Отчет за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2010 гстраница1/2
Дата17.09.2016
Размер0.6 Mb.
#10010
  1   2
отчет
за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2010 г.
Насърчаването на равенството и недискриминацията, които са приоритет на Европейския съюз в съответствие с член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз, остават постоянно във фокуса на вниманието, както на европейските структури, така и на държавите-членки на Европейския съюз. Общностното право определя изискванията и служи за основа за изграждането на цялостна европейска и национална антидискриминационна политика и политика за равенство между половете. Това намира израз в постоянно усъвършенстване и стремеж към пълно и последователно прилагане на законодателството и съответните политики за постигане на действителна равнопоставеност.

Съответствието на българската и европейската визия е отразено в действащото национално законодателство, чието приложно поле надхвърля минималните стандарти, установени на общностно равнище. В своите действия правителството на Република България се ръководи от политическата рамка на Европейския съюз за съблюдаване принципа за гарантиране на равенство между половете и недопускане на дискриминации, чиито елементи са напълно възприети и са отразени в основните програмни документи на българското правителство във всички сектори. Постигнат е устойчив модел за сътрудничество между институциите, както и със социалните партньори и гражданското общество.

В контекста на членството на България в Европейския съюз, политиката за равенство между половете е ориентирана към създаване на условия за прилагането на общ подход за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в обществото.

Израз на този подход са действията, заложени в Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2009-2015 г., както и в Националните планове за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. Изпълнението на мерките от Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г. допринесе за постигането на основната стратегическа цел на политиката за равенство между половете - гарантиране на равнопоставеността на жените и мъжете и предотвратяване и премахване на дискриминацията, основана на признак пол.Мерките в Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2010 г. са структурирани в следните раздели:


 1. Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете

 2. Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в икономическите дейности

 3. Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на взимане на решения

 4. Ограничаване и премахване на всички форми на насилие и трафика на хора

 5. Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в образованието, здравеопазването и културата

 6. Премахване на стереотипите, основани на пола, и противодействие на множествената дискриминация

Мерките от Плана са насочени към насърчаване на равния достъп на жените и мъжете до благата на обществото, повишаване на икономическата активност на жените, предотвратяване на дискриминацията, основана на пола, укрепване на социалния и гражданския диалог за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете.


Раздел І “Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете
Министерството на труда и социалната политика координира разработването и изпълнението на националната политика за равенство между жените и мъжете, в сътрудничество с множество институции и организации. Функциите на отдел “Демографска политика, равни възможности и антидискриминация” /ДПРВА/ в дирекция “Демографско развитие, етнически въпроси и равни възможности” съответстват на разпоредбите на Директива 2006/54/ЕО от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на жените и мъжете в областта на заетостта и професиите (преработена) и т.н. „национален механизъм за равенство между половете” в съответствие с изискванията на Пекинската платформа, приета на IV-та Световна конференция за жените, Пекин’95. В този смисъл той е координиращото звено в рамките на министерството по отношение действията на институции и организации с отговорности за равно третиране на жените и мъжете на национално ниво и по всички въпроси, свързани с наблюдението на изпълнението и отчитането на дейността пред международните институции по силата на подписаните от България международни актове в тази сфера. Отдел «ДПРВА» извършва административното и техническо обслужване на дейността на консултативния орган за политиката за равенство на жените и мъжете – Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.

През 2010 г. са проведени 4 редовни заседания на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет за обсъждане на проекти на нормативни и поднормативни актове в областта на насърчаване на равното третиране на жените и мъжете.

Насърчаване на равнопоставеността между половете и създаване на гаранции за равно третиране, равен достъп до ресурсите на обществото и равно участие при взимането на решения на жените и мъжете в Република България, с оглед успешната им личностна и социална реализация и стимулиране равнопоставеността на жените и мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот на страната, е в изпълнение на ангажиментите на Република България за насърчаване на равнопоставеността между половете в съответствие с Пекинската платформа за действие и 23-тата Специална сесия на Общо събрание на ООН, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, Целите на хилядолетието на ООН за развитие, новата Европейска стратегия за равенство на жените и мъжете (2010-2015) и Европейския пакт за равенство на жените и мъжете.

Политиката цели постигане на социална кохезия и създаване на условия за равно третиране, равни възможности и ограничаване на дискриминацията за пълноценен живот и участие на всички социални групи в обществения и икономическия живот, независимо от пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност, религия и вярвания, сексуална ориентация и др. и се осъществява в изпълнение на ангажиментите на Република България, съответстващи на стандартите на Европейската социална харта за човешките права /ревизирана/ и с пактовете и конвенциите на ООН за спазване на основните човешки права.

Политиката за равенство между половете и антидискриминация е в съответствие с антидискриминационните директиви на Европейския съюз (Директива 2000/43/ЕО и Директива 2002/78/ЕО) и е насочена към превенция на дискриминацията чрез повишване на информираността на гражданите за техните основни човешки права и правовите гаранции за тяхната защита.

Целта и дейностите са съобразени с приоритетите на специфичните политики на Министерството на труда и социалната политика, с ангажиментите, поети в областта на социалната политика и заетостта, с постигане целите на Стратегия “Eвропа 2020”, с политиките за равенство на жените и мъжете на Европейско ниво и с директивите в областта на равенството и антидискриминацията.

Експерти от Министерство на труда и социалната политика, дирекция «Демографско развитие, етнически въпроси и равни възможности», отдел «Демографска политика, равни възможности и антидискриминация» са лица за контакт по обсъжданите в рамките на Работната група по социални въпроси към Съвета на Европейския съюз досиета в областта на равното третиране на жените и мъжете, намаляване на разликите в заплащането на мъжете и жените, равното третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация и участват в подготовката на позициите на България при обсъждане на заключения на Съвета и изменения на директиви.

Като постоянни или алтернативни членове експертите от горепосочената дирекция участват в работата на различни органи и структури към Европейската комисия (Комитета за равенство между жените и мъжете, Групата на високо равнище за джендър мейнстрийминг, Управителния съвет и Форума на експертите към Европейския институт за равенство между жените и мъжете, Групата на правителствените експерти по антидискриминация, различни ад хок групи по отделни направления на политиката за равнопоставеност между половете, равно третиране и антидискриминация). Експертите са контактни лица за наблюдение и отчитане на изпълнението на Пекинската платформа и 3-тата Цел на хилядолетието за развитие на ООН. Участват в множество междуведомствени работни групи, съвети и др.

Екпертите от Министерство на труда и социалната политика участваха в процеса за Преглед на изпълнението на Пекинската платформа за действие („Пекин 15+“) от държавите-членки и от институциите на Европейския съюз: преглед на напредъка за доклада, който беше представен на Пролетната среща на върха през 2010 г.

Докладът от срещата дава насоки за вземане на решения за актуализиране на приоритетите в бъдещите действия за по-ефективно управление и използване на потенциала на всички европейски граждани в отговор на кризата.

Отдел «Демографска политика, равни възможности и антидискриминация», Министерство на труда и социалната политика осъществява координацията и участието на България в Програма ПРОГРЕС – Програмата на Европейската общност за заетост и растеж (2007-2013) и разработва и изпълнява проекти в направление „Равенство на половете” и направление „Антидискриминация” на Програмата.

През 2010 г. Министерство на труда и социалната политика реализира проект «Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията», съфинансиран от Европейската комисия по Програма ПРОГРЕС, чиито цели бяха насочени към подкрепа и насърчаване на политиката за равенство между половете и антидискриманцията в България.

Министерство на труда и социалната политика организира и проведе 3 двудневни национални семинара за педагогически съветници и училищни психолози; 7 еднодневни кръгли маси за разпространяване на постиженията и добрите практики за антидискриминация; 3 двудневни национални обучителни семинара за представители на синдикатите, работодатели и неправителствени организации, работещи в сферата на закрилата срещу дискриминация. В тези събития взеха участие над 700 представители на заинтересованите страни.

Междуведомствената работна група към Министерството на труда и социалната политика разработи проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г., който бе одобрен от Министерския съвет на 15 декември 2010 г.

Като отговорна институция за позициите на държавата в международните организации и двустранните отношения на Република България, Министерството на външните работи /МВнР/ отдава приоритетно значение на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Факултативния протокол към нея, както и на Пекинската платформа за действие, приета през 1995 г. Следва да се подчертае, че МВнР, в рамките на своите компетенции като орган по външната политика и МТСП, водещо ведомство в областта на равнопоставеност на половете, изиграха водеща роля за преработването и внасянето по предназначение през м. септември 2010 г. на Консолидирания доклад на България за предприетите мерки и постигнатия напредък в прилагането на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Също така, МТСП и МВнР потвърждават готовността си за сътрудничество с всички компетентни български ведомства с оглед предстоящата успешна защита на горепосочения доклад пред Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. В доклада се съдържа подробен анализ на наличните статистически данни и аналитични документи за участието на жените и мъжете в социалния, политическия и обществения живот.

МВнР и по-специално дирекция „Права на човека” наблюдава активно работата на Комисията на ООН по положението на жените, чийто редовни сесии се провеждат през м. март всяка година.

Във връзка с развиването на политиката за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, Министерство на отбраната /МО/ е отменило Наредба № 14 от 2005 г. за дейностите при изпълнение на кадрова военна служба във въоръжените сили, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за защита от дискриминация /ДВ, бр. 87 от 2005 г./, Обн. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010 г. Ефектът от тази мярка е, че всички длъжности във въоръжените сили на Република България вече са отворени за двата пола.
При актуализиране на приоритетите на Националния осигурителен институт /НОИ/ е взета предвид политиката за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете като при разработване на проекто-документи за промени в нормативната социално-осигурителна материя е съблюдаван принципът за равенство между половете. По този начин се извършва усъвършенстване в детайлите на социално-осигурителното законодателство така, че срещу равни задължения осигурените лица да реализират равни права, независимо от пола.

Ефектът е в това, че социално-осигурителната нормативна уредба и осигурителната система създават базови условия за равнопоставеност на жените и мъжете. Друг е въпросът как съществуващите права се осмислят и използват от правоимащите лица.
Министерство на вътрешните работи /МВР/ е повишило капацитета на служителите в структурата си по отношение защита на човешките права и на равните възможности на жените и мъжете за постигане на равнопоставеност между половете, чрез организиране на обучения. Проведени са обучения по 16 учебни часа общо за 108 служители, без откъсване от работа по теми свързани с правата на човека. Това рефлектира пряко върху повишаване на капацитета на служителите, за работа по въпросите на равенството и равнопоставеността на жените и мъжете в сферата на компетентността на Министерството на вътрешните работи.

През 2010 г. експерти от МВР са участвали в разработването на проект на Правилник за прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие. Разработеният проект е приет с Постановление на Министерския съвет. Разработени съ също така: 1. Проект на “Инструкция № Із-2673 от 2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие (Обн. ДВ. бр. 94 от 30 ноември 2010г.)”

 2. Проект на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие.

В Министерство на образованието, младежта и науката ежегодно се извършва анализ на нормативната уредба, свързана с осъществяването на прием на ученици в средните училища. В Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за прием на ученици в държавни и общински училища е регламентирано прилагането на обективни, измерими критерии /например балообразуване за отделните професии и специалности/ при класиране на кандидатите. По този начин чрез прилагането на нормативната уредба в практиката се прилага принципът на равнопоставеност между момичетата и момчетата при извършване на прием в държавните и общинските училища.


Раздел II “Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в икономическите дейности”

По отношение на мерките за намаляване и премахване на сегрегацията на пазара на труда и отражението на финансовата и икономическата криза върху заетостта на жените и мъжете, беше извършено изследване на база данни на Агенцията по заетостта за 2008 и 2009 г., както и за деветмесечието на 2010 г. (януари-септември), в резултат на което е установено следното:

Възможностите на безработните да се реализират на пазара на труда са в пряка и съществена зависимост от половата, възрастовата, професионално квалификационните и образователните характеристики на безработните лица. През 2009 г. се прекъсва трайната тенденция, наблюдавана през последните 8 години, на намаление на регистрираните в бюрата по труда безработни жени и мъже.

Средногодишният брой на регистрираните през 2009 г. в бюрата по труда безработни жени е 162 107, а на безработните мъжете – 118 873. В сравнение с 2008 г. безработните жени са с 16 123 човека (с 11.0%) повече. Безработните мъже, за разлика от предходните години, когато намаляваха с много по-висок темп, се увеличават през годината значително - с 31 138 човека (с 35.5%). През 2009 г. се променя съществено ситуацията, като средномесечният темп на изменение бележи ръст, който е повече от 2 пъти по-висок при мъжете, спрямо този на безработните жени, т.е. кризата се отрази по-силно върху мъжете. Средномесечният темп на нарастване при безработните жени е 2.2% (при спад от - 1.2% през 2008 г.), а този при мъжете е 4.5% (при спад от -1.9% през 2008 г.).


Източник: Агенция по заетостта

Изпреварващият темп на ръст при мъжете води до съществена промяна в съотношението жени: мъже, което от 62.5% : 37.5% през 2008 г. става 57.7% : 42.3% през 2009 г., като се наблюдава съществено намаление на дела на жените с 4.8 процентни пункта.

През 2009 г. безработните жени преобладават сред регистрираните в бюрата по труда във всички области, като с най-висок дял, наблюдаван и през предходните години, са областите: Кърджали (64.4%), Бургас (63.7%), Варна (63.6%), Смолян (62.9%), Търговище (62.2%), Хасково (61.7%), Разград (61.2%) и Перник (61.0%). В някои от областите делът на безработните жени намалява значително спрямо 2008 г. Такива области са: Бургас (с 9.6 процентни пункта по-малко), Варна (с намаление от 8.3 процентни пункта), София-град (с 8.1 процентни пункта по-малко), Перник (с намаление от 7.9 процентни пункта) и Габрово (със 7.8 процентни пункта по-малко).


За деветмесечието на 2010 г. (януари-септември) средномесечния брой на регистрираните безработни лица по пол са както следва:

 • жени – 193 568, като през деветмесечието на 2009 г. са регистрирани средномесечно 156 218 жени. Увеличението на регистрираните безработни жени през деветмесечието на 2010 г. спрямо деветмесечието на 2009 г. е 23,9% или с 37 350 жени повече.

 • мъже – 162 274, като през деветмесечието на 2009 г. са регистрирани средномесечно 111 331 мъже. Увеличението на регистрираните безработни жени през деветмесечието на 2010 г. спрямо деветмесечието на 2009 г. е 45,8% или с 50 942 мъже повече.

Видно от посочените данни за първите девет месеца на 2010 г., се запазва темпът на по-силно отразяване на кризата върху мъжете отколкото върху жените.

Промените през 2009 г. в структурата на заетостта по пол в сравнение с 2008 година са минимални - в полза на жените. Малко повече от половината от всички заети лица продължават да са мъже – 53.2% (1732.3 хил. души), при 53.3% през 2008 г. Жените представляват 46.8% (1521.3 хил. души), при 46.7% през предходната година. Коефициентът на заетост на мъжете е 54.9%, а на жените - 44.4%, като се отчита спад, съответно с 1.6 и с 1.1 процентни пункта. От посочените данни е видно, че съвместяването на професионалното развитие със семейните ангажименти се отразява негативно на трудовата реализация на жените и степента на заетост при тях. Ето защо мерките в областта на съвместяването на професионалния и семейния живот играят изключително важна роля за активиране на жените на пазара на труда и осигуряване на равни възможности за трудова реализация на жените и мъжете.


Според резултатите от проведеното от Националния статистически институт Наблюдение на работната сила през четвъртото тримесечие на 2010 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 358.9 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 66.6% и в сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. почти запазва равнището си. Този показател намалява при мъжете с 1.1 пункта - до 70.3%, а при жените стойността му се увеличава с 1.2 пункта и достига 62.9%.

През четвъртото тримесечие на 2010 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години е 59.0% и е с 2.2 пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2009 година. При мъжете намалението на коефициента на заетост е значително по-голямо отколкото при жените - съответно с 3.6 и 0.8 пункта. Равнището на заетост достига 61.7% за мъжете и 56.4% за жените.


През периода четвърто тримесечие 2009 г. - четвърто тримесечие 2010 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години (показател, включен в Стратегия „Европа 2020”) намалява с 2.8 пункта и в края на периода достига 64.7%, съответно 67.7% за мъжете и 61.8% за жените.

През четвъртото тримесечие на 2010 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 42.9% и е с 2.8 пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2009 година. По пол коефициентите на заетост за същата възрастова група са съответно 48.5 за мъжете и 38.0% за жените.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 688.2 хил., или 33.4% от населението в същата възрастова група. От тях 746.5 хил. са мъже и 941.7 хил. - жени, а коефициентите на икономическа неактивност по пол са съответно 29.7 и 37.1%.

През четвъртото тримесечие на 2010 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 023.7 хил., или 46.3% от населението на същата възраст. В сравнение със същото тримесечие на 2009 г. броят им намалява със 147.9 хил., или с 4.7%, а относителният им дял - с 1.9 пункта. Намалението на заетостта се отнася в по-голяма степен за мъжете в сравнение с жените, като броят на заетите лица намалява съответно с 6.5 и с 2.5%.През четвъртото тримесечие на 2010 г. безработните лица в страната са 382.4 хил., а коефициентът на безработица - 11.2%. В сравнение със същото тримесечие на 2009 г. броят на безработните лица се увеличава със 109.6 хил., а коефициентът на безработица - с 3.3 пункта. Безработицата се увеличава в по-голяма степен при мъжете в сравнение с жените (увеличението на коефициента на безработица е съответно с 3.7 и с 2.9 пункта), като през четвъртото тримесечие на 2010 г. коефициентът на безработица на мъжете (12.1%) превишава с почти два пункта този на жените (10.3%). Безработните младежи (15 - 24 навършени години) са 70.4 хил., а коефициентът на младежка безработица достига 26.5% - съответно 28.8% при мъжете и 23.2% при жените.
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 И 2010 ГОДИНАІV

тримесечие

2009

ІV

тримесечие

2010

Изменение

(ІV тримесечие

2010 минус

ІV тримесечие

2009)

Мъже

Коефициент на икономическа активност (15 – 64 години) - %

71.4

70.3

-1.1
Заети лица на 15 и повече години - хиляди

1691.6

1581.0

-110.6

Заети лица на 15 - 64 години - хиляди

1657.2

1550.0

-107.2

Заети лица на 15 - 24 години - хиляди

131.9

110.9

-21.0

Заети лица на 20 - 64 години - хиляди

1644.3

1543.3

-101.0

Заети лица на 55 - 64 години - хиляди

243.4

217.8

-25.6
Коефициент на заетост (15 и повече години) - %

53.6

50.5

-3.1

Коефициент на заетост (15 - 64 години) - %

65.3

61.7

-3.6

Коефициент на заетост (15 - 24 години) - %

26.5

23.2

-3.3

Коефициент на заетост (20 - 64 години) - %

72.0

67.7

-4.3

Коефициент на заетост (55 - 64 години) - %

53.5

48.5

-5.0
Безработни лица - общо – хиляди

154.2

216.8

62.6

Безработни лица на 15 - 64 години - хиляди

154.1

215.7

61.6

Безработни лица на 15 - 24 години - хиляди

34.8

44.9

10.1
Коефициент на безработица - %

8.4

12.1

3.7

Коефициент на безработица (15 - 64 години) - %

8.5

12.2

3.7

Коефициент на безработица (15 - 24 години) - %

20.9

28.8

7.9

Коефициент на продължителна безработица - %

3.5

6.2

2.7
Обезкуражени лица - общо - хиляди

122.2

127.8

5.6

Обезкуражени лица на 15 - 64 години - хиляди

120.7

126.1

5.4

Източник: НСИОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 И 2010 ГОДИНАІV

тримесечие

2009

ІV

тримесечие

2010

Изменение

(ІV тримесечие

2010 минус

ІV тримесечие

2009)

Жени

Коефициент на икономическа активност (15 - 64години) - %

61.7

62.9

1.2
Заети лица на 15 и повече години - хиляди

1 480.0

1 442.7

-37.3

Заети лица на 15 - 64 години - хиляди

1 467.2

1 428.7

-38.5

Заети лица на 15 - 24 години - хиляди

87.6

84.5

-3.1

Заети лица на 20 - 64 години - хиляди

1456.6

1423.3

-33.3

Заети лица на 55 - 64 години - хиляди

198.6

198.6

0.0
Коефициент на заетост (15 и повече години) - %

43.2

42.4

-0.8

Коефициент на заетост (15 - 64 години) - %

57.2

56.4

-0.8

Коефициент на заетост (15 - 24 години) - %

18.6

18.6

0.0

Коефициент на заетост (20 - 64 години) - %

63.0

61.8

-1.2

Коефициент на заетост (55 - 64 години) - %

38.8

38.0

-0.8
Безработни лица - общо – хиляди

118.6

165.6

47.0

Безработни лица на 15 - 64 години - хиляди

117.6

164.5

46.9

Безработни лица на 15 - 24 години - хиляди

18.3

25.5

7.2
Коефициент на безработица - %

7.4

10.3

2.9

Коефициент на безработица (15 - 64 години) - %

7.4

10.3

2.9

Коефициент на безработица (15 - 24 години) - %

17.3

23.2

5.9

Коефициент на продължителна безработица - %

3.3

5.5

2.2
Обезкуражени лица - общо - хиляди

101.4

100.2

-1.2

Обезкуражени лица на 15 - 64 години - хиляди

100.0

99.6

-0.4

Източник: НСИ


В Закона за здравословни и безопасни условия на труд всички работещи се третират еднакво. Работодателят е длъжен да осигури на всички работещи здравословни и безопасни условия на труд. Мерките, които той ще предприеме: превенция на професионалните рискове, предоставяне на информация и обучение, осигуряване на необходимата организация и средства, се отнасят еднакво и за мъжете и жените, работещи в съответното предприятие. В зависимост от броя на работещите мъже и жени и характера на работа в Наредба 7 (за минималните изисквания за безопасност и здраве при работа) се предвижда да се осигурят отделни съблекални, душови помещения и тоалетни или организация за тяхното отделно ползване. Също така са предвидени стаи за почивка - лесно достъпни, достатъчно просторни и съобразени с броя на лицата, които ще ги ползват. Работодател, при който работят 20 и повече жени е длъжен да обзаведе стаи за лична хигиена на жените. Допълнително за бременните жени и жените кърмачки се осигуряват подходящи условия за почивка в легнало положение. От друга страна в Кодекса на труда са предвидени изисквания, осигуряващи специална закрила на жените, в т.ч.: ограничаване на вредните за здравето работи на бременните и кърмачките; възможност за трудоустрояване на бременни жени и кърмачки, при запазване на трудовото възнаграждение; ограничаване на командироването на бременни жени и кърмачки; възможност за надомна работа при същия работодател на жени-майки на малки деца до навършване на 6 годишна възраст.
Дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” /ИА „ГИТ”/ е насочена към контрола по спазването на трудовото законодателство и специализиран контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаването на заетостта и Закона за държавния служител.

В годишния план на ИА „ГИТ” за 2010 г. не са предвидени програми и мерки, които да са насочени към инспектиране на въпроси, свързани с равенство на половете.

През 10-те месеца на 2010 г. контролните органи на ГИТ са извършили проверка на 28 906 предприятия или обособени обекти. Персоналът, работещ в тези предприятия е: 1 048 254, като в това число: 599 120 са мъже и 449 134 са жени.

От тези данни следва, че равнището на заетост на жените е по-ниско от това на мъжете, независимо, че през последните години непрекъснато се увеличава. Съществуват обаче цели отрасли и икономически дейности (образование, здравеопазване, производство на текстил и облекло, услуги, производство на хранителни продукти и др.), за които би могло да се каже, че са феминизирани (заети са и работят изключително жени).

От гледна точка на равенството на половете в дейността на ИА „ГИТ” би могло да се посочи следната статистика: Структурният състав на ИА „ГИТ” - общ брой 490 лица, в т.ч.: мъже - 40%; жени - 60%. Жени на ръководни постове в системата на ИА „ГИТ”: 60%.

Добра практика за организиране и изпълнение на дейности, свързани със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове е работодателят да назначава длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създава специализирана служба. Много от тези служби се ръководят от специалисти, представители на женския пол в промишлени предприятия като ”Стомана индъстри” АД Перник; „Титан Златна Панега цимент” АД, Златна панега; ”Промед стил” ЛД Дебелт; „София мед” АД, София; ”Вархим” ЕООД, Мездра; ”Девня цимент” АД Девня; „РУА-фабрика за метали” АД, ЛОМ; ”Хелиос металург” ООД, Пловдив.

В областта на земеделието и храните, през 2010 г. Министерството на земеделието и храните е провело разяснителни кампании за насърчаване на включването на жени и мъже от селските райони, заети в земеделието, в продължаващо професионално обучение в областта на селското стопанство.

В рамките на информационните кампании по Комуникационния план на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ са информирани земеделските производители за възможностите за подкрепа за обучение в областта на земеделието. По този начин се подобрява човешкият потенциал в земеделието и горското стопанство чрез разпространение на знания и усъвършенстване на уменията, както и се осигурява адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на селското стопанство. Общият брой посетители на Интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ през отчетния период е 19 947 посещения. Броят на участниците в информационните събития е 3 250. През 2010 г. броят на обучените земеделски производители е 290 човека, от тях мъже 223 (77%), жени 57 (23%).

Делът на участниците, които успешно са завършили различните видове обучение в областта на земеделието и/или горите по мярка 111 ”Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони са 18 000.

През отчетния период са предоставени от Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ пълни пакети съветнически услуги, включително изготвени проекти/заявления по пол по мерки от Програмата за развитие на селските райони на 1543 човека, от тях мъже 1039 (67%), жени 504 (33%).

Ефектът от тази мярка ще бъде отчетен в края на програмния период (2007-2013 г.) с индикатор „брой участници в обучението в селското стопанство- жени/мъже”.
През 2010 г. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/, с подкрепата на социалните партньори, участници в конструираните към министерството съвети за тристранно сътрудничество, предприе мащабна кампания за разпространяване сред техните членове на материали, свързани с равните възможности и равното третиране на жените и мъжете, с оглед запознаването им с провежданата политика по равнопоставеност на половете. Мярката е реализирана чрез инструментариума на дистанционното обучение, като за целта е изготвен пакет с тематично подбрани материали, свързани с националното законодателство, законодателството на ЕС и Съвета на Европа. Така създадената организация позволи с предоставената информация да бъдат запознати ръководителите на над 450 търговски дружества, над 4 500 синдикални членове, както и да бъде разпространена в над 240 синдикални организации, обхващащи дружества, където работят над 18 200 работници, от които около 7 500 жени. Като резултат от проведената кампания се установи, че не се идентифицира неравнопоставеност по признак пол в търговските дружества, а голяма част от независимите синдикални организации отделят значително място в програмите за обучение на синдикалния актив по теми, свързани с равните възможности и равното третиране на жените и мъжете.

В Националния осигурителен институт се извършва мониторинг и анализ по видове социално-осигурителни обезщетения и помощи по признак пол, който е публикуван на сайта на НОИ в рубриката “Равнопоставеност на жените и мъжете”, анализ на тема “Джендър измерение – пазар на труда и осигурителна защита (2000 – 2009 г.). Също така е извършен анализ по видове обезщетения и пенсии, който е поместен в Годишника на НОИ “Социалното осигуряване в България през 2009 г.”. По този начин се осветлява нивото на неравнопоставеност (респективно равнопоставеност) между жените и мъжете от гледна точка на социалното осигуряване. Налични са статистически данни по социалноосигурителните показатели по пол и анализ за състоянието и нивото на неравнопоставеност на жените и мъжете през призмата на пола. Поддържането на база данни и аналитична информация за осигурителните плащания по признак пол е важна предпоставка за обосноваване разработването на ефективни мерки за намаляване степента на неравнопоставеност на жените и мъжете.


В НОИ са въведени статистически показатели по пол и са обработени данните по тях като е създаден ред за поддържането и актуализирането им. По този начин се осъществява подпомагане на мониторинга за насърчаването на равнопоставеността между половете, обогатяване на националната статистика и Евростат със социално-осигурителни данни по пол. Налични са статистически показатели и данни по пол за краткосрочните обезщетения от Държавното обществено осигуряване /ДОО/. Базата данни и статистиката на НОИ, освен с разнообразна информация за пенсиите по признак пол, съдържа такава и за краткосрочните обезщетения.
Изработен и публикуван е анализ за потребността от търсене на ново решение относно уреждането на дългосрочната грижа като елемент на осигурителната система. В комплекса от мерки за продължаване на пенсионната реформа в предложенията на Консултативния съвет към министъра на труда и социалната политика допълнителна мярка визира фондово уреждане на дългосрочната грижа за възрастни хора. Направено е експозе по темата на форум на Икономическия и социален съвет, Конференция “Борбата с бедността и социалното изключване – обществен консенсус за нова ефективна политика”, на Националната конференция в Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов (Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването).

Във връзка с горепосочената тема е направено изложение, което е дискутирано на конференция на Световната банка (Политики за дългосрочна грижа за възрастните в новите страни членки на ЕС и Хърватска – Предизвикателства и възможности).

Изработена е визия за запълване в Държавното обществено осигуряване липсата на социално осигуряване в случай на нужда от дългосрочна грижа за недееспособни пенсионери. Визията предвижда запълване на съществуващата празнота в социално-осигурителната система за предоставяне на парична помощ от държавното обществено осигуряване при потребност от дългосрочна грижа за най-нуждаещите се недееспособни пенсионери. В случай на последваща законова реализация биха се създали предпоставки за равнопоставеност между половете предвид факта, че предимно жените отдават дългосрочна грижа за зависими членове на семейството, а това се отразява негативно на тяхната професионална кариера, заплащане на труда, личностно развитие, и в крайна сметка води до по-нисък статус и неравнопоставеност.

Водещите експерти в социално-осигурителната материя и взимащи решения в сферата на социалната защита са запознати с идеята и потребността от търсене на по-добра алтернатива от сегашното положение по проблема относно дългосрочната грижа за недееспособни пенсионери. Осъзнаването на проблема е предпоставка за участие в активна дискусия за намиране на най-доброто за страната решение, предвид сегашната ситуация и недобрата прогноза в близко бъдеще. Мярката е изпълнена до голяма степен. През 2010 г. в условията на икономическа и финансова криза, се акцентира върху подготовката на законодателни промени, насочени към усъвършенстване на пенсионния модел, мерки за финансова стабилност на пенсионната система и подобряване адекватността на пенсиите. Положени са основите за по-нататъшна работа в търсене на по-добра алтернатива за решаване на проблема – дългосрочна грижа за недееспособни пенсионери, в контекста на политиката за борба с бедността и равнопоставеността между половете.


Особена важност за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете имат мерките в областта на съвместяване на семейния и професионалния живот. В този смисъл един от акцентите е осигуряването на адекватни грижи за децата, с оглед своевременно завръщане на майката на работното място след раждането на детето. В тази връзка броят на детските градини в населеното място имат решаваща роля. Поради това през 2010 г. са построени и открити със средства на Министерството на отбраната две детски градини в София и по една в Пловдив, Карлово, Казанлък и Стара Загора. Обединените детски заведения /ОДЗ/ и целодневните детски градини /ЦДГ/ са за децата на военнослужещите и служители от системата на МО. В процес на изграждане е ЦДГ-Слава-София. За ЦДГ-ВеликоТърново съществува организационен и финансов риск.
Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта реализираха през 2010 г. следните програми и насърчителни мерки в подкрепа на заетостта на жените:


 1. През 2010 г. по Националната програма „В подкрепа на майчинството”, която подпомага по-ранното завръщане на работа на майките, средно 861 лица са полагали грижи за малките им деца. С реализацията на програмата са създадени условия за по-добър баланс между професионалния и личния живот на работещите родители с малки деца.

 2. През 2010 г. продължи реализацията на мярката, регламентирана в разпоредбата на чл. 53 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, за насърчаване на работодателите, които наемат на работа безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст. Със средства от бюджета за активна политика на МТСП са финансирани разходите за трудово възнаграждение и осигуровки на наетите лица. През 2010 г. по мярката е осигурена заетост на 380 безработни майки с деца до 3-годишна възраст.

 3. С цел интеграция на пазара на труда на безработни майки с деца от 3 до 5-годишна възраст се реализира насърчителната мярка, регламентирана в разпоредбата на чл. 53 а от Закона за насърчаване на заетостта. На работодатели, разкрили работни места и осигурили заетост на безработните лица, се осигуряват средства за трудово възнаграждение и осигуровки. През 2010 г. по мярката е осигурена заетост на 263 безработни майки с деца от 3 до 5-годишна възраст.

 4. През 2010 г. се реализира схемата „Отново на работа” – проект „Детегледач- шанс за реализация с обучение към заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът насърчава съвместяването на професионалния с личния и семейния живот на родителите с малки деца чрез осигуряването на безплатна детегледачка. Грижи за малките деца полагат безработни лица, които предварително се обучават за придобиване на ключови компетентности за полагане на грижи за малки деца. По проекта се осигуряват средства за трудово възнаграждение и осигуровки на наетите лица. През 2010 г. в проекта са включени 755 семейства.Раздел IIIНасърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на взимане на решения
Изборът при назначаване на длъжност в администрацията е в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и чл. 39 от Закона за защита от дискриминация. При израстването в кариерата се прилагат вътрешно-нормативните правила, без толериране на който и да е от двата пола.
През 2010 г. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е осъществило подбор и назначаване на служители и израстване в кариерата в структурата на министерството, чрез прилагане на принципа на равнопоставеност между половете и гарантиране на равни възможности на мъжете и жените. Изборът при назначаване на длъжност в министерството и при кариерното израстване е в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация и вътрешно-нормативните правила, без толериране на който и да е от двата пола.
Една от 11-те постоянни комисии към Националното сдружение на общините на Република България /НСОРБ/ е Комисията за работа с жените на изборни длъжности. Стремежът е да се развива много широк кръг от дейности, свързани с обучение, организиране на срещи за обмяна на опит не само на местно равнище, но и между представителки на местната и централната – изпълнителна и законодателна власт, между жените на изборни длъжности от България и други страни от региона.
С участието на МВР на Република България е проведено сравнително изследване, посветено на изграждането на Мрежа на жените полицейски служители в Югоизточна Европа, осъществено от министерствата на вътрешните работи в страните от Югоизточна Европа, членуващи в Асоциацията на полицейските ръководители от Югоизточна Европа (SEPCA).

В проучването са участвували общо 3 897 анкетирани от осем министерства, като за Република България респондентите са повече от 1 000 служители на МВР.

Въз основа на проучването е изготвен доклад. В него са засегнати въпроси относно подбора и приемането на жени в полицията, подготовката, обучението и развитието им в кариерата, половото равноправие, дискриминацията и заплахите на работното място. Докладът съдържа няколко раздела. След краткия преглед на международните документи в областта на човешките права в света и в Региона, са дадени теоретично-методологичните основи на проучването, (предмет и цели на проучването, начини на проучването и използваните инструменти, въпросник с изключителното намерение, тези които ще го ползват и читателите на доклада да се информират сбито и качествено за рамката и приложените процедури.

По-голямата част от резултатите се отнасят до моментното състояние в полицейските структури, които са участвали в проучването (набирането) и приемането на жени в полицейските служби, подбора, образованието и обучението, напредването в кариерата, половата равнопоставеност, свързана с работата, нормативния регламент, въпроса с дискриминацията и заплахите на работното място.

Резултатите от проучванията са съпроводени от съответни препоръки, които благодарение на сигурното идентифициране на това, което е важно и приоритетно за всички или за повечето от членките, може да бъде пренесено в план за действие и през следващите години да бъде мощно средство за насока на дейностите.

В изпълнение на Националния план за действие на равнопоставеността на жените и мъжете (2010 г.) на 11.12.2010 г., от МВР е организирано и проведено официалното представяне на Доклада с резултатите от проведеното изследване. Конференцията бе открита от заместник-министъра на вътрешните работи г-н Павлин Димитров, като участие взеха представители на всички централни дирекции на МВР, неправителствени организации, синдикалните сдружения на служителите в МВР, Министерство на труда и социалната политика, Секретариата на SEPCA и Отдела за демократични институции и човешки права към ОССЕ.

На събитието беше отбелязана и 10-тата годишнина от приемането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН за жените, мира и сигурността, предвид акцента върху важността на равенството на жените и пълноправното им участие като активно действащи в областта на мира и сигурността.

Данните на резултатите от проучването са анализирани и ще се ползват при изготвянето на план за действие по отношение равнопоставеността между половете.


В Министерство на вътрешните работи Република България през отчетния период не е идентифициран проблем /констатирани статистически значими различия/, свързани с кариерното развитие на жените и мъжете в полицейските структури.
Според Министерство на вътрешните работи, усилията трябва да бъдат насочени към по-успешното интегриране на жените в полицията. В обучителните програми трябва да се има предвид характеристиката на профила на жената – полицай, тъй като има различия в поведението на престъпниците спрямо жените –полицаи.
През 2010 г. Министерство на културата е осъществило подбор на служители и израстване в кариерата в структурата на министерството, чрез прилагане на принципа на равнопоставеност между половете и гарантиране на равни възможности на мъжете и жените.
Дейността на Министерство на физическото възпитание и спорта през 2010 г. е съобразена със заложеното в Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г., като на мъжете и жените са предоставени равни възможности. Осъществявайки държавната политика в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, Министерство на физическото възпитание и спорта прилага нормите и принципите на равнопоставеност между половете.

Раздел ІV. „Ограничаване и премахване на всички форми на насилие и трафика на хора»
През 2010 г. Министерство на вътрешните работи е оказало активна подкрепа на непрителствените организации за провеждане на информационни кампании срещу:

- трафика на хора;

- насилието в семейството.

Изпълнен е Проект „Открадната светлина”- Кърджали. Проведено е обучение за доброволци за работа с хора, жертви на трафик и насилие, както и обучения по правата на човека и правата на детето.

Вторият проект на тема „Жените на Кърджали знаят” е имал за цел да повиши информираността на жените от различните етноси от общината за техните права по закона за защита от домашното насилие.
Министерство на вътрешните работи е разработило проект на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие, съгласно заповед на министър- председателя на Република България, който е изпратен до съответните институции и организации имащи преки компетенции по изпълнението на конкретни задачи за даване на становища и бележки.

През 2010 г. Министерство на вътрешните работи е провело множество обучения с откъсване и без откъсване от работа на служители от цялата страна по теми, свързани с премахване на насилието, основано на пола и трафика на хора. Чрез Графика за обучение на служителите през 2010 г. е организирано обучение за актуализация на професионалната квалификация по две теми: • Превенция и защита от домашно насилие;

 • Осъществяване прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления.

Около 100 са обучените служители в обучаващите се структури на МВР. През отчетния период няма регистрирани случаи на насилие, основано на пола.
В изпълнение на т.6 от Раздел 3 от Плана за работа на Постоянната комисия по правата на човека и полицейска етика в МВР в обученията по месторабота са включени всички нормативни документи, имащи отношение по темата, а именно Законът за защита от дискриминация, във връзка с недопускане на ограничения на правата на гражданите, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол произход, религия и др. Обучени са около 100 души от състава на МВР със средно образование. Реализирани са 5 обучения с по 20 участници всяко с откъсване от работа. Като резултат от проведените обучения са придобити нови знания и умения от служителите по горепосочената тема.
Въз основа на сключени споразумения между МВР и неправителствени организации са реализирани множество съвместни инициативи, свързани с активната превенция на насилието, основано на пола и трафика на хора.

Заслужава да се отбележат реализираните през 2010 г. проекти с фондация „Център Надя”, Асоциация „Анимус”, фондация «Български център за джендър изследвания» и др. Желателно е да се отбележи реализираният проект на територията на Столична община, свързан с приложение на единни европейски стандарти и критерии за работа в помощ на жени и деца, жертви на домашно насилие.

Реализиран е и проект на тема „Не за продан”. Този проект е младежка кампания срещу трафика на хора като се подпомага интеграцията на младите хора към проблемите, основани на пола.

Заслужава да се отбележат и други успешно реализирани проекти през 2010 г. „Научи и предай нататък” на фондация „Партньори България, и „Да успеем заедно”. Като резултати, които могат да бъдат отчетени след приключването на проектите, са намаляване на регистрираните случаи на насилие, основано на пола и трафика на хора, повишената информираност на гражданите по конкретните проблеми, както и появата на трайни тенденции за намаляване на подобни случаи.


По отношение на оказване на подкрепа на неправителствени организации, които работят по програми за подкрепа на жертвите на домашно насилие, Националното сдружение на общините в рамките на своята годишна програма участва в редица проекти и съдейства на партньорски организации и общини, развиващи дейности в посочената сфера.
Министерство на отбраната съвместно със Сдружение на жените военнослужещи организира с посланика на Кралство Норвегия у нас международен семинар на тема „Как да направим така, че Резолюция 1325 на СС на ООН за жените, мира и сигурността да постига резултати”. По време на семинара са обсъдени проблемите на жените във въоръжените сили, участието им в операции под егидата на ООН, ЕС и НАТО и др. международни организации, както и жените жертви на военните конфликти.

Министерство на отбраната съвместно със Сдружение на жените военнослужещи отбеляза 10-та годишнина на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН с благотворителна изложба, организирана със съдействието на посланиците на Кралство Норвегия и САЩ у нас. Средствата от фотографиите от въоръжените сили на България, Кралство Норвегия и САЩ са дарени на Фондация „Деца на Българската армия”

Министерство на отбраната отново съвместно със Сдружение на жените военнослужещи са разработили План за прилагане на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН. Към настоящия момент е в процес на одобрение от Съвета по отбрана.
Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ е актуализирала Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца жертви на трафик, завръщащи се от чужбина (КМ). По този начин се осигурява ефективна координация при изпълнение на задълженията за взаимодействие на ангажираните субекти при завръщането от чужбина и обгрижването на непридружени малолетни и непълнолетни деца, както и деца – жертви на трафик. Подписан е Координационен механизъм на 7 декември 2010 г. от министъра на труда и социалната политика, министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи, председателя на ДАЗД и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане /АСП/.

За 2010 г. Държавната агенция за закрила на детето е работила, съвместно с останалите отговорни институции по 48 случая по Координациония механизъм. Наложени са 31 мерки по чл. 76 а от Закона за българските лични документи. Броят на реферираните деца за отчетния период е 10.

Държавната агенция за закрила на детето раелизира дейности по превенция на насилието, трафика и сексуалната експлоатация на деца с търговска цел. През 2010 г. е подготвен проект на Национален план за превенция на насилието и злоупотребата с деца /2010-2013/. Подобрено е взаимодействието между институциите за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и в случаите, когато е необходима кризисна интервенция.

На 15 март 2010 г. е подписано споразумение за сътрудничество между органите за закрила на детето при прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Създадена е работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” към Националния съвет за закрила на детето с две подгрупи. Подписано е споразумение за сътрудничество между органите за закрила на детето.

През 2010 г. са проведени три заседания на голямата работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” и по едно заседание на двете малки подгрупи.

Броят на случаите, по които е приложен координационният механизъм е 385, а броят на проведените срещи на мултидисциплинарните екипи на местно ниво – 353.

Подготвен е анализ на прилагането на координационния механизъм и неговата ефективност, в чийто рамки ще бъдат направени препоръки за оптимизация и подобряване на взаимодействието между институциите;

В рамките на работната група са обсъдени темите за училищното насилие и синдрома на родителско отчуждаване и методите и индикаторите за събиране на данни.

Държавната агенция за закрила на детето поддържа Националната телефонна линия за деца (НТЛД) - 116-111. През м. февруари 2010 г. е проведена информационна кампания за популяризиране на НТЛД 116 111, а през м. март стартира електронната страница на Националната телефонна линия за деца 116 111 ( www.116111.bg). Установен е механизъм на взаимодействие и анализ на „обратните връзки” между екипа на НТЛД, ДАЗД и ОЗД/АСП/.

През 2010 г. беше организиран и успешно проведен нов конкурс по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител, осигуряващ функционирането на НТЛД 116 111 за следващия период от 28 месеца. След проведения конкурс Фондация «Асоциация «Анимус» беше избрана от комисия за изпълнител, предоставящ тази услуга.

Бяха разработени, обсъдени с екипа на НТЛД и одобрени от председателя на ДАЗД критерии за оценка на ефективността на НТЛД 116 111. За периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г. на Националната телефонна линия за деца 116 111 са приети 66 366 повиквания. Броят на проведените консултации е 13 695. През месеците, в които се провеждаха дейности по популяризирането на линията (февруари-март 2010 г.), броят на обажданията бързо се увеличи.

Държавна агенция за закрила на детето поддържа Националната информационна система (НИС) за деца в риск и извършва мониторинг на системата за закрила на детето. В Държавната агенция за закрила на детето се събира и поддържа следната статистическа и аналитична информация:

а) за децата в риск;

б) информация от регистрите, водени от регионалните дирекции за социално подпомагане към Агенцията за социално подпомагане по реда на Семейния кодекс;

в) за специализирани институции за деца;

г) за юридически лица с нестопанска цел, работещи по програми за детето;

д) за децата, необхванати от училище;

е) за доставчици на социални услуги за деца;

ж) други данни от значение за закрила на детето.

През отчетния период в ДАЗД е постъпила статистическа информация от всички източници на информация с данни за предходната календарна година, както и за първото полугодие на 2010 г. Също така за горепосочения отчетен период са разработени, утвърдени и въведени 4 типа информационни карти:

а) информационна карта за Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за календарната 2009 г.

б) кризисните центрове за деца;

в) SOS – детски селища;

г) интеграционен център и регистрационно-приемателен център за деца-бежанци.

През 2010 г. се разработи техническо задание за софтуера на телефонната линия 116 111 в частта „Генериране на справки за функционирането на линията. Информацията се събира по сравними показатели, с устойчива методология, която позволява да се проследяват процесите в тяхното развитие, да се отчита динамиката и да се очертават тенденции.

Държавна агенция за закрила на детето реализира съвместни проекти с неправителствени организации относно борбата с насилието, трафика и сексуалната експлоатация на деца като беше подобрено сътрудничеството с неправителствения сектор в борбата с насилието, трафика и сексуалната експлоатация на деца. През отчетния период експертите на ДАЗД участваха в редица проекти, работни срещи и форуми, посветени на насилието, трафика и сексуалната експлоатация на деца с търговска цел, както и на уязвимите бежански групи, сред които непридружените деца-граждани на трети страни. Разрешени бяха редица казуси чрез прилагане на механизмите за рефериране и обгрижване на жертви на трафик, бяха набелязани общи мерки за защита, превенция и намаляване на първопричините за трафик на хора.

Раздел V. Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в образованието, здравеопазването и културата
Във връзка с популяризиране на програми за равнопоставеност между половете (т.н. “джендър” обучение, даващо познание за социалните измерения на пола), представители на Министерството на образованието, младежта и науката са взели участие в работна среща на тема „Равенство на половете в образователната система в постсоциалистическа България – ключов урок за нова Европа” с участие на 32 инспектори, училищни директори и други специалисти, работещи в образованието с участници от 8 европейски държави – Великобритания, Испания, Германия, Холандия, Дания, Кипър, Ирландия и Украйна.

Като резултат от работната среща са изготвени доклад и презентация, които са представени от представители на МОМН на срещата на тема „МОМН – политики за равенство”.

Министерство на образованието, младежта и науката е включило проблематиката на равнопоставеността, защитата от дискриминация и джендър обучението в Тематичния план за квалификация на педагогическите кадри. По този начин се цели повишаване на подготовката и квалификацията на директорите на образователните институции относно проблематиката на равнопоставеността, защитата от дискриминация и джендър равенство.

През 2010 г. Министерство на образованието, младежта и науката е провело два квалификационни курса. Първият от тях е за 50 директора, от които 46 са обучени на училищна тема „Образование без предразсъдъци”, в която са включени подтеми: • Променящият се свят и разнообразието му: ролята на училището за образованието за демокрация

 • Дискриминация, стереотипи, предразсъдъци: същност, видове, проява в училището и ежедневните ситуации;

 • Подход за преодоляване на дискриминацията, стереотипите и предразсъдъците;

 • Изграждане на общност, културна принадлежност и междукултурна чувствителност.

В резултат на проведения първи квалификационен курс се е подобрила подготовката и квалификацията на директорите на училищата, относно проблематиката на равнопоставеността, защитата от дискриминация и джендър равенство. Степента на постигане на целите е 92 % обучени директори в този курс.
Във втория квалификационен курс вместо първоначално включените 50, са обучени 77 директора на училища на тема „Управление на училището като организация”, в която са включени подтеми:

 • Планиране на човешките ресурси. Управление на човешките ресурси

 • Подбор, атестиране на персонала

 • Организационни форми на комуникация с персонала – общи събрания, съвещания и управление на различните форми на делови контакти

 • Решаване на конфликти.


В резултат на проведения втори квалификационен курс се е подобрила също подготовката и квалификацията на директорите на училища относно проблематиката на равнопоставеността, защитата от дискриминация и джендър равенство. Степента на постигане на целите е 154 % обучени директори в този курс.
През 2010 г. проблематиката на равнопоставеността, защитата от дискриминация и джендър равенството е включена в насоките за разработване на проекти по линия на националните програми на Министерство на образованието, младежта и науката и в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, основна област на интервенция “Децата и младежта в образованието” чрез следните програми:

1.Програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”, финансирана по ОПРЧР;

2. Програма „Без звънец”, финансирана по ОПРЧР

3.Програма „Студентски стипендии и награди”, финансирана по ОПРЧРЧрез реализирането на тези програми се създават условия за развитие на потенциала на всяко дете, за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация.

Децата и учениците са включени в дейности за формиране на компетентност за активно участие в икономическия, социалния и културния живот като отговорни граждани в демократично и плуралистично общество.

Намалял е и броят на необхванатите и отпадащите ученици в задължителна училищна възраст.

Чрез програмата „Студентски стипендии и награди” се цели да бъде допълнена съществуващата система за предоставяне на студентски стипендии с използването на финансиране от Европейския социален фонд.

По програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”, броят на учениците, участващи в извънучилищни дейности е (59 543/58 815/118 358), а броят на училищата, предлагащи извънкласни дейности е 394.

По програма „Без звънец”, броят на лицата, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище е (3006/2726/5732).

По програма „Студентски стипендии и награди”, броят на студентите, участващи в механизми за студентско подпомагане /например кредити, нови и допълващи стипендии/ е (15 544/22 578/38 122), а броят на студентите, получаващи стипендии е (7 233/16 773/24 006).

Чрез реализирането на програмите, финансирани от ОП «РЧР», се създават условия за развитие на потенциала на всички деца чрез включването им в различни извънкласни и извънучилищни дейности.В резултат на изпълнението на тези програми е намален рискът от ранно напускане на образователната система на децата от целевата група. Разработени са мерки за подкрепа на деца в риск от ранно напускане на училището поради обучителни трудности. Разработен е механизъм за предоставяне на стипендии и награди чрез финансиране от Европейския социален фонд.
Министерство на образованието, младежта и науката е разработило учебни материали, подпомагащи методически и съдържателно преподаването на теми, свързани с равнопоставеността между половете. Популяризирани са следните учебни помагала: „Мъжете и жените – различни, но равни” и „Да преподаваме джендър равенство” – помагало за учители. По този начин се подпомагат педагози, социални работници, психолози, учители и младежки лидери в усилията им в прилагането на джендър мейстрийминг подход в рамките на учебния процес.


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница