Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане наДата23.07.2016
Размер139.45 Kb.
#2017
ТипРешение

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Свищов, приета с Решение № 286/30.08.2012 г., Прот. № 18


НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА

КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Наредбата регламентира:

1. Реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на община Свищов;


Чл. 2. Придобиването на куче се удостоверява:

1. С договор за покупко-продажба от търговски обект, регистриран или нерегистриран развъждач, приют, други физически или юридически лица.

2. С договор за дарение от регистриран или нерегистриран развъждач, приют, други физически или юридически лица.

3. С набора митнически документи при внос от чужбина.

4. Посредством регистрационните документи по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от настоящата Наредба при придобиване на безстопанствено куче от улицата.
Чл. 3. Според регистрацията кучетата се делят на:

1. Домашни (животни-компаньони) - имащи постоянен дом и стопанин.

2. Безстопанствени - свободно скитащи и сменящи ареала на местопребиваването си.
Чл. 4. Функциониране на обекти за временен престой на животни - компаньони:

(1) приютите за безстопанствени кучета се регистрират в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), съгласно изискванията на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).

(2) Настаняването на животни - компаньони в обектите по ал. 1 е възможно, съгласно чл. 150 от ЗВМД и Наредба № 41 на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.

(3) Забранено е функционирането на обекти по ал. 1 в жилищни сгради в режим на етажна собственост.


Чл. 5. (1) Стопаните на кучетата по смисъла на чл. 3, т. 1 и т. 2 носят цялата отговорност за причинени от тях наранявания, нанесени щети, замърсявания и всички други случаи, предмет на настоящата Наредба.

(2) Административно наказателна отговорност по тази Наредба носят и ползвателите на имот, в чиито граници пребивава животното, или придружителите на животното, когато то се намира извън терена за отглеждане.


РАЗДЕЛ II
ДЕКЛАРИРАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСУВАНЕ
Чл. 6. (1) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в Дирекция „Устройство на територията, регулация и екология” на Община Свищов.
(2) За кучетата по чл. 3, т. 2 са в сила разпоредбите на раздел V от настоящата Наредба.
Чл. 7. (1) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по чл. 175, ал. 1 от ЗВМД.

(2) Регистрацията на кучетата се извършва от лицензиран ветеринарен лекар по реда на чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 37 от Закона за защита на животните.

(3) Стопанинът на куче, който наруши изискване по чл. 6 и чл. 7, ал. 1, се наказва с глоба в размер на 50 лева.
Чл. 8. (1) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно, до 5-то число, данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в Общинска администрация.

(2) На база предоставената информация от ветеринарните лекари в Община Свищов, Дирекция „Устройство на територията регулация и екология” поддържа собствена база данни за кучетата.

(3) При неспазване разпоредбите на ал. 1, на виновните лица се налага глоба в размер на 50 лева.
Чл. 9. (1) В 7-дневен срок от промяната на адреса на собствеността или при смърт на кучето, собственикът уведомява ветеринарния лекар, извършил регистрацията на кучето, за пререгистрация или отписване от регистрите.

(2) При нарушение по предходната алинея, на виновните лица се налага глоба в размер на 50 лева.


Чл. 10. (1) Стопанинът заплаща ежегодно определената годишна такса, съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета от Общински съвет, в срок до 31 март на годината, за която се отнася, или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(2) От такси се освобождават стопаните на:

1. кучета на хора с увреждания;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета;

7. кучета с поставен микрочип - за първата година от тяхното регистриране при ветеринарен лекар.

(3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват с надлежните документи.

(4) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.


РАЗДЕЛ III
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТОПАНИТЕ
Чл. 11. Стопаните на кучета са длъжни да се отнасят към животните с грижа на добри стопани и да ги отглеждат и използват по начин, съответстващ на тяхното развитие и предназначение, съобразен с физиологичните и поведенческите им особености, екологичните и законови изисквания.
Чл. 12. (1) Отглеждането на кучета става при спазване на установени принципи.

(2) Всеки, който отглежда куче или се грижи за такова, е отговорен за неговото здравословно състояние, опазване от кражба или изгубване. Длъжен е да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените и физиологичните му нужди според вида и породата му, а именно:

1. да му осигурява необходимите количества храна и вода;

2. да му осигурява необходимото пространство за движение и почивка;

3. да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване съгласно Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и ЗВМД.

(3) Стопанинът на куче е длъжен да избягва нежеланото му размножаване чрез осигуряването на:

1. изолация по време на размножителния период;

2. кастрация.

(4) Всеки, който отглежда куче или се грижи за такова, е длъжен:

1. да осигури безопасността на хората, преминаващи покрай неговото дворно пространство, като изгради ограда с достатъчна плътност и височина, непозволяваща контакт с кучето (кучето да е на 3 м. отстояние от границата на имота);

2. да осигури поведение на кучето, безопасно за живота, здравето и спокойствието на гражданите;

3. да отглежда кучето при условия и по начин, които не формират агресивно поведение;

4. да не нарушава спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост (при наличие на такава);

5. да не допуска животното свободно да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.


Чл. 13. (1) При постъпване на сигнал за наличие на случаи, посочени в чл. 12, ал. 2, длъжностно лице от общинска администрация извършва проверка, която задължително завършва с изготвянето на писмени предписания до собственика за преодоляване на пропуските при отглеждането на кучето.

(2) При неизпълнение в срок на писмените предписания на собственика се налага глоба в размер на 50 лева.

(3) Когато собственикът не изпълни разпоредбите на чл. 12, ал. 3 и ал. 4 му се налага глоба в размер на 100 лева.
Чл. 14. Кучета, за които има съмнение, че са носители на заразни или застрашаващи сигурността на хората болести, се представят задължително от стопаните пред ветеринарен лекар за изясняване на обстоятелствата и установяване на болестта и за извършване на последващи действия съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 15. Кучетата, регистрирани съгласно чл. 3, т. 2, независимо от техния пол, подлежат на кастрация, ваксинация за бяс, обезпаразитяване и други процедури (при необходимост) във ветеринарномедицинския кабинет към Общинския приют за кучета.
Чл. 16. (1) При извеждане на кучетата на разходка стопаните задължително носят ветеринарномедицинския паспорт с отразени актуална ваксинация, вътрешно и външно обезпаразитяване и са длъжни да го покажат на контролните органи при проверка, както и пособия за събиране на екскрементите.

(2) При нарушение по предходната алинея, на виновните лица се налага глоба в размер на 20 лева.


Чл. 17. (1) Кучетата, регистрирани съгласно чл. 3, т. 1, на обществени места задължително се извеждат на повод до 1,5 м., а кучета с тегло над 10 кг. - на неразтеглив повод до 1,5 м. или с намордник.

(2) От поставяне на намордник са освободени кучета - водачи на незрящи хора;

(3) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага глоба в размер на 50 лева.
Чл. 18. (1) Забранява се:

1. на лица под 14 години да водят кучета от гигантски и едри породи, както и от породите „Питбул" и „Бултериер", на обществени места;

2. влизането с кучета в търговски обекти, заведения за обществено хранене, детски, здравни, учебни заведения, други обществени сгради и учреждения. Това ограничение не се отнася за кучета - асистенти (водачи на хора с увреждания) и служебните кучета на организациите на бюджетна издръжка;

(2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага глоба в размер на 50 лева. В случай, че виновното лице е малолетно/непълнолетно, отговорност носят неговите родители/ настойници/попечители.


Чл. 19. (1) Забранява се:

1. допускане на кучета на обществени места, предназначени за отдих на гражданите, за спортна и лечебна дейност, детски и спортни площадки. Това ограничение не се отнася за кучета - асистенти (водачи на хора с увреждания);

2. извеждането на разходка на агресивни кучета, без поставен намордник и повод с нашийник;

3. свободното пускане на кучета в териториите за обществено ползване – паркове, алеи, улици и площади.

(2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага глоба в размер на 100 лева.
Чл. 20. (1) Забранява се:

1. отглеждане на кучета в избени, тавански помещения, тераси, гаражи и около многофамилни жилищни сгради или на места за обществено ползване;

2. развъждане с търговска цел на кучета в избени, тавански помещения, тераси, гаражи и около многофамилни жилищни сгради;

3. свободното пускане и движение без строг нашийник на породите "Питбул" и "Бултериер" на територията на Община Свищов.

(2) Забранява се умишленото провокиране от стопаните на кучета, водещо животните до агресия или до поведение, нарушаващо спокойствието и безопасността на други животни и хора по време на разходка или в жилищни сгради в режим на етажна собственост.

(3) При нарушение по предходните алинеи, на виновните лица се налага глоба в размер на 100 лв.


Чл. 21. (1) Всички кучета, ухапали човек или животно, се отвеждат веднага от собственика във ветеринарномедицински кабинет, където се изолират и преглеждат.

(2) При неизпълнение на разпоредбата по предходната алинея, на виновните лица се налага глоба в размер на 100 лева.

(3) На стопанина на куче, ухапало животно, се налага глоба в размер на 100 лева.
(4) На стопанина на куче, ухапало човек, се налага глоба в размер на 200 лева.
РАЗДЕЛ IV
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА
Чл. 22. (1) Общинският съвет приема програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и предвижда средства за изпълнението й.

(2) Кметът на Общината организира изпълнението на програмата по ал. 1 и ежегодно внася отчет за нейното изпълнение пред Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 23. Общината изгражда, оборудва и стопанисва Общински приют за безстопанствени животни или сключва договор със съществуващ такъв.
Чл. 24. (1) Общината организира улавянето на всички кучета, нерегистрирани според изискванията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от настоящата Наредба, независимо от тяхната собственост със съдействие на служители от горе цитирания приют.
РАЗДЕЛ V
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА
Чл. 25 (1) Овладяването на популацията от безстопанствени кучета на територията на Община Свищов се осъществява чрез блокиране на раждаемостта, посредством настаняване в приют, кастрация, обезпаразитяване, ваксинация, маркировка и регистрация.

(2) Кучетата по ал. 1 се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони, и се регистрират по чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(3) Кучетата, за които не се явят лица по ал. 2, се настаняват в приюти, или се връщат по местата, от които са взети, освен тези, които представляват опасност.

(4) Кучетата са под надзора и грижите на общината, организациите за защита на животните или други лица, които са подписали декларация за спазване изискванията на чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.

(5) След блокиране на раждаемостта на безстопанствените кучета, те се настаняват поетапно в приюти по програми за намиране на собственик или за доживотно отглеждане.
Чл. 26. Мерките и дейностите за овладяване на популацията на безстопанствени животни на територията на Община Свищов са съобразени с нормативните изисквания на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Наредба № 41/10.12.2008 г. на Министерството на земеделието и храните, други нормативни и административни актове, имащи отношение към дейността.
Чл. 27. Безстопанствените животни на територията на Община Свищов се настаняват в:

(1) регистриран по чл. 137, ал. 1 от ЗВМД приют за безстопанствени животни.

(2) Приюти за безстопанствени животни, стопанисвани от организации за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и по реда на чл. 137, ал. 1 от ЗВМД.
Чл. 28. Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се осъществяват в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории чрез общината или организациите за защита на животните.
Чл. 29. Не се допуска връщането на кучетата по чл. 25, ал. 3 в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца, автомагистрали и летища.
Чл. 30. Отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на животните или общината обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу бяс върнатите по места животни по чл. 25, ал. 3.
РАЗДЕЛ VI
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 31. (1) Контролът по спазването на настоящата Наредба се осъществява от длъжностни лица на Община Свищов, упълномощени от Кмета, които съставят съответните актове за установяване на нарушенията на Наредбата, Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(2) Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба от 50 до 500 лева.


Чл. 32. Контролните органи имат право:

1. Да установяват самоличността на собственика на животно - компаньон, включително със съдействието на полицията;

2. Да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни - компаньони. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва със съдействие на полицията.
Чл. 33. Въз основа на съставените актове Кметът на Община Свищов издава наказателни постановления.
Чл. 34. (1) В случай на повторно извършване на нарушение по членовете на тази Наредба, на нарушителите се налага глоба в двоен размер, извън случаите по чл. 12, ал. 2, ал. 3, и ал. 4 и чл. 13, ал. 2 и ал. 3.
Чл. 35. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
РАЗДЕЛ VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните и във връзка със Закона за местните данъци и такси, чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 59, ал. 3, чл. 60, чл. 70, ал. 1 и ал. 3 от Закона за защита на животните.

§ 2. Наредбата е приета от Общински съвет – Свищов с Решение № 286/30.08.2012 г., Прот. № 18

§ 3. Стопаните на кучета, независимо от тяхното местодомуване по смисъла на чл. 3 т. 1, са длъжни в срок до 3 (три) месеца след влизане в сила на Наредбата да ги регистрират при
ветеринарен лекар по избор, отговарящ на изискванията на чл. 25, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, като представят документ за платена такса след попълнена и подадена декларация по образец.
Допълнителни разпоредби

§ 4. По смисъла на тази наредба:

1. "Животни - компаньони" са животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното.

2. "Агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт. Кучето не е „агресивно", ако е нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата собственост (респективно човека, под чийто контрол се намира в момента).

3. "Евтаназия" е умъртвяване на животните без болка и стрес с лицензиран лекарствен продукт.

4. "Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.

5. "Системно нарушение" е извършване на две или повече нарушения на изискванията на тази Наредба, Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и нормативните актове по прилагането им, за които на лицето са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления в продължение на едногодишен период.

6. "Строг нашийник" е нашийник с метални звена и защита за ларинкса с косо извити навътре заоблени метални щифтове с диаметър минимум 3,5 мм.

7. "Стопанин на домашно куче" е лицето, на чието име е извършена регистрацията съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от настоящата Наредба.

8. "Приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.

9. Гигантски породи кучета са Borzoi (Руска хрътка), Great Dane (Немски дог), Irish Wolfhound (Ирландски вълкодав), Mastiff (Мастиф), Newfoundland (Нюфаундленд), Pyrenean Mountain Dog (Пиринейско планинско куче), St.Bernard (Санбернар).

10. Едри породи кучета са Afghan Hound (Афганска хрътка), Airedale Terrier (Ердел териер), Bouvier Des Flandres (Фландърско бувие), Boxer (Боксер), Chow Chow (Чау чау), Rough Coat Collie (Коли), Dalmatian (Далматинец), Dobermann (Доберман), English Setter (Английски сетер), German Shepherd (Немска овчарка), German Shorthaired Pointer (Немски късокостмест пойнтер), Golden Retriever (Голдън ретривър), Gordon Setter (Гордън сетер), Hungarian Vizsla (Унгарска визла), Irish Setter (Ирландски сетер), Labrador Retriever (Лабрадор ретривър), Old English Sheepdog (Бобтейл – Стара английска овчарка), Standard Poodle (Пудел), Rhodesian Ridgeback (Родезийски риджбек), Rottweiler (Ротвайлер), Saluki (Салуки – Персийска хрътка), Samoyed (Самоед), Weimaraner (Ваймаранер), Akita Inu (Акита), Alaskan Malamute (Аляски маламут), Belgian Shepherd (Белгийска овчарка), Bernese Mountain Dog (Бернски зененхунд, Бернско планинско куче), Bloodhound (Блъдхаунд), Briard (Бриар), Clumber Spaniel (Кламбър шпаньол), Smooth Coated Collie (Гладкокосместо коли), Curly Coat Retriever (Австралийски къдравокосмест ретривър), Elkhound (Норвежки елкхаунд), Flat Coated Retriever (Английски гладкокосмест ретривър), Pointer (Пойнтер).

11. Средни породи кучета са Australian Cattle Dog (Австралийско келпи), Australian Kelpie(Австралийско келпи), Australian Terrier (Австралийски териер), Basenji (Басенджи), Basset Hound (Басет), Beagle (Бигъл), Bearded Collie (Мустакато коли), Border Collie (Гранично коли), British Bulldog (Британски булдог), Bull Terrier (English) (Бултериер), Cairn Terrier (Териер), Cavalier King Charles Spaniel (Кавалер кинг чарз шпаньол), Cocker Spaniel (Кокер
шпаньол), American Cocker Spaniel (Американски кокер шпаньол), Long-Haired Dachshund (Дългококмест дакел), Standard Smooth Dachshund (Дакел), English Springer Spaniel (Английски спрингер шпаньол), Smooth Fox Terrier (Гладкокосмест фокс териер), Wire-Haired Fox Terrier (Грубокосмест фокс териер), Keeshond (Вълчи шпиц), Miniature Poodle (Миниатурен пудел), Schnauzer (Шнауцер), Scottish Terrier (Шотландски териер), Shetland Sheepdog (Шетландска овчарка), Skye Terrier, Staffordshire Bull Terrier (Стафордски бул териер), Welsh Corgi (Уелско корди), West Highland White Terrier (Западнохайландски бял териер), Whippet (Уипет), Bedlington Terrier (Беглингтънски териер), Border Terrier (Граничен териер), Siberian Husky (Сибирско хъски).

12. "Идентификация на животно" е еднозначното му характеризиране по данните от неговия микрочип, съответстващи на паспортните и регистрационните данни.

13. "Безстопанствено животно" е всяко животно, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик и не е под контрола или под прекия надзор на собственик, както и всяко животно - домашен любимец, гледано в незаградено пространство.

14. "Кастрация" е отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на мъжките.

15. "Блокиране на раждаемостта" е спиране възпроизводството на популацията на безстопанствените кучета и регистрация на домашните кучета.

16. "Болка, страдание и увреждане" е причиняването на смущения в здравето (физическо, нервномозъчно и социално) на животните. Това включва причиняването на болест, травма и физиологичен и нервномозъчен дискомфорт в момента на използването на животното или впоследствие (например след инжектиране на карциногени).

17. "Овладяване на популацията" е научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях.

18. "Поведенчески особености" са особеностите, свързани с проявяването на характерното за всеки животински вид поведение към себеподобните, околната среда и други видове животни.

19. "С цел развъждане" е размножаване на животното поне веднъж годишно.
Тази Наредба отменя:

чл. 78, ал. 1 и чл. 80, ал. 3 от Наредба за управление на отпадъците и опазване на околната среда на територията на Община Свищов, приета с Решение № 1035/23.09.2010 г., Прот. № 64 на Общински съвет – Свищов;

чл. 42, чл. 43 и чл. 44 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда, благоустройството и безопасността на движението на територията на Община Свищов, приета с Решение № 654/21.05.2002 г., Прот. № 41 на Общински съвет – Свищов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: ……….........…………..

/Светлана Георгиева/Каталог: images -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
docs -> Валентин топалов
docs -> Република българия министерство на здравеопазването
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> Агенция „митници”
docs -> Национален клуб за Аниме и манга „накама
docs -> Патентно ведомство
docs -> На Инициативен комитет, упълномощен от жителите на село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол
docs -> До г-жа Искра Михайлова Министър на околната среда и водите До г-н Митко Андонов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница