Отчет на "хепи лейди" оод се съставя към 31. 12. 2002г. Изготвен е на 01. 03. 2003гДата14.03.2018
Размер35.88 Kb.
#62931

Приложение No 7 към НСС 1

Елемент No 7.1

СПРАВКА

за оповестяване на счетоводната политика на “ХЕПИ ЛЕЙДИ” ООД

Годишният финансов отчет на “ХЕПИ ЛЕЙДИ” ООД се съставя към 31.12.2002г. Изготвен е на 01.03.2003г.

Годишният финансов отчет на “ХЕПИ ЛЕЙДИ” ООД представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал.

За да отговори на изискването за "честно представяне" предприятието:


  • е избрало и прилагало счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти (НСС);

  • за нерешените въпроси в НСС е избрало и прилагало политика в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС);

Информацията, представена в годишния счетоводен отчет на “ХЕПИ ЛЕЙДИ” ООД е съобразена с регламентираните в Закона за счетоводството и НСС 1 "Представяне на финансови отчети" основни счетоводни принципи за:

“ХЕПИ ЛЕЙДИ” ООД е действащо предприятие

При изготвяне на годишния финансов отчет “ХЕПИ ЛЕЙДИ” ООД съблюдава принципа на "текущо начисляване. Информацията, представена в годишния счетоводен отчет на “ХЕПИ ЛЕЙДИ” ООД е съобразена с регламентираните в Закона за счетоводството изисквания. При изготвянето на годишния финансов отчет информацията за 2001 г е преизчислена за целите на съпоставимостта.

Общи положения на прилаганата счетоводната политика:

През текущия отчетен период са направени промени във възприетатата счетоводната политика. Това е обусловено от: промени в закон, счетоводните стандарти и е преценено , че промяната ще доведе до по-подходящо представяне на събитията или сделките във финансовите отчети на предприятието.

За отразяване на промените в счетоводната политика е приложен допустимият алтернативен подход съгл. НСС 8.

Счетоводна политика относно дълготрайните материални и нематериални активи:

Възприетият стойностен праг на същественост, под който материалните и нематериални активи, независимо от факта, че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им, е 500лв. Възприет е подход за класифициране, признаване и първоначално оценяване на материалните и нематериалните дълготрайни активи в съответствие с изискванията на НСС 16 и НСС 38. При последваща оценка е възприет препоръчителния метод.

При първоначално прилагане на стандарта за всяка промяна в счетоводната политика се прилагат изискванията на НСС 8 “Печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика”.

Предприятието е заложило машини и оборудване в обект “Стол Вулкан” – гр. Димитровград на стойност 42 хил. лв. като обезпечение по Договор за банков кредит с ТБ “Евробанк” АД.Амортизационна политика:

Възприет е линейният метод на амортизация за отделните групи активи. През текущия отчетен период не е извършена промяна в методите на амортизацияСчетоводна политика за стоково - материалните запаси:

При отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление се прилага метода на среднопретеглената стойност, при който средно претеглената стойност за всяка единица стоково-материален запас се определя от сбора на среднопретеглената стойност на наличните сходни стоково-материални запаси в началото на периода и стойността на сходните, закупени или произведени през периода стоково-материални запаси, който сбор се разделя на количеството на сходните стоково-материални запаси - носители на тези стойности. Средната стойност се изчислява на периодична основа.

При определяне на себестойността на произвежданата в предприятието продукция непреките производствени разходи се разпределят на база натрупаните за периода преки разходи за единица продукция.Приходите:

Приходите в предприятието се отчитат съгласно НСС 18.Отчитане на неползваните компенсируеми отпуски на персонала:

Сумата, призната като разход за доходи на персонала през текущия период е в размер на 16 430.11, а дължимите осигуровки са 5 128.54 лв.Счетоводна политика във връзка с обезценката на активи:

След направени тестове за обезценка няма наличие на уловия за обезценка на активите.

При определяне на облагаемата печалба за 2002 на “ХЕПИ ЛЕЙДИ” ООД е извършено преобразуване по реда на ЗКПО със:


  • намаляеми временни разлики на стойност 22 хил .лв.

Въз основа на горепосоченото в годишния финансов отчет за 2002 на “ХЕПИ ЛЕЙДИ” ООД са включени:

  • отсрочени данъчни активи върху намаляеми временни разлики в размер на 5 066.28 лв

Капитал:

През текущия период бе извършено увеличение на основния капитал в размер на 300 хил .лв.Ръководител: (п) Съставител: (п)

Стр. /

Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница