На Проф дбн Георги МарковДата22.08.2016
Размер29.41 Kb.
#7043
Становище

на Проф. дбн Георги Марков,

Ръководител секция, биоразнообразие, популационна биология и ресурси на гръбначни животни в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките
за

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД „ИЗТОЧНИЯТ ЦАРСКИ ОРЕЛ (AQUILA HELIACA HELIACA SAVIGNY, 1809) (ACCIPITRIDAE - AVES) В БЪЛГАРИЯ – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, БИОЛОГИЯ, ЕКОЛОГИЯ, ЧИСЛЕНОСТ И МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ” ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” по НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „ЗООЛОГИЯ” ШИФЪР: 01.06.02


разработен от

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДЕМЕРДЖИЕВ

ОТДЕЛ „ГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ при НАЦИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ към БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
с НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ проф. д.б.н Златозар Боев.

Прегледът на ос­нов­на­та цел и кон­к­рет­ни за­да­чи на ди­сер­та­ци­он­ния труд пок­ри­ти от ши­ро­ко­то зву­че­не на заг­ла­ви­ето показва, че не­го­во­то съ­дър­жа­ние се кон­к­ре­ти­зи­ра ос­нов­но в биологията и екологията на източният царския орел, неговото съвременно и минало разпространение и численост в България, анализ на изискванията му към местообитанията във връзка с храненето и гнезденето и набелязване на мерки за опазването му в страната, на основа на установените заплахи за неговото развитие.

Формулираните за­да­чи на ди­сер­та­ци­он­ни­я труд свър­з­ват не­го­ва­та ак­ту­ал­ност с го­ля­мо­то зна­че­ние, ко­ето имат в днеш­ни дни зна­ни­ята за фун­к­ци­они­ра­не­то на жи­во­тин­с­ки­те ви­до­ве и тех­ни­те по­пу­ла­ции в ан­т­ро­по­ген­но п­ро­ме­няща се околна среда. Оценяван в то­зи ас­пект пред­ме­тът на ди­сер­та­ци­он­ния труд на Димитър Демерджиев се явя­ва ак­ту­ален за ком­п­лек­с­но­то раз­ви­тие на знанията, как­то в научен, та­ка и в при­ло­жен аспект.

Конкретните из­с­лед­ва­ния в ди­сер­та­ци­он­ния труд са съ­об­ра­зе­ни със съв­ре­мен­но­то ни­во на зо­оло­гич­ни про­уч­ва­ния из­вър­ш­ва­ни в та­зи ши­ро­ка об­ласт на биологията. Доброто поз­на­ва­не от ди­сер­тан­тът на проблемите, обект на на­уч­но раз­ре­ша­ва­не в ди­сер­та­ци­он­ния труд му е поз­во­ли­ло в кон­к­рет­ния ана­лиз удач­но да из­пол­з­ва зна­чи­тел­на част от съв­ре­мен­ни­те знания. Литературните дан­ни са из­пол­з­ва­ни коректно. Ползваната ин­фор­ма­ция пок­ри­ва те­ма­та на разработката, тя е ана­ли­зи­ра­на и съз­да­ва дос­та­тъч­но со­лид­на на­уч­на ос­но­ва за ин­терп­ре­та­ция на по­лу­ча­ва­ни­те в ди­сер­та­ци­ята резултати.

Детайлният ана­лиз на ре­зул­та­ти­те по­лу­че­ни при раз­ра­бот­ка­та на ди­сер­та­ци­он­ния труд, ми да­ва уве­ре­ност да при­ема, че ос­нов­ни­те из­во­ди и при­но­си в ди­сер­та­ци­ята се свеж­дат до разширяването на познанията за разпространението, популационно-биологичните и етологичните особености на източният царски орел в България, което е неотменен етап при разработката на мониторинговни програми за оценка на състоянието и промяната му при конкретните показатели на качество на природната среда, в специфичните условия на обитание на вида, във всяка отделна страна на Европейския континент и научна основа при набелязване мерки за неговата защита.

Моите очаквания за бъдещ научен интерес към получените в дисертационния труд резултати се обуславят от степента на значимост, която притежават научните и научно приложни приноси получени при анализа на популацията на източният царски орел у нас, и приемам, че на основата на тяхната оригиналност и допълнени с нови данни за популационно биологични характеристики, след публикуването им в авторитетни екологични и зоологични списания, те ще се наложат като отправна база за сравнение при бъдещи мониторингови изследвания на този вид не само в страната, но и в неговия ареал, поради изключително важното географско положение на изследвания в дисертациония труд регион за опазването на вида в Европа.

Базирайки се на направения преглед на овладяването и приложението от докторантът на съвременни методи на изследване и логическата обосновка на предлаганите в дисертационната разработка изводи, при чието извеждане е бил застъпен и образователно-научния подход, намирам основание да приема, че Димитър Демерджиев е разработил дисертационен труд, отговарящ на условията ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” по НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „ЗООЛОГИЯ” ШИФЪР: 01.06.02.

София, 1 септември 2011г/ Проф. Г. Марков/
Каталог: downloads -> competitions
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
competitions -> Научни трудове на д-р николай борисов спасов
competitions -> Цитирания на публикациите на Николай Симов
competitions -> Научни публикации н. Симов Публикации по дисертационния труд
competitions -> Кратка справка за приносите на кандидата таксономични номенклатурни приноси
competitions -> С т а н о в и щ е от проф., д-р Светослав Герасимов Цветков на представените трудове от доц., д-р Николай Борисов Спасов за участие в конкурс
competitions -> Конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология"
competitions -> От: доц. ä-ð Стоян Владимиров Бешков, Национален природонаучен музей, ÁÀÍ
competitions -> С т а н о в и щ е за получаване на академична длъжност “доцент” по научна специалност Ентомология – 01. 06. 14 Кандидат
competitions -> Рецензия от доц д-р Алекси Попов по конкурса за старши научен сътрудник II степен по Ентомология (01. 06. 14)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница