Обект и предмет на дидактиката. Структура на дидактическата проблематика. Функции на дидактиката. Методи за дидактически изследвания


Стратегии за учебно мотивиране на учениците (Педагогически умения за учебно мотивиране)страница5/8
Дата03.01.2022
Размер42.93 Kb.
#111605
1   2   3   4   5   6   7   8
ПЕДАГОГИКА-лекции
Стратегии за учебно мотивиране на учениците (Педагогически умения за учебно мотивиране)

 1. Същност и видове мотивация за учене. Да мотивираш един ученик означава да му изградиш система от причини, които предизвикват учебна активност. Това са: да се стреми към висока оценка, страхува се от ниска оценка, активен е, защото се влияе от поощрения и наказание, защото има респект, амбициозен е, иска да бъде пръв, изпълнителен е; възприема целта на обучението като ценна за себе си; възприема учебното съдържание като полезно за себе си; учителят има авторитет и той се стреми да изпълни изискванията, които човек, който уважава, преподава; стреми се да се хареса и др. Могат да бъдат обособени две големи групи:

 • На външните мотиви – не произтичат от спецификата на обучението (стремеж към висока оценка, страх от ниска оценка и т.н.) Те са само едно средство за въздействие за ученика. Тази група може да бъде наречена мотивация-средство.

 • Целта в развитието на личността е формиране на вътрешни мотиви на обучението (произтичат директно от спецификата на обучението). Спецификата на обучението се състои от най-малко три особености:

 • Цел – когато ученикът разбира целта на обучението и разбира, че тя ще му донесе конкретни резултати (ще се реализира, ще получи по-голяма заплата и т.н.)

 • Съдържание – активността на ученика се дължи на съдържателни мотиви, ако той разбира материала като полезен, интересен, нов, предизвикателен, занимателен, научно систематизиран и т.н.

 • Специфичен процес на обучение – от процеса произтича процесуална активност за решаване на учебни проблеми – ученикът разбира целта на обучението като привлекателна.

Формирането на тези три групи представлява формиране на цел. Вътрешната мотивация притежава две съществени предимства:

 1. Външната мотивация е нетрайна и неустойчива, защото напуска личността с изчезването на външната награда. А вътрешната мотивация е трайна и устойчива, защото е част от личността.

 2. Вътрешната мотивация, за разлика от външната, осигурява пълноценна реализация на потенциала на личността, а следователно и неговото пълноценно развитие.

 1. Теоретичен модел на умението.

 1. Определение – умението представлява система от високо организирани интелектуални и практически действия на учителя, чрез които се реализира мотивиращото въздействие на обучението. Обектите на изменение на умението са два:

 • непосредствени обект на изменение - представлява характеристика на обучението, а именно неговото мотивиращо обучение

 • опосредствен обект на изменение, който представлява характеристика на личността, а именно нейната мотивация за учене.

 1. Компоненти на умението – състои се от четири компонента и представлява дидактически умения, а именно: стратегия „успехи и неуспехи“, стратегия „методи на обучение“, стратегия „хуманни взаимоотношения“, стратегия „рационални аргументи“.

 1. Дидактическа стратегия за учебно мотивиране „успехи и неуспехи“. Под стратегия разбираме система от начини за постигане на определена цел. Тази стратегия е основана на две положения:

 • Положение за мотивиращото въздействие на успеха.

 • Положение за необходимостта от позитивна преработка на неуспеха.

Успехът оказва мотивиращо въздействие върху личността, защото е ситуация, която задоволява фундаменталната потребност на личността от преживяване на чувство за собствена значимост. А всяка ситуация, която задоволява потребност, е причина за активност. Мотивиращото въздействие на успеха изисква от учителя да си отговори на въпроса „Как да организирам обучението така, че учениците да успяват?“

Отговор 1: „Като се съобразявам с техните индивидуални особености (прилагам индивидуализация и диференциализация на обучението)“; Три акцента на този компонент на обучението:

 • С кои индивидуални особености е необходимо да се съобрази учителят – тези, които са съществени за обучението. Това се тези, които непосредствено се отразяват върху учебните постижения на учениците – обучаемост, мотивация за учене, индивидуален стил на учене.

 • Прилагането на индивидуалния подход изисква на първо място диагностика на особеностите на личността. Чрез какви методи учителят осъществява тази диагностика? Има един-единствен метод – наблюдение. Наблюдават се учениците в различни ситуации и се правят заключения.

 • Необходимо ли е да се прилага отделен индивидуален подход към всеки ученик, въз основа на факта, че всеки представлява уникална личност? В условията на класно-урочната система това е невъзможно. Учителят прилага този подход чрез формиране на т.нар. типологически групи ученици – обединени от наличието на едно и също съчетание на индивидуални особености. Въз основа на обучаемостта и мотивацията за учене може да се формират 4 групи:

I - Ученици с висока обучаемост и висока мотивация за учене (могат и искат);

II – Ученици с висока обучаемост, но с ниска мотивация за учене (могат, но не искат);

III – Искат, но не могат

IV – Не искат и не могат (изоставащи ученици)Отговор 2 (втори компонент на стратегията): Достатъчно преподаване. То се реализира чрез три основни стратегии: повторение, нагледност, преобразуване на текстове.

Отговор 3: Учениците ще успяват в по-голяма степен, ако учителят ги научи да си поставят учебни цели, съобразени с техните способности (развитие на умението за целеполагане). Поставянето на такава цел гарантира нейното изпълнение. Няма как да си отговорим на въпроса „Какво искам?“, без да се попитаме „Какво мога?“

Отговор 4: Учениците ще успяват в по-голяма степен, ако учителят им предлага стратегии за учене и умствен труд. В тях влизат различни техники за търсене и систематизация на информация, техники за четене, запомняне, техники за работа с книги и други източници на информация, техники за учене и умствен труд. Например техниката „учебен каталог“ – материалът по чужд език се разпределя в пет сектора, на листчета, на които от едната страна е написана чуждата дума, а на другата – преводът. Ако ученикът отговори правилно, думата се прехвърля във втория сектор и така – до петия. Така се запомнят думите.

Отговор 5: Контролно-оценъчните умения имат пряко отношение към успехите и неуспехите. Чрез средствата на контрола и оценката учителят може да създава по-благоприятни условия за успех. Може да се прилага формална или неформална стратегия. При формалната учителят открито обявява своите намерения да изпитва и да оценява. Понякога това възпрепятства личността да прояви своите знания и умения. Затова понякога учителят може да прилага неформална стратегия за оценяване – чрез дискусия, чрез метода „мозъчна атака“ или чрез интерактивни методи. При тази стратегия целта да изпитва е скрита. Така се създава по-свободна обстановка, в която личността може да демонстрира своята подготовка.

Отговор 6 /последен компонент на стратегията/: Ролята на неуспеха. Той може да мотивира или да демотивира – зависи от отношението на личността към неуспеха. Неуспехът е неутрален в същността си, а зависи от начина, по който личността го преработва – от нея зависи как ще го използва.

Има 4 причини, с които се обяснява успехът:

 • Способности (стабилен фактор);

 • Усилия (вариативни фактори);

 • Късмет (вариативни фактори);

 • Труд 1. Дидактическа стратегия за учебно мотивиране „методи на обучение“. Тази стратегия е обоснована на привлекателността на обучението – тя е причина за активност, т.е. ученикът е активен, защото обучението е занимателно, интересно и т.н. Тази привлекателност се постига чрез т.нар. интерактивни методи на обучение, т.е. това са методи, при които има активно (интензивно) взаимодействие между участниците в процеса на обучение. От учителя се изисква да защити собствена гледна точка, да влезе в спор, да се превъплъти в някаква роля. Така се постига усвояване на знанията със собствени усилия (първо предимство на интерактивния метод), второ – правят процеса привлекателен. Всеки интерактивен метод съдържа въпроси и задачи, които провокират мисленето. Съществува голямо разнообразие от интерактивни методи. Ето някои от тях:

 • Дискусия (свободна, вътрешно групова, междугрупова, дихотомна, трихотомна, ролева)

 • Евристична беседа – учителят и учениците разговарят по такъв начин, че учениците самостоятелно да открият знанията, които учителят иска да им преподаде (Сократова беседа);

 • Игрови методи;

 • Мозъчна атака (Brainstorming) – учителят поставя практически проблем за разрешаване и изисква от учениците да го разрешат; предлагат се всякакви идеи, които се записват (може да са дори нереалистични и абсурдни). Опитът показва, че често новите решения отначало изглеждат абсурдни. След това се провежда „отсрочено обсъждане“ /“Приложно въображение“ – Озбърн/: 1). Всеки предлага своето решение; 2).След два – три дни се провежда обсъждане (за да остане само идеята, а да не мислим за личността, която я е предложила, за да не се влияем от нея).

Демонстрация на дихотомна дискусия, тема „Възпитание и манипулация“ Първа група смята, че възпитанието е манипулация, втора група смята, че то не е манипулация. Всяка група обсъжда и излага своите становища по темата.

В отрицателния смисъл манипулацията е въздействие с прикрита користна цел (не ме е грижа за този, когото манипулирам). От тази гледна точка в образованието, възпитанието е с положителна цел – манипулацията се прави с благородна цел. От положителна гледна точка манипулацията е прикрито въздействие с прикрита цел, за да се постигне активност. Най-професионалното възпитание е манипулативно. Вместо директен метод (трябва да решите тази задача), се прилага интерактивен метод, за да стане задачата интересна, забавна.Идентификация – способност да погледнеш на личността през собствените й очи (в психологията).

 1. Дидактическа стратегия за учебно мотивиране „хуманни взаимоотношения“. Основана е на авторитета на учителя. Авторитетът е причина за активност – ученикът се стреми да изпълни изисквания, поставени от човек, когото уважава. Как учителят изгражда своя авторитет? Компетентността не е достатъчна. Трябва да се добави и умението на учителя да изгражда хуманни взаимоотношения. Кой е продуктивният модел за изграждане на взаимоотношения? Например модел „Уважение и взискателност“ (когато си партньор с ученика – двамата съзнателно и целенасочено работят за изпълняването на обща цел).

Уважение

Взискателност

 1. Свобода

 2. Толерантност

 3. Справедливост

 4. Уважение
Дисциплина /поставяне на задачи/


Свободата е такова отношение между учител и ученици, при което двете страни взаимно си предоставят максимални възможности за реализация на своята същност. Същността на човек – това е неговият характер, неговите индивидуални особености. Колкото повече реализирам своя характер, толкова съм по-свободен. Възниква обаче противоречие „Нали в същността на човека не всичко е положително?“ Свободата предизвиква проява както на добрата, така и на лошата страна. Тогава защо е необходима свободата? Необходима е поради две основни ценностни характеристики:

 1. Свободата е мощно средство за самопознание и опознаване на околната среда. Личността има най-голяма възможност да усвои фундаментални житейски истини.

 2. Свободата е не само средство за самопознание, а и за диагностика на личността. Когато е свободен, човекът показва своите отношения /+ или -/ към нещата, а когато личността е под диктат, тя е прикрита. Следователно свободата е средство за контрол (така опознавам по-добре учениците, мога да прогнозирам по-добре учениците).

Толерантност – учителят и учениците взаимно признават правото на съществуване на своите ценности.

Справедливост – отношение, при което учителите и учениците постъпват в съответствие с истината, но по такъв начин, че това да бъде в интерес на развитието на личността и групата, към която личността принадлежи (осигурява развитие на личността).

Доверие – отношение, при което двете страни взаимно са убедени във възможностите и позитивните качества на другата страна. То може да бъде мощен механизъм за управление („отнасяйте се към човека като към такъв, какъвто трябва да стане“). Доверието предизвиква личността да положи усилия, за да го оправдае.

Взискателност /дясна колона от таблицата/:

Дисциплина – учителят и учениците са подчинили своето поведение на изпълнението на разумни изисквания. В резултат на правила имаме добри взаимоотношения. Един от подходите е формулиране на правата и задълженията. Учителят показва на учениците, че те са причината за успеха или неуспеха. Отношение, при което учениците възприемат както себе си, така и другата страна като съществена причина за резултатите от обучението или за ефективността на обучението.

 1. Дидактическа стратегия за учебно мотивиране “рационални аргументи“ – основана е на словесни доказателства за ценност на знанията и смисъла на учене. Учителят търси ярки аргументи за предоставяне на доказателства в полза на обучението.

Тема 6Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница