Отчет към 31. 03. 2005 г : " Фармахим Холдинг" еад седалище гр. София, ул "Илиенско шосе"Дата25.07.2016
Размер28.14 Kb.
#4943
ТипОтчет
ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ


I. Дъщерни предприятия на “Софарма” АД, включени в консолидирания отчет към 31.03.2005 г :
1.Фармахим Холдинг” ЕАД – седалище гр.София, ул “Илиенско шосе” № 16. Капитал 254 423 обикновени поименни акции с 10 лв. номинал всяка.Основен предмет на дейност – търговия в страната и чужбина със суровини, материали, технологии, оборудване и готова продукция на химико-фармацевтичното производство. Дял на притежавани акции от капитала – 100 %.

2.“НИХФИ” АД – седалище гр.София, бул “Кл.Охридски” № 3

Капитал – 145 942 броя акции с 1 лв номинал всяка.Основен предмет на дейност – научно – изследователска и развойна, производствена и търговска дейност в областта на лекарствените средства в хуманната и ветеринарната медицина, производство на субстанции.Дял на притежавани акции – 45,89 % и косвено – 54,11 %, притежание на “Фармахим Холдинг” ЕАД.

3.“Ростбалканфарм” ЗАО – седалище гр.Азов, Ростовская област, ул “Осипенко” № 10.Капитал – 17 600 броя акции с номинал 10 рубли всяка.Основен предмет на дейност – производство и търговия с лекарствени средства.Дял на притежавани акции – 51 %.

4.“Фармалогистика” АД – седалище гр.София, ул “Рожен” № 16. Капитал 3 030 005 броя поименни акции с 1 лв. номинал всяка.Основен предмет на дейност – вторична опаковка и отдаване под наем на недвижими имоти. Дял на притежавани акции пряко и косвено – 89 %.

5. “Българска роза – Севтополис” АД – седалище гр.Казанлък, ул. “23 Пехотен шипченски полк” № 110.Капитал 754 089 броя поименни акции с 1 лв. номинал всяка.Основен предмет на дейност – производство на лекарствени форми.Дял на притежаваните акции – 49 %.

6. “Софарма – Поланд” ООД – Полша – седалище гр.Варшава, ул. “Шъшкова” № 58. Капитал 50 000 злоти. Основен предмет на дейност – изследване на пазара и общественото мнение.Притежавани дялове – 60.

II. Консолидационни процедури

1. Консолидираният баланс и отчетите към него обобщават информацията от балансите и отчетите на изброените в т.I Дружества.

Извършено е обединяване на счетоводните отчети на дъщерните предприятия и самостоятелния отчет на предприятието – майка ред по ред на активите, пасивите, приходите, разходите, собствения капитал и паричните потоци.

2.База за преизчисляване в левова равностойност на финансовите отчети на ЗАО “Ростбалканфарм” – фиксинг на БНБ за щатски долар на 31.03.2005 г и фиксинг на Руската централна банка за щатски долар на 31.03.2005 г.

3.База за преизчисляване в левова равностойност на финансовите отчети на “Софарма Поланд” ООД – фиксинг на БНБ за полската злота на 31.03.2005 г .;

4.При елиминиране на вътрешногруповите разчети от счетоводните отчети са приспаднати стойности от следните редове:

- от отчета за доходите са елиминирани сделки и произтичащите от тях разходи и продажби в размер на 4 423 хил.лв.;

- в пасива на баланса – Основен капитал, е посочен капиталът, който се притежава от предприятия и лица извън групата;

- от пасива на баланса е елиминирано акционерното участие на предприятието – майка в дъщерните предприятия;

- от пасива на баланса – Получени дългосрочни заеми от свързани предприятия, е намалена отчетната стойност с 2 716 хил.лв.;

- от пасива на баланса – Текущи задължения към свързани предприятия, е намалена отчетната стойност с 4 535 хил.лв

- от актива на баланса – Инвестиции в дъщерни предприятия, е намалена отчетната стойност на съучастието на предприятието – майка в дъщерните предприятия в размер на 12 606 хил.лв.;

- от актива на баланса – Инвестиционни имоти, е намалена отчетната стойност в размер на 320 хил.лв.;

- от актива на баланса – Инвестиции на разположение и продажба, е намалена отчетната стойност в размер на 1 033 хил.лв.;

- от актива на баланса – Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия е намалена отчетната стойност в размер на 2 716 хил.лв.;

- от актива на баланса – Вземания от свързани предприятия е намалена отчетната стойност с 4 535 хил.лв

В резултат на гореописаното положителната репутация е в размер на 8 374 хил.лв.

30.03.2005 г


Съставител: Изп.Директор:/Й.Петкова/ /д.и.н Огнян Донев/
Каталог: DOCS -> docs -> 2005
docs -> Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Лекция по Икономическа Наука в памет на Алфред Нобел, 9 декември, 1993 г. I
docs -> Наредба №14 за пожарна безопасност на територията на община казанлък I. Общи положения
docs -> Отчет на „софарма ад към 30. 06. 2008 г
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> I. Дъщерни предприятия на “Софарма” ад, включени в предварителния консолидирания отчет към 31. 12. 2006 г : “
2005 -> Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие няма
2005 -> Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие няма


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница