ”
downloads -> Окс “магистър” Редовно обучение I курс /Ф-т „ЕЕ”
downloads -> Cbc fairs cross border cooperation fairs
downloads -> Suggested Yearly Plan Blockbuster 4 Teacher: Director
downloads -> Доклад за състоянието на
downloads -> Програма за периода 2012-2015 година съдържание въведение 3


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница