О б я в а министерство на регионалното развитие и благоустройството (мррб)Дата01.10.2017
Размер165.46 Kb.
#31419


О Б Я В А
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ), на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед № РД – 02 – 14 – 1763/26.08.2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството,
ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот - публична държавна собственост, на обща площ от 6,00 (шест) кв. метра, разпределена съответно по 2,00 (два) кв.метра на I (първи) и ІІ (втори) етаж и по 1,00 (един) кв. метър на ІV (четвърти) и VI (шести) етаж в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, находяща се в гр. София, СО – Район „Оборище”, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 17 – 19, за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя вендинг автомати за продажба на топли напитки и 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли напитки, студени напитки и пакетирани изделия.

Срок на наемното правоотношение – три години.

Начална месечна наемна цена - 364,80 (триста шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки) лева, без включен ДДС, определена съгласно чл. 41 от ППЗДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 40 (четиридесет) лв. и се превежда по следната банкова сметка на МРРР в Българската народна банка: BG24BNBG96613300166301.

Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – www.mrrb.government.bg, или да бъде получeна в ст. 502, ет. 5, в сградата на МРРБ, от датата на публикуване на обявата за търга, до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу представен документ за платен депозит за участие.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 10,00 до 12,00 ч. и от 14,00 до16,30 ч., в срок до 30.09.2011 г., в стая № 225 на МРРБ, ет. 2 – ри.

Оглед на площите – всеки работен ден след предварително записване на тел. 02/94 05 340, или на тел. 02/94 05 446.

Търгът ще се проведе на 03.10.2011 г., от 13,30 ч., в сградата на МРРБ.Приложение № 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
Заявление за участие в търга;

Копие от документ за регистрация или ЕИК по Закона за търговския регистър;

Удостоверения за липса на публични задължения към държавата и общините;

Документ за внесен депозит за участие в търга;

Декларация за приемане клаузите на договора и за липса на обстоятелства по §1, т. 1 от допълнителните разпоредби на предотвратяване и конфликт на интереси;

Декларация, удостоверяваща че представляващият участника не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, както и че дружеството не е обявявано, нито е в производство за обявяване в несъстоятелност, или ликвидация;

Декларация, относно изискванията на т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10 от раздел IV (четвърти) на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за откриване на търга;

Списък на персонала, обслужващ съответните автомати и валидни здравни карти на същите;

Технически характеристики на автоматите и документ – извлечение от броячите им;

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало заявлението, в случай че няма представителна власт по документ за регистрация;

Документ, удостоверяващ собствеността на машините;

Списък на всички приложени документи към заявлението;

Ценово предложение в отделен запечатан плик.

Приложение № 2
ДО

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГР. СОФИЯ – 1202

УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 17-19

От…………………………………………………...………………………………………...…,

/наименование на участника/

регистрирано……………………………………………………………………………………

представлявано от ……………………………………………………………, в качеството на

……………………………, с Булстат/ЕИК …………………., със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………………...,

адрес за кореспонденция ………………………………………………………………………


З А Я В Л Е Н И Е

За участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост


Моля да бъда допуснат до участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, на обща площ от 6,00 (шест) кв. метра, разпределена съответно по 2,00 (два) кв.метра на I (първи) и ІІ (втори) етаж и по 1,00 (един) кв. метър на ІV (четвърти) и VI (шести) етаж, в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, находяща се в гр. София, СО – Район „Оборище”, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 17 – 19, за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя вендинг автомати за продажба на топли напитки и 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли напитки, студени напитки и пакетирани изделия.


Приложение: Набор от документи, съгласно изискванията за участие в търга.

(дата, град) ПОДПИС

ПЕЧАТ

(име и фамилия)(качество на представляващия участника)

Приложение № 3


Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/та………………………………..…………………………….……, с л.к. № .......................………., изд. на .............................. от МВР - ..............................., в качеството ми на ..................................... на ............................................................., регистрирано в ............................................................................................................................. с Булстат/ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление ...................................................................................................., участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от сградата на МРРБ – публична държавна собственост, находяща се в гр. София, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 17 – 19, за поставяне на четири вендинг апарата,


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Запознат/а съм със съдържанието на проекта на договора за наем и приемам клаузите му.

2. Не съм свързано лице с МРРБ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

........................ г. ДЕКЛАРАТОР: ...................

/подпис и печат/

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният…………………………………………………………….…………,с л.к. № .......................………., изд. на .............................. от МВР - ..............................., в качеството ми на ..................................... на ............................................................., регистрирано в ............................................................................................................................. с Булстат/ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление ...................................................................................................., участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от сградата на МРРБ - – публична държавна собственост, находяща се в гр. София, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 17 – 19, за поставяне на четири вендинг автомата,ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

На .................... 2011 г. направих оглед и се запознах с техническите условия за монтаж на четири броя вендинг автомати, съгласно обявения търг.

........................ г. ДЕКЛАРАТОР: ...................

/подпис и печат/

Извършен оглед на обекта на ............................ 2011 г.
Подпис на оторизиран представител на Наемодателя ..................................

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/та………………..…………………………………………….……, с л.к. № .......................………., изд. на .............................. от МВР - ..............................., в качеството ми на ..................................... на ............................................................., регистрирано в ............................................................................................................................. с Булстат/ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление ...................................................................................................., участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от сградата на МРРБ - – публична държавна собственост, находяща се в гр. София, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 17 – 19, за поставяне на четири вендинг апарата,ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

2. Представляваното от мен дружество не е обявявано, нито е в производство за обявяване в несъстоятелност;

3. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация.


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 – дневен срок от промяната да уведомя писмено Наемодателя.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
........................ г. ДЕКЛАРАТОР: ...................

/подпис и печат/Приложение № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/та………………….…………………………………………….…, с л.к. № .......................………., изд. на .............................. от МВР - ..............................., в качеството ми на ..................................... на ............................................................., регистрирано в ............................................................................................................................. с Булстат/ЕИК ............................................, със седалище и адрес на управление ...................................................................................................., участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от сградата на МРРБ – публична държавна собственост, находяща се в гр. София, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 17 – 19, за поставяне на четири вендинг автомата,ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Предлаганите чрез вендиг автоматите пакетирани и бутилирани стоки отговарят на изискванията на Закона за храните и Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерски съвет от 2000 г. (ДВ, бр.62 от 2000 г.);

2. Влаганите в автомата за топли напитки вещества и продукти отговарят на изискванията на Закона за храните и имат хранителна стойност не по-ниска от тази, произтичаща от утвърденият им състав и са безопасни за човешкото здраве;

3. Предлаганите пакетирани и бутилирани стоки, както и влаганите вещества и продукти са снабдени с необходимите сертификати за качество и/или сертификати за произход на стоките, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството –оригинал, придружен с превод на български език;

4. Използваните апарати са енергоспестяващи и технически обезопасени. При възникване на авария в някой от автоматите, същата ще бъде отстранена в рамките на три часа от съобщаването за това, чрез телефон/факс.

........................ г. ДЕКЛАРАТОР: ...................

/подпис и печат/
Приложение № 7
ДО

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГР. СОФИЯ – 1202

УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 17-19

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

За участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, на обща площ от 6,00 (шест) кв. метра, разпределена съответно по 2,00 (два) кв.метра на I (първи) и ІІ (втори) етаж и по 1,00 (един) кв. метър на ІV (четвърти) и VI (шести) етаж, в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, находяща се в гр. София, СО – Район „Оборище”, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 17 – 19

Долуподписаният/та,…..…………………..…………...………………………………..., л.к. №…………………., изд. на ……………… г. от МВР - ……………….., с ЕГН ……………………………….., в качеството ми на …………………………………...….…, на

……………………………………………………………………………………..……………….

/наименование на участника/

регистрирано……………………………………………………………………………………, с Булстат/ЕИК …………………., със седалище и адрес на управление ……………………………………….………………………………………...…………………...,

адрес за кореспонденция ………………………………………………………………………, пълномощно № ……………………….. на Нотариус № ………... на НК, с район на действие ……………………………………
ПРЕЛАГАМ да наема предложения от Вас обект чрез търг с тайно наддаване за месечна наемна цена в размер на …………………… (словом), без включен ДДС.

Декларирам, че при установена разлика между цената, изписана с цифри и тази, посочена с думи, за валидна ще се счита втората.


ПОДПИС


…………….. ПЕЧАТ

(дата, град) (име и фамилия)

(качество на представляващия участника)

Д О Г О В О Р ЗА Н А Е М

на част от недвижим имот – публична държавна собственост

№……………………………...
Днес ...................................г., в гр.София, между МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, с адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, ЕИК 831661388, представлявано от РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ – министър и Снежана Йотова – главен счетоводител, от една страна, наричана за краткост “НАЕМОДАТЕЛ” и ……………………………….., представляван/о/ от ………………………, ЕГН……………, л.к. №………….., издадена на ……………., №…………………….., регистрирано …………………………………………….., с ЕИК………………………….., със седалище и адрес на управление …………………………………………, от друга страна, наричано за краткост “НАЕМАТЕЛ”,на основание чл. 16, ал.2 от Закона за държавната собственост, след проведен търг с тайно наддаване на 03.10.2011 г. и въз основа на Заповед № РД – 02 – 14 – 1763 от 26.08.2011 г. и на Заповед №……………от………….2011 г., издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Наемодателят предоставя под наем за временно и възмездно ползване на Наемателя части от имот – публична държавна собственост, а именно: обща площ от 6 (шест) кв.м., представляващи част от административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, находяща се в град София, район „Оборище”, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, както следва:

- 2 кв.м. на І /първи/ етаж

- 2 кв.м. на ІІ /втори/ етаж

- 1 кв.м. на ІV /четвърти/ етаж

- 1 кв.м. на VІ /шести/ етаж

Чл. 2. Посочените по – горе площи, включително инсталациите към тях, ще се ползват за инсталиране и експлоатация на 4 /четири/ броя вендинг автомати – 2 броя за топли напитки и 2 броя комбинирани за топли и студени напитки и пакетирани изделия.

Чл. 3. Наемодателят предава на Наемателя посочените в чл. 1 площи, включително инсталациите към тях, с предавателно - приемателен протокол, който е неразделна част от този договор, в срок до ………………. 2011 г.
IІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Наемателят се задължава да заплаща на Наемодателя по сметка ………..на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от 1-во до 5-то число на текущия месец, сумата от …………………… лева, без включен ДДС, представляваща месечна наемна цена и дължима считано от …………….. 2011 г.

(2) При подписването на този договор, като гаранция за точно изпълнение на задълженията по договора, за покриване на евентуално дължими, но незаплатени от Наемателя суми по този договор за консумативни разходи, за разходи за поправки, предвидени в чл. 231, ал. 1 от ЗЗД и за незаплатена месечна наемна цена, Наемателят е представил на Наемодателя документ, удостоверяващ че е заплатена гаранционно вноска (депозит), в размер на един месечен наем.

Чл. 5. (1) При промяна на действащата нормативната уредба, ако размерът на определената след търга наемна цена, посочена в предходния член, се окаже по – ниска от тази, определена по критериите за държавните имоти в Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, Наемодателят си запазва правото да поиска с едномесечно писмено предизвестие актуализация на наемната цена.

(2) При неотложни ремонти и преустройства, за времето през което се препятства експлоатацията на вендинг автоматите, Наемателят не заплаща наем.

Чл. 6. Наемателят дължи заплащането на консумативните разходи за електроенергия – по показания на контролните електромери (на вендинг апаратите) и за студена вода сумата в размер на 20 (двадесет) лева - по 5 лв. за всеки вендинг апарат, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.
ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. Наемодателят е длъжен да предостави за ползване от Наемателя частите от недвижимия имот, предмет на настоящия договор, и в срока и при условията на чл. 3 от него, както и да осигури несмущаваното им ползване.
Чл. 8. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

1. Да контролира по всяко време спазването от Наемателя на хигиенните изисквания при функционирането на вендинг апаратите, поставени в наетите части от имота и пространството около тях, да изисква разрешителните, необходими за осъществяване на дейността му, както и да осъществява контрол върху дейността му.

3. Да получи в уговорените срокове наемната цена, сумите за консумативните разходи, както и договорените неустойки в раздел V (пети) от настоящия договор.

4. Да задържи внесения депозит от Наемателя в едномесечен срок от датата на прекратяване на договора за наем, като гаранция за дължимите плащания по него.

5. Наемодателят не поема отговорност по отношение на настъпили повреди и липси при експлоатацията на вендинг апаратите.
Чл. 9. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплаща на Наемодателя договорената наемна цена и дължимите консумативни разходи, в уговорените с настоящия договор срокове.

2. Да подпише допълнително споразумение, съгласно чл. 5 от договора.

3. Да използва наетите части от имота само за осъществяване на дейността, посочена в чл. 2 от настоящия договор, като предприеме всички мерки за опазване живота и здравето на служителите и посетителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

4. Да не пречи по никакъв начин на работния процес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

5. Да поддържа наетите площи с грижата на добър стопанин, да спазва нормативните изисквания, свързани с пожарната безопасност, санитарните правила и норми, както и други специфични такива.

6. Да извършва всички дейности по привеждане на частта от имота, предмет на договора, за извършване на дейността, посочена в чл. 2 от договора, от името на Наемодателя за своя сметка.

7. Да зарежда непрекъснато вендинг апарата за топли напитки и комбинирания вендиг апарат за топли и студени напитки и пакетирани изделия, с целия, задължителен асортимент и на цени на топлите напитки, съгласно предложената от Наемателя ценова листа, която е неразделна част от договора.

8. В случай на възникнала авария при работата на някой от автоматите, да отстрани повредата в рамките на 3 (три) часа от съобщаването за това, направено на телефон ……………. и/или факс …………..

9. Да възстанови щетите при унищожаване или повреждане по негова вина на предоставеното за ползване, или друго имущество в сградата на МРРБ, както и да извършва всички поправки на наетите площи, които се дължат на обикновено употребление, съобразно чл. 231, ал. 1 от ЗЗД;

10. Да съобщава писмено на Наемодателя за регистрирани промени в наименованието, седалището и адреса на управление, както и в лицата, които го представляват.

11. В едноседмичен срок от датата на прекратяване на наемното правоотношение, да предаде с приемо – предавателен протокол на Наемодателя площите, предмет на този договор, в състоянието, в което са наети.

12. Наемателят няма право под каквато и да е форма да преотстъпва или преотдава под наем на трети лица наетите по силата на този договор площи, без изрично, писмено разрешение на Наемодателя.
Чл. 10. С подписването на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че:

1. Предлаганите от него пакетирани, бутилирани стоки и напитки, отговарят на изискванията на Закона за храните и на подзаконовите актове по прилагането му;

2. Предлаганите пакетирани и бутилирани стоки, както и влаганите вещества и продукти, са снабдени с необходимите документи, удостоверяващи осъществен върху тях контрол от компетентните санитарни органи;

3. Използваните апарати са регистрирани в местната инспекция за контрол и опазване на общественото здраве и в съответната община;

4. Използваните апарати са енергоспестяващи и технически обезопасени.
IV. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 11. (1) Този договор се сключва за срок от 3 (три) години, считано от датата на предаване на площите по чл. 1.

(2) Преди изтичане на срока по ал. 1 действието на този договор може да бъде прекратено по взаимно съгласие на страните.

(3) Наемодателят може едностранно да прекрати за в бъдеще действието на този договор преди изтичането на срока му, като предизвести Наемателя поне 2 (два) месеца предварително.

Чл. 12. (1) Наемателят може да развали договора преди изтичането на срока му, ако:

1. Наемодателят е в забава за предаването на наетите площи, предмет на договора, с повече от 10 (десет) работни дни;

2. В случай че представители на Наемодателя умишлено препятстват спокойното ползване на площите, предмет на настоящия договор.

(2) В случаите по предходната алинея Наемателят е длъжен да даде на Наемодателя най - малко 5 (пет) дневен срок за доброволно изпълнение.Чл. 13. (1) Наемодателят може да развали договора преди изтичането на срока му, ако:

1. Наемателят ползва наетите площи при съществено нарушение на уговореното ползване или по такъв начин, че съществено уврежда целостта на сградата или създава сериозна опасност за такова увреждане;

2. Наемателят невярно е декларирал данни по чл. 10 от договора;

3. Наемателят повече от два пъти е бил в закъснение за плащане на наемната цена, които закъснения са продължили повече от 5 (пет) работни дни;

4. Наемателят не е платил наемната цена за два или повече последователни месеца.

(2) Нарушението по т. 2 се установява чрез проверка и съответен акт на контролиращите държавни органи.

(3) В случаите на т. 3 и т. 4 по ал. 1 на настоящия член, Наемодателят може да развали договора, без да дава допълнителен срок за изпълнение, но е длъжен писмено да уведоми Наемателя.

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 14. При забава за предаване на площите, съгласно чл. 3, Наемодателят дължи на Наемателя неустойка в размер на 30 (тридесет) лева за всеки ден забава. Наемателят не губи правото на тази неустойка и ако развали договора.

Чл. 15. Наемателят дължи на Наемодателя неустойка за забава в размер на 5% (пет на сто) върху просрочените суми по чл. 4 и чл. 6 от договора за всеки просрочен ден, считано от датата на падежа, до датата на плащането. Наемодателят не губи правото на тази неустойка и ако развали договора.

Чл. 16. (1) Ако след прекратяване на този договор Наемателят не върне наетите площи в срока по чл. 9, т. 11, последният дължи на Наемодателя неустойка в размер на 30 (тридесет) лева за всеки просрочен ден, до деня на освобождаване на наетите площи.

(2) Ако Наемодателят развали договора при условията на чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2, Наемателят му дължи неустойка в размер на 500 (петстотин) лв.


VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма, освен това по чл. 9, т. 8. Писмената форма се счита спазена при съобщения, изпратени по факс.

(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.Чл. 18. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 19. (1) За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

(2) Всички спорни въпроси, породени от този договор или отнасящи се до него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуването, недействителност, неизпълнение или прекратяване, двете страни ще уреждат чрез преговори, а в случай, че не постигнат съгласие, въпросите ще бъдат разрешавани от компетентните български съдилища.

Този договор се състои от 6 (шест) страници, като включва още Приложение 1 (ценова листа) - ….. страници и Приложение № 2 (предавателен протокол) - …….. страници. Договорът и приложенията към него се съставиха и подписаха в 4 (четири) еднообразни екземпляра – три за Наемодателя и един за Наемателя и беше сключен на основание разпоредбите на ЗДС, ЗЗД и ППЗДС.
НАЕМОДАТЕЛ: НАЕМАТЕЛ:

___________________________________ ____________________________Росен Плевнелиев – министър

_____________________________________Снежана Йотова - главен счетоводител


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница