До (Бенефициент- наименование)Дата08.06.2017
Размер195.72 Kb.
Образец на оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ


ДО


________________________

(Бенефициент- наименование)


________________________

(Адрес на бенефициента)О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1: Автоматизирана линия за производство на козметични продукти с единична доза парфюм, шампоан, течен крем с обем 4-30 мл. - 1 брой;

2. Обособена позиция № 2: Автоматизирана линия за пълнене и затваряне на принцип „кримпероване“ на парфюмерийни изделия в стъклени флакони с обем 10-200 мл. - 1 брой;

3. Обособена позиция № 3: Автоматизирана линия за производство на козметични продукти в бурканчета, флакони и део стик с обем от 5-200 мл. - 1 брой;

4. Обособена позиция № 4: Вакуум хомогенизиращата и диспергираща машина - 1 брой;
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:
__________________________________________________________________________”

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме


Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:


Изисквания и условия на

Рефан България“

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:

Минимални технически и функционални характеристики на оборудването по Обособена позиция № 1:

Автоматизирана линия за производство на козметични продукти с единична доза парфюм, шампоан, течен крем с обем 4-30 мл.
- Възможност за производство на единични дози парфюм, козметични продукти и хигиенни продукти в опаковки с обем 4-30 мл.

- Двуканална, поли-функционална автоматизирана линия;

- Наличие на захранваща фуния за осигуряване на продукт, изработена от неръждаема стомана, която е в допир с продукта;

- Наличие на възел за обемно дозиране на единична доза от парфюм, а така също и на по-вискозни продукти /шампоан, емулсии/;

- Наличие на дозираща глава за дозиране /самотек/ на течности /парфюм/ с микрометрично настройване на желаната доза;

- Възможност за 4-странно хоризонтално залепване;

- Възможност за задаване на определените размери;

- Възможност за контролиране принтирането на данни;

- Възможност за оформяне на процеп за по-лесно отваряне на пликчето;

- Възможност за автоматично отстраняване на празни пликчета при старт на процеса и при провеждане на настройки;

- Наличие на контролно (Touch screen) табло за определяне, контрол и проследимост на параметрите, процесите и диагностика;

Параметри на произвежданите пликчета:

- Дължината от 60 до 160 мм;

- Широчина от 45 до 80 мм;
- Тегло на машината - до 1500 кг;

Електро параметри :

- Електроенергийни параметри: 400 V 3-phase +N +E, 50 Hz - approx KW 10/12;

- Компресиран /сгъстен / въздух 6÷7 bar - 100/150 n/litres за минута;

- Ниво на шум: до 78 dB (A);


- Възможност за автоматичен стоп, ако има отклонение или проблем с температурните режими, и при променливо напрежение, при аномалии с продукта;

- Възможност за изработка на прорез за лесно откъсване;

- Възможност за автоматизирано броене на произведените пликчета;
Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка съгласно Методика за оценка на офертите (Таблица № 1 за показател П 2):

1. Материал на изработка дозиращата система–неръждаема стомана.


2. Възможност за включване на дозиращи игли в съответствие и според характеристиките на дозирания продукт.
3. Възможност за включване на ротационни възли /групи/, ориентиращи фолиото, което се използва.
4. Възможност за включване на електронна система от регулатори и контрол на температурата на залепване, и на постоянно ниво.
5. Възможност за включване на изходящ конвейер с дължина около 1 м. с цел осигуряване на опаковъчна дейност.
6. Наличие на електронен програматор за автоматично синхронизиране на процесите
7. Възможност машината да залепва всички видове многослойно /ламинатно/ фолио, но с предварително одобрение и получаване на характеристиките на фолиото от обслужващо лице.

8. Възможност за проследяване на качеството, чрез провеждане на специализиран тест във вакуум камера на всеки 10 мин.;


9. Възможност за персонализиране в зависимост от вида, дебелината и броя на слоевете на използваното фолио
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:

Изискуем гаранционен срок – минимум 12 месеца, след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, инсталиране и пуск на оборудването.


Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:

1. Ръководство/инструкции за безопасна експлоатация на машините на български или английски език – на хартиен или електронен носител;

2. Документ/и, удостоверяващ, че оборудването е сертифицирано съгласно стандарта за CE маркировка или еквивалент;

3. Технически паспорт с посочени технически и функционални характеристики, заложени в офертата на кандидата / изпълнителя.

4. Оборудването следва да е в съответствие с изискванията на GMP регулациите или еквивалент.
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (Не е приложимо).

___________________________________
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

1. Разходите за обучение на персонала на Възложителя за работа с оборудването следва да са за сметка на Изпълнителя.


Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (Не е приложимо).

__________________________________
Други: _____________________________Изисквания и условия на

Рефан България“

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:

Минимални технически и функционални характеристики на оборудването по Обособена позиция № 2:

Автоматизирана линия за пълнене и затваряне на принцип „кримпероване“ на парфюмерийни изделия в стъклени флакони с обем 10-200 мл.
- Тип на помпите за „кримпероване“ - crimp, и/или easy crimp;

Технически характеристики:

1. Дозиращ капацитет: от 10 до 150 мл.

2. Производствен капацитет: от 1500 до 2200 бр./ч.;

3. Наличие на производствени програми – минимум осем броя с цел персонализиране на производството;

4.Енерго данни:

4.1. Сила: 380V 50 Hz трифазен

4.2. Инсталирана мощност: 1Kw.

4.3.Максимална консумация на въздух: 80л/мин.

5. Възможност за компютърно управление чрез контролен блок (touch screen).

6. Наличие на дозираща система от минимум три регулируеми обемни дозатора за пълнене с капацитет от 50 мл. (минимум 2 броя ) и 150 мл;

7. Наличие на конвейерна лента за вход на флакони, пълнене, затваряне на помпи и изход за премахване на готовия продукт с дължина от 1,5 метра входящ и 1,5 м изходящ;

8. Наличие на два комплекта от държачи – всеки по минимум 35 бр., предназначени за поставяне, центриране, фиксиране и предвижване на всеки един флакон с диаметър на гърловината 18 мм;


Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка съгласно Методика за оценка на офертите (Таблица № 2 за показател П 2):

1. Наличие на модул за предварително кримпероване, в случая на помпи с диаметър 18 mm.


2. Наличе на модул за позициониране на декоративни пръстени, съпровождащи помпите с диаметър 18 mm.
3. Наличие на пълна комплектовка/система за затваряне чрез кримп на флакони за парфюмерия с диаметър на гърловината Ф 15 мм.:

- модул за предварително кримпероване на помпи с диаметър 15 mm;

- модул за позициониране и притискане на декоративни пръстени на помпи с диаметър 15 mm

- улей за подаване на помпи с диаметър 15 mm

- допълнително устройство за продухване /почистване/ на флакончетата с диаметър на шийката 15 mm;

4. Възможността за гъвкава и бърза смяна на форматите на произвежданите изделия.

Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:

Изискуем гаранционен срок – минимум 12 месеца, след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, инсталиране и пуск на оборудването.


Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:

1. Ръководство/инструкции за безопасна експлоатация на машините на български или английски език – на хартиен или електронен носител;

2. Документ/и, удостоверяващ, че оборудването е сертифицирано съгласно стандарта за CE маркировка или еквивалент;

3. Технически паспорт с посочени технически и функционални характеристики, заложени в офертата на кандидата / изпълнителя.

4. Оборудването следва да е в съответствие с изискванията на GMP регулациите или еквивалент.
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (Не е приложимо).

___________________________________
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

1. Разходите за обучение на персонала на Възложителя за работа с оборудването следва да са за сметка на Изпълнителя.


Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (Не е приложимо).

__________________________________
Други: _____________________________


Изисквания и условия на

Рефан България“

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:

Минимални технически и функционални характеристики на оборудването по Обособена позиция № 3:

Автоматизирана линия за производство на козметични продукти в бурканчета, флакони и део стик с обем от 5-200 мл.
Техническа спецификация:

1. Обеми на дозиране: от 5 до 200 мл.

2. Производствен капацитет: минимум 1200 бр./час

3. Размери на машината /моноблока/- дължина 1500 мм.

4. Тяло на линията. Изработено от неръждаема стомана с възможност за настройване на височината.

5. Наличие на автоматизирана въртяща маса, захранващ /въвеждащ/ конвейер, с възможност за настройка на височината. Същият да е покрит с пластмасово покритие, непозволяващо движение от поставената позиция на опаковките.

6. Наличие на блокираща система, осигуряваща сигурността и стабилността на опаковката според формата и големината й.

7. Наличие на захранваща фуния с обем до 20 л. с подгряване и разбъркване, оборудвана с бъркачка, с електро задвижване, екипирана с обирачи на продукт, за да подържа продукта с постоянна температура и в добро състояние /разбъркан/; с управляващо електро табло, позволяващо регулиране на температурата до 90°C и управлението на бъркачката.

8. Дозатори на продукт /5-250cc/: С обемно дозиране 5-200 мл.;

9. Наличие на минимум една основна и три допълнителни форматни екипировки, за работа с минимум 4 вида бурканчета /вид/ опаковка.

10. Възможност за настройка на височината на елементите на линията, в зависимост от височината на опаковките.

11. Възможност за етикетиране, за маркиране, за индексиране на данни със самолепящи се етикети на ролка /едностранно, двустранно/ на изхода на оборудването с производителност минимум 800 бр. опаковки на час /в зависимост от техния вид/;

12. Наличие на работна маса с протектори, предназначена за финално пакетиране или допълнително обработване на козметичния продукт от оператор.
Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка съгласно Методика за оценка на офертите (Таблица № 3 за показател П 2):
1. Възможност всички части на оборудването, които са в контакт с продукта, да са в пълно съответствие с изискванията на GMP или еквивалент.
2. Наличие на изходящ моторизиран конвейер за готов продукт.
3. Наличие на електро панел за управление на процесите
4.Технико-технологична възможност за дозиране на малки обеми.
5. Наличие на технологичната възможност за дозиране на запенващи се продукти.
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:

Изискуем гаранционен срок – минимум 12 месеца, след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, инсталиране и пуск на оборудването.


Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:

1. Ръководство/инструкции за безопасна експлоатация на машините на български или английски език – на хартиен или електронен носител;

2. Документ/и, удостоверяващ, че оборудването е сертифицирано съгласно стандарта за CE маркировка или еквивалент;

3. Технически паспорт с посочени технически и функционални характеристики, заложени в офертата на кандидата / изпълнителя.

4. Оборудването следва да е в съответствие с изискванията на GMP регулациите или еквивалент.
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (Не е приложимо).

___________________________________
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

1. Разходите за обучение на персонала на Възложителя за работа с оборудването следва да са за сметка на Изпълнителя.


Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (Не е приложимо).

__________________________________
Други: _____________________________


Изисквания и условия на

Рефан България“

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:

Минимални технически и функционални характеристики на оборудването по Обособена позиция № 4:

Вакуум хомогенизиращата и диспергираща машина
1. Работен съд:

Общ обем минимум 700 л.

Полезен обем минимум 500 л.

Минимален обем при стартиране: 80 л.

Устойчивост на налягане: вакуумнепропусклив, - 1 bar/0 бар;

Двоен кожух: устойчив на налягане, +6 bar;

Наличие на изолационен кожух: каменна вата

Конструкция на дъното: конус


1.1. Капак:

С уплътнение и дизайн на капака: купол

Устойчивост на налягане: - 1 bar/0 бар
1.2. Оборудване на капака:

- Възможност за затваряне на капака: със скоби;

- Наличие на повдигащо устройство за капака с възможност за електрическо повдигане;
2. Бъркалка:

- Възможност за работа с една ръка, движение отляво – надясно;

- Възможност за обръщане при почистване;
3. Високо ефективен хомогенизатор:

Хомогенизатор: система на ротор/статор (със зъби)

Размер на инструментите: 160 мм

Мотор: променлив ток

Капацитет: минимум 22 kW

Честотен преобразувател за минимум 22 kW и обороти от 600 до 3000 в/мин;

3.1. Наличие на смесителна камера:

4. Рециркулационна линия:

- С ел. пневматичен вентил;

5. Ел. оборудване:

- Ел.оборудване, съгласно EN 60204-1, EN 60439 -1 или еквивалент;

- Наличие на контролна табло на машината

-Наличие на интегриран в контролното табло работен панел;

6. Възможност за компютърно управление, с което да се контролират всички функции, заложени в машината;

7. Наличие на устройство за контрол на температурата - дисплей на температурата в смесителната камера на контролното табло;

8. Наличие на функция за почистване:

- Да почиства съда отвътре

- Почистващи глави: минимум 3бр., 4 куб./ч при максимум 3 бара;


Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка съгласно Методика за оценка на офертите (Таблица № 4 за показател П 2):

1. Възможност за автоматичен вакуум контрол


2. Наличие на защитен сензор на капака „затворен капака“ и наблюдателно стъкло на капака с чистачка.
3. Възможност за смяна на работните езици
4. Възможност за запазване на история на алармите.
5. Наличие на енергоспестяващи двигатели съгласно IEC 60034-60 или еквивалентИзисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:

Изискуем гаранционен срок – минимум 12 месеца, след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, инсталиране и пуск на оборудването.


Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:

1. Ръководство/инструкции за безопасна експлоатация на машините на български или английски език – на хартиен или електронен носител;

2. Документ/и, удостоверяващ, че оборудването е сертифицирано съгласно стандарта за CE маркировка или еквивалент;

3. Технически паспорт с посочени технически и функционални характеристики, заложени в офертата на кандидата / изпълнителя.

4. Оборудването следва да е в съответствие с изискванията на GMP регулациите или еквивалент.
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (Не е приложимо).

___________________________________
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

1. Разходите за обучение на персонала на Възложителя за работа с оборудването следва да са за сметка на Изпълнителя.


Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (Не е приложимо).

__________________________________
Други: _____________________________

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
Описание на доставките/услугите/

дейностите/ строителството

К-во /бр./

Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

1

2

3

4


За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________( описва се)
При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете) цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
  1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

  2. Декларация по чл. 53, ал. 2, от ЗУСЕСИФ;

  3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

  4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация:

- Копие на документ, удостоверяващ права на оторизиран доставчик на оборудването, предмет на обособената позиция, за която се подава оферта или декларация в свободен текст, че кандидатът е производител на оборудването - копие, заверено от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала“ или оригинал.


  1. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

  2. Документи по т. 1, 2, 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

  3. Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква);

  4. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)


1 Не се посочва при извършване на периодични доставки.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Рефан България“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница