О б я в л е н и е по изп дело №20065640400609Дата13.10.2018
Размер34 Kb.
#84965
РАЙОНЕН СЪД-ХАСКОВО


град Хасково;бул.България №144 тел.038/601932; факс 038/601905,

e-mail:rshaskovo@mbox.contact.bg,

web: www.haskovo.court-bg.org


О Б Я В Л Е Н И ЕПо изп.дело №20065640400609
Долуподписаната Марияна Василева-Държавен съдебен изпълнител при Районен съд-гр.Хасково ОБЯВЯВАМ на интерисуващите се,че от 21.07.2014г. до 21.08.2014г. до 17.00ч.-края на работното време,в канцеларията ми в Съдебната палата-гр.Хасково, ет.1,ст.№12 ще се проведе ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот,принадлежащ на Марин Димитров Иванов от с.Книжовник, ул.Аида №9,обл.Хасково-Длъжник за удовлетворяване вземането на Национална агенция за приходите-Взискател,с адрес: гр.София,бул.Княз Дондуков №52, представлявана от Изпълнителния директор Бойко Атанасов,а именно:

1/6/една шеста/ид.ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №II-302/две-триста и две/в кв.23/двадесет и трети/по плана на с.Книжовник,община-Хасково, обл.Хасково,одобрен със Заповеди №880/1928г. и №779/2001г.,с площ от 1040 /хиляда и четиридесет/ кв.м.целия,при граници за УПИ:улица и УПИ с №I-301, V-313 и III-303,както и ведно с 1/2/една втора/идеална част от построен в имота ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ-КАФЕ-АПЕРИТИВ,застроен на 60/шестдесет/кв.м.-При начална цена:5 478.00/пет хиляди четиристотин седемдесет и осем/лева, представляваща 80 на сто от началната цена по първата продан.

Всички желаещи да прегледат обявения за продан недвижим имот,могат да сторят това всеки понеделник и сряда на адреса на имота: с.Книжовник, обл.Хасково.Задължавам управителя Марин Димитров Иванов да осигурява безпрепятствен оглед на желаещите да купуват през определеното време,съгласно чл.487,ал.4 от ГПК.

Купувачите могат да се явят в канцеларията на-Съдебноизпълнителна служба всеки присъствен ден и час,за да прегледат книжата и ако желаят да наддават.

Купувачите желаещи да участват като НАДДАВАЧИ в публичната продан, следва да направят надлежното за това ПИСМЕНО предложение,съгласно разпоредбата на чл.489,ал.2 от ГПК.Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.Предложенията се подават в канцеларията на РС-гр.Хасково,бул.България №144,стая №11-Служба”Регистратура”,което се отразява във входящият регистър по реда на чл.489,ал.4 от ГПК.

За горния имот има вписана възбрана в полза на взискателя-НАП-гр.София по изп.дело №20065640400609 на 31.07.2013г.под №91,том III, рег.№5319, дв.вх.рег.№5288 на Служба по вписвания-Хасково при АВ.

Отваряне на наддавателните предложения на-22.08.2014г.-9.00ч. в сградата на Районен съд-гр.Хасково,бул.България№144,Съдебната палата,ет.3,стая №46 /Зала за публични продани/.В присъствието на явилите се наддавачи Държавният съдебен изпълнител при РС-гр.Хасково ще състави протокол,с който ще обяви купувач,съгласно чл.492,ал.1 от ГПК.Ако при обявяване на купувача, някой от явилите се наддавачи устно предложи цена,по-висока с размера на един задатък,ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък/чл.492,ал.2 от ГПК/.

Задатъкът-10% от началната цена на обявения за продан недвижим имот, съгласно чл.489,ал.1 от ГПК за правоучастие в проданта се внася по сметка на Държавен съдебен изпълнител в “Централна кооперативна банка” АД: IBAN: BG02CECB97903368368700, BIC:CECBBGSF по изп.дело №20065640400609.

Екземпляр от пл.нареждане се прилага към предложението.

20.06.2014г. Държавен съдебен изпълнител:…………........гр.Хасково /М.ВАСИЛЕВА/
Каталог: img -> File -> OBYAVLENIQ DSI
File -> Заседание доказателства по делото съдът приема за установено следното
File -> Мотиви по Присъда №16 от 16. 11. 2015 г по нохд №22 / 2015 г по описа на Военен съд Пловдив
File -> Мотиви по Присъда №13 от 18 март 2014 г по нохд №47/2014 г по описа на Военен съд Пловдив
File -> 19 соу “ елин пелин ”- софия
OBYAVLENIQ DSI -> О б я в л е н и е по изп дело №20065640400609
OBYAVLENIQ DSI -> О б я в л е н и е по изп дело №20135640400376 Долуподписаната Марияна Василева-Държавен съдебен изпълнител при Районен съд-Хасково,обявявам на интерисуващите се,че от 18. 02. 2014г до 18. 03. 2014г до 17. 00ч
OBYAVLENIQ DSI -> О б я в л е н и е по изп дело №20135640400323 Долуподписаната Марияна Василева-Държавен съдебен изпълнител при Районен съд-гр. Хасково, обявявам на интересуващите се,че от 1
OBYAVLENIQ DSI -> О б я в л е н и е по изп дело №20065640400651 Долуподписаната Марияна Василева-Държавен съдебен изпълнител при Районен съд-Хасково,обявявам на интерисуващите се,че от 14. 02. 2014г до 14. 03. 2014г до 17. 00ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница