На научния проект (изписва се)Дата30.03.2017
Размер161.51 Kb.
#18098
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

СЪВЕТ ПО МЕДИЦИНСКА НАУКА

О Т Ч Е Т


за изследователската дейност по

ДОГОВОР №..........-Д/2015 г., ПРОЕКТ вх. № ......../.........2015 г.

от конкурса на МУ-София

за финансиране на научни проекти на докторанти
НАУЧНА ОБЛАСТ на изследването (верният отговор се огражда с кръгче):


 • Медико-биологична;

 • Медико-клинична;

 • Медико-социална


НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ (съгласно приложената класификация):
ТЕМА на научния проект (изписва се):
ИЗПЪЛНИТЕЛ (ДОКТОРАНТ):

 • ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ:

 • ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН И ПРИДОБИТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАВОСПОСОБНОСТ: (напр.: МАГИСТЪР-ЛЕКАР)

 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТА (РЕДОВЕН ДОКТОРАНТ, ЗАДОЧЕН ДОКТОРАНТ, ДОКТОРАНТ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

 • ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ (при форма на обучение задочна или на самостоятелна подготовка):

 • ЗАЧИСЛЕН ЗА ДОКТОРАНТ СЪС ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА № .……./

 • АДРЕС НА БАЗАТА НА ОБУЧЕНИЕ (Факултет, Катедра, Университетска болница, Клиника, Лаборатория, Секция, и т.н.):

 • ЛИЧЕН АДРЕС (по местоживеене):

 • ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ - служебен, мобилен, домашен, e-mail:


НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ДОКТОРАНТ):

 • АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ:

 • ОНС „ДОКТОР”/НС „ДН”:

 • ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ:

 • СЛУЖЕБЕН АДРЕС (месторабота):

 • ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ - мобилен, служебен, домашен, e-mail:


БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ за изпълнение на проекта: (изписва се Факултет, Катедра, Университетска болница, Клиника, Лаборатория, Секция, и т.н)

ДАТА НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА .................................. 2016 г.ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ НА ОТЧЕТА
1. Описание, съдържащо пълна информация за извършената изследователска дейност и приложените методики.
2. Получени резултати и обсъждане.
3.Становище на научния ръководител на изпълнителя (докторант) за приноса на реализираната разработка върху процеса на подготовката му. (До една машинописна страница с подпис от научния ръководител)
4. Приложимост на научните резултати (практическа, теоретична или методична) и описание.
5. Публикации (публикувани или под печат – списък и копия) и други материали, получени въз основа на работата по проекта

 • За публикации, които са приети и са под печат, се предоставя и документ от редакцията, с който се удостоверява, че статията е под печат (пояснения за начина на изписване на статии – Приложение 5.4)

6. Участия в научни проявиПредставят се копия от:

 • документ, с който се удостоверява периода и мястото на провеждане на научната проява

 • доклади, постери или съобщения представени на научни форуми – конференции, симпозиуми, конгреси и др.

7. Резюме изготвено на български и на английски език задължително по приложените образци по приложените образци (Приложение 5.1 и Приложение 5.2) – версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman 12”.


Целият отчет се представя задължително на хартиен и електронен носител (CD или флаш памет, като от флаш паметта се тегли отчетът и се връща на изпълнителя-докторант).

8. Допълнение към научния отчет (Приложение 5.3) – Попълва се информацията в съответния приложен образецПРИЛОЖЕНИЕ 5.1

Р Е З Ю М Е


Научно направление: ......................(съгласно приложената класификация):

Договор № ...../2015 г. ........(тема на изследователския проект)

Изпълнител:………………………………………………..

(име, презиме и фамилия, форма на обучение на докторанта – редовен докторант, задочен докторант, докторант на самостоятелна подготовка)

Зачислен за докторант със заповед на Ректора №.............../........ г.

МУ - София, ......................(адрес на базата на обучение : Факултет, Катедра, Клиника, Университетска болница)

Научен ръкводител на изпълнителя (докторант): (академична длъжност, име, презиме и фамилия, образователна и/или научна степен, месторабота)Адрес за контакти на изпълнителя (докторант): МУ - София, .............

(пълен служебен адрес, телефон)

Базова организация за изпълнение на проекта: МУ - София, ……………

(факултет, катедра, клиника, УМБАЛ, УСБАЛ)РЕЗУЛТАТИ:

………………………………………………………… (до 300 думи)Научни публикации и прояви:

* Оформят се съгласно указанията на Приложение 5.

* Резюмето се попълва на български и английски език (Приложение 3).


Пример за попълване на Р Е З Ю М Е

Научно направление: Сърдечно-съдова система

Договор № 25-Д/2015 г. Изследване на ................

Изпълнител: (д-р или молекулярен биолог, биотехнолог, биолог, химик и т.н.) д-р Иван Иванов Иванов, редовен докторант

Зачислен за докторант със заповед на Ректора № РК-111/15.03.2014 г.

МУ - София, МФ, Катедра по вътрешни болести, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска” ЕАДНаучен ръкводител на изпълнителя (докторант):

 • Проф. д-р Георги Георгиев Георгиев, дмн - МУ - София, МФ, Катедра по вътрешни болести, УМБАЛ „Александровска” ЕАД, Клиника по кардиология

Адрес за контакти на изпълнителя (докторант): МУ - София, МФ, Катедра по вътрешни болести, ул. Св. Георги Софийски 1, София 1431, тел. +359 2 9172 115

Базова организация за изпълнение на проекта: МУ - София, МФ, Катедра по вътрешни болести, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска” ЕАД

РЕЗУЛТАТИ:

………………………………………………. (до 300 думи)Научни публикации и прояви:

* Списъкът се оформя съгласно указанията на Приложение 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2

SUMMARY
Scientific direction: ...........

Contract Nr. …-D/2015 ………. (title of the research project)

PhD student: ……………………………..(name)

PhD supervisor: ………………………………(name)

Address of project implementation: MU - Sofia, Faculty of ……....., Dept. of ............

RESULTS:

………………………………………………………. (300 words)Scientific publications and presentations:


* ЗАДЪЛЖИТЕЛНО всички публикации и научни прояви се описват само на латиница.

* Списъкът се оформя съгласно указанията на Приложение 5.
Пример за попълване на SUMMARY
Scientific direction: Cardiovascular system

Contract Nr. 25-D/2015 Investigation of ……

PhD student, Ivan Ivanov Ivanov

PhD supervisor: Prof. George Georgiev Georgiev, MD, PhD, DSci

Address of project implementation: MU - Sofia, Faculty of Medicine, Dept. of Internal Medicine, Clinic of Cardiology, University Hospital “Alexandrovska”, 1 St. George Sofiyski Str., 1431 Sofia

RESULTS:

……………………………………………. (300 words)Scientific publications and presentations:


* ЗАДЪЛЖИТЕЛНО всички публикации и научни прояви се описват само на латиница.
* Списъкът се оформя съгласно указанията на Приложение 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.3
Допълнение към научния отчет по Договор № ...........-Д/2015 г.
1. Научни резултати: (* Верният отговор е един и се огражда с кръгче)

Постигнати ли са предварително

поставените изследователски задачи? ДА НЕ ЧАСТИЧНО

2. Постигнати ли са резултати с приложна и теоретична насоченост?

* По тази точка - верният отговор е само един и се подчертава
2.1. Постигнати ли са резултати с приложна насоченост? ДА НЕ
2.2. Постигнати ли са резултати с теоретична насоченост? ДА НЕ
2.3. Постигнати ли са резултати с приложна и теоретична насоченост? ДА НЕ

3. Участие в научни прояви с представяне на постигнатите резултати:

3.1. Форуми:

Конференции

(брой)


Симпозиуми

(брой)


Конгреси

(брой)


български

международни

общо

български

международни

общо

български

международни

общо3.2. Вид на участие:Доклади

(брой)


Научни съобщения

(брой)


Постери

(брой)


български

международни

общо

български

международни

общо

български

международни

общо4. Публикации произлезли от разработката:Видове публикации

Брой

В българска периодика
В български реферирани списания
В сборници от конференции в България
В български годишници
В международна периодика
В реферирани и индексирани в световни вторични литературни източници
В издания с импакт фактор (Web of Science)
В издания с импакт ранг (Sсopus)
В сборници от конференции в чужбина5. Монографии .................... брой

6. Цитати, излезли от проекта .................... брой
7. Патенти:

Подадени заявки за патенти

(брой)


Издадени патенти

(брой)


български

Международни

български

международни

8. Полезни модели:Регистрирани български полезни модели

(брой)


Регистрирани международни полезни модели

(брой)9. Участници в изпълнението на изследователския проект:


9.1. Брой изследователи – научен/и ръководител/и (преподаватели + изследователи) на основен трудов договор в: МУ - София, УМБАЛ/УСБАЛ ЕАД или външна организация:

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

БРОЙ

МУ - София

Медицински факултет – от структурни Катедри + Ръководители на Катедри и Клинични центрове базирани в УМБАЛ/УСБАЛ ЕАД;

Фармацевтичен факултет;

Факултет по дентална медицина;

Факултет по обществено здраве;

Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт;

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца;

Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София

УМБАЛ ЕАД и/или УСБАЛ ЕАД

Външна организация10. Приходи (Отбелязва се с кръгче да или не и се посочва съответната сума при отговор „да”)1. Привлечени средства, резултат от сътрудничество с български и чуждестранни ДВУ, научни институти и др.

ДА НЕ

лв.

2. Приходи от реализация на научни продукти, получени въз основа на изпълнението на научните проекти (в лева)

ДА НЕ

лв.ПОМОЩНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЕЗЮМЕТО
НАУЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ

Зрение

Vision

Слух

Hearing

Кожа

Skin

ЦНС. Невронауки и поведение

CNS. Neurosciences and Behavior

Цереброваскуларна система

Cerebrovascular System

Мускули. Кости. Стави

Muscles. Bones. Joints.

Тъкани и клетки

Tissues and Cells

Ревматология

Rheumatology

Имунна система

Immune System

Молекулярна биология и генетика

Molecular Biology and Genetics

Биохимия. Метаболизъм

Biochemistry. Metabolism

Стерилитет. Контрацепция. Аборт

Sterility. Contraception. Abortion

Бременност и фетално развитие

Pregnancy and Fetal Development

Неонатално и постнатално развитие

Neonatal and Postneonatal Development

Детски болести

Diseases of Chidhood

Геронтология

Gerontology

Рак: биология, епидемиология, терапия

Cancer: Biology, Epidemiology, Therapy

Кръв. Кръвни болести

Blood. Blood Diseases

Сърдечно-съдова система

Cardiovascular System

Гастро-интестинален тракт

Gastrointestinal Tract

Бъбреци и уринарен тракт

Kidneys and Urinary Tract

Ендокринни жлези

Endocrine Glands

Травма. Ортопедия и травматология

Injury. Orthpedics and Traumatology

Болка. Анестезиология и реанимация

Pain. Anestesiology and Resuscitation

Хирургия

Surgery

Инфекции. Микробиология

Infections. Microbiology

Медицинска паразитология и тропическа медицина

Medical Parasitology and Tropical Medicine

Околна среда: общи и професионални фактори

Environment. General and Occupational Factors

Хранене

Nutrition

Социална медицина и обществено здравеопазване

Social Medicine and Public Health

Нови методи

New Methods

Терапевтична стоматология

Therapeutic Dentistry

Ортодонтия

Orthodontics

Хирургична стоматология

Surgical Dentistry

Детска стоматология

Pediatric Dentistry

Обществено стоматологично здраве

Dental Public Health

Експериментална стоматология.

Experimental Dentistry

Фармацевтична химия

Pharmaceutical Chemistry

Органична химия. Неорганична химия. Физикохимия

Organic Chemistry. Inorganic chemistry. Physicochemistry.

Фармакогнозия и ботаника

Pharmacognosy and Botany

Технология на лекарствата

Drug Technology

Промишлена фармация

Industrial Pharmacy

Химичен анализ

Chemical Analysis

Социална фармация и законодателство

Social Pharmacy and Legislation

Фармакология и токсикология, БАВ и лекарства

Pharmacology and Toxicology, BAS and Drugs

* Научната класификация е аналогична на класификацията на MRC – Лондон и е съобразена с областите на изследване или с обекта за проучване.ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4

В началото се описват източниците на кирилица, а след тях – тези на латиница.

Статиите и научните прояви на чужд език се изписват изцяло на оригиналния език.


 • Когато авторите са повече от трима, след трети автор се пише “и др.”, а за латиница “et al.”


ОПИСАНИЕ НА СТАТИИ ОТ СПИСАНИЯ
І. Статиите, публикувани в списания се изписват както в PUBMED

Пример:

Park K, Cooper SL, Robinson JR, et al. Bioadhesive Hydrogels. J Pharm Technol. 2011;8(4):320-5.


ІІ. СТАТИИТЕ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕПЕРИОДИЧНИ СБОРНИЦИ, ГОДИШНИЦИ И ДР.

Пример:

Park K, Cooper SL, Robinson JR, et al. Bioadhesive Hydrogels. Наименованието на сборника; под ред. на …………….., име на издателството, година на издаването, страница (от - до).


ІІІ. ОПИСАНИЕ НА СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В ПЕРИОДИЧНИ СБОРНИЦИ

Пример:

Park K, Cooper SL, Robinson JR, et al. Bioadhesive Hydrogels. Наименованието на сборника: Том, номер на книжката: страница (от - до).ОПИСАНИЕ НА КНИГИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ
І. КНИГИ И МОНОГРАФИИ

Пример:

Peppas NA (Ed.). Hydrogels in medicine and pharmacy. CRC Press Inc., Florida, 1987, 654 pp.


ІІ. ЧАСТИ ОТ КНИГИ ИЛИ СБОРНИЦИ

Пример:

Park K, Cooper SL, Robinson JR. Bioadhesive Hydrogels. In: Peppas NA (Ed.), Hydrogels in medicine and pharmacy, vol.3. CRC Press Inc., Florida, 1987, pp 151-155


ІІІ. ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ (например дисертации)

Пример:

Park K. Bioadhesive Hydrogels. PhD thesis. Sofia, 2005.ОПИСАНИЕ НА УЧАСТИЯТА В НАУЧНИ ПРОЯВИ

Пример:

Park K, Cooper SL, Robinson JR, et al. Bioadhesive Hydrogels. Заглавие на научния форум. Място на провеждане. Дата на провеждане. Страници (от - до) в сборника.

 • Статиите и научните прояви на чужд език се изписват изцяло на оригиналния език.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница