Организиран от асоциация за интеграция на бежанци и мигрантистраница1/18
Дата13.03.2017
Размер1.19 Mb.
ТипСеминар
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
  Навигация по данной странице:
 • Тема 1
СЕМИНАР
ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ОТНОСНО МИНИМАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА С БЕЖАНЦИ”
26 – 30 СЕПТЕМВРИ 2005 Г., СОФИЯ

ОРГАНИЗИРАН ОТ
АСОЦИАЦИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

В ПАРТНЬОРСТВО С

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ВКБООН В БЪЛГАРИЯ

Социална работа с бежанци:

Минимални стандарти за разработване на учебни програми за висшето образование
Препоръчани от Програмата за развитие на професионалните знания и умения на кадрите, предоставящи социални и други неправни услуги на бежанци (CDNP),

август 2003г.

Настоящият текст е резултат от процес, започнал в началото на 2003 г. в рамките на Регионалната програма за развитие на професионалните знания и умения на кадрите, предоставящи социални и други неправни услуги на бежанци, която се координира от МEНЕДЕК – Унгарската асоциация за мигрантите и се финансира от Регионалният офис на Върховния комисар за бежанците на ООН в Будапеща. Отчитайки адекватността и потенциала на създаващите се университетски програми за подготовка на социални работници за работа в сферата на закрилата на бежанците1, преценихме, че е важно да се предложи една концептуална рамка, която да включва препоръки, свързани с основните елементи за разработване на учебни програми.
Целите на тези препоръки са:


 • Да се въздейства върху формата и съдържанието на съществуващите и бъдещите образователни инициативи във висшето образование, насочени към спецификата на социалната работа с бежанци, така че да бъдат отчетени международните стандарти, най-добрите практики и поуките, извлечени на институционално равнище;

 • Да се предостави инструментариум и насоки за разработване на учебни програми, за да се улесни прилагането на най-високите възможни стандарти;

 • Да се създаде инструментариум за наблюдение и оценка на програмите за развитие на знания и умения във висшето образование.


Предистория

“Хората, които бягат от родните си страни поради страх от преследване, се вливат в широкия поток от мигранти, които напускат страните си, за да търсят възможности за работа, образование, събиране на семейството или по други причини. Изчислено е, чe в края на ХХ век около 150 милиона души живеят извън държавите, в които са родени, което представлява около 2,5% от населението на света, т.е. един на всеки 40 души. От тях 15 милиона (или около 10%) са бежанци”.2


Страните в Европа са изправени пред все по-сложни предизвикателства при работата си със смесените потоци от мигранти, търсещи убежище и бежанци, и се изразяват опасения, че с каналите за бежанци ще се злоупотребява все по-често от лица, които не се нуждаят от международна закрила, а просто искат да легализират влизането и престоя си в дадена страна. Уплашени от възникването на неконтролирана миграция, индустриализираните държави въведоха широк кръг от мерки за ограничаване на достъпа до своите територии. Тези промени засилват натиска върху системите за предоставяне на убежище от гледна точка на тяхното качество и цялост. Системите за предоставяне на убежище в Европа са подложени на значителен натиск, в това число и тези на сравнително новите страни от Централна Европа и Прибалтика, които са на път да се присъединят към Европейския съюз и се намират в процес на приемане на неговата правна и институционална рамка.
Миграцията е световен феномен с ясна схема, при която хора се придвижват от по-ниско развитите държави (предимно от Юга и Изтока) към по-индустриализираните страни от Запада и Севера. Като част от тези миграционни потоци множество хора бягат от родните си страни поради войни, репресии, социални размирици, преследване и тежки нарушения на правата на човека, и пристигат в Централна Европа или минават транзитно през нея и се нуждаят от международна закрила.
В началото на 90-те години страните от Централна Европа, в процеса на прехода си към демократично устройство, ратифицираха Женевската конвенция от 1951 г. и пристъпиха към изграждане на своите национални системи за закрила на бежанците. Тези системи бяха ориентирани предимно към правните аспекти на режима за международна закрила, като в същото време се подценяваше важността на други аспекти на закрилата, включително и областта на социалната подкрепа.
За в бъдеще може да се очаква, че броят на търсещите убежище в страните от Централна Европа няма да намалява. Напротив, когато страните кандидат – членки станат пълноправни членове на ЕС, предизвикателството да предоставят закрила на нуждаещите ще става все по-сериозно. Изключително важна предпоставка за осигуряване на ефективна закрила, отразяваща международните и европейските стандарти, е подготовката на компетентни социални работници за работа с бежанци чрез осигуряване на достъпа им до специализирани програми във висшето образование.
Докато препоръчваните “минимални стандарти за разработване на учебни програми във висшето образование” напълно отчитат и използват връзката между въпросите на миграцията и убежището, настоящите препоръки са фокусирани върху бежанците и останалите хора, които се нуждаят от международна закрила. Същевременно много от познанията и уменията, включени в деветте точки на препоръчваната структура, са също подходящи и приложими в социалната работа с други категории имигранти – мъже, жени и деца. Студентите, които се докоснат до предлаганото съдържание ще получат познания, умения и ще развият професионално подходящи нагласи, които ще им помогнат по-добре да разберат и отговорят на професионалните предизвикателства в работата с лица, които са напуснали доброволно или по принуда своите страни и се нуждаят от подкрепа с добро качество.
“Международна закрила” е фундаментално понятие във всяка работа, свързана с бежанците. Както беше отбелязано по-горе, идеята за международна закрила твърде често се приема и разглежда като действия, ограничени до правни и административни процедури, паспорти и документация. И макар предоставянето на бежански статут и документи да е наистина ключов момент, международната закрила се простира далеч отвъд процедурите и документацията, като включва широк спектър от проактивни мерки, чиято цел е да улесняват “жените и мъжете, попадащи под мандата на ВКБООН” в достъпа им до добре разработени правни и социални услуги, както и до програми за подкрепа. Подобни мерки, предоставяни в комплексна и професионална рамка, ще помогнат на бежанците напълно да се възползват от своите човешки права и да бъдат в състояние да играят активна роля при интегрирането си в приемащата страна, при завръщането си в родината, когато обстоятелствата позволяват това, или при трайното си установяване в трета страна.
В над петдесетгодишната история на международната закрила е научено много и са извлечени много поуки. Много от тези поуки се отнасят до необходимостта да се установят често драматично различаващите се потребности, възможности и средства, с които хората (и различните групи) разполагат и да се вземе под внимание този анализ при разработването и предоставянето на професионални стратегии за работа с бежанци. В този процес на институционално обучение акцентът се е поставял върху характеристики като пол и възраст, както и върху необходимостта от систематичен анализ на последствията по отношение достъпа и възможностите на мъжете и жените, момичетата и момчетата да се възползват пълноценно от своите човешки права. Осъзнава се също, че съществува ясна връзка между степента на ангажираност и участие на бежанците и възможността да се улесни намирането на трайни решения на проблемите им и да се създава среда, в която се уважава тяхното човешко достойнство. Препоръките, включени в рамката на “минималните стандарти”, поставят в общ контекст и във всички девет теми професионалните съображения, свързани с пол и възраст, както и с участие и даване на правомощия на бежанците.
През последните години важната “защитна роля” на социалната работа, осъществявана от добре обучен персонал, намира все по-широко одобрение и се отчита в институционалните стратегии на съответните международни, регионални и национални организации. Нещо повече, обученият персонал и университетските програми по социална работа могат да имат активен и ценен принос към всяка национална система за предоставяне на убежище, както и да подпомагат държавите при успешното изпълнение на отговорностите и задълженията им по осигуряване закрилата на бежанците.

Когато се формират и развиват знания и умения, следва да се акцентира върху необходимостта от прилагане на цялостен подход към закрилата на бежанците, като се набляга в еднаква степен на правните и социалните (икономически, културни и политически) аспекти. За бъдещите социални работници е важно да имат богат набор от професионални знания и умения, които да обхващат всички аспекти на закрилата.


Когато се разработват учебни програми за студенти – бъдещи социални работници, не трябва да се забравят практическите занимания като неразделна част от процеса на обучение. Самото обучение по социална работа е силно ориентирано към практиката. Този факт трябва да намери отражение в програмата на един ориентиран към бежанците курс. Важно е в процеса на обучение да се осигурят на студентите възможности за лични срещи в институционална среда с бежанци или с други лица, попадащи под мандата на ВКБООН. Затова се препоръчва студентите да имат възможност за практика (стаж) в организации или институции, работещи с бежанци, като възможност за избор за онези, които са решили да се насочат към практическо обучение. Важно е също така да се поддържа връзка между теоретичния курс и мястото на практическите занимания. В идеалния случай студентите, които стажуват в организациите, подпомагащи бежанци, би следвало предварително да са преминали през теоретичен курс по “социална работа с бежанци”.
По-долу са изложени предлаганите минимални изисквания за съдържанието на деветте теми, включително тематичните цели на обучението, препоръчваните методи и предлаганата литература по всяка тема.
Деветте теми са:


 • Въведение в темата за миграцията

 • Преживяното на бежанците

 • Международни рамки за закрила

 • Национални системи за предоставяне на убежище

 • Рамки за оказване на социална подкрепа

 • Информация, свързана със страната на произход

 • Социо-културни аспекти на работата с бежанци

 • Социална работа с бежанци и търсещи убежище

 • Ценности, норми и етични съображения

Деветте теми предлагат само една рамка за изработване и провеждане на програма за обучение във висшето образование. Не се дават конкретни препоръки за продължителността на курса и за съотношението между различните теми. Тези въпроси зависят предимно от структурата на съответното учебно заведение, която се различна в отделните страни на Централна Европа и Прибалтика. Същото се отнася и до въпроса, дали курсът за работа с бежанци да се провежда в долните или в горните курсове. Курсовете могат да бъдат или част от общата програма за обучение на социалните работници, или да бъдат поднасяни под формата на допълващи образователни възможности, като следдипломни курсове или специализации.


Будапеща, 3 септември 2003

*CDNP Board of Editors/ВКБООН Regional Unit BudapestТеми за разработване на програма за обучение

Тема 1:

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА ЗА МИГРАЦИЯТА
Цели на обучението, включващи изграждане на познания, умения и нагласи:

 • Да се разбере нарастващата сложност на процесите на движение на населението и връзката им със закрилата на бежанците.

 • Да се разбере разликата между бежанците и другите групи мигранти.


Ключови думи/понятия:

Глобализация, имиграционни закони и политики, смесено население, разширяване на Европейския съюз и възникване на политики на ЕС, демографски тенденции и социално-икономически последици, редовни/нередовни емигранти, доброволна/принудителна миграция, вътрешна/трансгранична миграция, кандидати за убежище и бежанци, незаконен трафик на хора, граничен контрол и международна закрила, права на човека и наблюдение на границите.


Съдържание:

 • Обща история и общи миграционни тенденции и схеми през втората половина на ХХ век, включително основните причини (дълбоки, трайни и променливи), пораждащи явлението и статистически данни.

 • Видове и форми на миграция (категории и дефиниции, как се размиват те в реалността, поставяне на принудителната миграция и търсенето на убежище в по-широкия контекст на международната миграция).

 • Социално-икономическите последици от миграцията за приемащите и изпращащите страни, както и за транзитните държави.Методи:

Лекции, академични изследвания, дискусии, разглеждане на казуси


Материали-източници за преподавателя:

 • Collinson, Sarah: Globalization and the Dynamics of International Migration: Implications for the Refugee Regime. UNHCR New Issues in Refugee Research, Working Paper No.1, 1999.

 • Commission of the European Communities: Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Immigration, Integration and Employment. Brussels, СОМ (2003) 336 final.

 • Crisp, Jeff: Policy Challenges of the New Diasporas: Migrant Networks and Their Impact on Asylum Flows and Regimes. UNHCR New Issues in Refugee Research, Working Paper No.7, 1999.

 • Crisp, Jeff and Dessalegne, Damtew: Refugee Protection and Migration Management: The Challenge for UNHCR. UNHCR New Issues in Refugee Research, Working Paper No 64, 2002.

 • Demuth, Andreas: Some Conceptual Thoughts on Migration Research. In: Agozino, Biko (ed.): Theoretical and Methodological Issues in Migration Research, Ashgate, 2000, pp. 21-58.

 • Eupore, Refugees and International Migration. Reports, documents, literature survey. Refuge Survey Quarterly vol.20, No 2,

 • International Organization for Migration (IOM): World Migration 2003: Managing Migration – Challenges and Responses for the People on the Move. IOM, 2003.

 • Massey, D.S. et al.: Theories of International Migration: A Review and Appraisal. In: Population and Development Review, vol.19, No. 3, 1993. pp. 431-466.

 • Salt, John: Current Trends in International Migration in Europe. Council of Europe, Strasbourg, CDMG (2001), 33.

 • UNHCR: State of the World Refugees. Oxford University Press, 2000.


Тема 2:

ПРЕЖИВЯНОТО ОТ БЕЖАНЦИТЕ
Цели на обучението, включващи изграждане на познания, умения и нагласи:

 • Да се възприеме един подход, който е ориентиран към човека;

 • Да се постигне разбиране за различните типове преживяно от бежанците;

 • Да се оцени разнообразието от лица и различни групи, свързано с техния специфичен опит;

 • Да се осмислят нагласите, необходими за осигуряване на закрила на бежанците и предоставяне на ефективна подкрепа.


Ключови думи/понятия:

Разнообразие от преживявания по време на бягството от родината, загуба, механизми за справяне, пол, възраст, стрес, травма, загуба поради смърт, културна адаптация преди и след бягството от страната, рискови фактори, модели на промяна, ресурси на хората и общностите, сексуално насилие и насилие свързано с пола, ксенофобия.


Съдържание:

 • Фази на бягството (преди тръгване, пътуване, първо пристигане, заселване или връщане/реинтеграция);

 • Промяна в профила на семействата, групите и общностите, предизвикана от принудителното разселване;

 • Разпадане на традиционните норми и структури, което може да доведе до промени (и конфликти) в ролите на половете, в семействата и в структурите на общностите;

 • Загуба и промяна на механизмите за защита и подкрепа по време на различните фази на бягството;

 • Психо-социални и културни измерения на бягството от гледна точка на пола и възрастта;

 • Причини и последици от принудителното разселване, включително сексуално насилие и насилие свързано с пола, други нарушения на правата на човека;

 • Загубване и придобиване на ресурси/възможности в процеса на промяна.


Методи:

Лекции, разглеждане на казуси, участие на бежанци за споделяне на опит, дискусии, анализи на родови биографии, свързани с разселване (на студент доброволец)


Материали-източници за преподавателя:

 • Ager, Alastair (ed.): Refugees. Perspectives on the Experience of Forced Migration. Pinter, 1999.

 • Berry, John W.: Sociopsychological Costs and Benefits of Multiculturalism. Ceifo Occasional Papers No3, 2000.

 • Clandestins (Stowaways). A film by Chouinard, Denis and Wadimoff, Nicholas, 1998.

 • Facing our Future. A video by UNHCR, 2003.

 • Loughry, M. и Ager, A. (ed.): The Refugee Experience – Psychosocial Training Module. Oxford, Refugee Studies Center, 2001.

 • Mertus, J. et al. (eds): The Suitcase: Refugee Voices from Bosnia and Croatia. University of California Press, 1997.

 • People Oriented Planning at Work. Using POP to Improve UNHCR Programming. A UNHCR Handbook.UNHCR, 1994.Тема 3:

РАМКИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА
Цели на обучението, включващи изграждане на познания, умения и нагласи:

 • Да се формират познания относно международните стандарти в закрилата на бежанците.

 • Да се постигне разбиране на развиващите се тенденции и дискусии по темата.

 • Да се постигне разбиране и да се придобият знания за възможностите да се влияе върху публичния дебат и формирането на политиката спрямо бежанците.Ключови думи/понятия: Женевска конвенция от 1951 г., Дневен ред за закрила, Агент на преследване, недържавен агент; ■ Убежище: териториално, дипломатическо, кандидат за убежище, споделяне на товара/отговорностите, клауза за прекратяване, допълнителни форми на закрила, ■ Страна: на първо убежище, на предишно местоживеене, приемане, повторно настаняване, клауза за приобщаване ■ Трайно решение: местна интеграция, настаняване на друго място, доброволно репатриране, образование, работна заетост, клауза на изключване, ■ Страх: добре обоснован, Глобални консултации, Вътрешно преместване/алтернатива на пренасочване, вътрешно разселени лица, голям поток от бежанци, принципа за невръщане в страната на произход, Задължения, Лична документация, Лица, попадащи под мандата на Върховният комисар, ■ Защита: временна, субсидиарна,

■ Бежанци: де факто, мандат, законов, база данни на REFWORLD, подход, основан върху правата на човека, регистрация, споразумение за реадмисия, контрабанда, социално подпомагане, меки закони, бездържавност: Конвенции на ООН 1954 г., Конвенция на ООН 1961 г., тайно пътуване без билет, трафик, кандидат за бежанец с неоснователна молба.


Съдържание:

 • Основи на международния режим за закрила на бежанците, в това число и институционалните промени;

 • Основи на закрилата на бежанците: Устав на Бюрото на ВКБООН, Женевската конвенция от 1951 г. и Протоколът от Ню Йорк от 1967 г. (дефиниции, права и задължения на бежанците);

 • Значението на чл. 35 от Конвенцията от 1951 г. и надзорната роля на ВКБООН;

 • Мандатът на ВКБООН и политическите приоритети на организацията;

 • Процесът на Глобални консултации; Дневния ред за закрила и свързаните с тях промени;

 • Европейската конвенция за правата на човека и нейната приложимост към закрилата на бежанците, форми на субсидиарна закрила;

 • Преглед на международните и регионални механизми за закрила;

 • Процесът на разширяване на ЕС; европейските постижения на правото в сферата на политическото убежище и настоящия политически дебат.


Методи:

Лекции, разглеждане на казуси, дискусии.


Материали-източници за преподавателя:

 • Брошура “Дневен ред за закрила”, включително Декларацията от срещата на министрите и Плана за действие;

 • Въпроси и отговори по “Конвенция Плюс” на ВКБООН;

 • Директива на Съвета 2003/9/EC от 27 януари 2003 г., относно минималните стандарти за приемането на кандидати за убежище

 • Всеобщата декларация за правата на човека;

 • Доклади за позицията на ВКБООН предназначени за обществената сфера;

 • Европейска конвенция за правата на човека и Допълнителни протоколи;

 • Заключения на Изпълнителния комитет на ВКБООН;

 • Женевската конвенция от 1951 г. относно статута на бежанците и прилежащия към нея Протокол от 1967 г.;

 • Картагенската декларация от 1984 г.;

 • Конвенция на ОАЕ от 1969 г. относно специфичните аспекти на проблемите на бежанците в Африка;

 • Конвенция за премахването на всички форми на дискриминация срещу жените;

 • Конвенция против мъченията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание от 1984 г.;

 • Конвенция относно статута на лицата без гражданство;

 • Конвенция за правата на детето;

 • Международен пакт за граждански и политически права;

 • Международен пакт за икономически, социални и културни права;

 • Наръчник на ВКБООН за процедурите и критериите за определяне на статута на бежанец;

 • Наръчници на ВКБООН относно децата-бежанци, сексуалното и свързаното с пола насилие срещу бежанци, възвръщенци и вътрешно разселените лица;

 • Наръчник на ВКБООН/Интерпарламентарен съюз за парламентаристи: “Закрила на бежанците: Ръководство по международно бежанско право”;

 • Устав на Бюрото на Върховния комисар за бежанците на ООН;


Тема 4:

НАЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УБЕЖИЩЕ
Цели на обучението, включващи изграждане на познания, умения и нагласи:

 • Да се придобият познания за съответната национална система за закрила и нейните структури.

 • Да се установят силните и слабите страни/пропуските в националната система за предоставяне на убежище по отношение на международните стандарти.


Ключови думи/понятия:

Закон за убежището, достъп до територията и процедурите, типове и условия за приемане, ефективност и справедливост на процедурите за признаване на бежански статут, видове закрила, ангажирани лица, трайни решения (доброволно репатриране, местна интеграция, преместване в друга страна), политика за интеграция, координация между различните отговорни фактори, включително ресорни министерства, вторични придвижвания и техните последици за политическото убежище в Европа, лишаване от свобода, права на човека, права на бежанците, човешко достойнство, подходи взимащи под внимание пола и възрастта, правителствени и неправителствени организации, международни организации, църкви, политически партии, академични среди, съдии по политическото убежище, професионални асоциации, групи за застъпничество и лобиране, самопомощ и представителство на бежанците, гражданското общество като цяло.


Съдържание:

 • Националното законодателство в сферата на политическото убежище, като част от по-широката миграционна политика.

 • Правна рамка на закрила на национално равнище, вкл. правен статут, социални, икономически, културни, граждански и политически права на различните категории хора.

 • Лица/агенции, ангажирани с проблемите на бежанците.

 • Материална база и услуги.

 • Националната система за предоставяне на убежище от гледна точка на правата на човека и правата на бежанците, с оглед последствията от индивидуалната принадлежност към определен пол или възраст.


Методи:

Лекции, участие на практикуващи в сферата като гостуващи лектори, посещения по места, проучвания, разглеждане на казуси, групова работа.


Материали-източници за преподавателя:

 • Подходящи документи от националното законодателство, закони, политически доклади;

 • Статии и анализи по темата;

 • Национална и международна статистика на ВКБООН – полугодишни и годишни доклади;

 • Статут на бежанците, подпомагащи неправителствени организации и групи за самопомощ.


Тема 5:

РАМКИ ЗА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА
Цели на обучението, включващи изграждането на познания, умения и нагласи:

 • Да се разбере как националната система за подкрепа гарантира, че бежанците могат да се възползват от своите социални и икономически права, и получават ефективна закрила.

 • Да развият познания и умения за анализиране на профила, потребностите и ресурсите на определена група бежанци.

 • Да се изгради способност за критична оценка на степента, до която се отговаря на нуждите на бежанците и оценка на възможните недостатъци.

 • Да се разбере ролята на дейностите за повишаване на информираността на обществеността и на застъпническите усилия.


Ключови думи/понятия:

Защита, равни възможности пред мъжете и жените, момчетата и момичетата, достъп до стоки и услуги, концепция за социално приобщаване, интеграция, недискриминация, потребности, ресурси, анализ по пол и възраст, етническа принадлежност, вероизповедание, социално подпомагане, социални помощи за децата, работна заетост, здравеопазване, образование, подкрепа от семейството, структура на общността в рамките на определена група или обект, мобилизиране на общността.Съдържание:

 • Информация за законодателството, институциите и ресурсите, имащи отношение към социалната подкрепа/подпомагане на бежанците;

 • Ресурсите, съществуващи в приложимите схеми за национална подкрепа в сферата на хуманитарната помощ, здравеопазването, жилищното настаняване, образованието, грижите за деца, социалното подпомагане, трудовата заетост и пр.

 • Формални и неформални системи за пренасочване, координация между различните структури.

 • Структурни аналитични инструменти за идентифициране и анализ на определен групов профил, на различните потребности, ресурси и рискови фактори за всички сегменти от населението, с акцент върху характеристики, свързани с пола и възрастта на лицето.

 • Категории лица със специални нужди, изисквания към услугите за тях, налични възможности за подпомагане и подкрепа.

 • Разработване на стратегии за обща и специфична закрила.

 • Обвързване с аргументите за повишаване на информираността на обществеността/средствата за информиране на обществеността.


Методи:

Лекции, разглеждане на казуси, дискусии, академични изследвания, посещения по места.


Материали-източници за преподавателя:

 • Европейски съвет за бежанците и изгнаниците (ECRE): Позиция по интегрирането на бежанци в Европа. ECRE, 2002

 • Документи на PERCO (Платформа на Европейските дружества на Червения кръст за бежанците и мигрантите) достъпни на адрес: http://www.ifrc.org/what/disasters/types/popmov/perco/

 • Либо, Фабрис (ред.): Правни и социални условия за кандидатите за убежище и бежанците в източноевропейските страни, 1999 (предстои актуализация от ECRE).

 • Публикации на мрежи на ЕС за интегрирането на бежанците на адрес: http://www.refugeenet.org/

 • Социални услуги за градски бежанци. ВКБООН, 1994.

 • Council of Europe: Measurement and Indicators of Integration. Council of Europe Publishing, 1997.

 • Integration Rights and Practices with Regard to Recognized Refugees in the Eastern European Countries. UNHCR European Series, vol. 5, No 1, July 2000.

 • Refugee Resettlement: An International Handbook to Guide Reception and Integration. UNHCR, 2002.

 • Reinsch, Peter: Measuring Immigrant Integration.Diversity in a Dutch city. A doctoral thesis at AWSB, 2000.Тема 6:

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА СЪС СТРАНАТА НА ПРОИЗХОД
Цели на обучението, включващи изграждане на познания, умения и нагласи:

 • Да се развие способност за идентифициране, получаване, анализ, документиране (картотекиране) и използване на информацията за страната на произход, свързана с всеки отделен случай, с който се заема социалният работник.


Ключови думи/понятия:

Политическа, институционална, хуманитарна, икономическа и социална ситуация, сигурност/териториален контрол, права на човека, национално законодателство, съдебна система, условия в местата за задържане, карти, култура, етническа принадлежност, вероизповедание, обществено осигуряване, система на здравеопазване, уязвими социални групи (сексуална ориентация, отказващи се от задължителна военна служба, дезертьори и др.), роли по възраст и пол, видове преследване, в това число преследване поради принадлежност към определен пол или възрастова група.Съдържание:

 • Подходящи видове информация.

 • Източници на информация и тяхната надеждност.

 • Идентифициране на потребностите, свързани със страната на произход за конкретния случай.

 • Методи и техники за получаване на информация, свързана със страната на произход.

 • Обработване и анализ на получената информация, свързана със страната на произход.

 • Документиране на получената информация, свързана със страната на произход.

 • Използване на информацията, свързана със страната на произход в социалната работа с бежанци.Методи:

Проучване на документи/Интернет, групова работа, дискусии, участие на експерт по информация, свързана със страната на произход като лектор.


Материали-източници за преподавателя:

 • Амнести интернешънъл: http://www.amnesty.org

 • Европейска информационна мрежа за сведения за страните по произход: http://www.ecoi.net/

 • Канадската комисия по имиграция и бежанци: http://www.irb.gc.ca

 • Най-последното издание на RefWorld CD-ROM на ВКБООН;

 • Програма за развитие на ООН: http://www.undp.org

 • ВКБООН: http://www.unhcr.ch

 • Решения за предоставяне на убежище, основани на качествени статистически извадки (в които се цитира и се използва ефективно информация, свързана със страната на произход)

 • Human Rights Watch: http://www.hrw.org

 • Мason, Elisa: Update to Guide to Country Research for Refugee Status Determination: http://www.llrx.com/features/rsd2.htm

 • Мason, Elisa: Update to Annex: Human Rights, Country and Legal Information Resources on the Internet: http://www.llrx.com/features/rsd_bib2.htm


Тема 7:

СОЦИО-КУЛТУРНИ АСПЕКТИ НА РАБОТАТА С БЕЖАНЦИ
Цели на обучението, включващи изграждане на познания, умения и нагласи:

 • Да се формират нагласи на уважение и толерантност към различните култури.

 • Да се запознаят с възможните последици/въздействие на социо-културната принадлежност на даден човек (данни за въпросното лице, с което се работи, както и за социалния работник).

 • Да се разбере сложността на културните ценности в рамката на всеобщите права на човека.

 • Да се запознаят с културата според произхода на лицето и променящите се роли на половете при бежанците, както и тяхното значение при планиране на трайни решения.


Ключови думи/понятия:

Промяна, властови отношения, достъп до ресурси и контрол върху ресурсите, трайни решения и реинтеграция, вероизповедание, навици, културни норми (вкл. вредни традиционни практики), социални конфликти в резултат от културни разлики, даване на правомощия, идентичност, пол, възраст, индивиди/семейства/общности, водене на преговори.


Съдържание:

 • Социо-културни аспекти на промяната като критичен фактор за всеки житейски цикъл на бежанците.

 • Традиционни механизми за справяне и изграждане на нови механизми.

 • Въздействието на преживяната травма и стрес, промяната като стресов фактор.

 • Възстановяване на доверието на бежанците в обществото и институциите.

 • Необходимостта от приемане и зачитане на културните ценности и норми на лицата, с които се работи, в контекста на правата на човека и културата на приемащата общност.

 • Баланс между приемане на новата култура и запазването на традиционните културни ценности.

 • Възможни начини за взаимодействие, превенция, работа, посредничества.Методи:

Представяне на случаи, проучване на информация от страната на произход, лекции, дискусии, видео-материали, анализ на съдебни решения, участие на бежанци.


Материали-източници за преподавателя:

 • Сексуално и свързано с пола насилие срещу бежанци, възвръщенци и вътрешно разселени лица. Насоки за превенция и работа. ВКБООН, 2003.

 • Hollands, Marlie: Upon Closer Acquaintance: The Impact of Direct Contact with Refugees on Dutch Hosts. In: Journal of Refugee Studies, vol. 14, No 3, 2001. pp. 295-314.

 • Joppke, Christian: The Retreat of Multiculturalism in the Liberal State. Russel Sage Foundation, Working Paper No 203, 2003.

 • Kofler, Angelika: Migration Emotion Identities. The Subjective Meaning of Difference. Braumüller, 2002.

 • Loughry, M. and Ager, A. (eds.): The Refugee Experience – Psychosocial Training Module. Oxford Refugee Studies Canter, 2001.

 • Shweder, R.A. et al (eds.): Engaging Cultural Differences: The Multicultural Challenge in Liberal Democracies. Russel Sage Foundation, 2002.


Тема 8:

СОЦИАЛНА РАБОТА С БЕЖАНЦИ И КАНДИДАТИ ЗА УБЕЖИЩЕ
Цели на обучението, включващи изграждане на познания, умения и нагласи:

 • Да се придобият познания за приложимостта на методите за обща социална работа при контакти с лица, които се нуждаят от международна закрила.

 • Да се разбере защитната роля и обхвата на социалната работа в различна среда и различен контекст.

 • Да се изградят умения за задоволяване на потребностите на групите, които имат специфични потребности от закрила.

 • Да се запознаят с начините за развиване и използване на специфични умения за общуване (общуване между различни култури, ролята на преводача, разрешаване на конфликти)

 • Да се придобият познания за установяване и мобилизиране на ресурсите в дадена общност и ангажиране на хората, с които се работи.


Ключови думи/понятия:

Информация, консултиране, работа по случаи, кризисна интервенция, групова работа, работа в общността, посредничество, поверителност, застъпничество, пренасочване към специализирани услуги, пол, възраст, лица с увреждания, серопозитивни, деца, разделени от родителите си вследствие на СПИН , жертви на насилие, превод, общуване, култура, зависимост, ресурси, управление.


Съдържание:

 • Обхват на социалната работа в Европа/специфична национална среда за бежанци (приемателни центрове, бежански лагери, центрове за консултиране на правителствени/неправителствени организации, центрове за интеграция) и свързаните с тях професионални предизвикателства в контекста на намирането на трайни решения (доброволно репатриране, интегриране, преселване в друга страна);

 • Ангажиране на социалните работници в осигуряването на спешна и хуманитарна помощ;

 • Методи и модели на социалната работа с отделни лица, групи и общности;

 • Аспекти на социалната работа с категории хора, които имат специфични потребности от закрила (жени, деца, възрастни хора, травматизирани хора, жертви на насилие, хора с увреждания, серопозитивни, хронично болни);

 • Определение, оценка и изграждане на капацитет за самозащита на бежанците, участие и даване на правомощия на бежанците;

 • Общуване между културите;

 • Определяне и анализ на ролята на преводача в социалната работа;

 • Защита на личните данни и обработка на поверителна информация;

 • Процедури по сигурността на социалните работници и осигуряване на защитена работна среда;

 • Стратегии за разрешаване на конфликти/посредничество в общността.Методи:

Ролеви игри, посещения на място, лекции, обсъждане/анализ на случаи чрез използване на видео материали.


Материали-източници за преподавателя:

 • Деца-бежанци: насоки за закрила и грижи. ВКБООН, 1994.

 • Програма за разделените деца в Европа (SCEP): Представяне на добрите практики. 2-ро изд., 2002: http://www.separated-children-europe-programme.org/Global/framed.asp?source=English/GoodPractice/Booklet/StatementGoodPractice.pdf

 • Социални услуги за градски бежанци. ВКБООН, 1994.

 • Сексуално и свързано с пола насилие срещу бежанци, възвръщенци и вътрешно разселени лица. Насоки за превенция и работа. ВКБООН, 2003.

 • Interpreting in a Refugee Context. (RLD 3) UNHCR, 1993.

 • People-Oriented Planning at Work. Using POP to Improve UNHCR Programming. A UNHCR Handbook, 1994.

 • Potocky-Tripodi, Miriam: Best Practices for Social Work with Refugees and Immigrants. Columbia University Press, 2002.

 • Refugee Resettlement: An International Handbook to Guide Reception and Integration. UNHCR, 2002.

 • Staehr, A. и Staehr, M.: Counseling Torture Survivors.IRCT 1995.

 • Valtonen, Kathleen: Social Work with Immigrants and Refugees: Developing a Participation-based Framework for Anti-Oppressive Practice. In: British Journal of Social Work, vol. 31, No 6. 2001, pp. 955-960.Тема 9:

ЦЕННОСТИ, НОРМИ И ЕТИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ
Цели на обучението, включващи изграждане на познания, умения и нагласи:

 • Да се повиши чувствителността и информираността относно сложността на морално-етичните дилеми, които могат да възникнат в процеса на социална работа с лица, попадащи под мандата на ВКБООН.

 • Да се запознаят с морално-етичните съображения, възникващи при работа с бежанци.

 • Да се осмислят личните ценности и нагласи, имащи отношение към ефективната работа с бежанци.


Ключови думи/понятия:

Конфликт на интереси, разпределение на власт, зависимост, експлоатация, уязвимост, защита, дилеми, консултиране и диалог с лицата, с които се работи, поверителност, професионален етичен кодекс с включване на пол, възраст, ценности и норми като фактори в професионалната работа.Съдържание:

 • Етични ценности и норми в контекста на предоставянето на услуги за бежанци като цяло и в частност при търсене на трайни/устойчиви решения (доброволно репатриране, интеграция, преселване в друга страна).

 • Подход, насочен към клиента, противопоставен на институционалните изисквания/ограничения.

 • Етичен кодекс с включване на различни културни концепции по отношение ролята на половете, предотвратяване и работа при случаи на сексуално и свързано с пола насилие.

 • Възможни дилеми/затруднения на социалния работник в ежедневната му социална работа.Методи:

Дискусии, разглеждане на казуси, ролеви игри.


Материали-източници за преподавателя:

 • Етичен кодекс на ВКБООН

 • Международна федерация на социалните работници (IFSW): Етиката на принципите и стандартите на социалната работа: http://www.ifsw.org/Publications/4.4.pub.html

 • Национален етичен кодекс за социалната работа

 • Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Responses. The Sphere Project, 2000.

.

РАБОТА С ДЕЦА БЕЖАНЦИ3
Извадка от “Действия за правата на децата”, съвместна публикация на ВКБООН, УНИЦЕФ и “Спасете децата”


Тема 1

Значение на уменията при общуване с деца


Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница