На семинар и среща със заинтересовани страни и подготовка и отпечатване на рекламни и информационни материали свързани с тяхстраница1/5
Дата02.01.2018
Размер0.55 Mb.
#40651
  1   2   3   4   5Българска Академия на Науките

Институт по физика на твърдото тяло


"Акад. Георги Наджаков"Бул. „Цариградско шосе“ № 72,

1784 Софияhttp://www.issp.bas.bg

е-поща:  director@issp.bas.bgЦентрала: (02) 979/ вътр.

Директор: (02) 875 80 61

Канцелария: (02) 877 34 92

Счетоводство: (02) 875 50 59УТВЪРДИЛ,

ДИРЕКТОР: ............................

(акад. Александър Г. Петров)

ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ИЗХ. № 1207/26.09.2014 г..

ID НОМЕР 9034081 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА

ПО ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

НА СЕМИНАР И СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ПОДГОТОВКА И ОТПЕЧАТВАНЕ НА РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ“ Съгласно заповед № РД-09-136/26.09.2014 г. на директора на Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ при Българска академия на науките и на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на Портала за обществените поръчки е публикувана Публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП за избор на изпълнител на услуги с предмет „Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на семинар и среща със заинтересовани страни, както и подготовка и отпечатване на рекламни и информационни материали свързани с тях“, във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на Института по физика на твърдото тяло - БАН в областта на многофункционалните наноструктури“ INERA FP7-REGPOT-2012-2013-1 NMP“.

Допълнителна информация относно структурата и дейността на Института по физика на твърдото тяло – БАН, както и относно същността, функициите и дейностите по горепосочения проект, в рамките на който се рализира поръчката е публикувана на интернет сайта на института:

http://www.issp.bas.bg/index-bul.html

Наименование и адрес на Възложителя: Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ (ИФТТ) при Българска академия на науките (БАН), със седалище и адрес на управление: Република България, град София 1784, бул. „Цариградско шосе № 72.ИФТТ отправя Публична покана до всички заинтересовани лица да подадат оферта за изпълнение при следните условия:


 1. Предмет на поръчката – предмет „Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на семинар и среща със заинтересовани страни, както и подготовка и отпечатване на рекламни и информационни материали свързани с тях“, Предметът на поръчката включва следните дейности:

  1. Дейност № 1: Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на двудневен семинар;

  2. Дейност № 2: Предоставяне на услуги по организиране и провеждане срещи със заинтересовани страни;
 1. Срок и място за изпълнение:

  1. Срок

Всички дейности по договора за възлагане на обществената поръчка, включително подписването на приемо-предавателните протоколи трябва да приключат до 20 декември 2014. Конкретните срокове за подготовката, организирането и провеждането на дейностите ще се формират след избирането на изпълнител по обществената поръчка в индикативните периоди, посочени от възложителя в Техническата спесификация и като се отчита обстоятелството, че конкретните дати за всяко събитие ще бъдат допълнително уточнени от възложителя в срок не по-кратък от 7 дни преди датата на неговото провеждане.

  1. Място на изпълнение

Всички дейности ще се провеждат в България, като обучителния семинар ще се проведе извън София в Комплекс за винен и СПА туризъм „Старосел”, с.Старосел , а услугите по организиране и провеждане срещи със заинтересовани страни ще проведат в гр. София .


 1. Стойност на поръчката

Прогнозната обща стойност на поръчката е в размер на 14 600 (четиринадесет хиляди и шестстотин) лева лв. без ДДС, съгласно сключен Договор по проект №  316309, „Повишаване на капацитета на Института по физика на твърдото тяло - БАН в областта на многофункционалните наноструктури“ INERA FP7-REGPOT-2012-2013-1 NMP“. Ценовото предложение се подготвя от участника съгласно Приложениe № 4. Стойността на поръчката се определя в лева без ДДС. В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
В цената на договора се включват следните, неизчерпателно посочени услуги: настаняване в хотел, нощувки, кетъринг (основни хранения и кафе-паузи), организация на конферентни зали, автотранспорт, рекламни, информационни и канцеларски материали за провежданите събития, лекторски хонорари за лектори посочени от Възложителя във връзка с обучителни семинари за приблизително 40 участника и среща на заинтересовани лица с приблизително 15 участника.
Разходи за поръчката: Разходите за изработване на офертата са изцяло за сметка на кандидата. Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях, по подготовката и подаването на офертите им.


 1. Документация за участие

  1. Срок за получаване

7 октомври 2014г., час 16:00, , Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ (ИФТТ) при Българска академия на науките (БАН), със седалище и адрес на управление: Република България, град София 1784, бул. „Цариградско шосе № 72, административна сграда, стая 215 (канцелария), етаж 2

  1. Платими документи

Цена на документацията 12 лева (с ДДС)(себестойност на документацията), разходите за изпращане на документацията – стойността на пощенската услуга

  1. Условия и начин на плащане:

Заплащане по банкова път по сметка на Институт по физика на твърдото тяло, “Георги Наджаков“-БАН в лева: IBAN: BG34 SOMB 9130 3140 7383 01, BIC SOMBBGSF или заплащане на касата на ИФТТ. Документацията може да бъде изпратена на адрес на лицето, което е платило по банков път, за негова сметка, по куриер.


 1. Срок и място за получаване на офертите

Офертите следва да бъдат подадени до 9 октомври 2014 г., 16.00 ч., гр. София, Институт по физика на твърдото тяло, “Георги Наджаков“-БАН, град София, бул. Цариградско шосе №72, административна сграда, стая 215 (канцелария), етаж 2

  1. Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

  1. Срок на валидност на офертите

Офертата е валидна в срок от 90 дни от момента на подаването й

  1. Лице за контакт по документацията доц.Екатерина Грозева, телефон: + 359-2-979 5717, факс: + 359-2-8756 009,

:

  1. Основен адрес на възлагащия орган: http://www.issp.bas.bg/index-bul.html

  2. Адрес на профила на купувача: http://www.issp.bas.bg/index-bul.html
 1. Дата, час и място на отваряне на офертите

10 октомври 2014 г., 11.00 ч., гр. София, Институт по физика на твърдото тяло, “Георги Наджаков“-БАН, адрес: град София, бул. Цариградско шосе №72. Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП могат да присъстват на отварянето на офертите.


 1. Начин на образуване на предлаганата цена - цената се посочва в лева, без ДДС, поотделно за всяко от двете мероприятия и общо за всички мероприятия, в съответствие с приложения към документацията образец на Ценово предложение - Приложениe № 4. В оферираната цена следва да бъде включена стойността на всички услуги, посочени от възложителя в Техническото задание за всяко от двете мероприятия, както и поотделно всички други разходи на участника, свързани с изпълнението на всяко от двете мероприятия.
 1. Начин на плащане

Възложителят заплаща на изпълнителя действително извършените и приети услуги за всяко конкретно събитие/мероприятие/материали по единични цени за съответната дейност посочени в ценовата оферта, но не повече от предвидената крайна цена за съответното събитие/мероприятие/материали.

Плащането на услугите ще се извършва по банков път, с платежно нареждане по банковата сметка на изпълнителя, в лева, в срок от 30 (тридесет) дни от датата на приемане от възложителя на отчетния доклад за извършените дейности от страна на изпълнителя, съобразно подписан от двете страни приемо-предавателен протокол и издадена от изпълнителя оригинална фактура за дължимата сума.

За всяка фактура трябва да има разбивка по пера (информацията се представя във финансовия отчет, който се предава едновременно с доклада за извършените от изпълнителя дейности).

Условията и реда за заплащане са подробно описани в договора за изпълнение на обществената поръчка.


Срок на валидност на офертите – Офертата трябва да е валидна в срок от 90 дни от момента на подаването й.


 1. Изисквания към участниците.

  1. Оферта за изпълнение може да подаде всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в Публичната покана и документацията за участие.

  2. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло, като документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

  3. Когато участникът е неперсонифицирано обединение задължително се представя заверено копие на документ за създаването на обединението от който да бъдат видни лицата, които го представляват или друг документ, доказващ представителната власт (пълномощно и др.), както и посоченият документ да удостоверява, че обединението отговаря на следните задължителни изисквания:

  • обединението/консорциума е създадено за срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на обществената поръчка;

  • всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на настоящата обществена поръчка;

Споразумението трябва да съдържа информация за отговорностите и дейностите, които всеки от членовете ще изпълнява.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.  1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители за изпълнение на поръчката, при подписване на договор, подизпълнителите представят документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.2, т.1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето му служебно на възложителя и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

  2. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

  3. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.

  4. Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва едновременно в две обединения, които са участници в обществената поръчка, или да участва в обществената поръчка едновременно самостоятелно и в обединение.

  5. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана и приложенията към нея за участие в обществената поръчка по реда на Глава осем „а” от ЗОП.

  6. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, и ал.2, т.1 и ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.2, т.1 от ЗОП.

  7. Участникът следва да декларира, че ще осигури присъствие на свой представител – координиращо лице, по време на провеждането на мероприятията, който да се грижи за правилното провеждане на дейностите и осигуряване на нужния комфорт на участниците. Координиращото лице трябва да оказва пълно съдействие на отговорните лица на възложителя и на самите участници.
 1. Критерий за оценка на офертите

Kритерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.

Съгласно чл. 37, ал. 3 от ЗОП критериите се прилагат за оценка на оферти, които отговарят на обявените в настоящата документация условия и са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП, които отговарят на критериите за подбор, определени от Възложителя .

Всички оферти, които отговарят на изискванията на ЗОП и условията на настоящата документация ще бъдат разгледани, оценени и класирани по критерий икономически най-изгодна оферта при показатели за комплексна оценка – Приложение № 2 към документацията. Оценката се извършва по следните показатели: П1- крайна обща цена, без включен ДДС, за изпълнение на услугите, с тежест в комплексната оценка - 40% ; П2 - предложение за рекламни и информационни материали с тежест в комплексната оценка – 30%, П3 –предложение за място на провеждане на срещата на заинтересовани страни с тежест в комплексната оценка – 20% и П4 – предложение за допълнителни мероприятия при провеждане на двудневния семинар с тежест в комплексната оценка – 10% на провеждане на среща на заинтересованите лица.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника ще се изчислява по формулата:


(КО) = (П1) + (П2) + (П3) +(П4)
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника може да бъде с максимална стойност 100 точки.

Методиката съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест на всеки от показателите.

 1. Съдържание на офертата, изискуеми документи:

Офертите на участниците следва да съдържат:

  1. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея.

Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват от указаните в документацията лица.


  1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, той прилага еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен в официален превод.


Официален превод е превод, съгласно т.16а от § 1 на Допълнителните разпоредби към ЗОП - превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.


  1. Когато участник в процедурата е обединение се представя копие от договор за създаване на обединението, в който трябва да бъдат определени делът на участие на всеки от участниците в него и разпределението на конкретните дейности - предмет на изпълнение по тази обществена поръчка между участниците в обединението, както и водещият участник в обединението и лицето, което представлява обединението. Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на срока за получаване на офертите, като всяка извършена такава е основание за отстраняване на участника.

  2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 ал.2, т.1 и ал. 5 от ЗОП, попълнена в съответствие с приложения към документацията образец – Приложение № 5, в оригинал. Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

  3. Декларация за използване / неизползване на подизпълнители, попълнена в съответствие с приложения образец - Приложение № 6. Когато предвижда участие на подизпълнители, участникът посочва имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. Участникът е длъжен да представи за всеки от посочените от него подизпълнители документите по т. 11.2, 11.4, Декларация от подизпълнител за съгласие за участие - Приложение №7;

  4. Техническо предложение, попълнено в съответствие с приложения образец - Приложениe № 3;

  5. Ценово предложение, попълнено в съответствие с приложения образец - Приложениe № 4;

  6. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 11.2 и т.11.4, се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението,

  7.  Информационен лист за участника, изготвен в съответствие с приложения образец - Приложение № 8, в оригинал, подписан от участника, с положен свеж печат;

  8.  Списък на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан от участника, с положен свеж печат.
 1. Взаимодействие между страните и изисквания за отчетност

Изпълнителят следва да осигури за своя сметка общата координация по изпълнение на дейностите по договора. За целта, в своето техническо предложение всеки участник следва да посочи поне двама представители , с необходимия опит и квалификация, да бъдат отговорни за цялостното изпълнение на възложените задачи и да са в качеството на лице за контакт с възложителя.

  1. Изисквания към представител 1:

 • Професионален опит – минимум три години професионален опит в организирането на конференции и/или семинари и/или кръгли маси;

  1. Изисквания към представител 2:

 • Професионален опит – минимум три години професионален опит в препечатна подготовка и/или дизаин и/или организиране и/или отпечатване на рекламни и/или информационни материали.


Поне един представител на изпълнителя следва да присъства постоянно по време на изпълнение на провеждане на събитието/мероприятието и при получаване на материалите и да се намесва своевременно при решаването на възникнали проблеми.

Разходите за престоя и настаняването на екипа по изпълнение на договора, както и участието на един или повече представители следва да са изцяло за сметка на изпълнителя.

Конкретната дата за всяко събитие, след като бъде уточнена от Възложителя ще бъде съобщена на изпълнителя в срок не по-кратък от 7 дни преди дата на провеждане на събитието. Окончателният списък с участници и лектори, които ще участват в събитието, както и проектите за материалите, които да бъдат подготвени от Изпълнителя и да бъдат разпространени между участниците, ще бъдат предоставени на изпълнителя 7 дни преди провеждане на събитието.

Възложителят има право да получава информация за хода на подготовка и организация на събитието във всеки един момент.

В срок до 15 дни след приключване на всяко отделно събитие изпълнителят следва да представи на възложителя отчетен доклад за изпълнените от него логистични и техническо обезпечаване на събитието, като докладът следва да включва:

 • Списък на участниците;

 • Списък на участниците, за които са осигурени нощувки;

 • Списък на участниците, на които е осигурен транспорт или са възстановени транспортни разходи при надлежно представени отчетни документи;

 • Материали подготвени от изпълнителя за документиране на събитието;

 • Подробен Финансов отчет.

Възложителят се произнася по представения доклад и приложените към него материали и документи в 7 дневен срок от получаването им. При необходимост от корекции същите следва да се нанесат от изпълнителя в 7 дневен срок от уведомяването му.

Приемането на дейностите по обществената поръчка се извършват с приемо-предавателни протоколи подписани от двете страни.


 1. Оформяне и представяне на офертите

  1.  Офертата и всички представени с офертата оригинални документи, изготвени от участника, следва да носят подписа на лице, което го представлява и да бъдат подпечатани с печата на участника. Всички представени с офертата копия от документи следва да бъдат заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лице с представителни функции.

  2.  Всеки участник има право да представи само една оферта, която е за изпълнение и на двете позиции по публичната покана. Не се допуска оферта за изпълнение само на една от позициите посочени в т.1. в предмета на публичната покана.. Не се допуска представяне на варианти в офертата. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

  3. Срокът за получаване на офертите е посочен в Публичната покана.

  4.  Офертите се представят в деловодството на Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ при БАН, град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, ІІ етаж, стая 215, в запечатан непрозрачен плик, съдържащ надпис с предмета на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящ номер и дата, за което на приносителя се издава документ.

 2. Пликът с офиртата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

  1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор от [ИМЕ НА УЧАСТНИКА]“, в който се поставят документите изискани от възложителя съгласно чл.56, ал.1, т.1 – 6, 8 и 12-14 от ЗОП;

  2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката от [ИМЕ НА УЧАСТНИКА]“, в който се поставят документите изискани от възложителя съгласно чл.56, ал.1, т.7 свързани с изпълнение на поръчката (Приложениe № 3 към тази поръчка);

  3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена от [ИМЕ НА УЧАСТНИКА]“, който съдържа ценовото предложение на участника (Приложениe № 4;)

 3. Назначаване на комисия. Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите.

  1.  Комисия, назначена от възложителя, ще получи, разгледа, оцени и класира представените оферти. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

  2. С класирания на първо място участник ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката в съответствие с проекта на договор - Приложение № 9 към настоящата документация, допълнен с всички предложения от офертата, въз основа на която е определен за изпълнител.

  3.  При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, трябва да представи:

  4.  Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.2, т.1 от ЗОП;

  5.  Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

 


 1. Други условия във връзка с изпълнение на поръчката

Тази поръчка се финансира със средства на проект „Повишаване на капацитета на Института по физика на твърдото тяло - БАН в областта на многофункционалните наноструктури“ INERA FP7-REGPOT-2012-2013-1“

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.


Приложения към настоящата документация:


 1. Техническо задание - Приложение № 1;

 2. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите - Приложение № 2;

 3. Образец на техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложениe № 3;

 4. Образец на Ценово предложение за изпълнение на поръчката -Приложениe № 4;

 5. Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал.2.1 и ал. 5 от ЗОП -Приложение № 5.

 6. Образец на Декларация за използване / неизползване на подизпълнители –Приложение № 6;

 7. Образец на Декларация за съгласие на подизпълнителя - Приложение №7;

 8. Образец на Информационен лист за участника – Приложение № 8;

 9. Проект на договор за изпълнение на поръчката – Приложение № 9.


Приложение № 1

Каталог: wp-content -> uploads -> obshtestveni porychki -> OP 2014
uploads -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
uploads -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
uploads -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
uploads -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
OP 2014 -> Образец оферта за участие на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет
OP 2014 -> Т е Х н и ч е с к о задание (техническа спецификация)
obshtestveni porychki -> За представяне на оферта за избор на изпълнител на строителство


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница