Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)Дата22.07.2016
Размер171.54 Kb.
#784
ТипОтчетБолкан Енд Сий Пропъртис АДСИЦ

Междинен финансов отчет

30 септември 2008 г.

Съдържание
Страница

Междинен баланс

2

Междинен отчет за доходите

4

Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)

5

Междинен отчет за промените в собствения капитал

6

Съкратени пояснения към междинния финансов отчет

7

Междинен баланс
Пояснение

30 септември

2008

31 декември

2007000 лв

000 лв

Активи


Нетекущи активи


Дългосрочни финансови активи
1200

12001 200

1 200

Текущи активи


Парични средства

4

11

2011

20

Общо активи
1 211

1 220
Изготвил: ________________

/Н. Апостолова/


Изп. директор:________________

/Д. Ганчева/


Председател на СД:________________

/Л. Даскалова/

Дата: 30 октомври 2008 г.Междинен баланс

Пояснение

30 септември

2008

31 декември

2007000 лв

000 лв

Собствен капитал


Акционерен капитал
650

650

Премиен резерв
631

631

Натрупана загуба
(82)

(67)

Общо собствен капитал
1 199

1 214

Пасиви


Текущи пасиви

Задължения към свързани лица
7.3

6-

Задължения към персонала и осигурителни институции
6

612

6

Общо пасиви
12

6

Общо собствен капитал и пасиви
1 211

1 220Изготвил: ________________

/Н. Апостолова/


Изпълнителен директор:____________

/Д. Ганчева/


Председател на СД:________________

/Л. Даскалова/

Дата: 30 октомври 2008 г.


Междинен отчет за доходите

Пояснение

30 септември

2008

30 септември

2007000 лв

000 лв

Други доходи
-

20

Разходи за външни услуги
(6)

(29)

Разходи за персонала

5

(9)

(42)

Резултат от

оперативна дейност
(15)

(51)

Приходи от лихви
-

3

Други Финансови разходи
-

(1)

Резултат за периода преди данъци от продължаващи дейности
(15)

(49)

Нетна печалба/(загуба) за периода от продължаващи дейности
(15)

(49)

Нетен резултат за периода
(15)

(49)

Загуба на акция
лв

лв

От продължаващи дейности

6

(0.02)

(0.08)Изготвил: ________________

/Н. Апостолова/


Изпълнителен директор:____________

/Д. Ганчева/


Председател на СД:________________

/Л. Даскалова/

Дата: 30 октомври 2008 г.

Междинен отчет за паричните потоци

Пояснение

30 септември

2008

30 септември

2007000 лв

000 лв

Оперативна дейност


Плащания към доставчици
(5)

(26)

Плащания към персонал и осигурителни институции
(7)

(34)

Платени данъци (без корпоративен данък)
(1)

-

Други постъпления от оперативна дейност
4

21

Нетен паричен поток от оперативна дейност
(9)

(39)

Инвестиционна дейност


Постъпления от възстановени аванси
-

450

Плащания по предоставени аванси
-

(1 200)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
-

(750)

Финансова дейност

Постъпления от емитиран капитал


-

781

Други постъпления от финансова дейност
-

-

Нетен паричен поток от финансова дейност
-

781

Нетно увеличение/(намаление) на парични средства
(9)

(8)

Парични средства в началото на периода

4

20

40

Парични средства в края на периода

4

11

32Изготвил: ________________

/Н. Апостолова/


Изпълнителен директор:____________

/Д. Ганчева/


Председател на СД:________________

/Л. Даскалова/

Дата: 30 октомври 2008 г.


Междинен отчет за промените в собствения капитал

’000 лв .


Акционерен капитал

Премиен резерв

Финансов резултат

Общо капитал
Салдо към 1 януари 2007 г.

500

-

(13)

487
Емитиран капитал

150

631

-

781

Нетен резултат за периода

-

-

(49)

(49)

Салдо към 30 септември 2007 г.

650

631

(62)

1 219
Салдо към 1 януари 2008 г.

650

631

(67)

1 214
Нетен резултат за периода

-

-

(15)

(15)

Салдо към 30 септември 2008 г.

650

631

(82)

1 199


Изготвил: ________________

/Н. Апостолова/


Изпълнителен директор:____________

/Д. Ганчева/


Председател на СД:________________

/Л. Даскалова/

Дата: 30 октомври 2008 г.


Съкратени пояснения към междинен финансов отчет


1Обща информация

Болкан Eнд Сий Пропъртис АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Дружеството е вписано в регистъра на търговските дружества при Варненски окръжен съд с решение от 27 декeмври 2007 г. по фирмено дело 6508/2007 г., БУЛСТАТ 175161352. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 31.


Дружеството притежава лиценз № 41-ДИСЦ/07 март 2007 г. от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като Акционерно дружество със специална инвестиционна цел.
Дружеството има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав:

 • Людмила Николова Даскалова – председател на Съвета на директорите;

 • Даниела Иванова Ганчева – изпълнителен директор;

 • Стен Иванов Лазаров.

Болкан Енд Сий Пропъртис АДСИЦ се представлява от изпълнителния директор Даниела Ганчева и председателя на Съвета на директорите Людмила Даскалова само заедно.2Основа за изготвяне на междинните финансови отчети

Този съкратен междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС, приложими за междинни финансови отчети (МСС 34 Междинни финансови отчети). Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети, и следва да се чете заедно с годишните финансови отчети на Дружеството към 31 декември 2007 г.


Междинните финансови отчети са изготвени в лева, това е и функционалната валута на Дружеството.

3Счетоводна политика и промени през периода

С изключение на описаното по-долу, приложените счетоводни политики съответстват на тези, оповестени в годишните финансови отчети към 31 декември 2007 г.


Данъците върху дохода за междинния период са признати като е използвана данъчната ставка, която се очаква да бъде приложима към края на годината.


Следните изменения на стандарти са задължителни за първи път от 1 юли 2008 г.:


 • Изменения в МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, публикувани през октомври 2008 г. Поради изключителните сътресения на световните финансови пазари през третото тримесечие на 2008 г. Съветът по МСС позволява на дружествата да прекласифицират финансови активи съгласно измененията, ретроспективно от 1 юли 2008 г. Ръководството на Дружеството анализира третирането на финансовите инструменти във връзка с промените.

Следните нови стандарти, изменения на стандарти и разяснения са задължителни за първи път за финансовата година, започваща на 1 януари 2008 г., но към момента не се отнасят до дейността на Дружеството: • КРМСФО 11 МСФО 2 Група и транзакции със собствени акции

 • КРМСФО 12 Концесионни договори за предоставяне на услуги

 • КРМСФО 14 МСС 19 Ограничение на активите на планове с дефинирани доходи, изисквания за минимални фондове и тяхното взаимодействие

Следните нови стандарти, изменения на стандарти, и разяснения са приети, но не са задължителни за прилагане за периоди, започващи на 1 януари 2008 г., и не са прилагани от Дружеството от по-ранна дата:
 • МСФО 8 Оперативни сегменти, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. МСФО 8 заменя МСС 14 Отчитане по сегменти и изисква мениджърски подход, според който информацията за сегментите е представена на същата база, която се използва за целите на вътрешното отчитане. Очакваният ефект върху финансовите отчети все още се анализира от ръководството на Дружеството.

 • МСС 23 (изменен) Разходи по заеми, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Това изменение не е приложимо за Дружеството, тъй като към моментa разходите по заеми не отговарят на критериите, които трябва да се спазват при признаване на лихвените разходи като компонент на себестойността на построени от Дружеството активи от имоти, машини, съоръжения и оборудване.

 • МСФО 2 (изменен) Плащане на базата на акции, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Ръководството на Дружеството няма и не предвижда изплащането на възнаграждения под формата на акции или опции за придобиване на акции.

 • МСФО 3 (изменен) Бизнес комбинации и произтичащите изменения на МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети, МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия, и МСС 31 Дялове в съвместни предприятия, в сила за бизнес комбинации, за които датата на закупуване е на или след започването на първия отчетен период, започващ на или след 1 юли 2009 г., без да се прилага с обратна сила за предходни периоди. Ръководството преценява въздействието върху Дружеството на новите изисквания относно счетоводното отчитане на придобивания, консолидация върху финансовите отчети на Дружеството. Дружеството не притежава съвместни и асоциирани предприятия.

 • МСС 1 (изменен) Представяне на финансови отчети, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Ръководството е в процес на разработване на финансови отчети съгласно променените изисквания за оповестяване в този стандарт.

 • МСС 32 (изменен) Финансови инструменти: оповестяване и представяне и съответните изменения на МСС 1 Представяне на финансови отчети, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Тези промени не са приложими за Дружеството, тъй като то няма инструменти с право на връщане.

 • КРМСФО 13 Програми за лоялни клиенти, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2008 г. Дружеството не прилага програми за лоялност на клиентите.

 • КРМСФО 15 Споразумения за строителство на недвижими имоти, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Дружеството не е сключило и не планира да сключва споразумения за строителство на недвижими имоти.

 • КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна операция, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 октомври 2008 г. Дружеството не прилага хеджиране на инвестиции в чуждестранни операции.4Парични средства

Паричните средства включват следните компоненти:30 септември 2008

31 декември 2007
000 лв

000 лв


Парични средства в банки

11

20
11

205Разходи за персонала
30 септември 2008

30 септември 2007
000 лв

000 лв


Разходи за заплати на Съвет на директорите

(7)

(35)

Разходи за осигуровки

(2)

(7)
(9)

(42)6Доход на акция

Основният доход на акция и доходът на акция с намалена стойност са изчислени като за числител е използвана величината „нетен финансов резултат, подлежащ на разпределение между притежателите на обикновени акции”.


Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетният финансов резултат, подлежащ на разпределение между притежателите на обикновени акции, е както следва:

30 септември 2008

30 септември 2007
лв

лв


Нетен финансов резултат, подлежащ на разпределение

(15 000)

(49 000)


Среднопретеглен брой акции

650 000

578 022


Основен доход на акция (лева за акция)

(0.02)

(0.08)

7Сделки със свързани лица


Свързаните лица на Дружеството включват ключов управленски персонал на Дружеството и собствениците. Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.7.1Сделки с ключов управленски персонал


Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

30 септември 2008

30 септември 2007
000 лв

000 лв


Краткосрочни възнаграждения- заплати

(7)

(35)

- разходи за социални осигуровки

(2)

(7)
(9)

(42)7.2Сделки със собственици

30 септември 2008

30 септември 2007
000 лв

000 лв


Покупка на услуги по договор за обслужване

(2)

(12)
(2)

(12)7.3Салда към края на годината

30 септември 2008

31 декември 2007
000 лв

000 лв


Задължения към:- собственици

2

-

- управленски персонал

4

-
6

-8Събития след датата на междинния баланс

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на съставяне на междинния баланс и датата на одобрение от Съвета на директорите за публикуването на междинния финансов отчет – 30 октомври 2008 г.
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз
bulletin -> Отчет към 31. 12. 2007 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница