Отчет на въздействието и постигане на конкретните цели въздействие и индикатори за въздействиеДата02.09.2016
Размер170.17 Kb.
#8086
ТипОтчет
I. ОТЧЕТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И ПОСТИГАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ


 1. Въздействие и индикатори за въздействие


Основна цел на проекта: Да допринесе за опазване на биологичното разнообразие в района на скалния венец „Витата стена” чрез ангажиране на местната общност за развитие на екотуризъм.

Група І БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Въздействие 1. Увеличаване на устойчиво управляваните територии със световно значимо биоразнообразие
Индикатор за въздействие: Брой защитени световно значими видове:
Проучване на биоразнобразието от Българска фондация биоразнообразие:

14 вида растения с природозащитен статус - 1 вид е включен в Приложение ІІ на Директивата за местообитанията (Химантоглосум); 1 вид е включен в Приложение V на Директивата за местообитанията (Бодлив чемшир)

15 вида птици включени в Червената книга на България

1 вид влечуги– приоритетен за опазване в района, консервационно значим, включен в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (широкоопашата сухоземна костенурка)

1 вид нощна граблива птица – приоритетен за опазване в района, консервационно значим, включени в Червения списък на Международния съюз за зещита на природата (ливаден дърдавец)

3 вида птици - приоритетни за опазване в района (черен щъркел, скален орел, сокол скитник)

5 вида бозайници с консервационна стойност - включени в Червения списък (сляпо куче, обикновена катерица, обикновен сънливец, горски сънливец, лешников сънливец)

Индикатор за въздействие: Хектари устойчиво управлявани територии със световно значимо биоразнообразие по проект 2630 ха – територията на Натура 2000 място „Витата стена” съгласно решение № 122 на МС
Не може да се отчете на този етап
ВСИЧКИ СФЕРИ
Въздействие 2. Разширяване приложението на нови технологии в областите енергийна ефективност и ВЕИ, устойчиво управление на земи и води и избягване на УОЗ
Индикатор за въздействие: Брой разработени/ прилагани нововъведения или нови технологии 2 технологии за ВЕИ (съгласно проектния документ)

Не може да се отчете на този етап


Индикатор за въздействие: Брой хора, ползващи се от разработените/ прилаганите нови технологии 10 000 души ползващи технологиите (съгласно проектния документ)
Не може да се отчете на този етап


Група ІІ

Въздействие 1. Увеличение на приходите на хората, ангажирани в ПМП проекти

Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани домакинства

3 облагодетелствани домакинства

9 облагодетелствани домакинства (съгласно проектния документ

Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани хора

10 облагодетелствани хора

16 облагодетелствани хора (съгласно проектния документ)
Индикатор за въздействие: Стойност на увеличения приход за облагодетелстваните хора в щатски долари 40000 $ увеличен доход за 1 година (съгласно проектния документ)
Не може да се отчете на този етап
Група ІІІ

Въздействие 1. Развитие на сътрудничеството/ съдействието/ разбирането между НПО/ОО и Правителството в местата на изпълнение на ПМП проекти

Индикатор за въздействие: Брой ОО/НПО, които са участвали/привлечени 4 партньорски организации (съгласно проектния документ)
3 - Народно читалище „Христо Ботев”, с. Драгановци; Народно читалище „Васил Левски”, с.Яворец, „ГИНКГО” ЕООД
Индикатор за въздействие: Брой и тип подкрепящи взаимовръзки, установени с местните власти

2 - Кметствата в с. Яворец и с. Драгановци
Индикатор за въздействие: Брой и тип на подкрепящите взаимовръзки, установени с националните институции
1 – ДНП „Централен Балкан”


 1. Конкретни цели и индикатори (изредете конкретните цели и съответните индикатори от Документа по проекта и докладвайте точните цифри по всеки от тях в края на този отчетен период)
Конкретни цели

Индикатори

Цифри за отчетния период

Да положи основите за осигуряване на нормативна и организационна рамка за устойчивото управление на Натура 2000 защитена зона „Витата стена”


Инвентаризация на висши растения и местообитания; бозайници, вкл. Прилепи; птици, земноводни и влечуги

1 физикогеографска характеристика на територията;

1 проучване на флората в района на „Витата стена”;

1 проучване на батрахофауната, териетофауната и орнитафауната в района на „Витата стена”;

1 проучване на бозайната фауна в района на „Витата стена”;

1 проучване на прилепите в района на „Витата стена”;

1 проучване на хабитати в района на „Витата стена”


Привлечени заинтересовани страни в разработването на първи вариант на план за управление


Дирекция на НП „Централен Балкан”

Да демонстрира на местната общност ползите за подобряване на благосъстоянието чрез развитие на екотуризъм


Увеличен брой посетители на района на “Витата стена”, организирани от членовете на МИГ (до 10000 посетители)

120
Местни жители привлечени за развитие на устойчив туризъм в района


15
Местни жители получили достъп до информация за ползите от развитието на устойчив туризъм в района

25

Да изгради капацитет у местната общност за по-нататъшно успешно развитие на екотуризма в района

Наличие на общ план за развитие на устойчив туризъм в района

-
Заинтересовани страни включени в разработването на плана и ангажирани с изпълнението му
Висока степен на задоволеност от предоставяните услуги от страна на туристите

II. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА


 1. Изпълнение на дейностите и спазване на времевата рамка
Планирани дейности

Реализирани дейност в периода януари 2009 – юни 2009

1. План за развитие на туризъм в района

1/3 от ПланаОтклонение от времевата рамка – дейността е стартирала

2. Инвентаризация на биологичното разнообразие, привличане на местните жители и разясняване, набелязване на мерки за опазване

Инвентаризацията е направена. 1. Физикогеографска характеристика на територията

  • Защитена зона „Витата стена” е разположена в южната нископланинска подобласт на Предбалканско-Източностарапланинската област

  • Релефът на цялата област е ридово-долинен

  • Територията обект на проучване е част от възвишението „Стражите”; скалната основа е изградена от долнокредни варовици, което определя карстовия характер на района.

  • Типичен умероно-континетален климат

  • Речната мрежа се определя като скаровидна

  • Почвите в района са от подтип светли

  • Естествената растителност е предимно мезофитна и по-ограничено ксерофитна горска
 1. Проучване на флората в района на „Витата стена”

 • По време на теренното проучване бяха установени 162 вида висши растения

 • От установените растения 14 вида имат прородозащитен статус, както следва: 5 вида са включени в Приложение ІІІ на Закона за биологичното разнообразие (Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum caprinum, Ophrys cornuta, Orchis papilionaceae, Seseli degenii); 9 вида са включени в Приложение ІV на Закона за биологичното разнообразие (Asparagus officinalis, Asparagus tenuifolia, Lilium martagon, Orchis coriophora, Orchis morio, Paeonia peregrine, Primula veris, Ruscus aculeatus, Ruscus hypoglossum); 1 вид е включен в Приложение ІІ на Директивата за местообитанията, относно растителни и животински видове от значение за общността, чието съхранение изиска обябяването на спещиални защитни зони (Himantoglossum caprinum); 1 вид е включен в Приложение V на Директивата за местообитанията, относно растителни и животински видове от значение за общността, чието вземане от дивата природа и експоатация могат да бъдат предмет на мерки за управление (Ruscus aculeatus)

 • Територията на „Витата стена” дава добри възможности за развитие на природосъобразен туризъм. Флората , макар и силно повлияна от човешката дейност, има в значителна степен естествен характер и съдържа редица елементи с консервационно значение
 1. Проучване на батрахофауната, териетофауната и орнитафауната в района на „Витата стена”

 • При настоящото проучване бяха установени 7 вида земноводни и 8 вида влечуги - 1 вид включен в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата, консервационно значим – testudo hermanni; 3 вида са част от Приложение ІІ на Директивата за местообитанията и са приоритетен за опазване в зоната – bombina verigata, testudo hermanni, triturus karelinii; в Приложение ІІІ на Закона за биологичното разнообразие попадат 9 вида, а в Приложение ІІ – 3 вида

 • В района на Витата стена са установени 80 вида птици, 70 вида са консервационно значими – включени в Приложение ІІІ на Закона за биологичното разнообразие, като строго защитени; в Приложение ІІ на същия закон, като видове, чиито местообитания са приоритетни за опазване са включени 17 вида; от установените видове птици – 15 вида са включени новото издание на Червената книга на България, съответно 2 вида (falko peregrines, accipiter nisus) са включени в категория „застрашени”; от консервационно значимите 1 вид (crex crex) е включен в Червения списък на Международния съюз за защита на природата, като попада в категорията „полузастрашен”4. Проучване на бозайната фауна в района на „Витата стена”

 • 8 от общо 29 вида бозайници в района имат висока консервационна стойност – 5 вида са включени в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата (nannospalax leucodon, sciurus vulgaris, glis glis, dryomys nitedula, muscardinus avellanarius); 5 вида са включени в Приложение ІІ и ІІІ на Закона за биологичното разнообразие; 3 вида са в Приложение ІV на Директивата за хабитатите


5. Проучване на прилепите в района на „Витата стена”

 • Има картирани 29 пещери по дължина на скалния венец, но техните входове не са посочени с реални географски координати и намирането им е трудно


6. Хабитати в защитена зона „Витата стена”

 • В рамките на това проучване са установени 10 местообитания – 6 от типа горски и 4 от типа тревни;

 • Анализън на горските местообитания показва, че основния тип гори са дъбовите гори (цер и благун), на много места около дъбовите гори масово е навлязла бялата акация; средната възраст на дъбовите гори е около 50 години, като на места има останали макар и много малки вековни „островчета” от дъбови гори около селата Живко, Читаковци, Поповци. Като цяло този тип местообитание е от висок природозащитен статус, поради добре запазената си структура и големите си възможности за възстановяване.

 • От тревните местообитания най-голям е делът на Полу-естествените сухи треви и храстови съобщества върху варовик (важни места за орхидеи); установени са и Субпанонски степни тревни съобщества – по-рядък тип местообитание, приоритетно за опазване; към ръба на скалите и непосредствено над тях по цялата дължина на Витата стена се оформят мозайки от пасища и храсталаци сред разпокъсани гори на келяв габър, те формират зона с богато биоразнообразие
 1. Препоръки за дългосрочно съхраняване на природните дадености в защитена зона „Витата стена”

  • Най-уязвими и съответно най-приоритетни за опазване са едрите скално гнездещи птици – черен щъркел, скален орел и сокол скитник. Не бива да се допускат катерения и туристическа дейност на растояние под 300 метра от гнездовите им скали.

  • Следващият лесоустройствен проект би трябвало да прекрати изкуственото залесяване с неавтохтонни видове и чрез подходящи лесовъдски мероприятия да се превърнат създадените култури от неместни видове в естествени гори.

  • Препоръчва се косенето на полуестествените сухи тревни и храстови съобщества върху варовик.

  • Промяна на селскостопанските практики

  • Поставяне под режим на защите по смисъла на Закона за защитените територии на скалния венец и прилжащите му територии, в които е установено валичие на консервационно значими видове.

  • Засилване на теренния контрол по прилагане на природозащитното законодателство. Разработване на информационни материали в тази посока.

  • Излавяне на хищната риба и инвазивния вид lepomis gibbosus от езерото Биляковец с цел възстановяване на местната фауна.

  • Необходимо е повишаване на природозащитната култура на местните хора и необходимостта от опозване и ползите от биологичното разнообразие в района.

  • Запазване на дъбовите гори, които имат отношение към запазването на много от консерационно значимите видове в района на „Витата стена”

  • Забрав на лова и прекратяване на дърводобива в рамките на защитената зона.

  • Създаване на специален режим на управление на зоната на езеро Биляковец – поставяне на достатъчно на брой кошчета за отпадъци, които редовно да се почистват.

  • Да бъде извършено картиране на входовете на пещерите и тяхното задълбочено проучване за прилепи и троглобионти.

  • Разработване на ситема за дългосрочен мониторинг на приоритетните местообитания – за целта е необходимо по-детайлно картиране на тревните местообитания, за да се определи степента им на увреждане.

  • Зониране на защитената територия „витата стена” – предлагаме да се обособят 4 основни зони: за нуждите на селското стопанство, за нуждите на горското стопанство, водни площи, сали и скален венец.

Дейността е осъществена от Българска фондация Биоразнообразие.

3. Създаване на 4 екомаршрута за пешеходен, конен и велосипеден туризъм

1. конен еко-маршрут

2. еко-маршрут Яворец – Драгановци

3. еко-маршрут Яворец – езерото Биляковец

4. еко-пътека Драгановци – езерото Биляковец/прилагам към отчета карта на 4-те маршрута/
Последните три маршрута са маркирани с GPS-устройство през отчетния период. Еко-маршрутите са обходени през месеците април и май на настоящата година, като по тях са набелязани местата, където пътят трябва да бъде частично насипан и валиран, за да е достъпен за велисипеди. Отбелязани бяха и два участъка от трасето, където е необходимо отводняване – „Бялата вода” (чешмата има нужда от ремонт) и по горски път Яворец – паметник на Ахмед Татаров. На места пътят е проходим само с джип, поради паднали клони и дървета. Всички ремонтни дейности по еко-маршрутите ще бъдат извършени през месец юли 2009г.

Във връзка с трасирането на маршрутите и тяхното привеждане в състояние за експоатация бяха проведени 3 рабонти срещи на част от членовете на МИГ за устойчив туризъм /прилагам към отчета протоколи от срещите/ и 3 работни срещи с хора от селата Яворец и Драгановци, заинтересонави да участват в реализирането на проекта.

Дейността е осъществена от доброволци от с. Яворец, Койо Коев – кмет на с. Яворец, Диана Терзиева - от „Централен Балкан”, Виолета Янева и фирма „Алфа Кентавър”


4. Доизграждане на комплекс „Вековното дърво”, с. Яворец

С помощта на доброволци е почистен терена около Вековното дърво /прилагам протокол за нефинансов принос №1/. Изготвен е проект за монтиране на пейки и маси в беседката, която е и частично реновирана /прилагам към отчета макет на изготвения проект/. Пейките и масите са направени и заземени от фирма подизпълнител, която изравни и пода на беседката. Пусната в действие е и чешмата, част от комплекса. /прилагам снимки/

Проведени бяха 3 работни срещи на част от членовете на МИГ за устойчив туризъм във връзка осъществяването на дейността. /прилагам протоколи/


Дейността е осъществена от фирма ЕТ „СУНИ” – подизпълнител, в сътрудничество с кметството на с. Яворец и доброволци

5. Направа на маса и пейки при памантик на Ахмед Татаров

Теренът около паментика е почистен с помощта на доброволци /прилагам протокол за нефинансов принос №4/. Масата и пейките са направени и монтирани от фирма ЕТ „СУНИ”

Дейността е осъществена от ЕТ „СУНИ” – подизпълнител, в сътрудничество с кметството на с. Яворец и доброволци6. Създаване на Ателие за работа с природни материали, с. Драгановци

В изпълнението на тази дейност като партньор по проекта е привлечена фирма „ГИНКГО” ЕООД /прилагам договор за партньорство/.Фургон на територията на Градински център „ГИНКГО” е преустроен в Творческо ателие и място за отдих едновременно, по предварително създаден идеен проект /прилагам макет на проекта/. Закупени са маси, столове и шатра, които да се ползват от групите туристи. В процеса на реализиране на тази дейност бяха привлечени и две местни жени (Валентина Данаджиева и Ружка Пейчева), които се ангажираха да подготвят подходящи интерпретативни програми за работа с деца в Творческото ателие.

Дейността бе осъществена от Народно читалище „Христо Ботев”, с. Драгановци, доброволци, ЕТ „СУНИ” и „ГИНКГО” ЕООД7. Инвентаризация на хотели, музеи, природни и исторически забележителности в региона

Направена е инвентаризация на хотелите и къщите за гости в селата около Витата стена, както и на тези в градовете Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

Направена е инвентаризация на църквите и манастирите намиращи се в близост до Витата стена.

Направена е инвентаризация на музеите и етнографските комплекси, на еко-петеките в региона, на природните забележителности, на риини и крепости, които могат да се видят в района, както и на читалищата, с които може да се работи по интерпретативните програми в бъдеще.

Дейността е осъществена от МИГ за устойчив туризъм

Приложена е инвентаризацията


8. Изработване на GPS - карта

Картата е част от информацията, която ще бъде поставена на таблата по еко-маршрутите. Тя съдържа описание на 4-те еко-маршрута, както и данни за намиращите се в района насалени места, реки и пътища. /прилагам въпросната карта към отчета/

Дейността е осъществена от „Пи Ди Ем Консултинг” – подизпълнител и доброволци9. Изработване на интерпретативни програми

1/3 от планаВ реализацията на тази дейност по проекта са превлечени специалисти от „Централен Балкан” и доброволци от местната общност.

10. Разработване на туристически продукти

1/3 от планаДейност, по която не е работено през този отчетен период. Има, обаче, разработени вече туристически продукти, които успешно се продават от фирма „Елдород” и от фирма „Алфа Кентавър”

11. Посетителски център „Витата стена”,

с. ЗдравковецПроведени са три работни срещи на част от членовете на МИГ за устойчив туризъм във връзка с проектирането на посетителския център и с уточяване на неговия капацитет. Направено е проучване на нармативната база за строителството на такъв център. Обсъдени са различни оферти за изграждането на палатков лагер на терена в с. Здравковец. Получени са три оферти за проектиране на сервизните помещения и беседката-трапезария. Направено е проучване и на цените на дървени постройки и готови палатки.

Дейността се осъществява от МИГ за устойчив туризъм и от фондация „Тайм”12. Закупуване на колела.

½ от планаИзвършено е проучване на пазара. Взети са две оферти.

13. Мониторингова система – начало

Отклонение от времевата рамка – дейността е стартирала, но още не е завършена системата. 1. Произведени продукти (моля, докладвайте само онези произведени в рамките на отчетния период.)

1 Място за пикник, с. Яворец – комплекс „Вековното дърво”
1 Място за почивка – обект „паметник на Ахмед Татаров”
1 Творческо ателие, с. Драгановци – Градински център „ГИНКГО”
3 еко-маршрута (с. Яворец – с. Драгановци, с. Яворец – езеро Беляковец, с. Драгановци – езеро Беляковец)
1 карта с 4 еко-маршрута
1 инвентаризация на хотели, музеи, природни и исторически забележителности, читалища, еко-пътеки, църкви и манастири в района около защитена зона „Витата стена”
1 доклад за биологичното разнообразие в района на защитена зона „Витата стена”


III. ОТЧЕТ НА НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ, ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ


 1. Научени уроци

Местното население има нужда от повече информация относно възможностите за развиване на еко-туризма в региона, има нужда от насърчаване и провокация, за да работи за подобряване на своето благосъстояние. За в бъдеще трябва да бъдат предвидени и реализирани повече срещи с местни жители, които да бъдат привлечени за осъществяване целите на проекта. На тези срещи хората е хубаво да бъдат запознати с доклада за биоразнообразието в защитената зона на Витата стена на достъпен за тях език, за да може да бъде потърсено тяхното съдействие при осъществяването на набелязаните препоръки.

 1. Принос към устойчивостта

Направеният доклад за биоразнообразието в защитената зона на Витата стена и препоръките, които той дава са отправна точка за вземането на бъдещи управленски решения във връзка с адекватното опазване на консервационните видове в зоната.

Друг фактор за устойчивостта на проекта е ангажираността на местното население с решаването на проблемите, свързани със дългосрочното съхраняване на природните дадености на района, защото същото това населиние би се възползвало и от потенциалните възможности на района като туристическа дестинация. През настоящия отчетен период са направени няколко опита за повишаване на заинтересонавосттта на жителите на селата около Витата стена и резултат има, защото вече има привлечен един партньор и множество доброволци, които се включиха в реализирането на част от дейностите по проекта.

Ангажирани с осъществяването на проекта вече са и двете кметства в селата Яворец и Драгановци. Сътрудничеството с местната власт винаги е в полза на устойчивостта на даден проект. Уверени сме, че нашата съвместна работа ще продължи и за в бъдеще.

Инвентаризацията на хотели и туристически забележителности, която е направена за района е също принос към устойчивостта на проекта, защото благодарение на нея бъдещите туристически продукти ще бъдат адекватно съобразени с възможностите да бъдат предлагани, както и обвързани с вече съществуващи туристически дестинации, като по този начин се очаква те да бъдат добре продавани. 1. Срещнати проблеми и мерки за преодоляването им

Сериозни проблеми бяха срещнати при намирането на изпълнители на строителните обекти. Но с помощта на Койо Коев – кмет на с. Яворец разрешение на проблема беше намерено.

Трудности имахме и в комуникацията с Евгени Добрев, който на няколко пъти обеща съдействие при реализирането на част от дейностите по проекта, а след това отказваше същото под различен претекст. Диалогът с него не е преустановен, търсят се общите интереси.


IV. ПРОМЕНИ
Моля изредете всички промени, за които искате разрешение по отношение на изпълнението на проекта, включително изменение в бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

АНЕКС D: МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СРЕДСТВА (И КОПИЯ НА ФАКТУРИ)


МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ПО ДОГОВОР МЕЖДУ БФБ И МИГ ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ ЗА „ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМПОНЕНТИ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В РАЙОНА НА СКАЛНИЯ ВЕНЕЦ „ВИТАТА СТЕНА”
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница