Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 493/26. 06. 2014 г. На министъра на околната среда и водитестраница1/9
Дата13.10.2018
Размер0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД – 493/26.06.2014 г.

НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

за опазване

на РОЗМАРИНОЛИСТНАТА ВЪРБА (SALIX ROSMARINIFOLIA L.)

в България

2014 - 2023 г.

СОФИЯ, 2014 г.

Планът за действие е разработен в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН в рамките на проект Life08NAT/BG/000279Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растения от българската флора по модела на растителните микрорезервати” (www.bulplantnet-bg.s-kay.com), финансиран от Програмата на ЕС за околна среда Life+ и МОСВ.
Автори: гл. ас. Владимир Владимиров (vladimir_dv@abv.bg), гл. ас. д-р Николай Велев (nikolay.velev@abv.bg)Съдържание


Съдържание 3

1. РЕЗЮМЕ 5

2. УВОД 6

2.1. Основание за разработване на плана 6

2.2. Процес на разработване на плана 6

2.3. Цел на плана за действие 8

2.3.1. Основна цел 8

2.3.2. Второстепенни цели 8

3. ПРИРОДОЗАЩИТЕН И ЗАКОНОВ СТАТУС 8

3.1. Природозащитен статус 8

3.2. Законов статут 8

3.2.1. Международно законодателство 8

3.2.2. Законодателство на Европейския съюз и национално законодателство 8

4. ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ВИДА В СТРАНАТА 8

4.1. Таксономия и номенклатура 8

4.2. Биология на вида 9

4.3. Разпространение 10

4.4. Екология на вида 11

4.5. Състояние на (суб)популациите, собственост и ползване на земите 12

4.6. Данни за отглеждане на вида в контролирани условия 14

5. ЗАПЛАХИ И ЛИМИТИРАЩИ ФАКТОРИ 14

5.1. Неподлежащи на управление фактори 14

5.1.1. Популационно-биологични фактори 14

5.1.2. Конкуренция от страна на други видове 15

5.1.3. Климатични промени – уязвимост на вида 15

5.1.4. Съществени социално-икономически промени 15

5.2. Подлежащи на управление фактори 15

5.2.1. Влошаване и разрушаване на местообитания 15

5.2.2. Пряко унищожаване 15

5.2.3. Причинени от човешка дейност 15

5.2.4. Въздействие на социално икономически фактори от управляем характер 16

5.2.5. Инвазивни чужди видове 16

5.2.6. Случайни фактори 16

6. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ 16

6.1. Опазване на местообитания 16

6.2. Преки природозащитни мерки, изследователски мерки и мониторинг 16

6.3. Повишаване осведомеността за вида и необходимостта от опазването му 17

7. НЕОБХОДИМИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ДЕЙСТВИЯ 17

8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 17

9. БЮДЖЕТ И ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НАБЕЛЯЗАНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ИНДИКАТОРИ 20

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 23

Дата 38

ЕКАТТЕ  38

Населено място 38

Област  38

Община  38

NUTS код  38

РДГ  38

РИОСВ  38

Горско Стопанство 38

Пробна площадка 38

Биогеографски регион 38

Фенологична фаза: 39

Вегетативно развитие на популацията: [отбелязва се с +] 39

Поници, пъпки 39

Начало на вегетация 39

Вегетация 39

Край на вегетация 39

Отмиране 39

Генеративно развитие на популацията: [отбелязва се с +] 39

Появяване на съцветия /спороносните листа 39

Бутонизация /начало на спорообразуване 39

Начало на цъфтежа /спорообразуване 39

Пълен цъфтеж /спороносене 39

Край на цъфтежа/ спороносенето 39

Узряване на плодовете/спорангиите 39

Зрели плодове/спорангии 39

Няма признаци на генеративни органи 39


1. РЕЗЮМЕ


Розмаринолистната върба (Salix rosmarinifolia L.) е един от целевите видове, обект на проекта “Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растения от българската флора по модела на растителните микрорезервати”, финансиран от програмата на ЕС за околна среда Life+. Целта на този проект е да бъдат опазени уникални видове от българската флора, чиито популации се намират извън съществуващите защитени територии и са изложени на голям риск от унищожаване. В рамките на този проект е предвидено изготвяне на Планове за действие за всеки един вид. Планът за действие за Розмаринолистната върба (Salix rosmarinifolia L.) е разработен за срок от 10 години и е в съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 01.08.2003г. на МОСВ. Същността и предназначението на плана е да бъде инструмент за опазването и устойчивото управление на популацията на Розмаринолистната върба в единственото известно до момента находище в страната. Розмаринолистната върба е защитен вид – включена е в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие в България. На регионално ниво по критериите на IUCN видът е оценен като Критично застрашен [CR] (Apostolova & Tsoneva 2009). Географкият ареал на вида включва Централна и Източна Европа и Скандинавския полуостров. До скоро видът се считаше за изчезнал от територията на България, като през 2006 г. бе преоткрит. По литературни данни материали от вида са събирани в миналото от Чокльово блато. Понастоящем Розмаринолистната върба е известна само с едно находище от страната – популацията на вида попада в землищата на с. Понор (основно) и с. Бучин проход, Софийски флористичен район. Расте по влажни, преовлажнени и замочурени ливади, като се срещат и малки торфища. Почвите са кисели. Тези локалитети са част от хабитати „6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae)” и „7230 Алкални блата“. Видът е част от флористичния състав на асоциация Junco effusi-Molinietum caeruleae Tuxen 1954, съюз Molinion caeruleae Koch 1926. Популацията на Розмаринолистната върба е с добра численост, но е уязвима тъй като се намира в район с изразено антропогенно влияние – по-голямата част от популацията на вида е под сенокосен режим. Основната част от популацията на вида се намира в землището на с. Понор, община Костинброд, област София. Земите са стопанисвани от общината и са с начин на трайно ползване „естествена ливада”.

Розмаринолистната върба започва да се разлиства в първата половина на м. Април, цъфтежа на вида е през месеците Април и Май, а узряването на плодовете е в периода Май – Юни.

Популацията на вида е разположена на площ от около 100 ха.

Основните заплахи за местообитанията и популациите на вида са от антропогенен характер. Съществува потенциална възможност за загуба или деградация на местообитанията вследствие на стопанска дейност – промяна в режима на ползване на земята. Реални заплахи за вида са дренирането на терена (промяна във водния режим), разораването и опожаряването.

За опазването на вида и неговите местообитания е препоръчително:

- обявяване на Защитена територия за единственото известно находище

- провеждане на широка обществена информационна и разяснителна кампания по места, за да не се допуска промяна в режима на ползване на земите.

- провеждане на дългосрочен мониторинг върху състоянито на популациите и местообитанията

- депозиране на семенен материал в Националната генбанка в Садово.

- in situ и ex situ опазване на вида и поддържане на оптимални условия в местообитанията му.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница