Описание на предмета на поръчката, изисквания към изпълнението и изисквания към участниците в процедура за избор на изпълнител по реда на глава осма „А” от зопДата19.01.2018
Размер199.24 Kb.
#48738


Приложение № 1

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО и ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ в ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА А от ЗОП (Техническо задание):

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ“
І. Описание на предмета на поръчката:
1. Общи сведения.

Процедурата се осъществява в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А13-22-6/09.05.2014 г. по проект "Усъвършенстване на знанията и уменията на администрацията на ИАБГ – етап от цялостната модернизация на дейността за борба с градушките", финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”.Целева група на проекта: Служителите на ИА „Борба с градушките“ („ИАБГ“)
2. Възложител на поръчката: Изпълнителна агенция „Борба с градушките“
3. Адрес: гр. София, бул. Христо Ботев № 17

4. Предмет на услугата: „Извършване на дейности за осигуряване на информация и публичност и организиране на обучения“
5. Изисквания към изпълнението:


 • Изпълнителят следва да организира 7-дневно специализирано обучение за специалистите по изкуствени въздействия в областта на метеорологията за общо 50 служители на ИАБГ.

Специализираното обучение следва да включва като минимално съдържание следните теми и подтеми:


1. Физика на облаците
1.1. Облаци. Класификация. Видове облаци.
1.2. Атмосферни процеси, водещи до образуване на облаци.
1.3. Микрофизични процеси при образуване на облаци и валежи.
1.3.1. Образуване на водни капки. Хетерогенно образуване на зародиш капка. Кондензационни ядра.
1.3.2. Нарастване на водни капки. Дифузионно и коагулационно нарастване на водна капка и на съвкупност от капки. Разпределение на капките по размери.
1.3.3. Образуване на твърда фаза в атмосферата. Хомогенно и хетерогенно ледообразуване. Ледообразуващи ядра – видове и разпределение в атмосферата. Зависимост на активирането на ледообразуващите ядра от преохлаждането на водната пара.
1.3.4. Нарастване на твърдата фаза. Нарастване на ледените кристалчета. Образуване на градови зърна – граница на Шуман-Лудлам.
1.4. Образуване на валежи в топли облаци.
1.5. Образуване на валежи в смесени облаци. Образуване на течни валежи. Условия, при които се образува град. Взаимодействие между микрофизиката и динамиката на облака.
1.6. Числени модели на облаци. Общи принципи при моделиране на облаците.
2. Изкуствени въздействия
2.1. Изкуствени въздействия върху времето — обща информация. Исторически бележки. Цели и задачи.
2.2. Физически хипотези за стимулирано изваляване на топли и преохладени облаци.
2.3. Типове облаци, подходящи за стимулиране на валежите от тях. Практически схеми за увеличаване валежите от различен вид облаци.
2.4. Физически хипотези, на които се основава въздействието върху градови процеси.
2.5. Методики за въздействие върху градови процеси.
2.6. Методи за оценка на ефекта от въздействие при стимулирано изваляване на облаци и за намаляване на градоопасността.
2.7. Физически методи при разсейване на мъгли.


3. Спътникова метеорология
3.1. Спътници Meteosat второ поколение: спектрални канали характеристики и информативност за анализ на облачността, влажността и състоянието на атмосферата.

3.2. Използване на снимки от Meteosat за анализ и прогноза на динамични процеси.


3.3. Използване на снимки в каналите на водната пара (WV) за анализ и прогноза на термодинамични условия за развитие на интензивна конвекция.
3.4. Многоспектрални спътникови изображения (RGB-композиции) за анализ на облачни системи, характера на въздушната маса и развитието на конвективни процеси.
4. Синоптична метеорология
4.1. Основни принципи и средства за синоптичен анализ.
4.2. Въздушни маси – видове.
4.3. Студен фронт, топъл фронт, оклюзионен фронт.
4.4. Еволюция на фронтове – фронтогенез и фронто лиз.
4.5. Циклони и антициклони.
4.6. Аеролого-синоптичен анализ, свързан с развитие на конвективна облачност - индекси за неустойчивост, анализ на висотинни и приземни карти.
5. Радарна метеорология
5.1. Същност и особености на радиолокацията. Основно уравнение на радиолокацията.
5.2. Работа на антената при излъчване и приемане.
5.3. Импулсен режим на радиолокатор. Определяне на разстоянието до обекта с импулсен радиолокатор.
5.4. Уравнение на радиолокация при сондиране на хидрометеори. Разсейване на радиовълните от сферични водни или ледени частици.
5.5. Разсейване на радиовълните от несферични частици. Поляризация на радиолокационните сигнали, отразени от облаци и валежи.
5.6. Отслабване на радиовълните от газовете на атмосферата, облаците и валежите.
5.7. Метеорологични радиолокационни станции. Доплерови станции. Общо описание на задачите.
5.8. Методика на наблюденията и радиолокационни изображения на облаците и валежите. Двувълнов метод за откриване на град.
Обучението ще е под формата на лекции и семинарни и практически занятия, както и самостоятелна работа на курсистите върху тест. Участието в курсът се удостоверява с издаването на сертификат след успешното полагане на изпит.
Технически параметри:

- Осигуряване на лектори, които да притежават необходимия професионален опит и квалификация, съпроводени с изискваните дипломи и сертификати за компетентност;

- Осигуряване на кафе- паузи за участниците – общо 7 кафе паузи;

- Осигуряване на кетъринг за участниците за всеки ден от обучението – блок маса. • Осигуряване на зала за минимум 60 човека, с пълно техническо оборудване за осъществяване на събитието;

 • Осигуряване на нощувки в двойни стаи за участниците (50 участници) в хотел, категоризиран с минимум 4 звезди.

 • Осигуряване на снимков материал;

 • Осигуряване на присъствен списък на участниците;

 • Отпечатване на учебна програма;

 • Отпечатване и разпространение на покани за участниците;

 • Предоставяне на материали за всеки участник – лекции и казуси, необходими за провеждане на практическите занятия и обучението на хартиен и електронен носител, както и папки и химикалки; • Изпълнителят следва да организира 7-дневно специализирано обучение на инженерно-техническия персонал в областта на поддръжката и експлоатацията на радарните и телекомуникационните системи за общо 33 служители на ИАБГ.

Специализираното обучение следва да включва като минимално съдържание следните теми и подтеми:


1. Теоретични основи на радиолокацията
1.1. Теория на електромагнитното поле. ЕМВ в изотропна и анизотропна среда. Разпространение на ЕМВ в атмосферните слоеве. Особености на разпространение по обхвати.
1.2. Радиовълни. Антенно-фидерни системи.
1.3. Импулсни радиолокационни станции за кръгов обзор. Основни технически характеристики. Измерване на разстояния и точност на измерванията свързани с параметрите на РЛС.
1.4. Уравнение на радиолокацията за хаотично рапределени цели (метеообекти). Измерване и осредняване на флуктоиращи сигнали.
1.5. Ефект на Доплер в радиолокацията. Доплерови радари използвани за метеорологични цели. Точност на измерванията с доплеров радар на отражаемости,скорости и спектри на метеорологични обекти.
2. Съвременни метеорологични радани станции и системи
2.1. Отражаемост от облаци валежи. Връзка между микрофизичните характеристики на облаците и валежите и техническите параметри на метеорадара. Интерпретация на параметрите използвани при индикацията на градови и дъждовни облаци.
2.2. Метеорадар МРЛ5-ИРИС - блокова схема. Процесори RVP8 и RCP8. Обработка на метеоданните и управление на радара.
2.3. Програмен пакет ИРИС. Главно Menu. Ред за включване и изключване на радара. Възможности за проверка на отражаемостта по местник и системата за АДЧ.
2.4.Основни изисквания към задачите за сканиране с цел получаване на качествени данни за измерваните метеообекти.
3. Електрически измервания и настройки в радиолокационната, комуникационната и друга техника

3.1. Калибровка, ориентиране и хоризонтиране на МРЛ5-ИРИС.


3.2. Изисквания към следенето на параметрите на МРЛ5-ИРИС и техническата подръжка от техническия персонал.
3.3. Основни изисквания и реализация на захранването на МРЛ-ИРИС.
3.4 Системи за соларно захранване.
3.5 Автоматични системи за управление на ПУ.
4. Електромагнитна съвместимост на  радиолокационната, комуникационната и др. техника 
4.1. ЕМС. Основи на оценка на радиоелелектронна съвместимост в радиолокационната и комуникационна техника в условията на електромагнитни смущения.
4.2. Типове на смущенията в радиоприемните устройства. Амплитудни методи за оценка. Оценка на смущенията в радиоприемните устройства с отчитане на честотните им особености.
4.3. Естествени източници на електромагнитни смущения: земни източници, извънземни източници. Вътрешносистемни източници на електромагнитни смущения: шум по свързващи проводници, видове източници на шум.
4.4. Влияние на комуникационните антени върху радарите.
4.5. Методи за защита от радиосмущения в диапазона 160-170 MHz.
5. Телекомуникационна техника. Експлоатация и поддръжка на телекомуникационни и компютърни мрежи
5.1. Компютърни мрежи в системата на ИАБГ. Транслиране на данни ИРИС_РАДАР – ИРИС_АНАЛИЗ, ИРИС_РАДАР-ИРИС_ДИСПЛЕЙ.
5.2. VHF радиокомуникационни системи за предаване на аналогова и цифрова информация.
6. Експлоатация и поддръжка на високо и ниско волтови токозахранващи устройства и противомълниева защита
6.1 Поддръжка на мрежи и трафопостостове до 20 KV и токови агрегати за резервно захранване с напрежение 220/380V. Спазване на мерките за безопасност при свързването на агрегатите за резервно захранване.
6.2. Мълниезащитни уредби от конвенционален тип.
6.3. Уреди за защита от пренапрежения на съоръжения и устройства в енергийната техника - силови захранващи линии и системи. Защита от пренапрежения на съоръжения и устройства при информационните технологии.
6.4 Средства за измерване на мълниезащита и контур фаза-нула.
Обучението ще е под формата на лекции и семинарни и практически занятия, както и самостоятелна работа на курсистите върху тест. Участието в курсът се удостоверява с издаването на сертификат след успешното полагане на изпит.
Технически параметри:

- Осигуряване на лектори, които да притежават необходимия професионален опит и квалификация, съпроводени с изискваните дипломи и сертификати за компетентност;

- Осигуряване на кафе- паузи за участниците – общо 7 кафе паузи;

- Осигуряване на кетъринг за участниците за всеки ден от обучението – блок маса. • Осигуряване на зала за минимум 40 човека, с пълно техническо оборудване за осъществяване на събитието;

 • Осигуряване на нощувки в двойни стаи за участниците (33 участници) в хотел, категоризиран с минимум 4 звезди;

 • Осигуряване на снимков материал;

 • Осигуряване на присъствен списък на участниците;

 • Отпечатване на учебна програма;

 • Отпечатване и разпространение на покани за участниците;

 • Предоставяне материали за всеки участник – лекции и казуси, необходими за провеждане на практическите занятия и обучението на хартиен и електронен носител, както и папки и химикалки; • Изпълнителят следва да организира 1 бр. начална и 1 бр. закриваща пресконференция. Пресконференцията за стартиране на проекта ще запознае всички заинтересовани страни с целите и планираните дейности по проекта. Заключителната пресконференция ще запознае обществеността с резултатите и ефекта по проекта и ще бъде извършена демонстрация на реализираните услуги по проекта.

Технически параметри: • осигуряване на кафе-паузи за участниците – общо 2 кафе паузи, по една за всяко събитие, включващи минимум кафе, чай, минерална вода и дребни сладки за 30 човека

 • осигуряване на зала за минимум 30 човека с техническо оборудване за провеждане на всяко едно събитие (преносим компютър, мултимедиен проектор и екран)

 • осигуряване на снимков материал

 • осигуряване на присъствен списък на участниците

 • изготвяне на покани • Изпълнителят следва да изготви 100 бр. брошури, съдържащи целите, основните дейности и очакваните резултати от проекта, които ще се разпространяват при публичните дейности.

Технически параметри: • формат А5, 4 листа (8 страници) + корици

 • двустранно хромова хартия

 • цветност на тялото 1 + 1 цвята,

 • корица минимум 200 гр. /кв.м, 4+4 цвята

 • тяло – минимум 100 гр. /кв.м6. Информация и публичност: Изпълнителят се задължава да спазва правилата относно изискванията за информация и публичност. Всички документи, изготвени от Изпълнителя във връзка с изпълнение на предмета на поръчката, трябва да отговарят на изискванията на УО на ОПАК за оформление на материалите. Техническите изисквания по отношение на графичното изобразяване на флага на ЕС, логото и слогана на ОПАК, логото и слогана на ЕСФ, могат да бъдат намерени на уеб сайта на ОПАК на www.opac.government.bg, в рубрика „Документи”.
II. Количеството и обема на предмета на поръчката е както следва:
Целта на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който да осигури:
- организиране и провеждане на 7-дневно специализирано обучение за специалистите по изкуствени въздействия в областта на метеорологията за общо 50 служители на ИАБГ.

- организиране и провеждане на 7-дневно специализирано обучение на инженерно-техническия персонал в областта на поддръжката и експлоатацията на радарните и телекомуникационните системи за общо 33 служители на ИАБГ.

- организиране и провеждане на 1 бр. начална и 1 бр. закриваща пресконференция

- изготвяне на 100 бр. брошури


III. Изисквания към потенциалните участници
Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
Минимални изисквания за технически възможности и квалификация:

Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години, предхождащи датата на подаване на офертите минимум 1 (един) договор за организиране на обучения.Минималните изисквания за технически възможности и квалификация, посочени по-горе, се доказват от потенциалните участници със заверени с гриф „Вярно с оригинала” копия от препоръки за добро изпълнение, както и със Справка - информация по образец (Приложение № 6).
За гарантиране на качественото изпълнение на възложените задължения участниците, следва да разполагат с минимум 3 ключови експерта (по един за всяко обучение и един експерт „Логистика“) с необходимата квалификация и опит. Предложените експерти трябва да притежават необходимата професионална квалификация за изпълнение на дейностите по предмета на процедурата.
Изисквания за образование, квалификация и опит към ключовите експерти:


 1. Ключов експерт за специализирано обучение за специалистите в областта на метеорологията:
 • висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Физически науки“ от област „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125/ от 2002 г. или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в област еквивалентна на посочената;

 • най-малко 5 години професионален опит в публичния, неправителствения или частния сектор;

 • специфичен професионален опит от минимим 2 (две) години като преподавател, обучител или лектор в областта на метеорологията.
 1. Ключов експерт за специализирано обучение на инженерно-техническия персонал в областта на поддръжката и експлоатацията на радарните и телекомуникационните системи:
 • висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в област „Технически науки”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125/ от 2002 г. или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в област еквивалентна на посочената;

 • най-малко 5 години професионален опит в публичния, неправителствения или частния сектор;

 • специфичен професионален опит от минимим 2 (две) години като преподавател, обучител или лектор в областта на поддръжка и експлоатация на метеорологични радарни и телекомуникационни системи.
 1. Ключов експерт „Логистика“:
 • висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” в област „Социални, стопански и правни науки”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125/ от 2002 г. или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в област еквивалентна на посочената;

 • най-малко 3 години професионален опит в публичния, неправителствения или частния сектор;

 • специфичен професионален опит от минимим 2 (две) години в организирането и провеждане на публични събития.


Минималните изисквания за технически възможности и квалификация, посочении по-горе, се доказват от потенциалните участници с:


 • Автобиографии на екипа по проекта
 • Копие от трудови договори, граждански договори, трудови, служебни или осигурителни книжки за доказване на общия професионален опит на експертите.
 • Копие от диплома за доказване на образованието на експертите в съответната област.
 • Копие от договори, препоръки, заповеди, сертификати и други приложими документи за доказване на специфичен професионален опит и квалификация.

В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.


IV. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта.
Методика за определяне на комплексна оценка на офертите при критерий “икономически най-изгодна оферта”
Оценяването и класирането на офертите ще се извършва въз основа на критерий „икономически най-изгодна оферта” по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се определи изпълнителят на обществената поръчка. Класирането на офертите по обекта на процедурата се извършва по комплексна оценка, изчислена на база оценка на офертите по посочените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

Критерият и показателите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от възложителя изисквания.

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.


Показатели за оценяване
1. Показател П1 – техническа оценка
2. Показател П2 – предложена цена
КО - Комплексна оценка
Определяне на относителната тежест по всеки показател:
1. Показател П1 - техническа оценка - 50 точки максимална стойност.
По този показател се оценява предложеното разпределение на теоретична и практическа част при провеждане на обученията, както следва:

50:50 Теория: Практика - 10 точки;

60:40 Теория: Практика - 20 точки;

70:30 Теория: Практика - 30 точки:

80:20 Теория: Практика - 40 точки;

90:10 Теория: Практика - 50 точки.2. Показател П2 – предложена цена - 50 точки максимална стойност.
Оценката по показателя ще се изчислява на база предложената от участниците цена за изпълнение, по следната формула:
С ц min

право съединение 4 П2 = х 50, където: • Сц min” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до оценка на ценовата оферта и класиране;

 • 50” е максимален брой точки за показателя;

 • C ц” е предложената от участника обща цена на оценяваната оферта.


3. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

(КО) = (П1)+ (П2)

КО има максимална стойност 100 точки.
V. Съдържание на офертата:
1. Ценово предложение, както и оригинално пълномощно за лицето, подписващо офертата, ако последната е подписана от различно от представляващия участника лице. Ценовото предложение се изготвя по образец. Ценовото предложение се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис «Ценово предложение». Върху плика с офертата участникът посочва наименование на участника, предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;

2. Техническо предложение в свободен текст, включващо методология и график за провеждане на обученията, подписано от участника;

3. Сведения за участника;

4. Оферта по образец. В офертите си участниците да посочат срок на валидност, но не по-малко от 90 дни след крайния срок за представяне на оферти.

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 от Закона за обществените поръчки;

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.2 от Закона за обществените поръчки;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от Закона за обществените поръчки;

8. Заверено от участника удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код;

9. Справка - информация за изпълнени договори за услуги, изпълнени през последните 3 години, предхождащи датата за подаване на оферти;

10. Декларация по чл.56 ал.1 т. 8 от ЗОП;

11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

12. Списък на изискуемите документи, съдържащи се в офертата;

13. Декларация за примене клаузите на проекта на договор.
VI. Общата прогнозната стойност на поръчката е 65 250 лв. без ДДС или 78 300 лв. с ДДС. Прогнозната стойност на отделните услуги са както следва:


Услуга

Единица мярка

Брой единици

Единична цена

Обща сума с ДДС

Организиране и провеждане на 7-дневно специализирано обучение за специалистите по изкуствени въздействия в областта на метеорологията за общо 50 служители на ИАБГ

Брой

1

45 000

45 000

Организиране и провеждане на 7-дневно специализирано обучение на инженерно-техническия персонал в областта на поддръжката и експлоатацията на радарните и телекомуникационните системи за общо 33 служители на ИАБГ

Брой

1

29 700

29 700

Организиране и провеждане на 1 бр. начална и 1 бр. закриваща пресконференция

Брой

2

1 500

3000

Изготвяне на брошури

Брой

100

6

600


VІI. Срокът за изпълнение на поръчката е до 6 месеца от подписване на договора.

VІІI. Място на изпълнение на поръчката: BG, съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България
ІХ. Начин и срок за представяне на офертите: офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик с надпис „Оферта за „Извършване на дейности за осигуряване на информация и публичност и организиране на обучения“ и името на участника, адрес, лице и телефон за контакт. Срокът за подаване на офертите е до 16.00. часа на 04.07.2014 г.
Офертите се подават в деловодството на ИАБГ на адрес гр. София, бул. „Христо Ботев” 17. Офертата се подава от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
X. Отваряне и разглеждане на офертите – офертите ще се отварят на 07.07.2014 година от 10:00 часа в административната сграда на ИАБГ на посочения в т. IX адрес.
XI. Сключване на договор:
С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка.

Условия за сключване на договор за обществена поръчка:
Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

1. Свидетелство за съдимост на представляващия/щите дружеството;

2. Удостоверение от съответната ТД на НАП, за липса на задължения към държавата по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

3. Удостоверение от съответната община, за липса на задължения към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

4. Удостоверение, че участникът не е обявен в несъстоятелност;

5. Удостоверение, че участникът не е в производство по ликвидация;

6. Данни за банковата сметка на изпълнителя;

7. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.Приложения:

 1. Oписание на предмета на поръчката, изисквания към изпълнението и изисквания към участниците в процедура за избор на изпълнител по реда на глава осма „а” от ЗОП (Tехническо задание) – Приложение № 1

 2. Образец на Сведения за участника - Приложение № 2;

 3. Образец на оферта - Приложение № 3;

 4. Образец на Ценово предложение - Приложение № 4;

 5. Задължения за осигуряване на информация и публичност - Приложение № 5;

 6. Справка - информация за изпълнени договори за услуги, изпълнени през последните 3 години, предхождащи датата за подаване на оферти - Приложение № 6;

 7. Образец на автобиография – Приложение № 7;

 8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 8;

 9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.2 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 9;

 10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 10;

 11. Декларация по чл.56 ал.1 т. 8 от ЗОП – Приложение № 11;

 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 12;

 13. Проект на договор – Приложение № 13;

 14. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор – Приложение № 14;

 15. Списък на изискуемите документи, съдържащи се в офертата – Приложение № 15;
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница