І. технически изисквания: Защитен гащеризон „4570” 3М, цвят сив. Технически изискванияДата13.01.2018
Размер44.81 Kb.
#45244
Индекс на документа: Приложение №11

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1


Рег. № 93-00- 2775 / 24.02.2015г.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Относно: Избор на изпълнител за доставка на ЛПСІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Защитен гащеризон „4570” 3М, цвят сив.1.1. Технически изисквания – предназначени да предпазват работниците от неорганични химически и биологически опасности. Гащеризоните трябва да бъдат с качулка изработени от тежък, плътен материал съчетан с мек вътрешен пласт и множество външни слоеве от високоефективен полиетиленов ламинат, с антистатично действие, кат.ІІІ, тип на защита 3/4/5/6, цвят сив.
1.2. Рискови фактори:

1.2.1. Непропускливост на течности и газове.

1.2.2. Разкъсване и протриване.

1.2.3. Промокаемост на въздух и водна пара.
II. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФЕРИРАНЕ:
1. Цена - Участниците трябва да предложат твърда цена в лв. без ДДС за срока на договора. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчките.

2. Количества и начин на доставкаОписание на ЛПС

за защита на кракатаКоличество/бр

Ед.цена в лв. без ДДС

Стойност

лв без ДДС1

Защитен гащеризон 3М „4570” цвят сив - XL

200

-

-

2

Защитен гащеризон 3М „4570” цвят сив - XXL

200

-

-

3. Място на доставка - DDP склад на “Асарел-Медет” АД.

4. Срок за изпълнение - Срокът за изпълнение на доставките е по предложение на участника. Отчита се в календарни дни и започва да тече от деня на възлагане от Възложителя (по-късия брой дни след направена поръчка е предимство при оценка на офертите).

5. Условия на плащане: Срокът на плащане е по предложени от участника брой календарни дни след доставка (по-големия брой дни след доставка е предимство при оценка на офертите).

6. Гаранционен срок – Гаранционният срок е в два варианта: срок на годност при съхранение не по малко от 36 месеца и срок на експлоатация-до загуба на защитните качества.

7. Качество и стандарт – Качеството трябва да отговаря на представените от участника сертификати за качество и произход, съгласно Техническата спецификация.

8. Документи – с офертата се представят следните документи на български език:

8.1. За доказване техническите характеристики на ЛПС:

8.1.1. Техническа спецификация;

8.1.2. Сертификат за качество и произход.

8.1.3. Декларация за съответствие;

8.1.4. Инструкция за експлоатация, съхранение и поддръжка.

8.2. Референции и референтен списък - Представяне на препоръки от 3 други настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри.

8.3. Фирмени документи:

8.3.1. Актуално състояние на участника.

8.3.2. Копие от отчета за приходите и разходите за последната приключена финансова година.

9. Валидност на офертата – Офертата трябва да бъде с минимален срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайната дата за представяне на офертите.
ІІІ. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.
1. Офертата трябва да бъде съставена на български език.

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа към обявените от Възложителя изисквания и указания.

3. Предложението трябва да съдържа следната информация:

3.1. Описание – посочва се подробно наименование, производител, марка, материал, модел, размер, стандарт и др.
ІV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА:
1. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до инж. Радко Шуманов, Ръководител направление “ВО, Мониторинг и ИСУ” по един от следните начини:

- в деловодството на «Асарел-Медет» АД, 4500 гр. Панагюрище, запечатана в плик с обозначен «Подател» (наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес).

- по факс 0357/60250

- на е-поща: pbox@asarel.com.

На офертата поставена в запечатан плик или изпратена на е-поща молим да се поставя надпис:

«Оферта за доставка на ЛПС»

« Да се отвори (вижда) само от определената за целта комисия»

Краен срок за представяне на оферти е 19.03.2015г.

V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:1. Оферти получени след крайния срок за представяне няма да бъдат разглеждани.

2. Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им..

3. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. След приключване работата на комисията всички фирми се уведомяват писмено за резултатите от класирането. 4. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

5. За допълнителни сведения и въпроси участниците могат да се обръщат към лицата за контакти:

-по технически въпроси: инж. Нейко Узунов, тел. 0357/60375, моб. 0887709836

-по търговски въпроси: Анатолий Бабачев, тел.0357/ 60 443

Панка Вълчева, тел. 0357/60 424


Изготвил: Съгласувал:

Панка Вълчева Анатолий Бабачев

Експерт търговияЕмилия Вълчева

Р-л отдел „Д и Л“Нейко Узунов

Р-л отдел „БЗР“Екатерина Станчева-Ковачева

Директор „Р иЛ“Иван Дончев

Прокурист


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница