Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистристраница1/3
Дата24.07.2016
Размер451.9 Kb.
#4016
  1   2   3
НАРЕДБА № 2 ОТ 22 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

Издадена от Министерството на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците;

2. редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците;

3. редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;

4. редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

5. изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци.

Чл. 2. Целта на тази наредба е:

1. получаване на пълна и достоверна информация за дейностите по отпадъците чрез определяне на реда за водене на отчетност и за реда и сроковете за предоставяне на информация по съответните образци от лицата по чл. 44 ЗУО;

2. получаване на пълна и достоверна информация за пуснатите на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО.

Чл. 3. Информацията по чл. 2 се събира чрез:

1. документите относно отчета, определени с тази наредба;

2. документите, изискващи се съгласно:

а) наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО от лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;

б) наредбата по чл. 43, ал. 3 ЗУО;

в) наредбата по чл. 43, ал. 4 ЗУО;

г) наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО;

д) наредбата по чл. 43, ал. 6 ЗУО.

Чл. 4. Задължени лица по тази наредба са:

1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от домакинства, търговските и административните сгради;

2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци;

3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци;

4. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци;

5. лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;

6. организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО;

7. регионални сдружения за управление на отпадъци;

8. лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци.

Чл. 5. (1) Документи за водене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по отпадъци са:

1. отчетни книги по чл. 44, ал. 1 ЗУО;

2. годишни отчети по чл. 44, ал. 6 ЗУО;

3. идентификационен документ по чл. 29, ал. 5 ЗУО.

(2) Документи за регистриране в публичните регистри са регистрационни образци.

(3) Документи за регистриране в информационната система за водене на отчетност и предоставяне на информация са регистрационни форми.

Чл. 6. Разпоредбите на чл. 39, ал. 1 ЗУО се прилагат при предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), които нямат битов характер, от лицата, при чиято дейност се образуват отпадъците. Приемането и предаването на тези отпадъци се отчита чрез вписване в отчетните книги.
Глава втора.
РЕД И ОБРАЗЦИ ЗА ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ


Раздел I.
Ред и образци за водене на отчетните книги


Чл. 7. Отчетните книги се водят от:

1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци по образец съгласно приложение № 1;

2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране на отпадъци, с изключение на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 2;

3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО) на отпадъци, с изключение на отпадъци от ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 2;

4. лицата, чиято дейност е свързана с депониране на отпадъци, по образец съгласно приложение № 3;

5. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците, вкл. предварително третиране преди оползотворяване (код R12 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО, с изключение на дейностите по т. 3 и 4, по образец съгласно приложение № 4;

6. търговците и брокерите на отпадъци по образец съгласно приложение № 5;

7. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 6;

8. (нова - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО) на ОЧЦМ по образец съгласно приложение № 6;

9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване на ОЧЦМ, с изключение на дейностите по т. 8, по образец съгласно приложение № 4;

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) (1) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се водят за всяка площадка по кодове.

(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 3, 4, 5, 8 и 9 се водят за всяко съоръжение/ инсталация/площадка, в което се третират отпадъци.

(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 2, 6 и 7 се водят по една за съответната дейност с отпадъци.

(4) В случай на образуване на отпадъци от третиране на отпадъци, както и от дейността на площадка/съоръжение/инсталация за третиране на отпадъци се води само отчетна книга по чл. 7, т. 5, а в случай на третиране на отпадъци от ОЧЦМ се попълва само отчетна книга по чл. 7, т. 9.

(5) В една отчетна книга по ал. 1 може да се водят два или повече отпадъка, като за всеки код на отпадък трябва да има отделно обособена част/раздел на общата книга.

(6) В случай че на една и съща площадка се извършват дейности с отпадъци, за които се изисква водене на отчетни книги по чл. 7, т. 3 и 5, се води само отчетна книга по приложение № 4.

(7) В случай че на една и съща площадка се извършват дейности с ОЧЦМ, за които се изисква водене на отчетни книги по чл. 7, т. 8 и 9, се води само отчетна книга по приложение № 4.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Лицата по чл. 7 са длъжни да поискат заверяване на отчетната книга преди започване на дейността, при завеждането на нова отчетната книга в случай на добавяне на нова дейност или нови кодове отпадъци в разрешението/регистрационния документ/комплексното разрешително или в заявленията за търговци и/или брокери, както и в случай, че водените са на приключване или са повредени.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Отчетните книги по чл. 7, т. 2 - 9 се заверяват от:

1. компетентния орган, издал разрешението или регистрационния документ;

2. директора на РИОСВ, на чиято територия се извършва дейността - за лица, притежаващи комплексно разрешително;

3. директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището - за търговци и брокери на отпадъци;

4. директора на РИОСВ - София - за чуждестранни лица.

(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се заверяват от РИОСВ, на чиято територия се намира площадката.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Заверката се извършва в 14-дневен срок от постъпване на искането по ал. 1 и съдържа най малко подпис на директора на съответната РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице, дата на заверката и печат.

(5) Липсата на заверка при воденето на отчетните книги се счита за водене на невярна отчетност.

(6) При водене на отчетната книга в информационната система заверката се извършва по електронен път.

(7) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) В случаите по чл. 36 ЗУО и по чл. 9, ал. 4 лицата могат да водят незаверени отчетни книги до произнасяне на компетентния орган.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се попълват минимум веднъж месечно за всеки календарен месец до 5 дни след изтичането му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Отчетните книги по чл. 7, т. 2 - 9 се попълват, като всяка дейност с отпадъци се отразява по дати.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, попълват отчетните книги по чл. 7, т. 7, 8 и 9 и непосредствено след извършване на дейностите по приемане или предаване на ОЧЦМ за последващо третиране.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) В случай че през календарен месец или период от месеца не са извършвани дейности с отпадъци, респективно с конкретен отпадък, това също се отразява в отчетната книга, като еднократно се записва на един ред "не е извършвана дейност с отпадъци за месец/период от месец" и се посочва месецът или периодът от месеца, през който не е извършвана дейност с отпадъци.

(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) В случай че през календарен месец или период от месеца не са образувани отпадъци, това също се отразява в отчетната книга, като еднократно се записва на един ред "не са образувани отпадъци за месец/период от месец" и се посочва месецът или периодът от месеца, през който не са образувани отпадъците.

(6) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) В случаите по ал. 4 и 5 записи се правят за всички отпадъци във всички таблици на съответната отчетна книга в срок до 5 дни след изтичането на съответния месец.

Чл. 11. (1) Отчетните книги по чл. 7 се водят на хартиен носител или по електронен път в информационната система, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).

(2) Отчетните книги по чл. 7 се водят по електронен път от лице, което се идентифицира с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП и въз основа на електронен образ на изрично заявление и електронен образ на пълномощно от задълженото лице, подадено до изпълнителния директор на ИАОС за воденето на отчетните книги.

(3) Отчетните книги по чл. 7 не могат да се водят едновременно на хартиен носител и по електронен път.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Отчетните книги по чл. 7, които се водят на хартиен носител, задължително съдържат трите имена, подпис и длъжност на лице с представителна власт, както и печат на дружеството, поставени на последната страница на отчетната книга.

Чл. 12. (1) В случаите на превоз на опасни отпадъци товародателят изготвя идентификационен документ по образец съгласно приложение № 8.

(2) Идентификационен документ по ал. 1 се попълва на хартиен носител от товародателя, превозвача и товарополучателя в случаите, когато:

1. се променя притежателят на отпадъка и се извършва транспортиране между две площадки;

2. две от лицата - товародател, превозвач или товарополучател, съвпадат;

3. не се променя притежателят, но отпадъкът се транспортира по републиканската пътна мрежа между две площадки.

(3) Идентификационен документ се попълва за всеки отпадък последователно от товародателя, превозвача и товарополучателя.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Идентификационният документ задължително съдържа трите имена, подпис и длъжност на лице с представителна власт или пълномощник, както и печат на дружеството.

(5) Идентификационният документ се попълва за всеки отпадък в шест еднакви екземпляра.

(6) Екземплярите с номера 1, 2 и 3 се съхраняват съответно от товародателя, превозвача и товарополучателя.

(7) В 15-дневен срок след получаване на товара товарополучателят изпраща екземпляр № 4 на РИОСВ, на чиято територия се намира товародателят, екземпляр № 5 - на РИОСВ, на чиято територия се намира товарополучателят, и екземпляр № 6 - на товародателя.
Раздел II.
Ред и образци за изготвяне и предоставяне на годишните отчети по отпадъци


Чл. 13. Лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени или опасни отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 9.

Чл. 14. Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране, предоставят годишен отчет за:

1. производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 10;

2. битови и/или строителни отпадъци по образец съгласно приложение № 11;

3. (нова - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) ОЧЦМ по образец съгласно приложение № 17.

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към §1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО) за производствени и/или опасни отпадъци (в т. ч. излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), извън обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7 от 2013 г.), с изключение на ОЧЦМ, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 12.

(2) Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО) на следните масово разпространени отпадъци, предоставят годишен отчет за:

1. негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) по образец съгласно приложение № 13;

2. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) по образец съгласно приложение № 14;

3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), попадащи в обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, по образец съгласно приложение № 15;

4. отработени масла по образец съгласно приложение № 16.

(3) Лицата по ал. 2 не попълват годишен отчет по ал. 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване на ОЧЦМ (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО), предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 17а.

Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане (с изключение на депониране) на производствени и/или опасни отпадъци (в т. ч. ИУМПС, извън обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства), предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.

(2) В случай на образуване на отпадъци от дейността на съоръжение/инсталация/площадка за третиране на отпадъци се предоставя само годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.

(3) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане на отпадъци от опаковки, предоставят годишен отчет за:

1. стъклени опаковки по образец съгласно приложение № 19а;

2. хартиени и картонени опаковки по образец съгласно приложение № 19б;

3. метални опаковки по образец съгласно приложение № 19в;

4. пластмасови опаковки по образец съгласно приложение № 19г;

5. дървени опаковки по образец съгласно приложение № 19д;

6. композитни опаковки или опаковки от други опаковъчни материали по образец съгласно приложение № 19е.

(4) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на отпадъци от опаковки, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 20.

(5) Лицата, чиято дейност е свързана с образуване на утайки от пречиствателни станции на отпадъчни води, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 21.

(6) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване и/или обезвреждане (с изключение на депониране) на утайки от пречиствателни станции на отпадъчни води, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.

(7) Лицата по ал. 3 и 4 не попълват годишен отчет по ал. 1.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Лицата по ал. 5 не попълват годишен отчет по чл. 13.

(9) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане (с изключение на депониране) на ОЧЦМ, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.

Чл. 17. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на масово разпространени отпадъци (с изключение на депониране), предоставят годишен отчет за:

1. (В сила от 01.01.2014 г.) НУБА в зависимост от химичния състав по приложения IV, V или VI от Регламент (ЕС) № 493/2012 г. на Комисията за определяне, в съответствие с Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на подробни правила за изчисляване на ефективността на рециклирането на процесите на рециклиране на отпадъчни батерии и акумулатори (ОВ, 151/12.06.2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 493/2012 г.";

2. ИУЕЕО по образец съгласно приложение № 22;

3. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) ИУМПС попадащи в обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства по образец съгласно приложение № 23;

4. отработени масла по образец съгласно приложение № 24;

5. излезли от употреба гуми (ИУГ) по образец съгласно приложение № 25.

(2) Лицата по ал. 1 не попълват годишен отчет по чл. 16, ал. 1 и в случай на образуване на отпадъци от дейността на съоръжение/инсталация/площадка за третиране на отпадъци не попълват годишен отчет по чл. 13.

(3) (В сила от 01.01.2014 г.) Лицата, предоставящи годишен отчет по ал. 1, т. 1, предоставят и годишен отчет по образец съгласно приложение № 26 за произхода и лицата, от името и за сметка на които са рециклирани НУБА за изпълнение на целите, в т.ч. и за количеството рециклирани НУБА.

(4) (В сила от 01.01.2014 г.) Приложенията по ал. 1, т. 1 се попълват при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 493/2012 г.

(5) В случай на образуване на отпадъци от дейност по оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане (с изключение на депониране) на отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО, в годишните отчети по ал. 1, т. 2 и 3 се записват всички образувани кодове отпадъци в резултат от дейността.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.)

Чл. 18. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на отпадъци с произход от бита, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 27.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) В случай че съвместно се извършват дейностите по ал. 1 и по чл. 16, ал. 1 или ал. 3, или 6 или 9 или чл. 17, ал. 1, се предоставя само съответният годишен отчет по чл. 16, ал. 1, 3, 6 или 9 или чл. 17, ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) В случай че съвместно се извършват дейностите по ал. 1 и по чл. 16, ал. 4, се предоставя само годишният отчет по ал. 1.

Чл. 19. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на строителни отпадъци, както и за произведените рециклирани строителни материали, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 28.

(2) Лицата, чиято дейност е свързана с влагане на строителни материали от оползотворени строителни отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 29.

(3) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 30.

Чл. 20. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с депониране на отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 31.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 ЗУО предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 32.

(3) Лицата, чиято дейност е свързана с компостиране, анаеробно разграждане и механично-биологично третиране на биоотпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 33.

(4) Лицата по ал. 3 не попълват годишен отчет по чл. 18.

Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21, изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от ДР на ЗУО, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 34.

(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Лицата, извършващи дейности като брокер по § 1, т. 5 от ДР на ЗУО, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 34.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Лицата, извършващи дейности по Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (OB L 190/1), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1013/2006", в качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за оползотворяване, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 35.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Лицата, уреждащи превози на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006, в случаите, за които не се изисква нотификация, предоставят годишна справка-декларация по образец съгласно приложение № 36.

(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Към годишната справка-декларация по ал. 2 се прилагат копия на формулярите по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, попълнени и подписани в полета 13 и 14, за всеки извършен превоз/износ.

Чл. 23. (1) Годишни отчети по чл. 13 - 22 за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата на хартиен носител или по електронен път в информационната система, поддържана от ИАОС, при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП.

(2) Годишни отчети се предоставят по електронен път от лице, което се идентифицира с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП и въз основа на електронен образ на изрично заявление и електронен образ на пълномощно от задълженото лице, подадено до изпълнителния директор на ИАОС за предоставяне на годишните отчети.

(3) Годишните отчети не могат да се предоставят едновременно на хартиен носител и по електронен път.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Годишните отчети, които се предоставят на хартиен носител, задължително съдържат трите имена, подпис и длъжност на лице с представителна власт, както и печат на дружеството.

(5) Годишните отчети, които се предоставят на хартиен носител, се изготвят в 2 еднообразни екземпляра, като един от екземплярите от годишните отчети се изпраща в ИАОС, а вторият остава на съхранение в лицата, отговорни за изготвянето им.

(6) В случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните отчети по ал. 1 се предоставя коригиран годишен отчет в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година.

(7) След изтичане на срока по ал. 6 лицата не могат да извършват промяна на предоставените данни.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) В случай че през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

(9) (Отм., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 86 от 2013 г.) Лицата, отговорни за водене на отчетността и информацията, изискваща се с тази наредба, са длъжни да осигурят образците за своя сметка, като могат да се използват и ксерокопия от образците.


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница