Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 гДата26.10.2018
Размер324.5 Kb.
ТипОтчет
ОДИТЕН ДОКЛАД

0100008811за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за 2010 г.


гр.София, 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията

3

Част първа. ВЪВЕДЕНИЕ

4

І. Основание за извършване на одита

4

ІІ. Предмет на одита

4

ІІІ. Одитиран период

4

ІV. Цели на одита

4

V. Критерии за оценка

4

VІ. Обхват на одита

5

VІІ. Същественост

5

Част втора. КОНСТАТАЦИИ

5

І. Утвърждаване и извършени корекции/промени по бюджета на

ВА „Г. С. Раковски” за 2010 г.5

ІІ. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на ГФО с нормативните изисквания

7

ІІІ. Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 г.

7

1. Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета

7

1.1. Проверка за спазване на нормативните изисквания при отчитането на приходите по бюджета на ВА „Г. С. Раковски”

7

1.2. Проверка за спазване на нормативните изисквания при отчитането на разходите по бюджета на ВА „Г. С. Раковски”

8

1.3. Проверка за спазване на нормативните изисквания при отчитането на получените трансфери (субсидии) от републиканския бюджет

9

1.4. Проверка за спазване на нормативните изисквания при отчитането на операциите с финансовите активи

10

ІV. Одит на годишния счетоводен баланс, приложенията към него и оборотната ведомост

10

1. Проверката за спазване на нормативните изисквания при съставянето на баланса на ВА „Г. С. Раковски”към 31.12.2010 г.

10

2. По актива на баланса

10

3. По пасива на баланса

11

4. Проверка на организацията, провеждането и осчетоводяването на резултатите от извършените инвентаризации, с цел достоверно представяне на активите и пасивите в ГФО за 2010 г.

11

5. Проверка и оценка на въведените процедури за осъществяване на предварителен контрол преди поемане на задължение и извършване на разход и прилагането на системата за двоен подпис

12

Част трета. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

12


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ВА „Г. С. Раковски”

Военна академия „Георги Стойков Раковски”

АС

Академичен съвет

ЗСч

Закон за счетоводството

МФ

Министерство на финансите

МО

Министерство на отбраната

СБКО

Социално-битово и културно обслужване

ГФО

Годишен финансов отчет

СБП

Сметкоплан на бюджетните предприятия

ЕБК за 2010 г.

Единна бюджетна класификация за 2010 г.

ПРБК

Първостепенен разпоредител с бюджетни кредити

ОКИ

Отчет за касовото изпълнение

РКО

Разходен касов ордер

ДДС

„Дирекция държавно съкровище” в Министерство на финансите

ДОО

Държавно обществено осигуряване

РБ

Републикански бюджет

ДБ

Държавен бюджет

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

Част първа

ВЪВЕДЕНИЕ

І. Основание за извършване на одита

На основание чл. 53, ал. 1, т. 1 от Закона за Сметната палата и в изпълнение на заповед № ОД-1-ФО-088 от 16.05.2011 г. на г-н Цветан Цветков, заместник-председател на Сметната палата, се извърши одит и заверка на годишния финансов отчет на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за 2010 г. (ВА „Г. С. Раковски”).


ІІ. Предмет на одита

Годишния финансов отчет на ВА „Г. С. Раковски” за 2010 г.


ІІІ. Одитиран период:

Периода на одита е от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.


ІV. Цели на одита

Целите на одита са:

1. Да се оцени вярното и честно представяне на финансовото и имущественото състояние на ВА „Г. С. Раковски” в годишния финансов отчет (ГФО) за 2010 г., включената в него финансова и нефинансова информация, промените в паричните потоци и в собствения капитал във връзка със заверката на отчета от гледна точка спазване изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч) и актовете за прилагането му, свързани с отчетността в публичния сектор.

2. Да се оцени законосъобразността, достоверността, и редовността на ГФО за 2010 г., както и на включената в него финансова и нефинансова информация във връзка с одита и заверката на отчета.

3. Да се оцени степента на влияние на констатираните грешки и нередности в годишния финансов отчет върху потребителите на информацията от финансовия отчет.

4. Да се изрази независимо одитно становище за достоверността, законосъобразността и редовността на ГФО за 2010 г., включващ отчета за касовото изпълнение на бюджета, годишния баланс и приложенията към него.


V. Критерии за оценка

При одита и заверката на ГФО за 2010 г. на ВА „Г. С. Раковски” за 2010 г са използвани следните критерии за оценка:

1. Наличие на правила и процедури за организация и контрол на бюджетния процес и счетоводната отчетност.

2. Съответствие на отчитането на приходите, разходите, активите и пасивите с нормативните изисквания и вътрешните актове.

3. Вярно и честно отразяване в ГФО на финансовото и имущественото състояние на

ВА „Г. С. Раковски”:

3.1. Достоверност на отразяването на приходите и разходите по съответните параграфи съгласно изискванията на действащата Единна бюджетна класификация (ЕБК) за

2010 г.;


3.2. Недопускане на превишение над утвърдените разходи по параграфи от ЕБК за

2010 г.;


3.3. Осчетоводяване на стопанските операции и факти на основата на документалната им обоснованост съгласно разпоредбите на ЗСч и изискванията на Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП);

3.4. Съответствие на осчетоводяването на стопанските операции и факти с основните счетоводни принципи.

4. Съответствие на формата и съдържанието на отчета и спазване на изискванията за неговото изготвяне, представяне и оповестяване, съгласно действащото законодателство.

5. Общ размер на грешките и нередностите във финансовия отчет, оценени от гледна точка на определения праг на същественост и ниво на одитния риск.


VI. Обхват на одита

Одитната задача обхвана:

1. Адекватност и ефективност на системата за финансово управление и контрол – предпоставка за достоверност, законосъобразност и редовност на годишния финансов отчет.

2. Проверка на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за:

2.1. Съответствие с нормативните изисквания на формата, съдържанието и представянето на отчета.

2.2. Достоверност и изчерпателност на отразената финансова и нефинансова информация в отчета.

3. Проверка на годишния баланс и приложенията към него за:

3.1. Съответствие на формата, съдържанието, изготвянето и представянето на годишния баланс и приложенията към него с действащото счетоводно законодателство.

3.2. Съответствие на приложенията (обяснителна записка, информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи, разходи и др.) със съдържанието на баланса и оборотната ведомост.

3.3. Обективно и непреднамерено представяне на сделки и събития във финансовия отчет.

3.4. Съответствие на осчетоводяването на стопанските операции с основните счетоводни принципи.

3.5. Достоверност и изчерпателност на отразената финансова информация в годишния баланс.

4. Проверка на годишната инвентаризация на активите и пасивите.
І. Същественост

В съответствие със Стандарта за същественост и одитен риск и в изпълнение на Решение № 005 по Протокол № 7 от 09.03.2011 г. на Сметната палата, прагът на същественост по стойност е до 2 % от размера на общите приходи, разходи, трансфери и операции с финансови активи и пасиви по отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и до 2 % от сумата на актива, на пасива по баланса, вкл. задбалансовите активи и пасиви. Това е максимално допустимото ниво на грешки и нередности, които не биха оказали съществено влияние на потребителите на информацията.

За неизвършена преоценка на активи или пропуски при извършване на годишната инвентаризация и други, които не могат да се оценят по стойност се използва праг на същественост по естество (характер).
Част втора

КОНСТАТАЦИИ

I. Утвърждаване и извършени корекции/промени по бюджета на ВА „Г. С. Раковски” за 2010 г.

ВА „Г. С. Раковски е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на отбраната (МО).

Проектът на бюджет на ВА „Г. С. Раковски за 2010 г. е представен в МО за утвърждаване с Писмо изх. № 240 от 19.01.2010 г. на началника на военната академия.

На основание чл. 12, ал. 4, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на ВА „Г. С. Раковски”, Академичния съвет (АС) ежегодно обсъжда и приема проектът и изпълнението на бюджета на военната академия за съответната бюджетна година. Проектът на бюджет на ВА „Г. С. Раковски”за 2010 г. е приет от АС с Протокол № 3 от извънредно заседание, проведено на 29.01.2010 г. – 10 дни след датата на представянето му в МО.1

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България, утвърденият бюджет на ВА „Г. С. Раковски” за 2010 г. е в размер на

5 646 856 лв. в т. ч. :

а) субсидия – 5 136 000 лв.

б) общо приходи – 400 000 лв.

в) преходен остатък от 2009 г. – 110 856 лв.

През 2010 г. са извършени корекции/промени по бюджета на ВА „Г. С. Раковски” както следва:

а) с ПМС № 163 от 03.08.2010 г. за изменение и допълнение на ПМС № 324 от 30.12.2.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. е намален размера на субсидията с 1 027 200 лв.

б) с Писмо изх. № 04-06-193 от 10.09.2010 г. на Министерство на финансите (МФ) са увеличени трансферите, съответно разходите с 12 060 лв.

в) получени са трансфери от Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) в размер на 650 лв., отразени в отчета за касовото изпълнение (ОКИ) по параграф 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)” – за посещение на курс в академията.

г) през 2010 г. от МО са предоставени на ВА „Г. С. Раковски” допълнителни трансфери общо в размер на 786 893 лв. За 467 641 лв. от тях корекциите са извършени на основание на писма от МО. За останалите 319 252 лв. на одитния екип не се предоставиха писмата за извършените корекции от МО.2

д) коригираният годишен бюджет на ВА „Г. С. Раковски” за 2010 г. е получен от МО с писмо вх. № 270 от 02.02.2011 г. - след датата на представянето на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на военната академия в МО - 13.01.2010 г.3

При прегледа и анализа на предоставените документи се установиха различия в данните между коригирания годишен бюджет на ВА „Г. С. Раковски” за 2010 г. от МО и представения от военната академия в МО отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 г., както следва4:

а) по параграф 36-00 „Други неданъчни приходи”, в коригирания бюджет по параграфа са отчетени с 3 959 лв. по- малко от посочената сума по същия параграф в отчета;

б) по подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” – в коригирания бюджет по подпараграфа са отчетени с 1 026 лв. по – малко от посочената сума по същия подпараграф в отчета.

Първоначално утвърдения бюджет за 2010 г., уточненият план след извършените корекции/ промени и изпълнението на бюджета на ВА „Г. С. Раковски” към 31.12.2010 г. са както следва:

(лева)


Показатели

Първоначално утвърден бюджет за 2010 г.

Уточнен план към 31.12.2010 г.

Изпълнение на бюджета към 31.12.

2010 г.


Изпълнение в %

1. Общо приходи за 2010 г.:

в.т.ч. преходен остатък от 2009 г.510 856
110 856

609 355
110 856

609 355

100

2. Общо разходи

5 651 992

5 628 614

5 599 477

99,48

Трансфери/субсидии

5 136 000

4 908 403

4 908 362

100

Планираните приходи и трансфери (субсидии) са изпълнени на сто процента. Изпълнението на разходите по бюджета е в размер на 99, 48 на сто.

Изпълнението на бюджета на ВА „Г. С. Раковски” за 2010 г. е прието от Академичния съвет (АС) с Протокол № 2 от проведено заседание на 25.01.2011 г. - след датата на изпращането му в МО – 13.01.2011 г.5

Корекциите/промените са отразени правилно в отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на ВА „Г. С. Раковски” за 2010 г. За част от направените корекции от Министерството на отбраната по бюджета на военната академия за 2010 г., на одитния екип не се предоставиха писмата за извършените от министерството корекции.

Проектът на бюджет и изпълнението на бюджета за 2010 г. на ВА „Г. С. Раковски” са приети от Академичния съвет на военната академия, след определените дати за представянето им в Министерство на отбраната.
II. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на ГФО с нормативните изисквания

Годишният финансов отчет на ВА „Г. С. Раковски” за 2010 г. е съставен в съответствие с нормативните изисквания и съдържа елементите, определени със Заповед № ЗМФ 60 от 20.01.2005 г. на министъра на финансите и е представен в срока (13.01.2011 г.), определен от МО, първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Отчета съдържа формите, справките и разшифровките, съгласно дадените указания с писмо ДДС № 10 от 29.12.2010 г. на МФ и е подписан от отговорните длъжностни лица.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки на ВА към 31.12.2010 г. е представен за одит и заверка от МО в Сметната палата на 31.01.2011 г. след срока, определен в т. 26 от ДДС № 10 от 29.12.2010 г. на МФ.(21.01.2011 г. )Спазени са изискванията на писмо ДДС № 10 от 29.12.2010 г. на Министерство на финансите за комплектоване на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на ВА „Г. С. Раковски” за 2010 г.

III. Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2010 г.

1. Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета

1.1 Проверка за спазване на нормативните изисквания при отчитането на приходите по бюджета на ВА „Г. С. Раковски”

При проверката на отчетените приходи по бюджета на ВА „Г. С. Раковски” за 2010 г. за спазване на принципите за пълнота и изчерпателност, достоверност, законосъобразност и правилност се установи:

Планираните и отчетени приходи са 609 355 лв. От тях с най-голям относителен дял (91 на сто) са отчетените по подпараграф 24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” – 557 061 лв. – в т. ч. приходи от такси за обучение на студенти и курсисти

419 530 лв.

1.1.1. По подпараграф 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” не е отразена със знак (-) стойността на закупените стоки и хранителни продукти за стола в размер на 73 931, 47 лв. Стойността на получените приходи от продажбите на готовата храна в стола за хранене на военнослужещи и цивилни служители във военната академия, отчетени по този подпараграф е 85 493, 33 лв. Не са спазени изискванията на т. 7.24. от Писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ за отчитане на касовите потоци по закупуването и продажбата на стоки и продукция от дейността на стола на нетна база.6

1.1.2. По подпараграф 24-05 „Приходи от наеми на имущество” са отчетени 31 088 лв. или 5,10 на сто от общо отчетените приходи (609 355) - от дадени под наем барче, кафе-машини и спортна зала.

1.1.3. По бюджета на ВА „Г. С. Раковски” за 2010 г., утвърден от МО планираните по параграф 36-00 „Други неданъчни приходи” са в размер на 625 лв., а отразените в колона „Уточнен план” на отчета за касовото изпълнение са в размер на 4 584 лв. лв. – или с 3 959 лв. повече от планираните, без утвърден план от МО за тях. Изпълнението е 4584 лв. 7

1.1.4. По § 45-00 „Текущи дарения и други безвъзмездно получени суми от страната” са отчетени 27 842 лв., представляващи дарени средства за ремонт на Параклиса в района на академията.Постъпилите приходи по бюджета на ВА „Г. С. Раковски” са , отчетени правилно по параграфите и подпараграфите от Единната бюджетна класификация за 2010 г. и съответстват на записванията по съответните сметки от Сметкоплана на бюджетните предприятия с изключение на неправилно отчетените приходи от дейността на стола за хранене на военнослужещи и цивилни служители в академията на брутна, вместо на нетна база.

Предвид малкия обем на приходите (609 355 лв. ) установената грешка в размер на 73 931 лв. спрямо общо отчетените приходи в годишен размер в отчета за касовото изпълнение на бюджета на ВА „Г. С. Раковски” към 31.12.2010 г. е съществена по стойност (12,13 на сто от общо отчетените приходи), но не е съществена по същество (характер) и няма да повлияе върху достоверността на отчета и върху потребителите на информацията.

1.2. Проверка за спазването на нормативните изисквания при отчитането на разходите по бюджета на ВА „Г. С. Раковски”

При уточнен план за разходите на ВА „Г. С. Раковски” за 2010 г. в размер на 5 628 614 лв., са отчетени 5 599 477 лв. - изпълнението е 99,48 на сто.

1.2.1 Планираните и отчетени средства по параграф 01-00 „Заплати” и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” са в размер на 3 435 048 лв.

1.2.2. По подпараграф 02-05 ”Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение” са отчетени 274 826 лв., или 41,5 на сто от общо отчетените разходи по параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” (662 268). В съответствие с изискванията на т.19.3.5, т.19.3.6 от ДДС № 20 от 2004 г. и на чл.226 и чл.226 от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ, средствата по подпараграфа са изразходвани за: пътни пари на цивилни служители при отпуск, пътни пари при отпуск на военнослужещи и на членовете на семействата им, парични средства към възнаграждението за облекло, изплатени средства за компенсационни суми на военнослужещи, ползващи жилища при условията на свободно договаряне и изплатена левова равностойност за храна.

1.2.3. По подпараграф 02-08 „Обезщетение за персонала с характер на възнаграждение” са отчетени 258 625 лв. – 39,05 на сто от общо отчетените разходи по параграф„ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” (662 268 лв.), които представляват обезщетения за персонала по чл. 220, 222, 331 от Кодекса на труда и други обезщетения с характер на възнаграждение.

1.2.4. По параграф 05-00 ”Задължителни осигурителни вноски от работодателя” при план в размер на 840 419 лв. са отчетени 838 728 лв. – 99, 8 на сто от планираните разходи по параграфа.

1.2.5. По параграф 10-00 „Издръжка” са разчетени 646 791 лв. Изпълнението към 31.12.2010 г. е 646 138 лв. или 99,9 на сто спрямо планираните. От тях с най-голям относителен дял са разходите отчетени по:

а) по подпараграф 10- 16 „Разходи за вода, горива и енергия” - 219 444 лв. - 33,96 на сто от отчетените по параграфа;

б) подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги” – 141 960 лв. – 21,97 на сто от отчетените по параграфа. От тях с най – голям дял са разходите за охрана – 87 540 лв., за телекомуникационни и пощенски услуги – 14 658 лв, и за други външни услуги – 22 102 лв.

Неправилно са отчетени по подпараграф 10-11 „Храна” разходите за закупените стоки и хранителни продукти за дейността на стола за хранене на военнослужещи и на цивилни лица във военната академия в размер на 73 931, 47 лв., вместо със знак (-) по подпараграф 24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”8.Допусната е грешка по разходите на касовия отчет в размер на 73 931 лв., която е несъществена по стойност и няма да повлияе на потребителите на информация.

1.2.6. По бюджета на ВА „Г. С. Раковски” за 2010 г., утвърден от МО, са предвидени капиталови разходи в размер на 15 694 лв. Изразходвани са 16 719 лв. – или с 1 025 лв. в повече от планираните, които са отчетени по подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” без утвърден план от МО за тях.9Отчетените разходи по бюджета на ВА „Г. С. Раковски за 2010 г. /как са в рамките на планираните след пкато има преразход от 1 025 лв/ са отразени правилно на касова и на начислена основа - по параграфите и подпараграфите от Единната бюджетна класификация за 2010 г. и по счетоводните сметки от Сметкоплана на бюджетните предприятия, с изключение на неправилно отчетените разходи в размер на 73 931 лв. за закупените стоки и хранителни продукти за дейността на стола. Допуснато е преразход по по параграфа за отчитане на придобиването на ......... и отчетените капиталови разходи с 1 026 лв. над планираните.

1.3. Проверка за спазване на нормативните изисквания при отчитането на получените трансфери (субсидии) от републиканския бюджет

1.3.1. В отчета за касовото изпълнение на бюджета на ВА „Г. С. Раковски” към 31.12.2010 г. получените трансфери (субсидии) отчетени по подпараграф 32-30 “Получени трансфери (субсидии) от РБ за държавните висши училища” в размер на 4 907 712 лв., съответства на крайното кредитно салдо на счетоводна сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджети и министерства.

1.3.2. По § 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки - нето” са отчетени 650 лв., представляващи предоставени трансфери МОМН.

1.3.3. Сумите за осигурителни вноски за ДОО, здравно осигуряване и ДЗПО са отчетени правилно на касова основа и по счетоводните сметки от подгрупа 759 „Трансфери за поети осигурителни вноски” от СБП.При отчитането на трансферите са спазени изискванията на Единната бюджетна класификация за 2010 г. и на Сметкоплана на бюджетните предприятия. Трансферите са отразени вярно и точно в отчета за касовото изпълнение и съответстват на изискванията на действащото счетоводно законодателство.

1.4. Проверка за спазване на нормативните изисквания при отчитането на операциите с финансовите активи

По параграф 95-00 „Депозити и средства по сметки” и параграф 96-00 „Депозити и сметки, консолидирани в системата на „Единната сметка” са отчетени съответно 235 лв. със знак минус и 81 995 лв. със знак плюс, правилно осчетоводени по сметките от група 50 „Парични средства”. Наличностите на паричните средства съответстват на заверените суми от обслужващата банка, отразени по формуляр „НАЛ-3” за наличности и на посочените в отчета към 31.12.2010 г.Наличностите и операциите с финансови активи са в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство и са правилно отразени в отчета за касовото изпълнение.
IV. Одит на годишния счетоводен баланс и приложенията към него и на оборотната ведомост към 31.12.2010 г.

1. Проверка за спазване на нормативните изисквания при съставянето на баланса на ВА „Г. С. Раковски” към 31.12.2010 г.

1.1. Спазен е принципа за стойностна връзка между начален баланс на 01.01.2010 г. и краен баланс на 31.12.2009 г., съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за счетоводството.

1.2. Спазени са нормативните изисквания, като са изготвени оборотни ведомости поотделно за двете отчетни групи, с данни за състоянието по счетоводните сметки преди операциите по приключването. В отчетна група „Бюджети” са отчетени операциите с бюджетни средства. В отчетна група „Други сметки и дейности” са отчетени чуждите средства по набирателната сметка. Данните в оборотните ведомости са представени на ниво синтетични и аналитични счетоводни сметки. Отчетна група „Извънбюджетни сметки и фондове” е с нулеви данни.

2. По актива на баланса

2.1. Не са осчетоводени компютри и хардуерно оборудване по дебита на сметка 2041 „Компютри и хардуерно оборудване” в размер на 230 214, 46 лв. – след извършена инвентаризация на дълготрайните активи през 2009 г., при която е установено неравнение на данните по сметката от прогромния продукт - модул „Склад” и от счетоводен програмен продукт „Алгос”.

По време на одита с мемориален ордер № 50005 от м. май 2011 г. се взе счетоводна операция, с която установените не заприходени ДМА на стойност 230 214,46 лв. се отчетоха по ,по сметка 2041 „Компютри и хардуерно оборудване” и по кредита на сметка 7990 „Прираст в нетните активи от други събития”, с което са изравнени данните в двата счетоводни продукта.

С взетата счетоводна операция не е коригиран ГФО на ВА „Г. С. Раковски” към 31.12.2010 г. Счетоводната операция е включена в отчета за месец май 2011 г.10Допусната е грешка в размер на 230 214 лв., която е несъществена по стойност и няма да повлияе на потребителите на информацията.

2.2. Отчетната стойност на продадените стоки и продукция от дейността на стола за хранене на военнослужещи и на цивилните лица в академията в размер на 72 490, 98 лв. е неправилно осчетоводена по сметка 6012/11 „Разходи за стола”, вместо по сметките от подгрупа 611 „Отчетна стойност на продадени материални запаси”.11Допусната е грешка в размер на 72 491 лв., която е несъществена по стойност и няма да повлияе на потребителите на информацията.

2.3. За отразяване на отчетната стойност на продадените стоки и продукция от дейността на стола в Индивидуалния сметкоплан на ВА „Г. С. Раковски” не са предвидени сметки от подгрупа 611 „Отчетна стойност на продадени материални запаси” от СБП.12Допусната е грешка по характер

2.4. Не е извършена обезценка на нефинансовите дълготрайни активи за 2010 г. както и за предходни отчетни периоди. Не е спазено изискването на т. 36.1. от писмо ДДС 20 от 2004 г. 13Допусната е грешка е по характер.

3. По пасива на баланса

3.1. Не е осчетоводена сумата в размер на 177 030 лв. по кредита на сметка 9200 „Поети задължения по договори, неусвоени и акумулирани средства за бъдещи периоди”, представляваща поети ангажименти по сключени договори, по които страна е ВА „Г. С. Раковски”.14Допусната е грешка в размер на 177 030 лв., която е несъществена по стойност и няма да повлияе на потребителите на информацията.

3.2. В Индивидуалния сметкоплан на ВА „Г. С. Раковски” не е предвидена счетоводна сметка 9200 „Поети задължения по договори, неусвоени и акумулирани средства за бъдещи периоди“ за отчитането на поетите ангажименти и възникналите (начислените) задължения, с което не са спазени изискванията на т. 46 от ДДС 04 от 01.04.2010 г. на МФ.15Допусната е грешка по характер.

3.3. Разходите за провизии на персонала за неизползваните отпуски за текущата година са начислени правилно по дебита на сметка 6047 „Разходи за провизии на персонала” и по кредита на сметка 4230 „Провизии за бъдещи плащания към персонала”. В началото на годината е сторнирана сумата на провизиите, начислена през предходната година, като е дебитирана сметка 4230 „Провизии за бъдещи плащания към персонала” срещу кредитиране на сметка 6048 „Сторнирани разходи за провизии на персонала”. Спазени са изискванията на т. 19.7 от писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ.


4. Проверка на организацията, провеждането и осчетоводяването на резултатите от извършените инвентаризации, с цел достоверно представяне на активите и пасивите в ГФО за 2010 г.

При проверката за достоверно представяне на активите и пасивите в годишния баланс за 2010 г. и анализа на предоставената информация за извършените инвентаризации се установи:

В Счетоводната политика на ВА „Г. С. Раковски е предвиден ред за извършване на инвентаризация.

Годишната инвентаризация през 2010 г. е извършена въз основа на заповеди на началника на ВА „Г. С. Раковски като са включени всички обекти за инвентаризиране с изключение на библиотечния фонд. Определени са срокове за извършване на инвентаризацията. При инвентаризациите са установени излишъци на квартирно-експлоатационно имущество на стойност 896,63 лв. което е заприходено своевременно. При спазване на нормативно определените правила са бракувани дълготрайни материални активи на стойност 18 355, 44 лв.

Не извършена инвентаризация на книгите във военно - историческата библиотека на стойност 358 011, 42 лв., отразена по счетоводна сметка 9904/2 „Военно историческа библиотека” и в академичната библиотека на стойност 730 144, 79 лв., отразена по счетоводна сметка 9904/1 „ Книги в академична библиотека”, с което не е спазено изискването на чл. 22, ал. 1 от Закона за счетоводството.16

Допусната е грешка по характер.
5. Проверка и оценка на въведените процедури за осъществяване на предварителен контрол преди поемане на задължение и извършване на разход и прилагане на системата за двоен подпис.

5.1. При извършените тестове относно: осъществен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение или извършване на разход и прилагане на системата за двоен подпис, чрез проверка на банковите и касовите документи за четвъртото тримесечие на 2010 г. се установиха случаи на:17

а) липсващи подписи на началника на отдел „Финанси” върху копия на заявки приложени към отделни разходни касови ордери;

б) извършени разходи без финансовият контрольор да е изразил становището си върху контролния лист;

в) поискана допълнителна информация от финансовия контрольор като впоследствие не му е предоставен контролния лист за да изрази окончателното си становище след получаването на информацията;

г) не поискано коригиращо становище от финансовия контрольор при промяна на разходния подпараграф, извършена от началника на отдел „Финанси”;

д) изплатено възнаграждение по граждански договор без да е подадена заявка за извършване на разхода и без да е поискано становище за това от финансовия контрольор.

е) дадено становище от финансовия контрольор за по-малка сума от изплатената, тъй като в заявката допълнително е включена сума, без за това да е уведомен финансовия контрольор и без да е поискано становището му.

5.2. На финансовия контрольор не е осигурен достъп до счетоводния програмен продукт „Алгос”, което не му позволява да използва информацията за наличните парични средства по бюджета на ВА „Г. С. Раковски” по параграфите и подпараграфите от ЕБК, с цел изпълняване на задълженията си за осъществяване на предварителния контрол преди поемане на задължение или извършване на разход.18

При осъществяването на предварителния контрол за законосъобразност преди поемане на задължение или извършване на разход и при прилагане на системата за двойния подпис е нарушено изискването „Предварителния контрол да се извършва непосредствено преди полагането на подпис от ръководителя на организацията”, съгласно т. 3 от раздел ІІІ, от „Методическите насоки па елементите на финансовото управление и контрол”, утвърдени от министъра на Финансите на 11.09.2006 г. На финансовия контрольор, в отделни случаи, не е предоставяна цялата необходима информация, свързана с осъществяването на предварителния контрол преди поемане на задължение и извършване на разход, поради което, за тези случаи, не е изразил становището си върху контролния лист.
Част трета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При извършването на одита се получиха достатъчно доказателства, въз основа на които одитният екип изразява мнение, че отчетът за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на ВА „Г .С. Раковски” за 2010 г. съдържа съществена грешка по стойност по отношение отчитането на приходите и разходите за дейността на стола за хранене на военнослужещи и цивилни лица във военната академия. Предвид малкия размер на приходите допуснатата грешка е съществена по стойност (12,13 на сто от общо отчетените приходи), но не е съществена по характер и няма да повлияе върху достоверността на отчета и върху потребителите на информацията.

При извършването на одита се констатираха грешки по същество (характер) по отношение на достоверността, законосъобразността и редовността на баланса, подробно описани в раздел IV на Част втора „Констатации” от одитния доклад, които биха повлияли на потребителите на информацията.

Неизвършените инвентаризации на военно - историческата и на академичната библиотека, неизвършената обезценка на нефинансовите дълготрайни активи през 2010 г. както и през предходни отчетни периоди, балансът към 31.12.2010 г. и приложенията към него не дават в разумна степен вярна и честна представа за финансовото и имущественото състояние на Военна академия „Георги Стойков Раковски” към 31.12.2010 г.

Установените грешки по стойност и по характер са предпоставка да бъде изразено одитно становище с резерви, съгласно одитен стандарт № 3 „Финансов одит”, приет от Сметната палата.
Настоящият одитен доклад е изготвен в четири еднообразни екземпляра, по един за Военна академия „Георги Стойков Раковски”, Министерство на отбраната, Министерство на финансите и един за Сметната палата и е неразделна част от становището за заверка.С Т А Н О В И Щ Е


за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г.

на Военна академия „Георги Стойков Раковски”гр.София, 2011 г.

Настоящото становище е изготвено на основание чл. 53, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения одит за заверка на финансовия отчет на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за 2010 г.

Ръководството на ВА „Г. С. Раковски” е отговорно за достоверността, законосъобразността и редовността на информацията във финансовия отчет за 2010 г. и за съставянето му в съответствие с нормативните изисквания.

Отговорността на одитния екип е да изрази становище за заверка на годишния финансов отчет, въз основа на извършения одит, в съответствие със Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти.

Одитният екип дава следните заключения по елементите на годишния финансов отчет:

І. По отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него към 31.12. 2010 г.

Одитът на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за 2010 г. е извършен чрез проверка, анализ и оценка на финансовата и нефинансова информация от гледна точка на пълнота и изчерпателност, достоверност и действителност, законосъобразност, редовност, правилност и измеримост.

При извършването на одита се установи, че е допусната грешка, съществена по стойност, но несъществена по същество (характер) както и отделни несъответствия, несъществени по стойност, подробно отразени в раздел III от Част втора „Констатации” от одитния доклад, които не биха повлияли на потребителите на информацията. Отчетените финансови и стопански операции, формата и съдържанието на отчета, както и срока за неговото представяне в Министерство на отбраната, са в съответствие с нормативните изисквания.

Одитният екип изразява мнение, че отчетът за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на Военна академия „Георги Стойков Раковски” дават вярна и честна представа за достоверността, законосъобразността и редовността на включената в тях финансова и нефинансова информация.

ІІ. По баланса към 31.12.2010 г. и приложенията към него.

Одитът на баланса и приложенията към него на Военна академия „Георги Стойков Раковски” към 31.12.2010 г. включи проверка, анализ и оценка на отразената в тях финансова и нефинансова информация от гледна точка на пълнота и изчерпателност, принадлежност и собственост, наличност и валидност, оценяване, измеримост и оповестяване на прилаганата счетоводна политика.

При извършването на одита се констатираха грешки и нередности по отношение на достоверността, законосъобразността и редовността на баланса, подробно отразени в раздел IV от Част втора „Констатации” от одитния доклад, които не са съществени по стойност, но са съществени по същество (характер) и биха повлияли на потребителите на информацията.

Одитният екип изразява мнение, че поради констатираните съществени пропуски и несъответствия, балансът към 31.12.2010 г. и приложенията към него на Военна академия „Георги Стойков Раковски” не дават вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние.

Финансовият отчет на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за 2010 г. се заверява с резерви.

Одитното становище е неразделна част от годишния финансов отчет на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за 2010 г.

1 Одитно доказателство № 6, РД № 11 от 09.06.2011 г.

2 Одитно доказателство № 6, РД № 11 от 09.06.2011 г.

3 Одитно доказателство № 6, РД № 11 от 09.06.2011 г.

4 Одитно доказателство № 6, РД № 11 от 09.06.2011 г.

5 Одитно доказателство № 6, РД-И 11 от 09.06.2011 г.

6 Одитно доказателство № 1, РД-И 04 от 07.06.2011 г.

7 Одитно доказателство № 6, РД-И 11 от 09.06.2011 г.

. Чл. 226. Пътуването на военнослужещите и техните семейства при отиване и връщане от платен годишен отпуск на територията на страната веднъж в годината е за сметка на Министерството на отбраната. Условията, редът за изплащането на средствата и конкретният им размер се определят с акт

 Чл. 226в. (1) На военнослужещите, на които Министерството на отбраната не може да предложи жилище и които живеят при условията на свободно договаряне, се изплащат компенсационни суми при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната на министъра на отбраната.
8 Одитно доказателство № 1, КП –РД-И 04 от 07.06.2011 г.; № 9; РД-И 14 от 09.06.2011 г.

9 Одитно доказателство № 4, РД-И 08 от 08.06.2011 г.


10 Одитно доказателство № 5, РД-И 10 от 08.06.2011 г.

11 Одитно доказателство № 1, КП -РД-И 04 от 07.06.2011 г.

12 Одитно доказателство № 11, Индивидуален сметкоплан на ВА „Г.С. Раковски”; №9, РД-И- 14 от 09.06.2010 г.

13 Одитно доказателство № 10, Писмо № 1771 от 31.05.2011 г., Писмо № 1896 от 10.06.2011 г.

14 Одитно доказателство № 2, РД-И 05 от 07.06.2011 г.

15 Одитно доказателство № 11, Индивидуален сметкоплан на ВА „Г.С. Раковски”

16 Одитно доказателство № 3, РД-И 07 от 08.06.2011 г.

17 Одитно доказателство № 8, РД-И 13 от 09.06.2011 г.

18 Одитно доказателство № 7, РД-И 12 от 09.06.2011 г


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница