Monbat plcДата22.07.2016
Размер23.19 Kb.
#757


MONBAT Plc

4”Golo Bardo” Str., 1407 Sofia, BULGARIA

Phone:+359 2 962 11 50, Fax:+359 2 962 11 46,

E-mail: monbat.plc@monbat.comt h e s o u r c e o f p o w e r®

До


Комисия за финансов надзор
До

Българска фондова борса – София АД

Гр.София, ул. Три уши 10
До

Обществеността


Уважаеми Дами и Господа,

В периода 01.09.2008 г. – 11.09.2008 г. съгласно приетото на основание чл. 20а от Устава на дружеството във връзка с чл. 187б от ТЗ и на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК решение на УС на „Монбат” АД, гр. София от 31.07.2008 г. дружеството е изкупило обратно собствени акции както следва:


Общ брой на изкупените обратно акции за периода: 31 130 броя акции

Средна цена на обратното изкупуване за периода: 11.836 лева за една акция

Обща стойност на сделките по обратното изкупуване: 368 467.30 лева

С настоящото уведомление Монбат АД обявява край на процедурата по обратно изкупуване на 115 380 броя акции или 0.295 % от капитала на дружеството въз основа на решение на УС на „Монбат” АД, гр. София от 17.07.2008 г. и конкретно решение на УС от 31.07.2008 г.

Общ брой на изкупените обратно акции за периода 01.08.2008 - 11.09.2008 г: 115 380 броя акции

Средна цена на обратното изкупуване за периода 01.08.2008 - 11.09.2008 г: 11.404 лева за една акция

Обща стойност на сделките по обратното изкупуване за периода 01.08.2008 - 11.09.2008 г: 1 315 840.50 лева.
На свое заседание от 11.09.2008 г. Управителният съвет на „Монбат” АД, гр. София на основание чл. 20а от Устава на дружеството във връзка с чл. 187б от ТЗ и на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК прие решение да бъде извършено ново обратно изкупуване на собствени акции в границите определени от чл. 20а от Устава на дружеството, както следва:

Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване по настоящата процедура – до 0.295 % от регистрирания капитал или до 115 380 броя акции.

Минимална цена на обратно изкупуване – 11.00 лева

Максимална цена на обратно изкупуване – 15.00 лева

Начален срок – 15.09.2008 г.

Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 180 календарни дни, считано от 15.09.2008 г. В случай на изчерпване на количеството, а именно дружеството изкупи до 115 380 броя акции настоящата процедура по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в срока по първото изречение не се изкупи максималния брой акции УС по своя преценка може да удължи срока с нови 180 календарни дни при съответно прилагане на разпоредбата на предходното изречение.

Избран лицензиран инвестиционен посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването – Бенчмарк Финанс АД

Цел на обратното изкупуване – при неблагоприятна пазарна конюнктура на капиталовите пазари и негативни пазарни тенденции да бъде оказана подкрепа и стабилизирана цената на акциите на дружеството.

УС овластява Председателя на УС – Атанас Бобоков да извърши всички необходими правни и фактически действия по осъществяване на процедурата по обратното изкупуване чрез лицензиран инвестиционен посредник, в това число да обяви в Търговския регистър решението на УС.

За “Монбат” АД/Атанас Бобоков – Председател на УС/

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз
bulletin -> Отчет към 31. 12. 2007 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница