Научна степен: доктор на науките ОбразованиеДата08.10.2017
Размер120.01 Kb.
ВЛАДИМИР БОГДАНОВ ПЕТРОВ
Академична длъжност: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): СУ „Св. Климент Охридски“
Основни изследователски интереси в областта на: гражданско право, вещно право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: кадастър и устройство на територията
Възможности за експертиза в областта на: гражданско право, вещно право и устройство на територията
Преподавателски интереси в областта на: гражданско и семейно право, вещно право и устройство на територията

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):


 • Член на Консултативния съвет по законодателство при Председателя на 39-тото Народно събрание.

 • Заместник председател на Консултативния съвет по законодателство при Председателя на 40-тото Народно събрание.

 • Експерт в Съвета по законодателство при Върховната касационна прокуратура на Република България.

 • Член на Международната комисия по изработване на Граждански кодекс на Република Македония.

 • Член на редколегията на списание “Съвременно право”.

 • Член на редколегията на списание “ De iure”.

 • Член на редколегията на списание “Нотариален бюлетин”.

 • Арбитър в Арбитражния съд при Българската стопанска камара.

 • Арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация.


Участие в национални и международни проекти:


 • Българо-чешки научно-изследователски проект “Собственост и ограничени вещни права” -1976 г.

 • Българо - югославски научно-изследователски проект “Защита на правото на държавна собственост” – 1978 г.

 • Проект за Граждански кодекс на Народна Република България – 1979 г.

 • Българо-руски научно-изследователски проект “Развитие и усъвършенстване на социалистическата демокрация” – 1984 г.

 • Международен научно-изследователски проект “La protection des biens culturels” (Journees polonaises), организиран от Асоциацията на приятелите на френската юридическа култура “Анри Капитан” – 1989г.

 • Международен научно-изследователски проект “La Responsabilite des constructeurs”, (Journees egyptiеnnes), организиран от Асоциацията на приятелите на френската юридическа култура “Анри Капитан” – 1993 г.

 • Българо-немски научно-изследователски проект “Системи за вписване на актове за недвижими имоти” - 1997 г.

 • Българо-руски научно-изследователски проект “Ролята на Русия за изграждане на българската държавност след Освобождението на България през 1878 г.” - 2002 г.

 • Международен научно-изследователски проект “Journees franco-macedoniennes du droit -200 ans du Code civil”- 2004

 • Международен научно-изследователски проект “La rupture du contrat”, организиран от Асоциацията на приятелите на френската юридическа култура “Анри Капитан” – 2005 г. .

 • Международен научно-изследователски проект.”Кодификациjа на македонското граганско и търговско право”- 2008 г.

 • Международен научно-изследователски проект “The legal regime of the mortgage as a right in immovables. Sicherungsrechte an Immobilien in Europa”- 2008 г.По-важни публикации:

КНИГИ


 • Правното положение на младежта в НРБ. С., Народна младеж, 1988, 128 с. (В съавторство).

 • Предпоставки на отговорността и способи за уреждане на отношенията между продавача и купувача при продажбата на новопостроени държавни жилища с недостатъци. С., Унив.изд.”Св. Климент Охридски”, 1989, 196 с.

 • Обезщетението за неимуществени вреди при договорната отговорност. С., Унив.изд.”Св. Климент Охридски” 1992, 199 с.

 • Умението да се навеждаш, С., Албатрос, 1999, 185 с; второ издание Унив.изд.”Св. Климент Охридски”, 2001, 185 с .

 • Ако Оруел беше жив, С.,Унив.изд.”Св. Климент Охридски”, 2001, 270 с.

 • Законът за устройство на територията, коментиран, критически анализиран и популярно интерпретиран, С., Сиби, 2002, 240 с.

 • Устройство на територията, С., Сиби, 2004, 620 с.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


 • Основи на правото на Народна Република България, Дял II Гражданско право, Свищов, 1988, 450 с. (Съавт.: Н. Минчев, Г. Стефанов, П.Димитров). Вл.Петров – раздел втори Вещно право, с.103–234.

 • Вещно право. Modus studendi, С., Сиби, 2005, 227 с. (Съавт.: М. Марков) , Второ издание, С., Сиби, 2006.

 • Казуси по гражданско право. Обща част. С., Унив.изд.”Св. Климент Охридски”, 1975, 175 с. (Съавт.: М.Павлова, Л.Велинов, О.Бъчварова).

 • Сборник от казуси по вещно право. С., Унив.изд.”Св. Климент Охридски” 1977, 132 с. (Съавт.: М.Павлова ).

СТУДИИ И СТАТИИ


 • Бележки по проекта за обща част на Гражданския кодекс на НРБ. – Социалистическо право, 1979, № 9, с.63-68.

 • Отчуждаване на движими вещи за държавна нужда – Бюлетин на СЮБ, 1979, № 2, с.43-48.

 • За правните последици от сделки, извършени в нарушение на чл.13, ал. 3 и 5 СК – Правна мисъл, 1980, № 2, с.55-61.

 • Замяна на недвижими имоти, собственост на граждани, с държавни недвижими имоти - Год. СУ. Юрид. фак., 72, 1980, № 1, с.171–227.

 • Към въпроса за формата на сделките .– В: Актуални гражданскоправни проблеми, С., 1983, с.230–243.

 • За уведомяването по чл.119, ал.2 ЗТСУ. – Социалистическо право, 1985, №11, с.10–25.

 • Разпореждане със семейното жилище – лична собственост на единия от съпрузите – Социалистическо право, 1985, № 1, с.9–18.

 • По въпроса за отговорността за недостатъци при продажба на жилища по реда на гл. XV от Наредбата за държавните имоти. – Правна мисъл, 1986, № 6, с.59–67.

 • Приложно поле на отговорността за недостатъци по чл.119 ЗТСУ. – Социалистическо право, 1986, № 12, с.64–72.

 • Въпроси на отговорността за недостатъци при продажбата на новопостроени държавни жилища. – Социалистическо право, 1987, № 6, с.34–46.

 • Към характеристиката на давностните срокове при отговорността за недостатъци по чл. 119 ЗТСУ. – Правна мисъл , 1987, № 1, .59-68.

 • Преустройството на законодателството и някои изисквания на Закона за нормативните актове . – Държава и право, 1989, №1, с.22–24.

 • За лозунгите на преустройството, История и обществознание, 1989, кн.1, с.37–40 (Съавт.: Г.Петканов).

 • La protection des biens culturels /Journees polonaises/. Rapport Bulgare. Travaux de l'Association Henri Capitant. Tome XL, 1989, Economica, Paris, p. с.165–175.

 • Едно становище относно правото на собственост върху селскостопанските земи. – Съвременно Право, 1990, № 1, с.64–72. (Съавт.: Д.Драгиев).

 • Правото на собственост – Народни съвети, 1990, № 6, с.44–46.

 • Етапи в развитието на отговорността за недостатъци при продажба на жилища според българското гражданско право. – Год. СУ .Юрид. фак., 82, 1991, с.163–176.

 • Изменението на чл.119 ЗТСУ – новелизация на компромиса. – Съвременно право 1991, № 1, с.56–63.

 • Принципи за изграждане на правова държава – История, Общество, Философия, 1991 , кн. 4, с. 77 – 89.

 • Личност и творчество, неподвластни на времето (Кръстьо Цончев на 80 години) - Съвременно право 1991, № 2, с.44-88.

 • Собственост върху откраднати и изгубени автомобили. - Съвременно право, 1993, № 3,

 • с.7–19.

 • Задължение за спазване на дистанция - Практическо право, 1993, № 1. Приложение: Домашен адвокат, с. 21-22.

 • Ще затвори ли Тарифа № 1 вратите на съдилищата за българските граждани - Практическо право, 1993, № 1 с.44–45

 • Възстановяване на правото на собственост върху одържавени недвижими имоти Практическо право, 1993, № 1, с.3-8.

 • Алтернативен ли е гражданският брак ? - Практическо право, 1993, №1. Приложение: Домашен адвокат, с. 19.

 • Придобиване на движима вещ от несобственик по чл.78 от Закона за собствеността, Практическо право, 1993, № 2, с.5–7.

 • Медът и жилото на свободната търговия (Преустройство на гараж в кафене, кръчма, магазин). - Практическо право, 1993, № 2. Приложение : Домашен адвокат, с.26-28.

 • Как ще бъдат решавани жилищните нужди на гражданите с многогодишни жилищно – спестовни влогове в ДСК, Практическо право, 1993, № 3, с. 9–13.

 • Условия и ред за продажба на държавни и общински жилища по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно - спестовни влогове. Практическо право ,1993, № 6, с. 9-12.

 • .La Responsabilite des constructeurs, Rapport bulgare , Travaux de L' Association Henri Capitant. Journees egyptiеnnes Tome XLII, 1991, Litec Editions, 1993, p. 61-70.

 • Bulgarian Education, Годишник на университета “СОКА”. 1993, (Публикацията е на японски и английски).

 • Юридическият факултет на кръстопътя на промените – В: Юридическото образование в съвременния свят, СУ “ Св.Климент Охридски”, С., 1993, с.57–64. (Превод и на английски).

 • Principles of building up a state fоunded on the Rule of Law , Zbornic Radova , Pravnog Fakulteta u Splitu . God. 30 , Broj 2, Split 1993, str. 517–527.

 • Необходими промени в режима на развода, БСУ, ЮФ, Юридически сборник, 1998, год. VI т. VIII, с.112–145.

 • Конкуренция /кумулация/ на договорната и деликтна отговорност в практическия аспект на обезщетението за неимуществени вреди при договорната отговорност, Научни студии, Варна, 1999, с.112–145.

 • Нов граждански кодекс на Руската федерация. Обща част - Съвременно право, 2000, № 1, 53-67.

 • Нов граждански кодекс на Руската федерация. Вещно право - Съвременно право, 2000, № 2, 63-74.

 • Съизволителни и търпими действия - Адвокатски преглед , 2000, № 6-7, 5-11.

 • Отговорността на адвоката, сп. Адвокатски преглед, 2000, кн. 8/9, 57 с.

 • Бързо производство за въстановяване на отнето чрез насилие или по скрит начин владение. –В: сб. Правни изследвания в памет на проф. Иван Апостолов, С., 2001, с. 263–277.

 • Кога ще ни приемат в Европа! Философски форум, год. ІІІ, 2001, бр. 1, с. 234-241.

 • Сградата на “Шипка – № 6”. Факти и юридически аргументи, С., СУ “Св. Климент Охридски”, 2001, 20 с.

 • Сравнителноправен поглед върху отговорността за неимуществени вреди в Гражданския кодекс на Руската федерация и българското гражданско законодателство - В: "12 години по-късно". Сборник с доклади от научната конференция на български и руски юристи, проведена в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" 28-30. Х. 2002 г., С., СУ “Св. Климент Охридски”, 2003, с. 21-44.

 • Правото на първи купувач за държавата и общината - Нотариален бюлетин, 2003, № 1, с. 26-32.

 • Post mortem за чл. 58 ЗТСУ - Административно правосъдие, 2003, кн. 1, с. 7-25.

 • Особеното право на изкупуване по Закона за устройство на територията през погледа на съдебната практика по чл. 33 от Закона за собствеността, Правна мисъл, 2003, кн.3, с. 58-77.

 • Вещното право на строеж – някои въпроси за дискусия, Нотариален бюлетин , 2003, бр. 2, с. 26-42.

 • Самостоятелни ограничени вещни права ли са правото на надстрояване и правото на пристрояване, Нотариален бюлетин, 2003, бр. 3, с. 32-50.

 • Сервитут на преминаване и прокарване на мрежи и съоръжения през чужд имот, Нотариален бюлетин, 2003, бр. 4, с. 40-56.

 • Правна уредба на търпимите строежи в Закона за устройство на територията, Юбилеен сборник в памет на проф. Витали Таджер, СИБИ, С., 2003, с. 379-394.

 • Правилата за строеж на частни здания в градовете – основа на българското благоустройствено право, Сб. Ролята на Русия за изграждането на българската държавност след освобождението на България през 1878 год., С., СУ “Св. Климент Охридски”, 2003, с. 14-23.

 • Решение № 3 от 10 април 2003 г. на Конституционния съд - опит за допълнителна аргументация към мотивите. В: Сб. Юридическата природа на актовете на конституционните съдилища на Република България и Руската Федерация. Кръгла маса на български и руски юристи, проведена в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 26-29 ХІ 2003 г., С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2004, с. 103-120.

 • Тъжно смешни разсъждения върху българското нормоторчество, Сб. Право и език. Първа международна конференция Св. Влас, 25-28 септември 2003 г., С., 2004, с. 24-43.

 • Правна уредба на незаконните строежи. Сб. Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, С., 2004, с. 44-65.

 • Урегулиране на поземлени имоти с подробен устройствен план, нотариален бюлетин, 2004, бр. 1, с. 29-46

 • Правна уредба на незаконните строежи, В Сб.: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, том І, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 2004, с.44-64.

 • Правнотехнически изисквания при делба на поземлени имоти, Нотариален бюлетин, 2004, бр. 3, с.18-39.

 • Отчуждаване на недвижими имоти – частна собственост за държавни нужди, Нотариален бюлетин, 2005, бр. 1, с. 22-36.

 • Празници на юридическата наука в Република Македония, Право без граници, 2005, бр. 3-4, с. 73-78.

 • Опасностите на de lege ferenda. Сб. Право и език, Втора международна конференция Св. Влас 24-25 септември 2004 г., С., 2005, с. 139-166.

 • Може ли етажната собственост да бъде юридическо лице? Критичен поглед върху проекта за Закон за жилищните сгради – етажна собственост. Нотариален бюлетин, 2005, бр. 2, с. 41-59.

 • Някои разсъждения върху ефективността при прилагането на Закона за защита срещу дискриминацията. Юбилеен сборник в чест на проф. Живко Сталев, С., 2005, с. 327-342.

 • La rupture du contrat, Rapport Bulgare. Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Francaise, Paris, 2005.

 • La Regle “En fait de meubles la possession vaut titre” dans le droit civil Bulgare, Recueil de texts de la Conference internationale “Journees franco-macedoniennes du droit -200 ans du Code civil”Skopje, novembre 2004, Skopje , 2005, p. 91-105;

 • Измененията в Закона за общинската собственост. Нотариален бюлетин, 2006, бр. 1, с. 16-40;

 • Престануванье на сосопственоста со договор за доброволна делба според бугарското граѓанско право. Годишник на Правниот факултет “Jустиниjан први” во Скопjе, том 40. Во чест на Димитар Поп Георгиев. Скопjе 2006, стр. 341-357;

 • Правата на корисникот и поседувачот за трошоците и подобруваньата на туѓ имот според бугарскиот закон за сопственост Годишник на Правниот факултет “Jустиниjан први” во Скопjе, том 41. Во чест на Стрезо Стрезовски. Скопjе 2006, стр. 340-356;

 • Разпоредби с корупционен потенциал в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, Нов Български Университет, Юбилеен сборник на Департамент “Право”, С., 2006, с. 119-140;

 • Относително определени правни норми. Право и език. Трета международна конференция Св. Влас, 23-25 септември 2005, Университетско издателство “ Св. Климент Охридски”, С., 2006, с. 115-139;

 • Нотариален акт за придобиване право на собственост върху движима вещ чрез обстоятелствена проверка, Нотариален бюлетин , 2006, бр. 4, с. 28-52;

 • Творческо решение на Върховния касационен съд в материята на отговорността за неимуществени вреди, Съвременно право, 2006, № 4; с. 43-51;

 • Измененията в режима на собствеността след приемането на България в Европейския съюз, Нотариален бюлетин, 2007; бр. 1, с. 49-63;

 • Болестно сътресение за правната ни система. Необходимо е преосмисляне на идеята за нов ГПК, “Политика”, бр. 166, 2007;

 • Обезщетение за неимуществени вреди по трудовото правоотношение, Сб. Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІ. 100 години трудово законодателство в България, Университетско издателство ”Св. Климент Охридски”, С., 2007, с 176-204;

 • Устройството и застрояването на Столична община. Сб. “Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. ИК “Труд и право”, С ., 2007, с. 243-273;

 • Критичен поглед върху някои от последните изменения и допълнения на Закона за устройството на територията и териториално-устройствените решения в Закона за устройството и застрояването на Столичната община, Нотариален бюлетин , 2007, с.69-80;

 • Строежите по чл. 187-189 от Закона за устройство на територията, Нотариален бюлетин , 2007, бр.4, с. 34-48;

 • Општ поглед врз правното уредуванье на правото на интелектуалната сопственост во бугарското законодавство и во правната теориjа. Сб. ”Авторско право и сродни права. Домашна и мегународна теориja и практика. Правен факултет “Jустиниjан Први”- Снопje, Скопje, 2007, с. 169-199.

 • Развитие на идеята за кодификацията на гражданското право в Република България. Римско право и съвременни кодификации. Сборник статии от проведената научна конференция в Юридическия факултет на Софийския университет, 10 май 2007 година, София, 2008, с. 130-156.

 • Изкупуването на земеделска земя по чл. 4а ЗСПЗЗ, Нотариален бюлетин, 2008, № 2, с. 48-58;

 • Забележителна личност, юрист и учен – (90 години от рождението и 17 години от смъртта на проф. д-р Борис Яновски), Съвременно право, 2008, бр. 5, с.69-74;

 • Законът за управление на етажната собственост ще бъде и нейният погребален саван в българското право, Нотариален бюлетин, 2008, № 4, с. 30-43.

 • Нотариален акт за придобиване право на собственост върху движима вещ чрез обстоятелствена проверка, Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2008, с. 241-282.

 • Дали во бугарското право постои идеjата за создаванье на грагански кодекс, Сб. Кодификациjа на македонското граганско и търговско право, Зборник од научната расправа одржана во Скопjе на 18 jуни, 2008 година, книга 3, Скопjе, 2008, с. 91-107.

 • Разсъждения след решението на Конституционния съд по Закона за културното наследство, Нотариален бюлетин, 2009, № 4, с. 58-72.

 • Когато отмененият закон (lex posterior) е по-некачествен от отменения закон (legi priori), Зборник на Правниот факултет “Jустиниjан први” во Скопje, во чест на Стефан Георгиевски, Скопjе, 2009, с. 313-327

 • Законът за културното наследство е злонамерена и некачествена халтура, Нотариален бюлетин, 2009, № 2, с. 54-67.

 • Няма опасност Сакскобургготски да придобие по давност незаконно взетите имоти, Правен свят, октомври 2009.

 • The legal regime of the mortgage as a right in immovables in Bulgaria, Sicherungsrechte an Immobilien in Europa. Grazer Beiträge zum Recht der Länder Südosteuropas und der Europäischen Integration, Band 1, Lit Verlag, Berlin 2009, S. 141-161.

 • Юридическата съдба на царските дарения, Общество и право, 2010, бр. 1, с. 35-45.

 • Преглед на уредбата в българското законодателство на актуването и деактуването на недвижими имоти като държавна собственост, Нотариален бюлетин, 2010, № 1 с. 29-43.

 • Българската правна система се нуждае от нов териториално-устройствен закон, Нотариален бюлетин, 2010, № 3, с. 49-59.

 • Представлява ли невръщането на лизингованата вещ от лизингополучателя престъпление по чл. 206 и чл. 209 НК, DE JURE, 1-2010, с. 11-24.

 • Необходимата истина за царската реституция, Симолини, С.,2010, 240 с.

 • Възможен и допустим ли е от Закона за наследството заветът на владение, Съвременно право, 2011, № 1, с. 29-50.

 • Контрол на индивидуалните административни актове по устройство на територията, Нотариален бюлетин, 2011, № 1, с. 50-67.

 • Оспорване на индивидуалните административни актове по устройство на територията, Нотариален бюлетин, 2011, № 2, с. 53-71 (продължение от бр. 1/2011 г.).

 • Правото на собственост в българското законодателство – уредба между три конституции, Сб. Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. Материали от научната конференция Велико Търново, 3 юни 2011 г., съставител Зл. Орсов, С., 2011 г., 55-123.

 • Уредба на вещните права върху горски територии, Нотариален бюлетин, 2011, № 3, с. 60-77.

 • Повече от 250 статии в периодичния печат и рецензии.

Каталог: PUBLIC -> IMAGES -> File -> departments -> law
law -> Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование
law -> Софка георгиева матеева академична длъжност: преподавател Научна степен: професор Образование
law -> Научна степен: доктор на науките Образование
law -> Конкурс на Американския съвет на научните дружества
law -> Памела николаева бучкова академична длъжност
law -> Гълъбина петрова дупинова академична длъжност: професор Научна степен: доктор Образование
law -> Александър андреев андреев академична длъжност: асистент Научна степен: доктор Образование къде е получено
law -> Конспект за държавен изпит по наказателноправни науки І
law -> Веселина Неделчева Манева Академична длъжност: доцент Научна степен: доктор Образование


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница