„медикард” оод и „интерагро-90” еоодстраница1/20
Дата05.03.2018
Размер2.88 Mb.
#60716
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


II.1. В офертата на на участниците: „БИКОМЕД” ООД, „ДЖИ-МЕД БЪЛГАРИЯ”, ЕООД, „КАРДИО МЕДИКАЛ» ЕООД, „ДЕВИМЕД” ООД, ЕТ „МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА”, „МЕДИМАГ-МС” ООД, „БУЛМЕД 2000” ЕООД, „КАРДИОМЕД” ЕООД, „ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД, „ГЮС» ООД, „ДИАМЕД” ООД, ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА», „МЕДИКАРД” ООД и „ИНТЕРАГРО-90” ЕООД, са представени всички изискуеми документи, отнасящи се до критериите за подбор и те са редовни.

II.2. В офертите на следните участници са констатирани липсващи документи, мостри или нередовности в представените документи в плик №1, отнасящи се до критериите за подбор, като комисията определи срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на протокола за представяне на посочените документи, а именно:

III.1. В офертата на участника „ИНФОМЕД” ЕООД:

III.1.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 345, 347 и 348, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

III.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 416, 421, 422, 423 и 425, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно;

III.2. Въз основа на изложеното в т. III.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи:

III.2.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 345, 347 и 348 – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

III.2.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 416, 421, 422, 423 и 425 - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно.

III.3. В определения от комисията срок – на 05.09.2014 г., „ИНФОМЕД” ЕООД представи следните документи с писмо с вх.№ 01-00-828-31/05.09.2014 г.:

III.3.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 345, 347 и 348 – оригинал на легализиран превод на български език на декларация за съответствие на изделията, изд. от техния производител – Kимбърли-Кларк, Белгия, от който е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683;

Комисията приема представения от участника документ.III.3.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 416, 421, 422, 423 и 425 - оригинали на легализирани преводи на български език на декларации за съответствия на изделията, изд. от техния производител – Kимбърли-Кларк, Белгия, от които е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795.

Комисията приема представените от участника документи.


IV.1. В офертата на участника „АЛЕГРА МЕДИКА” ООД:

IV.1.1. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№ 326 и 327, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

IV.2. Въз основа на изложеното в т. IV.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следния документ и мостри:

IV.2.1 За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№ 326 и 327, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

IV.3.1. В определения от комисията срок, участникът „АЛЕГРА МЕДИКА” ООД, не представи изисканите от Комисията документ и мостри по т. 3.2.1. от протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП, за оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№ 326 и 327, с писмо с изх.№01-00-828-8/02.09.2014 г.;

IV.3.2. С оглед на изложеното в т. IV.3.1. от протокола и на основание чл. 69, ал.1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т.5 и т. 13 от ЗОП, т. 9.6.2.9., във връзка с т. 8.3.1. от Решението за откриване на процедурата и т.т. ІІІ.1.4), ІІІ.2.3) и VI.3) от обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АЛЕГРА МЕДИКА” ООД, гр. София 1404, комплекс Бокар 21, ет.1, с оферта с вх. № 3/14.08.2014 г. за номенклатури №№ 326 и 327 от обособена позиция № I.

Мотиви:

За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№ 326 и 327, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил изисканите от Комисията - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, тъй като тези изделия, участникът не е доставял в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.


V.1. В офертата на участника „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД:

V.1.1. За оферираното медицинско изделие по следната номенклатура от обособена позиция № II: № 37, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е представил мостри, тъй като това изделие, не е доставяно в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

V.2. Въз основа на изложеното в т. V.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следния документ и мостра:

V.2.1. За оферираното медицинско изделие по следната номенклатура от обособена позиция № II: № 37, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производител, търговско наименование и каталожен номер - мостра, придружена с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

V.3. В определения от комисията срок – на 08.09.2014 г., „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД, представи следния документ, с вх. № 01-00-828-41/08.09.2014 г.:

V.3.1. За оферираното медицинско изделие по номенклатура № 37 от обособена позиция № II, представляващия участника уведомява Комисията, че предложения от него инфузионен маншет е производство на реномираният производител на медицински изделия Rudolf Riester GmbH, Германия и че свидетелство за качеството на медицинските изделия с манометър произведени от този производител са доставяните в болницата апарати за кръвно налягане през 2013 г. и 2014 г.

След направена справка и с оглед на факта, че болницата е закупувала с 1 /една/ оферта през 2013 г. и 2014 г. апарати за кръвно налягане, производство на същия производител - Rudolf Riester GmbH, Германия, Комисията приема изложените от участника мотиви за непредставяне на мостра.


VI.1. В офертата на участника „ПАРАМЕДИКА» ООД:

VI.1.1. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция № I: №№464 и 468, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.;

VI.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 463 и 464, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му– Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.5. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;

VI.2. Въз основа на изложеното в т. VI.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи и мостри:

VI.2.1. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№ 464 и 468, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

VI.2.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 463 и 464, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му– Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените каталози, следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

VI.3. В определения от комисията срок – на 04.09.2014 г., „ПАРАМЕДИКА» ООД, представи следните документи и мостри, с писмо с вх. № 01-00-828-29/04.09.2014 г.:

VI.3.1. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№ 464 и 468, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия.

Комисията приема представените от участника: документ и мостри.VI.3.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 463 и 464, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му– Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Комисията приема представения от участника документ.


VII.1. В офертата на участника „АРТ ТРАНС МЕДИКА” ООД:

VII.1.1. Представляващият участника е вписал в: офертата си – Образец – А и в представения документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата ном. №409 от обособена позиция №I, но за тази номенклатура, не е попълнил графи от №№3 до 12 на Приложение №1 към Оферта Образец – А;

VII.2. Въз основа на изложеното в т.VII.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи:

VII.2.1.1. Декларация от представляващия участника /свободен текст/ в която управителя на дружеството, следва да уточни номенклатурите от обособена позиция №I, за които „АРТ ТРАНС МЕДИКА” ООД участва в откритата процедура, както и

VII.2.1.2. Документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата – Декларация от представляващия участника, с вярно вписани номенклатури от обособена позиция №I, за които участника участва в процедурата, както и съответстващи на посочените такива в представения документ по т. VII.2.1.1. от настоящия протокол;

VII.2.1.3. За ном. №409 от обособена позиция №I - Приложение №1 към Офертата Образец – А, с попълнени графи от №№3 до 12, в случай, че участникът оферира тази номенклатура.

VII.3. В определения от комисията срок – на 04.09.2014 г., „АРТ ТРАНС МЕДИКА” ООД, представи следните документи с писмо с вх. № 01-00-828-28/04.09.2014 г.:

VII.3.1. Декларация от представляващия участника /свободен текст/ в която управителя на дружеството, уточнява номенклатурите от обособена позиция №I, за които „АРТ ТРАНС МЕДИКА” ООД участва в откритата процедура, а именно: №№405, 406, 408 и 409.

Комисията приема представения от участника документ.VII.3.2. Документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата – Декларация от представляващия участника, с вярно вписани номенклатури от обособена позиция №I, за които участника участва в процедурата, както и съответстващи на посочените такива в представения документ по т. VII.3.1. от настоящия протокол - №№405, 406, 408 и 409;

Комисията приема представения от участника документ.VII.3.3. За ном. №409 от обособена позиция №I - Приложение №1 към Офертата Образец – А, с попълнени графи от №№3 до 12.

Комисията приема представения от участника документ.


VIII.1. В офертата на участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД:

VIII.1.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция № I, ном. № 336, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е представил следните документи:

VIII.1.1.1. документ по т. 9.6.2.5. от решението за откриване на процедурата - Оригинал или оригинал на легализиран превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство. При представени ЕС сертификати, в които производителя и упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа за упълномощаване.

VIII.1.1.2. документ по т. 9.6.2.6 от решението за откриване на процедурата - Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

VIII.1.1.3. документ по т. 9.6.2.7 от решението за откриване на процедурата - ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод.

VIII.1.1.4. документ по т. 9.6.2.8 от решението за откриване на процедурата - Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ.

VIII.1.1.5. документ по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата - Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

VIII.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 262, 263, 269, 281, 336 и 338, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.5. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

VIII.2. Въз основа на изложеното в т. VIII.1. и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи:

VIII.2.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция № I, ном. № 336, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производител, търговско наименование и каталожен номер:

VIII.2.1.1. документ по т. 9.6.2.5. от решението за откриване на процедурата - Оригинал или оригинал на легализиран превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство. При представени ЕС сертификати, в които производителя и упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа за упълномощаване.

VIII.2.1.2. документ по т. 9.6.2.6 от решението за откриване на процедурата - Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

VIII.2.1.3. документ по т. 9.6.2.7 от решението за откриване на процедурата - ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод.

VIII.2.1.4. документ по т. 9.6.2.8 от решението за откриване на процедурата - Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ.

VIII.2.1.5. документ по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата - Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените документи, следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

VIII.2.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 262, 263, 269, 281, 336 и 338, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените каталози, следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

VIII.3. В определения от комисията срок – на 08.09.2014 г., „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД представи следните документи с писмо с вх. № 01-00-828-35/08.09.2014 г.:Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница