Образец чл… /…/ 2012гДата25.07.2016
Размер105.05 Kb.

ОБРАЗЕЦ - чл… /…/ - 2012г.


/Чл. 43; 50; 51; 55б; 55в/

Д О Г О В О Р

Днес ................20.. г. на основание чл. 30б, ал. 1, т. 2 от ЗНЗ и чл. ......., ал. ...... от ЗНЗ между:

Агенция по заетостта чрез Дирекция “Бюро по труда” – гр. ........................, представлявана от нейния директор ........................................................................

и упълномощено лице по чл.13, ал.3, т.3 от ЗФУКПС

……………………………………………………………………………………..................

ЕИК по БУЛСТАТ

наричана по-долу “Възложител”, от една страна

и

.........................................................................................., представлявана от/ФИРМА, ОРГАНИЗАЦИЯ/

нейния ръководител ...................................................................................................

и главен счетоводител ...............................................................................................

със седалище и адрес на управление ......................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК ……………………………………………………………………..

наричана по-долу “Работодател”, от друга страна

се сключи настоящия ДОГОВОР за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възстановяване от Възложителя на Работодателя на средства от Държавния бюджет за всяко разкрито работно място при наемане на работа по трудово правоотношение на пълно /непълно*/ работно време, за срок не по-малък от 12 месеца, на безработни лица /лица от 50- до 64 годишна възраст, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране /....................................../целевата група/, насочени от Възложителя по условията на чл. ......, ал....... от ЗНЗ, в размер на направените вноски за сметка на работодателя във фондовете на ДОО, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или по чл. 319 от Кодекса на труда и възнаграждението по чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.

2. Средствата по т. 1 се възстановяват ежемесечно, за всяко наето от Работодателя по смисъла на чл. ......, ал....... от ЗНЗ лице, за времето през което е било на работа, но за не повече от 6 месеца.
___________________________________________________________________

*Забележка: Текстът в скобите се отнася само за чл. 43 и чл.51 от ЗНЗ.

2.1. Заетостта на включените лица се финансира до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.**

3. Средствата по т. 1 се превеждат на Работодателя само за лицата, наети на работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети за същите длъжности, на които се наети безработните лица.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

4. Работодателят се задължава:

4.1. На разкритите работни места да осигурява заетост на безработни лица за периода на субсидиране по т. 2 и допълнителен период, равен на този по т. 2.

4.1.1. За всяко работно място по т. 4.1., в срок от 5 /пет/ работни дни от утвърждаването на списък/списъци за наеманите лица - приложение, неразделна част от настоящия договор, да сключи индивидуални трудови договори, за срок не по-малък от 12 месеца или трудови договори за неопределено време с тези лица, на пълно /непълно***/ работно време.

4.2. Да представи на Възложителя:

4.2.1. В срок от 10 /десет/ работни дни от сключването или изменението на трудовите договори:

4.2.1.1. Копия от трудовите договори и уведомленията за тях по чл. 62, ал. 5 от КТ на лицето /лицата/ по т. 4.1.1. и т. 4.5., заверени от съответните длъжностни лица.

4.2.1.2. Копия от допълнителните споразумения към сключените трудови договори и уведомленията за тях по чл. 62, ал. 5 от КТ на лицето /лицата/ по т. 4.1.1. и т. 4.5., заверени от съответните длъжностни лица.

4.2.1.3. График за работното време и местонахождението на обектите на работа на лицето /лицата/ по т. 4.1.1. и т. 4.5. При промяна да уведоми Възложителя и да представи нов график не по-късно от датата на настъпване на промяната.

4.2.2. В срок от 5 /пет/ работни дни от прекратяване на трудовите правоотношения с лицето /лицата/ по т. 4.1.1. и т. 4.5., копие от писмения акт за прекратяването му и уведомлението за него по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда, заверен от съответните длъжностни лица.

4.3. За периода на субсидиране по т. 2 на настоящия договор, да представя ежемесечно на Възложителя до 20-то число на месеца, следващ изтеклия, следните заверени от съответните длъжностни лица документи:

4.3.1. Декларация-искане /по образец/ за внесени/преведени осигурителни вноски, за сметка на работодателя, във фондовете на ДОО, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за лицето /лицата/ по т. 4.1.1. и т. 4.5. за изтеклия месец.

4.3.2. Декларация, че не е освобождавал през последните три месеца работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наети лицата/лицето по т. 4.1.1. и 4.5.

4.3.3. Отчетна форма /по образец/ за явяване/неявяване на работа на персонала за изтеклия месец. Отчетната форма се попълва ежедневно и се представя при проверка от Възложителя.


** Забележка: Подчертаният текст в т.2.1. не се отнася за чл. 55б от ЗНЗ.

***Забележка: Текстът в скобите се отнася само за чл. 43 и чл. 51 от ЗНЗ.

4.3.4. Копие на разплащателна ведомост или официална справка за изплатените поименно средства с подписите на лицето /лицата/ по т. 4.1.1. и т. 4.5. за изтеклия месец.

4.4. За оставащия допълнителен период по т. 4.1., след периода на субсидиране по т. 2, да представя на Възложителя ежемесечно до 30-то число на месеца, следващ изтеклия или еднократно до 1 месец от изтичане на срока по т. 4.1 на договора, следните заверени от съответните длъжностни лица документи:

4.4.1. Декларация-искане /по образец/ за внесени/преведени осигурителни вноски, за сметка на работодателя, във фондовете на ДОО, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за лицето /лицата/ по т. 4.1.1. и т. 4.5. за изтеклия месец или за изтеклия допълнителен период по т. 4.1.

4.4.2. Копие на разплащателната ведомост или официална справка за изплатените поименно средства на лицето /лицата/ по т. 4.1.1. и т. 4.5. за изтеклия месец или за изтеклия допълнителен период по т. 4.1. /поотделно за всеки един месец/.

4.5. На освободено по т. 4.1. работно място, да наема по трудов договор, последователно повече от едно, насочени от Възложителя безработни лица, като:

4.5.1. Трудовия договор с всяко следващо безработно лице е за срок не по-малък от оставащия по т. 4.1.

4.5.2. Средствата по т. 1 от настоящия договор се превеждат за всяко наето лице по т. 4.5, за периода от момента на започване изпълнението на задълженията по сключения трудов договор до изтичане срока на субсидиране по т. 2 на първоначално наетото лице по т. 4.1.1.

4.6. Да представя на Възложителя необходимите справки и данни, както и да му оказва съдействие при проверка на изпълнението на договора.

4.7. Работодател – бюджетно предприятие отчита като трансфер получаваните суми по настоящия договор, а разходването отчита по съответните разходни параграфи според естеството и вида на разхода по отделно обособената за това дейност в Единната бюджетна класификация.


5. Работодателят може да не осигурява заетост на безработни лица на разкритите по т. 4.1. работни места в следните случаи:

5.1.:


  • при представяне на съдебно решение за обявяване в несъстоятелност по чл.632 и 735 от Търговския закон.

5.2.:

  • при обективна невъзможност ДБТ, в срок до 1 месец от освобождаването на работното място, да насочи друго подходящо безработно лице.

6. Възложителят се задължава:

6.1. В срока по т. 4.1., до 1 месец от датата на получаване на писмения акт за прекратяване на трудовото правоотношение на лице /лица/ по т. 4.1.1. или по т. 4.5. да насочва последователно подходящи безработни лица на освободените работни места.

6.2. Да превежда ежемесечно, въз основа на вярно попълнени, оформени и приети от Възложителя документи по т. 4.3., в срок до 10 /десет/ работни дни от ................ число на месеца, по банкова сметка на Работодателя, средства за направените вноски за сметка на Работодателя за фондовете на ДОО, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда и възнаграждението по чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване, за наетото по т. 4.1.1. и т. 4.5. лице /лица/.

6.3. При наличие на различия в размера на фактически преведените от Възложителя на Работодателя средства и полагащите се плащания за лицето /лицата/ по т. 4.1.1. и т. 4.5., Възложителят уравнява /приспада или доплаща/ разликата при следващо плащане.


III. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

7. При неизпълнение на задълженията от Работодателя:

7.1. За лице /лица/ по т. 4.1.1. или по т. 4.5., за което Възложителят установи с надлежен протокол, че отсъства от работа без оформени заповед за отпуск, болничен лист или друг документ:

7.1.1. Възложителят не превежда на Работодателя средствата по т. 1, за съответното лице /лица/ по т. 4.1.1. или по т. 4.5. за съответния ден.

7.1.2. При следващо констатиране на нарушение за същото лице /лица/, Възложителят не превежда на Работодателя средствата по т. 1, за съответното лице /лица/ по т. 4.1.1. или по т. 4.5. за съответния месец.

7.2. По т. 4.1. - договорът се прекратява по отношение на съответното работно място и Работодателят дължи неустойка в размер на цялата получена сума по т. 1 за съответното работно място, ведно със законната лихва върху нея, с изключение на случаите по т. 5 на настоящия договор, при които договорът се прекратява по право.

7.3. По т.4.2.1.:

7.3.1. За документа по т. 4.2.1.1. и т.4.2.1.2. - Възложителят не превежда на Работодателя средствата по т. 1 за съответното лице /лица/ за срока на закъснението.

7.3.2. За документа по т. 4.2.1.3. – Работодателят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% върху средствата за съответния месец за съответното лице /лица/.

7.4. По т. 4.2.2.- Работодателят дължи неустойка в размер на 5 % върху цялата получена сума по т. 1 за съответното работно място.

7.5. По т. 4.3:

7.5.1. При представяне със закъснение от определения срок, Работодателят дължи неустойка в размер на 5 % върху средствата за съответния месец/месеци за съответното лице /лица/.

7.5.2. При непредставяне до 1 месец от изтичане на срока по т. 4.1., Работодателят дължи неустойка в размер на цялата получена сума за съответното лице /лица/, ведно със законната лихва върху нея.

7.6. По т. 4.4. - до 1 месец от изтичане на срока по т. 4.1., Работодателят дължи неустойка в размер на цялата получена сума по т. 1 за съответното работно място, ведно със законната лихва върху нея.

7.7. Ако Работодателят прекрати с лице /лица/ по т. 4.1.1. и т. 4.5. едностранно трудовото правоотношение по причини, които не са свързани с виновно неизпълнение на трудовите задължения, през периода по т. 4.1 от настоящия договор, дължи неустойка в размер на цялата получена сума за съответното лице /лица/, ведно със законната лихва върху нея, с изключение на случаите по т. 5.1.

7.8. Надплатените средства над установения допустим размер в Закона за държавните помощи /ЗДП/ и разпоредбите на Регламент на Европейската комисия №1998/2006г. от 15.12.2006г. подлежат на възстановяване от Работодателя ведно със законната лихва от момента на надвишаването до окончателното им изплащане.

7.9. Дължимите от Работодателя суми по този раздел от настоящия договор се приспадат от Възложителят при следващо плащане.

7.9.1. В случай, че на Работодателя са изплатени всички суми по настоящия договор, той е длъжен да възстанови дължимите суми по реда на този раздел от настоящия договор, в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на писмена покана, отправена от Възложителя до Работодателя.

7.10. Ако Работодател, получи средства от други източници за финансиране на същите разходи, посочени в т. 1 на настоящия договор, възстановява получените суми за съответното лице /лица.


8. При неизпълнение на задълженията от Възложителя:

8.1. По т. 6.1. – Възложителят дължи на Работодателя неустойка в размер на 5 % върху цялата изплатена сума по т. 1 за съответното работно място, с изключение на случаите на обективна невъзможност да се насочи подходящо безработно лице.


IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ

9. Възложителят има право да извършва проверки на Работодателя по изпълнението на договора, а също така проверки относно правомерността на изразходването на средствата, преведени от него, за което съответното длъжностно лице на Възложителя съставя протокол.

10. Възложителят не носи отговорност за действия или бездействия на Работодателя, в резултат на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице при изпълнение на дейностите по договора; загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение на дейностите по договора.

11. Измененията и допълненията на настоящия договор се правят само с писмено споразумение между двете страни.

12. Писмените покани и изявления по този договор се връчват на адресите, посочени от страните. В случай, че някоя от страните промени седалището или адреса си, се задължава да уведоми другата, като посочи нов адрес. В противен случай, писмена покана или известие по този договор, отправено на стария адрес ще се счита за редовно връчена.

13. Настоящият договор може да бъде прекратен при неизпълнение на задълженията на някоя от страните чрез писмено предизвестие, което изправната страна по договора отправя до неизправната. Договорът се счита за прекратен след изтичане на 5 /пет/ работни дни от получаването на писменото предизвестие.

14. Договорът се прекратява в случай, че Работодателят е надвишил установения допустим размер на средствата по смисъла на ЗДП и разпоредбите на Регламент на Европейската комисия №1998/2006г. от 15.12.2006г.

15. Настоящият договор може да бъде прекратен от всяка една от страните с писмено предизвестие, отправено до другата страна, при съществена промяна на нормативните актове, уреждащи отношенията, свързани с неговото сключване и изпълнение. Договорът се счита за прекратен след изтичане на 5 /пет/ работни дни от получаването на писменото предизвестие.

16. При възникване на изискуеми публични задължения и/или на задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” на работодателя по време на действието на договора, установени с документ от съответния орган, Възложителят може да даде на Работодателя 10-дневен срок за погасяване на задължението.При непогасяване на задължениeто в определения срок, договорът се прекратява и Работодателят възстановява получените след възникването на задължението суми по т. 1, ведно със законната лихва върху тях, от момента на получаването им до окончателното издължаване.

17. За всички неуредени от настоящия договор положения се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс и действащото българско законодателство.

18. Споровете по изпълнение на настоящия договор се разглеждат от компетентния съд, в чийто териториален обхват попада Възложителят.
Настоящият договор се съставя в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, а третия – за Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. ………...…...…........

Приложения, неразделна част от този договор са:

- Декларация по чл.56, ал.1 от ЗНЗ /образец 1 - 2012 г./

- Декларация по чл.56, ал.1 от ЗНЗ /образец…………/

- Списък/списъци на наетите лица
Разплащанията на дължимите суми по договора се извършват по банкови сметки:
Дирекция “Регионална служба по заетостта” Фирма /организация/

гр. ................................................ .................................................

...................................................... .................................................

За Възложител: Работодател:

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”: ФИРМА /ОРГАНИЗАЦИЯ/:

Директор: .............................................. Ръководител: ................................Упълномощено лице: ........................... Гл. счетоводител: ..........................Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> admobs
admobs -> Директива на съвета 79/7/еио от 19 декември 1978 година
admobs -> Директива на съвета 92/85/еес от 19 октомври 1992 г за вьвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в
admobs -> Текст от значение за Европейското икономическо пространство
admobs -> Образец чл… /…/ 2012 г
admobs -> Образец а1-чл. 47, ал. 4 от знз-2012г. А н е к с към договор от г
admobs -> Директива на съвeта 76/207/еио от 9 февруари 1976 година
admobs -> Отчет за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2010 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница