Отчет на Бюджет в програмен формат на Министерство на икономиката за първото полугодие на 2016 гДата14.08.2018
Размер164.07 Kb.


РЕЗЮМЕ

НА ОТЧЕТ на Бюджет в програмен формат

на Министерство на икономиката

ЗА първото полугодие на 2016 г.


Бюджетна програма - 2000.01.01 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги”
За постигане целите на програмата през отчетния период ефикасно се прилагаха утвърдените процедури за предоставяне на административните услуги по програмата при осигурена висока информираност и прозрачност чрез своевременно публикуване на актуална и подробна информация на сайта на министерството и в специализираните страници.

Бяха организирани и проведени 15 редовни заседания на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение (дирекция МКТС експертно, информационно и административно обезпечава дейността на Междуведомствената комисия, вкл. дейността й като национален орган по Конвенцията за забрана на химическото оръжие - КЗХО), на които са разгледани заявления за издаване на разрешения за външнотърговски сделки с продукти, свързани с отбраната (ПСО), и изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ) и са издадени 564 бр. разрешения. Също така са изготвени и издадени 453 становища за класифициране на изделия в отговор на постъпили запитвания на фирми.

През периода януари – юни 2016 г. беше осигурено активно участие в дейността на работните групи и комитети на ЕС в изпълнение на поетите от Р България ангажименти в областта на експортния контрол на ПСО и ИТДУ в рамките на EС, както и в мероприятия в изпълнение на задължения на Р България, произтичащи от членството на страната ни в международните организации и режими за експортен контрол и неразпространение на ОМУ.

Последователно се изпълняваха дейностите за разширено използване на възможностите за икономическо сътрудничество в рамките на членството в НАТО, в европейски структури за сигурност и отбрана както и за задълбочаване на двустранното индустриално сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната. Осигурено беше националното представителство и произтичащите от това действия на национално ниво в два органа на НАТО: Групата по индустриалните ресурси и комуникационните услуги към Комитета на НАТО за гражданско планиране за извънредни ситуации и в Индустриалната консултативна група, и в 3 работни групи към Европейската агенция по отбрана: Експертна мрежа по въпросите на отбранителната индустрия, Работна група по сигурност на доставките и Работна група за МСП в областта на отбраната и сигурността.

По предоставяне на услугата „Включване в база данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО” ефективно се прилага комплексното административно обслужване, осигурено е публикуването на поддържания регистър на правителствения портал за публикуване на данни в отворен формат. Проведени са 6 заседания на експертната работна група в МИ за разглеждане документите на фирми за включване в базата данни на потенциалните кандидати за участие в международни търгове на НАТО и във връзка с годишната актуализация: включени са 16 нови дружествата, актуализирана е информацията за 50 дружества. Разпространени са обяви за 16 международни процедури на НАТО, като са издадени Декларации за съответствие за участие на български дружества в 4 от тях.

В областта на двустранното индустриално сътрудничество е оказана разностранна подкрепа за утвърждаване позициите на бизнеса на международните пазари.

Всички административни режими, администрирани от ДРЛК са изцяло приведени в съответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и съответното специализирано законодателство. Те са максимално опростени, с минимално изисквани документи и минимален срок на издаване, което същевременно да позволи извършването на навременен, строг и постоянен контрол над дейността на регистрираните и лицензирани фирми, тъй като това е директно свързано с опазването на здравето на гражданите в Република България и е от изключителен обществен интерес.

От месеците април и май 2016 г. има 2 бр. нови административни услуги, който се извършват от ДРЛК: • Издаване на документи за наблюдение в изпълнение на приетия на 28 април 2016 г. Регламент за изпълнение (EС) 2016/670 на Комисията за въвеждане на предварително наблюдение от страна на Съюза върху вноса на някои железни и стоманени продукти от някои трети държави.

 • Вписване в публичен регистър на производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава-членка на Европейския съюз на електронни цигари и /или контейнери за многократно пълнене.

Считано от 20 май 2016 г. производителите, вносителите и лицата, които внасят на територията на страната електронни цигари и контейнери за многократно пълнене трябва да предоставят Уведомление за съставките на тези изделия пред Министерство на икономиката, в качество на администратор на режима, и пред Европейската комисия, посредством общия портал за уведомяване. Уведомлението се представя в електронна форма, през уеб-портала на Европейската комисия.

Дейностите по предоставяне на включените в програмата продукти/ услуги се изпълняват последователно и в срок, за което говорят показателите за изпълнение - постигнатите целеви стойности в края на шестмесечието на 2016 г. и съответстват на планираните.
Бюджетна програма - 2000.01.02 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите”
През първото полугодие на 2016 г., мерките за изпълнение на заложените в програмата цели са насочени основно към популяризиране и изпълнение на приетата Иновационната стратегия за интелигентна специализация за периода 2014 – 2020 г., както и към популяризиране на тръжните процедури, финансирани от ЕКА, във връзка с членството на Република България в Европейската космическа агенция.

Направено е изменението на Закона за нормативните актове, което е прието от Народното събрание на 03.05.2016 г. Съгласно изменението на чл.19 от Закона за нормативните актове, съставителят на проект на нормативен акт извършва задължително оценка на въздействието на нормативния акт, когато това е предвидено в същия закон. МСП теста ще бъде част от тази оценка на въздействие. По този начин всички изменения на нормативни актове, касаещи МСП ще бъдат подлагани на предварителна оценка за ефекта им върху предприятията.

В изпълнение са договорите по 6-та и 7-ма конкурсна сесия на Националния иновационен фонд. Общият размер на преведената субсидия през отчетния период по 6-та сесия е 540 807 лв., а по 7-ма сесия е 1 906 773,01 лв. Нова конкурсна сесия през периода не е обявявана.

Извършен е технически и финансов мониторинг на първия етап от изпълнението на проект в изпълнение на Съвместна програма „Евростарс” в рамките на инициатива Еврика – „Е! 8932 GALENE Методология и инструменти за поддържане на уеб-базирани комуникации в реално време в IE-TV приложения” с двама бенефициенти - „Лион Технолоджис” ЕООД и „Сингюлар Лоджик България Компютър Апликейшънс” ЕООД. Одобрените субсидии от двамата бенефициента са в размер на 131 608,20 лв.

Приключи окончателно изпълнението по сключените договори с 19-те бенефициента – стартиращи фирми на млади хора по проект „Техностарт”. Общата усвоена сума от бенефициерите за целия отчетен период (м12.2014–м12.2015), е на стойност 345 532,11 лв. През отчетния период е изготвено оперативно ръководство за 2016 г., с цел да се обяви национален конкурс за стартиране на проект „Техностарт 2”.

Приключи изпълнението на проект „stARTs3”, чийто изпълнител е фондация „Джуниър Ачийвмънт България”, съгласно Договор №131/14.12.2015 г. В резултат на спечелена обществена поръчка с предмет „Обучение по предприемачество и създаване на тренировъчни предприятия в училищата по изкуствата и спортните училища”, проект „stARTs3” се изпълняваше в 5 училища в България – Национална гимназия по приложни изкуства „Св. Лука” – София, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – София, Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов” – Пловдив, Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив и Спортно училище „Васил Левски” – Пловдив.Бюджетна програма – 2000.01.03 „Закрила на обектите на индустриална собственост”
През отчетния период Патентното ведомство на Република България изпълнява активно целите, залегнали в програма № 4 „Закрила на обектите на индустриална собственост”, като извършва стриктно и отговорно заложените дейности за предоставяне на услуги, свързани с индустриалната собственост. Отчетът показва активното участие на ведомството в съвместно финансирани международни проекти в областта на индустриалната собственост. Продължава ползотворното сътрудничество с други държави в областта на индустриалната собственост. За първото полугодие на 2016 г. ведомството отчита изпълнение и леко повишение при някои заложени целеви стойности за изпълнение. Прогнозира се успех в изпълнението на посочени показатели в годишната база.

Изложените данни в отчета водят до извода, че Патентно ведомство се справя с предизвикателствата, наложени от икономическата динамика и задачите си, като полага значителни усилия за изпълнението на заложените показатели за осъществяване на политиките и програмата на програмния бюджет.
Бюджетна програма – 2000.01.04 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”
Заложените по Програма 2000.01.04 "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" цели са свързани със: създаване и поддържане на доверие в техническата компетентност на органи за оценяване на съответствието, изпълнение на показателите за проследимост, точност и достоверност на измерванията, постигане на по-висока степен на доверие при обществените отношения, основани на измерванията, предоставяне на метрологични знания и опит на високо научно и техническо ниво в подкрепа на конкурентоспособността, ефективен контрол за спазване на законодателството, осигуряващо условия за свободно движение на стоки и преодоляване на техническите бариери пред търговията, ефективен надзор за безопасността на продуктите пуснати на пазара и в действие, участие в процеса на подготовка и приемане на актове и решения на ЕС за развитие на Общностната политика и принципите, заложени в хармонизираното техническо законодателство, подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието, осигуряване на предпоставки за признато съответствие на българските продукти и развитие и подобряване на националната инфраструктура по качеството.

Отчетът по Програма 2000.01.04 съдържа информация за предоставените продукти/ услуги през първото полугодие на 2016 г. Дейностите и мерките, подлежащи на изпълнение по програмата, осигуряват провеждането на държавната политика за осъществяване на надзор на пазара, технически надзор на съоръжения с повишена опасност, осъществяване на проверки на средства за измерване, издаване на разрешения за оценяване на съответствието, защита на интересите на държавата, повишаване на доверието в икономическите оператори, развитие на иновациите и научноизследователската и развойната дейност, пресичане на нечестната конкуренция и живота и здравето на хората, защита на интересите на потребителите и опазване на околната среда, спазване на принципите, заложени в хармонизираното законодателство, преодоляване на техническите пречки пред търговията, и като цяло развитие на инфраструктурата за подобряване на качеството в българската икономика. Изпълнението на предвидените дейности и мерки е отчетено чрез конкретно посочените в отчета стойности и показатели.

Видно от предоставената в отчета информация, през първата половина на 2016 г. по заложените в Програма 2000.01.04 цели, се изпълняват предвидените за постигането им дейности в съответствие с утвърдените графици.

Бюджетна програма – 2000.01.05 „Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар”
Заложените по бюджетната програма цели са свързани с: хармонизиране на българското законодателство, попадащо в обхвата на раздели „Свободно движение на стоки” и „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги” по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. Продуктовите групи, попадащи в обхвата на компетентност, са продукти, за които има нормативно определени изисквания за безопасност. От нехармонизираната област и хоризонталните въпроси компетентността на Дирекцията обхваща обществени поръчки, енергийна ефективност на енергопотребяващи продукти, шум от машини и битови уреди, законова метрология и предварително опаковани продукти, акредитация и стандартизация. Изпълняват се задълженията на звено за контакт относно продукти по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на Национален информационен център за обмен на информация за проекти на технически регламенти с Европейската комисия. Координират се дейностите във връзка с правилното прилагане от националните компетентни органи на изискванията и разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар, свързани с установяването и трансграничното предоставяне на услуги, функционирането на Единното звено за контакт относно доставчиците на услуги, координира се участието на Република България в информационната система на вътрешния пазар на ЕС в частта относно доставчиците на услуги.

Отчетът по програма 2000.01.05 съдържа информация за предоставените продукти/услуги през първото полугодие на 2016 г. Дейностите и мерките, подлежащи на изпълнение по програмата, осигуряват провеждането на държавната политика в обхвата на раздели „Свободно движение на стоки” и „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги” по ПМС № 85/2007 г. Изпълнението на предвидените дейности и мерки е отчетено чрез конкретно посочените в отчета стойности и показатели.

От предоставената в отчета информация се вижда, че през първото полугодие на 2016 г. заложените в програма 2000.01.05 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЕЕП” цели сe изпълняват всички предвидени дейности в определените за това срокове и в съответствие с графика, като се предвижда в края на отчетния период планираните цели да бъдат напълно постигнати.


Бюджетна програма – 2000.01.06 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”
Към 30.06.2016 г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 са:


 • Разработени проекти на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по следните процедури:

 • „Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк”, по Приоритетна ос 1;

 • „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” по Приоритетна ос 2;

 • „Енергийна ефективност за МСП” по Приоритетна ос 3;

 • „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП” по Приоритетна ос 2;

 • „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия” по Приоритетна ос 2;

 • „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива” по Приоритетна ос 2;

 • „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ” по Приоритетна ос 2;

 • „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма” по Приоритетна ос 2.

 • Обявени процедури за подбор на проекти по ОПИК:

 • Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”;

 • Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП”;

 • Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”;

 • сключени 768 договора на стойност 393.3 млн. лв. по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”;

 • подписани заповеди за одобрение на 4 бюджетни линии по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на стойност 41 млн. лв.

В процес на изпълнение е и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020.

Изготвени са методология и критерии за подбор на операция „Инструмент за неограничени гаранции по инициативата за МСП”, които са одобрени от Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП. След съгласуването от УО на поканата за заявяване на интерес за избор на финансови посредници, същата е обявена от ЕИФ на 17.05.2016 г., с краен срок за кандидатстване - 30.11.2016 г.

През втората половина на 2016 г. предстои оценка и избор на финансови посредници от страна на ЕИФ, сключване на оперативни споразумения между ЕИФ и избраните посредници и стартиране на отпускането на кредити към МСП.


Бюджетна програма – 2000.01.07 „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката”
България продължава да е атрактивна дестинация за инвестиции в автомобилопроизводството и за създаване на центрове за споделени услуги и бизнес аутсорсинг (счетоводни, данъчни, обработка на данни, информационни технологии).

С цел подобряване на инвестиционния образ на страната и повишаване на инвестиционната активност Българската агенция за инвестиции (БАИ) изготви нова стратегия за привличане на инвеститорите. Стратегията предвижда БАИ да се фокусира върху конкретни приоритетни отрасли, държави и компании и да провежда проактивен маркетинг.

За периода са извършени индиректни офсетни дейности на стойност 1.58 млн. лева офсетна полза, по които предстои да бъдат официално признати офсетни кредити. Окончателно съгласувано и подписано Допълнително споразумение към едно Офсетно споразумение на стойност 34.44 млн. лв. с инкорпориран допълнителен високотехнологичен проект за изпълнение.

Отчетените към полугодието показатели по програмата спрямо заложените годишни целеви стойности показват добър темп на изпълнение.
Бюджетна програма – 2000.01.08 „Преструктуриране и ефективна управление на държавната собственост"
Програмата обхваща кръга от дейности, свързани с упражняване правата на държавата като собственик на капитала на търговските дружества с държавно участие в капитала, в т.ч. преструктуриране и управление на тези дружества, раздържавяване на държавното участие в тях, контрол върху изпълнението на поетите от купувачите по приватизационни сделки ангажименти и защита на държавния интерес, удовлетворяване на реституционни претенции, осъществяване на диалог с отрасловите работодателски и синдикални структури, както и на дейностите по управление на проекти за отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от добива и преработката на природни ресурси.

През полугодието акциите/дяловете, притежавани от държавата, от 9 еднолични търговски дружества бяха апортирани в „Държавна консолидационна компания“ (ДКК) ЕАД. В резултат на извършено преструктуриране, към 30.06.2016 г. Министърът на икономиката упражнява правата на собственост на държавата в капитала на 12 еднолични търговски дружества и 1 търговско дружество с над 50 на сто държавно участие в капитала. Предвид етапа на който бе извършено, намаляването на общия брой на дружествата, по отношение на които Министърът на икономиката упражнява правата на държавата като акционер/съдружник, не даде отражение в заложените целеви стойности на показателите, които характеризират дейностите свързани с преструктурирането, мониторинга и управлението на търговските дружества. Отчетените стойности по тези показатели дават основание да се каже, че целите, които те характеризират са постигнати. Това се илюстрира от отчетената степен на изпълнение на съответните продукти/услуги и показателите, които ги характеризират.

По отношение на дейностите по раздържавяване и осъществяване на следприватизационен контрол върху изпълнението на поетите от купувачите задължения, също се отчита добро изпълнение, като все още проблем е липсата на инвеститорски интерес към предлаганите за раздържавяване обекти.

Бюджетна програма – 2000.01.09 „Защита на потребителите”


Отчета по програмата, съдържа информация за предоставените продукти/ услуги през първото полугодие на 2016г. Дейностите и мерките, подлежащи на изпълнение по програмата, осигуряват провеждането на държавната политика за защита на потребителите и нейното интегриране при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики.

През първото полугодие на 2016г. в изпълнение на заложените по Програма „Защита на потребителите” цели, съгласно предвидените по програмата продукти/услуги в определените за това срокове са предприети необходимите дейности за Признаване на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове в РБ, отговарящи на изискванията на Директива 2013/11/ЕС, предвидени в ЗИД на ЗЗП. Извършена е нотификация на ПК за платежни спорове към КЗП като органи за АРС на платформата на ЕК. Извършена е нотификация на общите и секторни ПК към КЗП като органи за АРС на платформата на ЕК. Правилника за дейността на общите и секторните ПК е нотифициран в системата за нотификация на национални мерки, с които се въвеждат директиви на ЕС.

Във връзка с хармонизиране на българското законодателство за защита на потребителите с изискванията на европейското законодателство, експерти на отдел „ПП“ са включени в работата на междуведомствена работна група към Министерство на туризма за изготвяне на проект на ЗИД на ЗТ, който ще въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2015/2302/ЕС за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги. Чрез осъщественото през периода представителство на интересите на потребителите при участие в работните групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на ЕС, експертите от отдела са представили интересите на потребителите и е бил защитен националния интерес при вземането на решения на европейско ниво в различните европейски формати. България е дала своя принос при участието в заседанията и чрез изготвянето на съответните указания, рамкови позиции и информации.

Реализирани са дейностите по всички цели, предвиждащи осъществяване надзор на пазара, защита на икономическите интереси на потребителите и предоставянето на информация за техните права. Изпълнението на предвидените дейности и мерки е отчетено чрез конкретно посочените в отчета стойности и показатели.

Видно от предоставената в отчета информация, през първото полугодие на 2016 г. по заложените в програма „Защита на потребителите” цели, са изпълнени всички предвидени за изпълнението им дейности в определените за това срокове, като по-голяма част от планираните целеви стойности са постигнати.


Бюджетна програма – 2000.02.01 „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз”
През отчетния период са осъществени множество мероприятия за разширяване на международното търговско–икономическо сътрудничество.

Проведени са 8 посещения на държавно ниво в Република България и 28 в чужбина, със съпътстващи бизнес срещи и форуми, и с участие на български компании.

Проведени са 10 сесии на междуправителствени комисии и работни групи за икономическо сътрудничество, и са подписани и съгласувани 8 споразумения, меморандуми и други договори за търговско-икономическо сътрудничество. Организирани са множество информационни и промоционални кампании у нас и в чужбина. Предоставяна е и богата информация на интернет страницата на министерството.

Предприети са и действията за по-доброто интегриране на българската икономика в международната търговска система, чрез прилагане на Общата търговска политика на Европейския съюз и координиране на изпълнението на задълженията на страната по сключените от ЕС международни споразумения и договорености. Разработени са анализи и оценки за прилагане на инструментите на търговската защита в Европейския съюз.

Участва в дейността на Световната търговска организация (СТО) и формирането на позицията на Европейския съюз относно изпълнението на решенията на 10-та Министерска конференция, подготовката на програмата пост-Найроби за продължаване на многостранните търговски преговори. Извършена е подготовка за влизането в сила на договореното в СТО Споразумение за улесняване на търговията и прилагането на ревизираното Споразумение за търговия с продукти на информационните технологии.

Република България стриктно спазва своите задължения по сключените двустранни, плурилатерални и многостранни споразумения и участва в текущите преговори за свободна търговия между ЕС и търговските му партньори, като Канада, САЩ, Япония, страните от АСЕАН и други.

На национално ниво са реализирани и редица дейности, свързани с повишаване конкурентоспособността на българските фирми и насърчаване на техния експортен потенциал.


Бюджетна програма – 2000.03.00 „Администрация”
Програмата се изпълнява от дирекциите от общата администрация.

Поставената цел за подобряване на държавното управление в областта на икономиката се изпълнява, чрез своевременното осигуряване дейностите по управление на човешките ресурси, управление при кризисни ситуации и административното, информационно, финансово и материално-техническо обслужване на структурните звена на МИ и на служителите. Стриктното изпълнение на дейностите възложени на служителите от общата администрация подпомага изпълнението на останалите програми и допринася за постигане на стратегическите цели на МИ във всички области на политики.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница