Основни диагностични процедури мекотъканно рентгеново изследване на лице, глава и шияДата18.12.2018
Размер243.41 Kb.
#107747
КП № 298 ДИАГНОСТИКА И СИСТЕМНО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ПРИ лица над 18 години

Минимален болничен престой – 1 ден


КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ


основни диагностични процедури
МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.03 КАТ на глава

КАТ - скениране на глава


РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.21 контрастна миелография

**87.22 друго рентгеново изследване на шийната част на гръбнака

**87.23 друго рентгеново изследване на гръдната част на гръбнака

**87.24 друго рентгеново изследване на лумбосакралната част на грабнака

сакрококцигеално рентгеново изследване**87.29 друго рентгеново изследване на гръбнак

рентгеново изследване на гръбнак БДУ


МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

ангиография - 88.40-88.68

**87.37 друга мамография

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

**87.41 КАТ на гръден кош

КАТ скениране на гръдния кош

електронна субтракция на гръдния кош

томография с използване на компютър, на рентгенови-лъчи и камера на гръдния кош**87.44 рутинно гръдно рентгеново изследване, така описано

рентгеново изследване на гръден кош БДУ


ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

**87.69 друго рентгеново изследване на храносмилателния тракт

Иригография


МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**88.01 КАТ на корем

КАТ скениране на корем


СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ

Изключва:

контрастна рентгенография на става - 88.32

**88.21 скелетно рентгеново изследване на рамо и мишница

**88.22 скелетно рентгеново изследване на лакът и предмишница

**88.23 скелетно рентгеново изследване на китка и длан

**88.26 друга скелетно рентгеново изследване на таз и тазобедрена става

**88.27 скелетно рентгеново изследване на бедро, коляно и подбедрица

**88.28 скелетно рентгеново изследване на глезен и стъпало

**88.31 скелетна серия

рентгеново изследване на целия скелет**88.33 друго скелетно рентгеново изследване

Изключва:

селетно ретгеново изселдване на:

крайници и таз – 88.21-88.29

лице, глава и шия – 87.11-87.17

гръбнак-87.21-87.29

гръден кош-87.43
ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва:

ехография

ултразвукова ангиография

ултрасонография**88.72 диагностичен ултразвук на сърце

ехокардиография (трансторакална)

интраваскуларен ултразвук на сърце

**88.73 друг диагностичен ултразвук на други гръдни локализации

ултрасонография на гърда

ултрасонография на бял дроб

**88.74 диагностичен ултразвук на храносмилателна система

Включва задължително:

интралуменна ехография**88.76 диагностичен ултразвук на корем и ретроперитонеум

**88.79 друг диагностичен ултразвук

ултрасонография на:

множество места

небременна матка

цяло тяло
ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ПРЕДСТАВЯНЕ

**88.91 магнитно резонансно представяне на мозък и мозъчен ствол**88.92 магнитно резонансно изображение на гръден кош и миокард

за преценка на хилусна и медиастинална лимфна аденопатия**88.93 магнитно резонансно представяне на гръбначен канал

нива:


шийно

гръдно


поясно (лумбосакрално)

гръбнак


гръбначен мозък

**88.97 магнитно резонансно представяне на други и неопределени места
ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

**89.52 електрокардиограма
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

ПКК, биохимия и диференциална кръвна картина и/или хемостазеологичен статус и/или туморни маркери**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

флоуцитометрия**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

имунохистохимия**90.59 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

имунохимия на серум, урина и ликвор

(имуноелектрофореза и/или В2микроглобулин
РАДИОИЗОТОПНО СКЕНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

**92.01 тиреоидно скениране и радиоизотопни функционални изследвания

**92.02 чернодробно скениране и радиоизотопно функционално изследване

**92.03 бъбречно скениране и радиоизотопно функционално изследване

изследване на бъбречния клирънс**92.04 гастроинтестинално скениране и радиоизотопно функционално изследване

**92.05 сърдечносъдово и хемопоетично скениране и радиоизотопно функционално изследване

**92.09 други радиоизотопни функционални изследвания

(ин витро нуклеарно-медицинска диагностика)


ДРУГО РАДИОИЗОТОПНО СКЕНИРАНЕ

**92.11 церебрално скениране

хипофиза


**92.12 скениране на други части на глава

Изключва:

око - 95.16

**92.13 паратиреоидно скениране

**92.14 костно скениране

**92.15 белодробно скениране

**92.16 скениране на лимфната система

**92.18 скениране на цяло тяло

**92.19 сканиране на други места
основни терапевтични процедури
ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

*99.04 трансфузия на еритроцитна маса

*99.05 трансфузия на тромбоцити

трансфузия на тромбоцитна маса*99.07 транфузия на друг серум

трансфузия на плазмаИзключва:

инжекция (трансфузия) на:

гамавенин - 99.16

гама-глобулин - 99.14
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие*99.14 ИНЖЕКЦИЯ НА гамаглобулин

Включва инжекция на:

гамавенин

протектор на уротела от алкилатори

*99.18 инжекция или инфузия на електролити
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие*99.21 инжекция на антибиотик

*99.23 инжекция на стероид

инжекция на кортизонови деривати*99.24 инжекция на друг хормон,

инжекция на андрогени

инжекция на антиандрогени

инжекция на гестагени

инжекция на соматостатинов аналог

LHRH агонист*99.25 инжекция или инфузия на противотуморен лекарствен продукт

инжекция или инфузия на противоракова химиотерапевтична комбинация или монотерапияИзключва:

антинеопластична имунотерапия - 99.28

инжекция на радиоизотопи - 92.28

инжекция или инфузия на биологичен модулатор на отговора като антинеопластичен агент - 99.28

*99.28 инжекция или инфузия на биологичен модулатор

Антинеопластична противотуморна имунотерапия

антитуморна ваксина (БЦЖ

терапия с други цитокини

моноклонални антитела

колониостимулиращи фактори на бялата и червена кръвни редици

алфа-интерферон

таргетна терапия*99.29 инжекция или инфузия на противотуморен лекарствен препарат.

интракавитарно приложение на противотуморен лекарствен продукт
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена ако са приложени и отчетени:

1. За провеждане на първи курс химиотерапия - най-малко три основни диагностични процедури и една терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ и при уточнена хистологична характеристика на злокачествения тумор (за диагноза „злокачествено новообразувание на млечната жлеза” се изисква документирано имунохистохимично изследване на рецепторния статус и HER 2);

2. За всеки следващ курс - една основна диагностична процедура и една основна терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Забележка: Минимум една от следните диагностични процедури: компютър-томографско изследване, рентгенография, МРТ или ехография, РЕТ-скенер, туморни маркери и костна сцинтиграфия задължително се провежда на всеки два до четири курса (времето за провеждането им е по преценка на лекуващия за оценка на ефекта от проведената до момента терапия).

3. За провеждане на последен курс химиотерапия - три основни диагностични и една основна терапевтична процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.По време на болничния престой в медицинската документация (ИЗ/онкологично досие) ежедневно се нанася декурзус.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение, минимум II ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Медицинска онкология”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Медицинска онкология”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по медицинска онкология (химиотерапия)

2. Клинична лаборатория

3. Образна диагностика

4. Клинична микробиология *

* Забележка: Изискванията за наличие на микробиологична лаборатория на територията на болницата се прилагат от 01.01.2014г. До 31.12.2013г. болницата може да бъде обслужвана от микробиологична лаборатория на територията на населеното място.


2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.
Задължително звено /медицинска апаратура

1. Апаратура за КАТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния

2. Лаборатория по нуклеарно-медицинска диагностика

3. Лаборатория (отделение) по клинична патология3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

- минимален брой лекари - трима, от които двама със специалност „Медицинска онкология” или "Вътрешни болести" и "Онкология".


Забележка: Системно лекарствено лечение по клиничната пътека се предприема след Решение на Онкологичния комитет по химиотерапия, в състава на който влизат химиотерапевти от отделението/клиниката, в което се провежда лечението.

Решение се издава при започване на лечението и при необходимост от смяна на лечебната тактика. Решенията се събират в специална за целта папка, която се съхранява при старшата медицинска сестра на отделението/клиниката.

В Онкологичния комитет по химиотерапия участват лекари с призната специалност по Вътрешни болести и Онкология или Медицинска онкология.

Заповед за състава на Онкологичния комитет по химиотерапия - председател и членове, се издава от Ръководителя на лечебното заведение и се връчва на членовете срещу подпис."


ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

1.1. СПЕШНИ:

При настъпили усложнения, свързани с основното заболяване или провежданото лечение, а именно:

- терапия с колониостимулиращи фактори;

- хиперкалциемия;

- провеждане на антибиотична и друга терапия при неутропения ІІІ-ІV степен;

- тежък диаричен или горнодиспептичен синдром вследствие на проведеното лечение.


1.2. ПЛАНОВИ:

- провеждане на неоадювантна химиотерапия;

- провеждане на адювантна химиотерапия;

- адювантна терапия с LHRH агонист;

- химиотерапия/хормонотерапия при метастазирало заболяване;

- лечение с парентерални бифосфонати;

- интравезикална терапия с БЦЖ;

- интравезикална химиотерапия;

- таргетна терапия;

- стадиране на солиден тумор: преди започване на химиотерапия; преди насочване за лъчелечение; преди насочване за оперативно лечение и по преценка през два до четири курса химиотерапия.


2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Терапевтичният подход се съобразява и с общото състояние на пациента от приложената скала:СКАЛА НА ECOG ЗА PERFORMANCE STATUS:

0 = норма; способен на нормални дейности;

1 = с наличие на симптоматика, но амбулаторен;

На домашен режим с поносими туморни прояви

2 = с инвалидизиращи туморни прояви, но под 50% от времето е на легло;

3 = тежко инвалидизиран с над 50% от времето на легло;

4 = тежко болен. 100% от времето е на легло;

5 = смърт


Както и при липса на:

- медиастинален синдром;

- фебрилна неутропения и други усложнения от химиотерапията;

- тежък диаричен или горно-диспептичен синдром;

- липса на сериозни отклонения във функцията на паренхимните органи;

- нормални кръвни показатели, вкл. биохимични и коагулационен статус;

- липса на сърдечна декомпенсация и съдови противопоказания;

- липса на сериозни отклонения във функцията на жизнено важни органи

- липса на показания за спешна хоспитализация по повод сателитно заболяване;

- липса на активна или скоро прекарана флеботромбоза или белодробен тромбоемболизъм.


Лечение на солидните тумори при възрастните

Лечението на солидните тумори при възрастни се провежда в зависимост от хистологичния вариант, клиничния стадий, възрастта, прогностичните и предиктивни фактори и съпътстващите усложнения, както и коморбидността. За целта се прилагат доказани в мултицентрични рандомизирани проучвания лекарствени монотерапии или комбинации по локализации. С методично указание, издадено от министъра на здравеопазването се определя алгоритъм за системно лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори. Методичното указание се издава в 6 месечен срок от влизане в сила на Наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология”. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните центрове по здравеопазване и органите на управление на лечебните заведения.


ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

За системно лекарствено лечение болните постъпват с поставена хистологична (цитологична) диагноза – за първичния тумор или неговите метастази.


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- след приключване на курса химиотерапия, пациентът се дехоспитализира;

- липса на тежкостепенна токсичност, която да налага удължаване на хоспитализацията за лечение на нежеланите лекарствени реакции;

- при липса на тежък горно-диспептичен синдром или диаричен синдром;


Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

На пациентите, провеждали адювантно (профилактично) лечение се дава алгоритъм на последващото проследяване от химиотерапевт в лечебното заведение, като посоченото проследяване се извършва от лекарите в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

Пациентите, провеждали неоадювантно лечение се насочват за последваща операция, а при недостатъчен ефект от химиотерапията – за продължаването й.

На пациентите с метастазирало и/или локално авансирало заболяване прогресиращи на химиотерапия или с неприемлива токсичност към нея, се назначава съответно симптоматично лечение.
Забележка: Повечето терапевтични протоколи при химиотерапия на солидни тумори се провеждат на 1-ви и 8-и ден; 1-ви до 5 ден; 1-ви и 15-и ден; 1 – ви, 8-ми и 15 ден; 1-ви и 21-и ден; 1-ви и 28-и ден и се налага хоспитализация повече от един път месечно, но не по-вече от 12 хоспитализации за една година като всяка хоспитализация се отчита като нова клинична пътека.
5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ), която може да е обща за всички курсове на лечение и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.
ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)
Солидните злокачествени тумори са заболявания, които произлизат от тъканите на организма (с изключение на кръвотворната и лимфната тъкан), имат прогресивен ход и може да засегнат и други органи и системи. Досега не е установена напълно причината за появата им. Твърде вероятен е генетичният произход на голяма част от злокачествените тумори.

Кои са най-честите оплаквания, предизвикани от солидните злокачествени тумори?

Първите прояви са нехарактерни: отпадналост, безапетитие, температура, лека болезненост в засегнатия орган, намалена работоспособност. Установяват се “бучка” в гърдата, корема и пр., увеличени лимфни възли - най-често шийно или в подмишничната област, като те не са болезнени и постепенно нарастват. При мъжете може да има учестено уриниране, особено нощем, както и болка в тестисите. Може да усещате постоянна тежест в корема, гърдите, задух или кашлица.Какви методи и процедури са необходими за поставяне на диагнозата злокачествен тумор?

Предварителните изследвания се провеждат от Вашия личен лекар в съответната лаборатория, където ще Ви вземат кръв от вената. След това ще Ви бъдат направени ехографски и рентгенови изследвания на различни части на тялото.

При установяване на отклонения от нормата ще бъдете насочен към съответен специалист (хирург, гинеколог, уролог, пулмолог, оториноларинголог и пр.). Той ще назначи допълнителни специализирани изследвания. Диагнозата злокачествен тумор ще бъде поставена след осъществяване на биопсия на съмнителния участък или ангажирани от тумора лимфни възли или тъкани. За да бъде потвърдена диагнозата, трябва да се направи хистологична преценка на биопсията от патолог.

При установяване на злокачествен тумор всички Ваши изследвания ще бъдат представени на онокологична комисия, в която има специалисти-онколози за обсъждане на най-добрия метод или комбинация от различни методи за Вашето лечение. Вие ще бъдете насочен към съответния специалист (хирург, лъчетерапевт или химиотерапевт) за провеждане на лечението. В консултативния кабинет на съответната клиника/отделение специалистът оценява направените лабораторни и инструментални изследвания, подготвя документите за приемането в клиниката/отделението и Ви определя ден и час за постъпване (освен в случаите на спешност).Как се лекуват солидните злокачествени тумори ?

Лечението е комплексно, като се прилагат в различна последователност оперативно, лъчево или лекарствено лечение.. Основни локални методи на лечение са оперативният и лъчелечението. Тъй като често в организма се разсейват туморни клетки е необходимо тяхното унищожаване чрез противотуморни лекарства. Лекарственото лечение се използва в определени случаи и преди операцията, за да се намали обема на тумора и да се съхрани оперирания орган. В някои случаи, когато се установи, че туморът не може да се премахне оперативно, поради проникването му в околните органи или при наличие на разсейки, химиотерапията най-често остава единствен метод на лечение.

Вие ще получите подробна инструкция за медикаментите, които се използват за. Вашето лечение.

Лечението се провежда с прилагане на няколко курса химиотерапия с паузи между тях, след което се отчита постигнатият ефект.


Какви усложнения може да настъпят при провеждане на системно противотуморно лекарствено лечение?

Лечението се провежда само във високоспециализирани химиотерапевтични клиники и отделения, в които има квалифициран персонал и необходимите лекарства.Усложненията от провежданото лечение са свързани предимно с използваните противотуморни лекарства:

  • фебрилна неутропения;

  • стерилитет (често обратим);

  • безапетитие, гадене, повръщане, диария, за които клиниките и отделенията по химиотерапия разполагат с лекарства, които предотвратяват появата им или намаляват оплакванията;

  • косопад – настъпва при повечето лекарствени комбинации и е обратим - след преустановяване на лечението косата израства отново;

  • намаляване броя на кръвните клети (левкопения, тромбоцитопения, анемия), които най-често се възстановяват в паузите между курсовете, а по-рядко налагат прилагане на растежни фактори (на бялата кръвна редица) или кръвопреливане.

  • нарушаване на менструалния цикъл;

  • възпаление на вената (флебит), в която се въвеждат лекарствата. Изразява се в локално зачервяване, болка, повишаване на локалната и обща температура.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 298 ДИАГНОСТИКА И СИСТЕМНО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ПРИ лица над 18 години

ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1 ден

2 ден

3 ден
Изписване

Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
 ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАРКаталог: upload -> KLINICHNI%20PUTEKI -> Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Rak%20na%20stomaha
Rak%20na%20stomaha -> Кп №258 високо-технологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
Rak%20na%20stomaha -> Кп №297 палиативни грижи при онкологично болни
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кодове на болести по мкб-10
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №254 диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възраст
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №257 конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кодове на основни процедури по мкб-9 км
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №177 оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кодове на основни процедури по мкб-9КМ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница