Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2018 г са отчетени приходи в размер настраница1/17
Дата15.10.2018
Размер2.01 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   171. Увод


Настоящият отчет обхваща изпълнението на провежданите политики и на бюджетните програми, както и степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми на Министерския съвет за 2018 г. Отчетът е изготвен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 3/04.07.2018 г., в изпълнение разпоредбата на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Посочените в отчета бюджетни програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (комплекс „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла“) и следните второстепенни разпоредители с бюджет: • 28 областни администрации;

 • Държавна агенция „Архиви”;

 • Национална комисия за борба с трафика на хора;

 • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

 • Държавна агенция за българите в чужбина;

 • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност - на основание §6, ал.2 от ПРЗ на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, ВРБ по бюджета на Министерския съвет, считано от 23.01.2018 г. се преобразува чрез вливане в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

 • Институт по публична администрация;

 • Университетска болница "Лозенец";

 • Почивна база на МС „Орлица” – Пампорово;

 • Почивна база на МС „Слънчев бряг”;

 • Държавна агенция за бежанците при МС.2. Отчет на основните параметри на бюджета


Към 30.06.2018 г. са отчетени приходи в размер на 4 892 056 лв. при утвърдени 14 023 471 лв., което представлява изпълнение от 34,88 %.

От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 5 075 897 лв. и приходите по § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 1 353 504 лв.§ 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 5 075 897 лв.

§§ 24-04“Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция”3 173 001 лв.

Най-голям дял в изпълнението по подпараграфа се дължи на Болница „Лозенец” в размер на 1 267 637 лв. от изпълнение на договори за медицинско обслужване на фирми, от извършени медицински услуги на Доброволен здравно-осигурителен фонд, медицинско обслужване по ценоразпис, приходи от потребителска такса по ЗЗО, от извършени медицински услуги по договор със ЗК Уника Живот АД, Застрахователна компания ЗАД "България" АД, "Евроинс здравно осигуряване" АД, Доброволен здравно-осигурителен фонд - "Здравноосигурителен институт" АД и др., както и приходи от продажба на спортно-оздравителни услуги по ценоразпис, продажба на спортни стоки, козметика и печатни издания, както и хранителни стоки и напитки.Института по публична администрация отчита постъпления от обучение за повишаване квалификацията на държавната администрация в размер на 446 090 лв.

ПБ „Слънчев бряг“ отчита приходи във връзка с дейността си (приходи от: продажба на стоки и продукция, услуги включени в ценоразпис, спортни и медицински услуги и приходи от нощувки), в размер на 607 761 лв. За отчетния период ПБ „Пампорово” е реализирала приход в размер на 196 960 лв. от нощувки, от спортни и туристически услуги, от продажба на стоки и кухненска продукция, други услуги включени в ценоразпис.

От стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” са отчетени приходи в размер на 502 677 лв. от Винарска изба, хотелски услуги, спортни и туристически услуги.По бюджета на Комплекс „Бояна” са отчетени приходи в размер на 114 419 лв. – от нощувки, химическо чистене, спортен комплекс, храна, напитки, хотелски услуги и др.

ДА „Архиви” отчита приходи от издания, справки, фотокопия и филми, ксерокопия, сканиране на документи, издаване на читателски карти и удостоверения, заснемане на архивни материали и др. в размер на 29 967 лв.

От АМС са отчетени 3 584 лв. приходи от бръснарски и фризьорски услуги.

Областните администрации са отчели приходи в общ размер 3 906 лв. от тях: ползване на заседателна зала (2 052 лв.) и от продажба на карти за почивна база (1 854 лв.).

§ 25-00 “Държавни такси” – отчетени са приходи от такси в размер на 217 626 лв. Съществената част по параграфа в размер на 131 967 лв. е отчетена от Областните администрации, представляващи събрани такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост и Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 39 169 лв., представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи по ЗНАФ, приета с ПМС № 246 от 10.10.2007 г., и от АМС са отчетени средства в размер на 46 490 лв. от такси по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

§ 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви”30 174 лв. от присъдени юрисконсултски възнаграждения по спечелени съдебни дела, от неустойки по договори, от лихви за просрочени наеми. Приходи в размер на 20 575 лв. са отчетени от областните администрации, в АМС са отчетени 3 219 лв., Болница „Лозенец” – 430 лв. и от ДАБ – 5 950 лв.

§ 36-00 “Други неданъчни приходи” – 390 670 лв. Най-голям относителен дял е този по §§ 36-19 „Други неданъчни приходи” 378 171 лв. - приходи от предадени на вторични суровини отпадъци, приходи от тръжна документация, приходи представляващи 2% режийни разноски по продажбите на държавни имоти съгласно ЗДС и ППЗДС, приходи от предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ и др. Друга част от приходите в размер на 10 257 лв. са отразени по §§ 36-11“ Получени застрахователни обезщетения за ДМА“., както и 2 304 лв. по §§ 36-12 “ Получени други застрахователни обезщетения“. Отчетени са и (-22 лв.) по §§ 36-01 “Реализирани курсови разлики от валутни операции“, както и (- 40 лв.) по §§ 36-18 „Коректив за касови постъпления (-/+)“.

§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (-2 530 527) лв. - отчетени в §§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (-1 951 250) лв., в §§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (-574 523) лв. и по §§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (-4 754) лв. от внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“(- 4 711 лв.) и ПБ „Слънчев бряг“ (- 43 лв.).

§ 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 1 353 504 лв.

§§ 40-22 „Постъпления от продажба на сгради” – 284 406 лв. Отчетените средства са от Областните администрации за постъпили приходи от продажба на държавни имоти – сгради, както следва: от ОА Бургас – 102 540 лв.; ОА Варна – 78 071 лв.; ОА Велико Търново – 9 273 лв.; ОА Ловеч – 5 000 лв.; ОА Разград – 8 880 лв.; ОА Силистра – 22 260 лв.; ОА Стара Загора – 58 382 лв.

§§ 40-24 „Постъпления от продажба на транспортни средства“ – 1 200 лв. отчетени от ОА Пазарджик за продажба на МПС по обявена процедура за търг.

§§ 40-30 „Постъпления от продажба на НДА” – отчетените средства в размер на 61 743 лв. са реализирани от Областните администрации: ОА Бургас – 6 923 лв. (право на прокарване); ОА Кърджали – 33 285 лв. (отстъпено право на строеж); ОА Пазарджик – 10 816 лв. (постъпления от продажби на учредяване на възмездно и срочно право на пристрояване и надстрояване към законно построени сгради, съгласно заповеди на областния управител, издадени на основание чл. 66, ал. 4 от Закона за собствеността); ОА Силистра – 250 лв.; ОА Сливен – 744 лв.; ОА София – 9 725 лв. (право на ползване на терен, държавна собственост и право на прокарване на водопровод и канализация през земя под управление на областния управител).

§§ 40-40 „Постъпления от продажба на земя” – 1 006 155 лв. Постъпленията по този подпараграф се дължат на реализирани от Областните администрации продажби на земя, държавна собственост или прекратяване на съсобственост/продажба на прилежащи терени към сгради, държавна собственост съгласно ЗДС и ППЗДС: ОА Бургас – 356 297 лв.; ОА Варна – 115 411 лв.; ОА Велико Търново – 427 лв.; ОА Габрово – 16 176 лв.; ОА Добрич – 18 849 лв.; ОА Кърджали – 10 190 лв.; ОА Пазарджик – 9 637 лв.; ОА Пловдив – 52 834 лв.; ОА Русе – 120 669 лв.; ОА Сливен – 24 746 лв.; ОА София – 253 229 лв.; Софийска ОА – 14 836 лв.; ОА Стара Загора – 11 822 лв.; ОА Ямбол – 1 032 лв.

§ 41-00 „Приходи от концесии“329 350 лв. приходи от концесии на морски плажове, представляващи 10% от концесионното плащане, преведени от Министерство на туризма на основание чл.22а, ал.1, т.2 от ЗУЧК отчетени по областни администрации, както следва:

 • ОА Бургас – 109 952 лв.;

 • ОА Варна – 114 494 лв.;

 • ОА Добрич –104 904 лв.

§ 45-00 ”Помощи и дарения от страната”14 076 лв., в т.ч.:

§§ 45-01 „Текущи помощи и дарения от страната“ 12 076 лв., от тях: 10 000 лв. отчетени от ДА „Архиви”, като 9 000 лв. са преведени от ДКЦ „Хигия“ ООД гр. Пазарджик, по договор за спонсорство във връзка с подпомагане в областта на архивното дело и 1 000 лв. по договор за дарение от 22.03.2018 г. между ДА „Архиви” и Камара на архитектите в България. От ОА Варна са отчетени средства в размер на 2 076 лв. във връзка със сключено споразумение между областна администрация и Клуб „УРГО“ за създаване на Регионална програма за план за устойчива градска мобилност.

§§ 45-03 “Капиталови помощи и дарения от страната“ 2 000 лв., отчетените от Болница „Лозенец“ във връзка с получени средства от дарители за капиталови разходи за подпомагане дейността на болницата.

§ 46-00 „Помощи и дарения от чужбина“ - 11 286 лв.

§§ 46-10 „Текущи помощи и дарения от Европейския съюз“ – 11 286 лв. отчетени от НКБТХ и представляват получено дарение от Министерство на външните работи на Кралство Великобритания във връзка с провеждането на кампанията за обучение на доброволци за работа с хора, обект на трафик.
Каталог: files -> common
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2017 г са отчетени приходи в размер на 4 535 940 лв при утвърдени 17 220 502
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930
common -> Биография име (фамилно, лично, бащино) Цанева, Боряна Рангелова
common -> Бюджет за 2018 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за 2019 и 2020 Г
common -> Конспект по дисциплината "градивни елементи в силовата електроника" Видове мощни полупроводникови прибори в силовата електроника. Сравнителен анализ на възможностите им. Области на приложение


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница