Национална класификация на икономическите дейности


Национална класификация на икономическите дейности: сектори, подсектори, раздели, групи и класовестраница2/8
Дата04.08.2018
Размер0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8Национална класификация на икономическите дейности: сектори, подсектори, раздели, групи и класове

Код по НКИД - 2003

Наименование на позициятаA

Селско, ловно и горско стопанство

01

Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги

01.1

Растениевъдство

01.11

Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури

01.12

Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти

01.13

Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения

01.2

Животновъдство

01.21

Отглеждане на едър рогат добитък

01.22

Отглеждане на дребен рогат добитък, коне, магарета, мулета и катъри

01.23

Отглеждане на свине

01.24

Отглеждане на домашни птици

01.25

Отглеждане на други животни

01.3

Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

01.30

Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

01.4

Селскостопански услуги, без лечебната ветеринарна дейност; озеленяване

01.41

Растениевъдни услуги; озеленяване

01.42

Животновъдни услуги, без лечебната ветеринарна дейност

01.5

Лов и развъждане на дивеч и свързани с тях услуги

01.50

Лов и развъждане на дивеч и свързани с тях услуги

02

Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги

02.0

Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги

02.01

Горско стопанство и дърводобив

02.02

Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобиваB

Рибно стопанство


05

Рибно стопанство и свързани с него услуги

05.0

Рибно стопанство и свързани с него услуги

05.01

Риболов

05.02

РибовъдствоC

Добивна промишленост


CA

Добив на енергийни суровини


10

Добив на въглища и торф


10.1

Добив и брикетиране на антрацитни и черни въглища

10.10

Добив и брикетиране на антрацитни и черни въглища

10.2

Добив и брикетиране на кафяви и лигнитни въглища

10.20

Добив и брикетиране на кафяви и лигнитни въглища

10.3

Добив и брикетиране на торф

10.30

Добив и брикетиране на торф

11

Добив на суров нефт и природен газ; услуги, свързани с добива на нефт и газ, без проучвателните работи

11.1

Добив на суров нефт и природен газ

11.10

Добив на суров нефт и природен газ

11.2

Услуги, свързани с добива на нефт и газ, без проучвателните работи

11.20

Услуги, свързани с добива на нефт и газ, без проучвателните работи

12

Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати

12.0

Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати

12.00

Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати

CB

Добив, без добива на енергийни суровини

13

Добив на метални руди

13.1

Добив на железни руди и техните концентрати

13.10

Добив на железни руди и техните концентрати

13.2

Добив на руди на цветни метали и техните концентрати

13.20

Добив на руди на цветни метали и техните концентрати

14

Добив на неметални материали и суровини


14.1

Добив на скални материали

14.11

Добив на строителни и декоративни скални материали

14.12

Добив на варовик, суров гипс, креда и доломит

14.13

Добив на шисти

14.2

Добив на трошен камък, чакъл, пясък и глина

14.21

Добив на трошен камък, чакъл и пясък

14.22

Добив на глина и каолин

14.3

Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове

14.30

Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове

14.4

Производство на сол

14.40

Производство на сол

14.5

Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде

14.50

Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другадеD

Преработваща промишленост

DA

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

15

Производство на хранителни продукти и напитки

15.1

Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти

15.11

Производство на месо, без месо от домашни птици

15.12

Производство на месо от домашни птици и от животни, некласифицирани другаде

15.13

Производство на месни продукти

15.2

Преработка и консервиране на риба и други водни животни

15.20

Преработка и консервиране на риба и други водни животни

15.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци

15.31

Преработка и консервиране на картофи

15.32

Производство на плодови и зеленчукови сокове

15.33

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде

15.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

15.41

Производство на сурови масла и мазнини

15.42

Производство на рафинирани масла и мазнини

15.43

Производство на маргарин и други подобни хранителни мазнини

15.5

Производство на мляко и млечни продукти

15.51

Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед

15.52

Производство на сладолед

15.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

15.61

Производство на мелничарски продукти

15.62

Производство на нишесте и нишестени продукти

15.7

Производство на готови храни за животни

15.71

Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи)

15.72

Производство на готови храни за домашни галени животни

15.8

Производство на хляб, хлебни изделия и други хранителни продукти

15.81

Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

15.82

Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия

15.83

Производство на захар

15.84

Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

15.85

Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни тестени изделия

15.86

Преработка на кафе и чай

15.87

Производство на хранителни подправки и сосове

15.88

Производство на хомогенизирани готови храни, вкл. детски и диетични

15.89

Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде

15.9

Производство на напитки

15.91

Производство на спиртни напитки

15.92

Производство на етилов алкохол от ферментирали продукти

15.93

Производство на вина от грозде

15.94

Производство на други ферментирали напитки, без тези от грозде

15.95

Производство на други недестилирани алкохолни напитки

15.96

Производство на пиво

15.97

Производство на малц

15.98

Производство на минерални води и безалкохолни напитки

16

Производство на тютюневи изделия

16.0

Производство на тютюневи изделия

16.00

Производство на тютюневи изделияDB

Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло

17

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

17.1

Подготовка и предене на текстилни влакна и прежди

17.11

Подготовка на памук за предене и производство на памучни и тип памучни прежди

17.12

Подготовка на щрайхгарна вълна за предене и производство на щрайхгарни вълнени и тип вълнени прежди

17.13

Подготовка на камгарна вълна за предене и производство на камгарни вълнени и тип вълнени прежди

17.14

Подготовка на лен за предене и производство на ленени и тип ленени прежди

17.15

Източване на естествена коприна и подготовка на синтетични и изкуствени щапелни влакна за предене

17.16

Производство на шевни конци

17.17

Подготовка на други видове естествени влакна за предене (вкл. коноп) и производство на прежди от тях

17.2

Производство на тъкани

17.21

Производство на памучни и тип памучни тъкани

17.22

Производство на щрайхгарни вълнени и тип вълнени тъкани

17.23

Производство на камгарни вълнени и тип вълнени тъкани

17.24

Производство на копринени и тип копринени тъкани

17.25

Производство на други тъкани

17.3

Облагородяване на прежди, тъкани и облекло

17.30

Облагородяване на прежди, тъкани и облекло

17.4

Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло

17.40

Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло

17.5

Производство на други текстилни изделия

17.51

Производство на килими и текстилни подови настилки

17.52

Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

17.53

Производство на нетъкани текстилни изделия

17.54

Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде

17.6

Производство на плетени платове

17.60

Производство на плетени платове

17.7

Производство на трикотажни изделия

17.71

Производство на чорапи и чорапогащи

17.72

Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия

18

Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи

18.1

Производство на облекло от обработени меки кожи

18.10

Производство на облекло от обработени меки кожи

18.2

Производство на друго облекло и допълнения за облекло

18.21

Производство на работно облекло

18.22

Производство на горно облекло, без работно

18.23

Производство на ризи, блузи и друго долно облекло

18.24

Производство на друго облекло и допълнения за облекло, некласифицирани другаде

18.3

Обработка на кожухарски кожи и производство на изделия от тях

18.30

Обработка на кожухарски кожи и производство на изделия от тяхDC

Производство на обработени кожи без косъм и изделия от тях

19

Производство на обработени кожи без косъм; производство на изделия за пътуване, сарашки изделия и обувки

19.1

Производство на обработени кожи без косъм

19.10

Производство на обработени кожи без косъм

19.2

Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия

19.20

Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия

19.3

Производство на обувки

19.30

Производство на обувкиКаталог: useful -> laws
useful -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
useful -> Полезни линкове, свързани с туризма
useful -> Good morning. Добро утро. Good afternoon
useful -> Useful phrases English phrase
useful -> 1 Контекст на съставяна на плана
useful -> Указание за оператори, работещи с Windows Vista
useful -> Александър Малинов
useful -> Актуализиран списък на нотариусите в Република България
laws -> Наръчник за търговците, извършващи външнотърговски операции с партньори от страните в европейския съюз интрастат


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница