Обобщена акутализирана стратегическа рамка на опр бяла слатина 2012 – 2013 ГДата24.10.2018
Размер108 Kb.
#96447
ОБОБЩЕНА АКУТАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОПР БЯЛА СЛАТИНА 2012 – 2013 Г.


Приоритет 1 Развитие на съвременна пътна и техническа инфраструктура и опазване на околната среда

Цел

Мярка

Дейност

Индикатори

1.1 Подобряване на пътната мрежа

1.1.1 Основен ремонт на второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа

1. Ремонт на Път III-1306 (Червен бряг – Габаре – Враца)

2. Ремонт на Път III-133 (Бяла Слатина – Алтимир)

3. Ремонт на Път III-134 (Бяла Слатина – Габре – Мездра)

4. Изграждане на обходен път Път II-13 – Път III-134 и Път II-13 (Враца – Бяла Слатина (Габаре – Мездра) – Плевен)

5. Ремонт мост на Път ІІІ - 134 км. 03+000 в гр. Бяла Слатина


- Километри ремонтиран републикански път


1.1.2 Основен ремонт на общинската пътна мрежа

1. Ремонт на Път IV-13302 /Бяла Слатина – Алтимир/ - Търнава – Галиче – Липница – Ботево – Хайредин - Бъзовец

2. Ремонт на Път ІV – 13018 /Борован – Бяла Слатина/ - Соколаре – Комарево – Тлачене – Вировско

3. Реконструкция на Път ІV - 11602 с. Бърдарски геран – ІІ-13

4. Ремонт на Път ІV - 13402 - ІІІ - 134 - Габаре - Тлачене

5. Ремонт на Път ІV - 15006 - Соколаре - граница с община Борован


- Километри ремонтиран общински (местен) път


1.1.3 Изграждане и рехабилитация на улици и благоустрояване на жилищни квартали

1. Възстановяване и изграждане на улични настилки и тротоари

2. Благоустрояване на жилищните квартали- Километри ремонтирани улични настилки и тротоари;
- Брой благоустроени жилищни квартали

1.2 Развитие на водоснабдителна и канализационна мрежа

1.2.1 Подобряване на водопроводната мрежа

1. Реконструкция на водопроводната мрежа Бяла Слатина - ІІ етап;

2. Подмяна магистрален водопровод с. Габаре

3. Реконструкция на водопроводната мрежа в населените места на Община Бяла Слатина


- Км. реконструирана водопроводна мрежа;

- Дял на домакинствата с непрекъснато водоснабдяване с питейна и с необходимото качество вода1.2.2 Подобряване на канализационната мрежа

1. Проектиране и изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ);

2. Довеждащ колектор до ГПСОВ гр. Бяла Слатина;

3. Изграждане главни колектори в гр. Бяла Слатина;

4. Второстепенна канализационна мрежа в гр. Бяла Слатина;

5. Изграждане на канализационна мрежа в населените места на общината


- Изградена ПСОВ

- Км. изградена канализационна мрежа;

- Дял на домакинствата, свързани с канализационната мрежа;


1.3. Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазване на околната среда

1.3.1 Подобряване ефективността на системата за управление на отпадъците на територията на общината.

1. Актуализиране на общинската програма за управление на отпадъците;

2. Събиране и безопасно съхранение на негодни препарати за растителна защита.

3. Компостиране на отпадъци

4. Рекултивация на закрито депо за БО- Актуализирана програма за управление на отпадъците;

- Количество негодни препарати за растителна защита депонирано;

- Количество компостирани отпадъци;

- Брой дейности, свързани с рекултивиране на БО1.3.2 Подобряване качеството на атмосферния въздух

1. Залесяване около основни пътища и залесителни пояси;

2. Създаване на нови и възстановяване на съществуващите зелени площи и ветрозащитни пояси в населените места;- Декари залесени площи;

1.4. Развитие на енергийната инфраструктура

1.4.1 Изграждане на модерна система за улично осветление

1. Проектиране и изграждане на централизирано управление на уличното осветление;

2. Подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи осветителни тела;- % от уличната мрежа, покрита с модерно улично осветление

Приоритет 2 Устойчиво икономическо развитие чрез подобряване на инвестиционния климат и подкрепа на малкия и среден бизнес

Цел

Мярка

Дейност

Индикатори

2.1 Стимулиране на икономическото развитие и създаване на условия за разкриване на нови работни места в общината

2.1.1 Оптимизиране на връзките между земеделието и преработващата промишленост

1. Разширение и модернизация на Кооперативен пазар - гр. Бяла Слатина;

2. Изграждане на тържище за селскостопански животни в гр. Бяла Слатина;

3. Изграждане на инфраструктура за развитие на бубарството


- Брой местни производители с достъп до кооперативния пазар;

- Изграден модерен кооперативен пазар;

- Изградено тържище;

- Брой земеделски производители, отглеждащи буби;

- Дял на количеството суровина от буби, преминала последваща преработка на територията;


2.1.2 Подобряване на инвестиционния климат в общината

1. Разработване на общинска политика за подкрепа на МСП и привличане на инвеститори;

2. Изграждане на широколентов достъп до интернет на цялата територия на общината;

3. Извършване на маркетингови дейности и създаване на маркетингов профил на община Бяла Слатина с цел привличане на инвеститори


- Разработена общинска политика за подкрепа на МСП;

- Дял на територията с широколентово покритие;

- Бр. привлечени инвеститори;

- Размер на привлечените инвестиции

Приоритет 3 Подобряване качеството на човешкия ресурс и повишаване на заетостта

Цел

Мярка

Дейност

Индикатори

3.1 Повишаване качеството на образованието

3.1.1 Повишаване качеството на предлаганите образователни услуги

1. Осигуряване на максимален обхват на децата, подлежащи на задължително обучение в училище

2. Въвеждане на информационните технологии в учебния процес и достъп до Интернет

3. Модернизиране, ново изграждане, реконструкция на материално-техническата и спортна база на учебните и детски заведения.


- Брой деца, посещаващи училище от задължително подлежащите в общината;

- Брой компютри на 100 ученици в училищата;

- Размер на вложени инвестиции в подобряване на мат.-техн. база в образованието;


3.1.2 Повишаване степента на образованост сред ромското население в общината

1. Интегриране на децата от ромски произход в масови училища

2. Създаване на мотивация и интерес у ромските семейства за продължаване на образованието на децата им- Дял на обхванатите роми, подлежащи и продължили обучението си;

- Дял на ромските семейства, обхванати от дейности, свързани с популяризирането на ползите от образование;3.2 Намаляване на безработицата и повишаване на заетостта

3.2.1 Повишаване на професионалните качества и умения на безработните лица

1. Реализация и включване в мерките и програмите по заетост към Дирекция “Бюро по труда”

2. Организация и успешна реализация на различни курсове за квалификация и преквалификация на работната сила в общината- Брой разкрити работни места по програми за заетост;

- Брой участници в програми за квалификация и преквалификация

Приоритет 4 Развитие на социалната, здравната, културна и спортна дейност в общината

Цел

Мярка

Дейност

Индикатори

4.1 Развитие на социалните услуги в общността с цел преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот на хората в неравностойно положение в Община Бяла Слатина

4.1.1 Подобряване качеството и разширяване обхвата на предоставяните социални услуги

1. Продължаване изпълнението на проектите за подобряване на социалната среда

- Вложени нови инвестиции, свързани със социалните дейности;

- Брой нови социални услуги;

- Дял на населението с потребности, ползващи социални услуги;

- Брой обучени лица, работещи в системата на социалните услуги4.1.2 Изграждане на общодостъпна среда за хората с увреждания

1. Изграждане на рампи с цел улесняване придвижването на хората с увреждания до обществените места

2. Привеждане на обществения транспорт, обслужващ населените места в общината, подходящ за използване от хора с увреждания- Брой изградени подстъпи за хора с увреждания до обществени места;

- Брой пригоден обществен транспорт за ползване от хора с увреждания4.2 Подобряване нивото на здравните грижи за нуждаещото се население от Община Бяла Слатина

4.2.1 Подобряване на материално-техническата база и нивото на здравните услуги

1. Оборудване на достатъчно мобилни екипи за спешна медицинска помощ

2. Подобряване на оборудването и модернизиране на материално-техническата база в медицинските центрове, в МБАЛ-Бяла Слатина и в стоматологичните кабинети- Брой оборудвани действащи мобилни екипи;

- Размер на инвестициите, вложени в развитие на здравеопазването;
4.3 Развитие и съхранение на културната дейност в общината

4.3.1 Подобряване на условията за развитие на културната дейност в общината

1. Подобряване на материално-техническата база в културните и духовни институции в общината

- Брой ремонтирани културни обекти;

- Размер на инвестициите, вложени в подобряването на култуните обекти;4.3.2 Превръщане на читалищата в центрове за общностно развитие

1. Реализиране на дейностите, съгласно годишния Културен календар

2. Съхраняване и развитие на образците на фолклора и народните традиции

3. Изграждане на културно-информационен център

4. Изграждане на етнографска сбирка

5. Осигуряване и поддържане на широка достъпност до културните произведения

6. Подпомагане дейността и творчеството на местни дейци на културата, фолклорни танцови и музикални състави, училищно творчество

7. Подпомагане, организиране и провеждане на традиционни местни тържества, фестивали и панаири и участие в национални и международни такива


- Брой проведени местни тържества, фестивали, панаири и други;

- Брой нови форми на читалищна дейност;

- Брой подпомогнати местни дейци


4.4. Развитие на спортна дейност в общината и подобряване на местата за отдих

4.4.1 Подобряване условията за спорт и отдих в общината

1. Ремонт и реконструкция на съществуващите спортни бази и терени на територията на общината;

2. Оборудване на спортните обекти;

3. Подобряване работата на съществуващите спортни клубове

4. Поддържане на зелените площи и оформяне на привлекателни места за масов спорт и отдих- Брой на ремонтирани и оборудвани спортни обекти;

- Дял на зелените площи, поддържани в добро състояние

- Брой облагородени места за масов спорт и отдих


4.4.2 Разнообразяване на спортните прояви

1. Реализиране на дейности, съгласно годишния Спортен календар;

2. Подпомагане дейността на местните спортни клубове

3. Подпомагане, организиране и провеждане на местни спортни турнири, състезания, прояви и участие в национални и международни такива


- Брой организирани спортни турнири, състезания и проявиПриоритет 5 Прозрачно и ефективно управление

Цел

Мярка

Дейност

Индикатори

5.1 Повишаване на ефективността в управлението на местната администрация и подобряване обслужването на гражданите и бизнеса

5.1.1 Въвеждане на съвременни системи за управление и контрол

1. Проучване на възможностите за въвеждане на CAF (Обща рамка за оценка);

2. Усъвършенстване на СФУК- Брой нововъведени системи;

- Брой усъвършенствани системи5.1.2 Модернизиране на обслужването на гражданите и бизнеса

1. Изграждане на система на обслужване на принцип „На едно гише”;

2. Поетапно реализиране на дейности за въвеждане на електронна община- Въведено обслужване на принципа на едно гише;

- Брой услуги, предоставяни по електронен път5.1.3 Повишаване на административния капацитет на звената в местната власт

1. Повишаване на капацитета за разработване и управление на проекти;

2. Повишаване на капацитета за качествено административо обслужване- Брой лица, преминали курсове за квалификация

5.1.4 Повишаване информираността на гражданите и прозрачността на работата на Общинския съвет и Общинската администрация

1. Актуализиране на структурата и съдържанието на интернет страницата на община Бяла Слатина

2. Разработване и прилагане на съвременни комуникационни инструменти- Актуализирана страница;

- Брой приложени в действие комуникационни инструменти


5.2 Насърчаване развитието на гражданския сектор и партньорството с бизнеса5.2.1 Гражданският сектор - партньор на местната власт

1 Аутсорсване на подходящи публични услуги на местни НПО;

2 Създаване на общински фонд за подкрепа на значими обществени инициативи;

3 Насърчаване извършването на мониторинг на работата на местната власт от СГО


- Брой публични услуги, предоставяни от местни НПО;

- Брой подкрепени значими местни инициативи

- Брой мониторинг дейности, извършени от СГО


5.2.2 Местната власт - партньор на бизнеса

1. Организиране на информационни кампании за кандидатстване по европейски програми;

2. Облекчаване на процедурите и скъсяване на сроковете при предоставяне на публични услуги на бизнеса- Брой организирани кампании

- Време на предоставяне на публични услуги на бизнеса5.3 Насърчаване на междуинституционалното сътрудничество

5.3.1 Насърчаване на междуинституционалното сътрудничество в национален и международен план

1. Разработване на съвместни проекти и инициативи с общини и други организации от страната и чужбина;

2. Обмяна на опит и добри практики с общини от страната и чужбина- Брой инициирани и реализирани проекти и инициативи;

- Брой организирани мероприятия за обмяна на опит и добри практики

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница