Aplication/Docs/articles
  Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
storage/articles/2010/02
  Сценарий: Андрю Кевин Уолкър, Дейдив Селф
ncsa/articles
  Резултати от работата на Националния център за суперкомпютърни приложения за 2009г
data/ufiles/files/articles/attachments
  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
documents/articles/1448
  Факултет: философски
documents/articles/714
  Факултет: Философски
documents/articles/357
  Факултет: Философски
ncsa/articles
  Library – Supercomputers at Work
/media/articles/2217
  Европейската школа по клинична хомеопатия Организира Обучение по клинична хомеопатия
documents/articles/357
  Факултет: Философски
documents/articles/167
  Факултет: Философски
articles
  Белите полета в българската културна памет
articles/raid_gnu_linux_debian
  Инсталиране и конфигуриране на raid 1 под Debian 0r3
documents/articles/167
  Факултет: Философски
Aplication/Docs/articles
  Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
documents/articles/548
  Факултет: Философски
documents/articles/715
  Програма "Трудови пазари и развитие на човешките ресурси"
documents/articles/548
  Факултет: Философски
/media/articles/2240
  Медицински стандарт ортопедия и травматология
articles/wireless_bluetooth
  Безжични компютърни мрежи- wireless, Bluetooth
documents/articles/167
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/546
  Факултет: Философски
data/ufiles/files/articles/attachments
  Програма за дейности, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използван
documents/articles/167
  Утвърдил: декан Дата
articles/iptables
  Основи на защитна стена iptables Basic Firewall – iptables
articles/sphinx
  Инсталиране и конфигуриране на Sphinx за работа с Mysql
documents/articles/167
  Факултет: Философски
documents/articles/2168
  Curriculum vitae проф д. ф н. Мария Димитрова
documents/articles/167
  Факултет: Философски
documents/articles/1316
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/485
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/548
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/485
  Утвърдил: декан Дата
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/167
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/485
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/548
  Утвърдил: декан Дата
documents/articles/167
  Утвърдил: декан Дата
  Декан Дата
documents/articles/545
  Декан Дата
images/stories/articles/the_company/eu_project
  Образец на публична покана по чл. 11, ал. 1 от от пмс №118/20. 05. 2014 г. Публична покана проект
documents/articles/167
  Декан Дата
documents/articles/548
  Декан Дата
ncsa/articles/library/Library2014_Supercomputers-at-Work/Proteine Structure Prediction and Protein Folding
  Лекции Тестове Симулации на клинични случаи
documents/articles/1316
  Декан Дата
Aplication/Docs/articles
  Съработникът: Ноосферен риск? Инж. Иван (Ванчо) Флоров, „Терматест-Флоров и син”
documents/articles/2468
  СВ. Климент охридски
/media/articles/2931
  Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г
bg/articles/download/5089
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за 2011 г
documents/articles/545
  СВ. Климент охридски
documents/articles/548
  СВ. Климент охридски
documents/articles/167
  СВ. Климент охридски
documents/articles/754
  Утвърдил: декан
  Утвърдил: декан
/media/articles/2199
  Union européenne des méDÉcins spécialistes european union of medical specialists
documents/articles/548
  Утвърдил: декан
documents/articles/167
  Утвърдил: декан
articles
  Организатори: Работна група Византия Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris
documents/articles/1382
  Програма „библиотечно-информационни науки и културна политика - задочно обучение ІІ курс учебна 2014/2015 г
documents/articles/546
  Утвърдил: декан
documents/articles/1448
  Факултет: Философски факултет
documents/articles/2468
  Публична администрация
documents/articles/167
  Публична администрация
uploaded_files/files/articles
  Справка за оповестяване на счетоводната политика
documents/articles/754
  Ромите като малцинство в България
  8 Дисциплина
documents/articles/545
  Публична администрация (за неспециалисти)
documents/articles/1448
  Етика (код и наименование)
/media/articles/2894
  Проект! Национален рамков договор за медицинските дейности
documents/articles/485
  9 Дисциплина
data/ufiles/files/articles/attachments
  Г-н ивайло цеков кмет на р-н искър столична община гр. София уведомление
/media/articles/2989
  Семинар "взаимодействие на болничната администрация с военната база, разположена на нейна територия. Мениджмънт на здравното заведение"
documents/articles/754
  Икономическа социология: класически идеи Преподавател: Проф д. с н. Таня Бойчева Чавдарова
documents/articles/167
  Публична администрация
  Факултет: Философски факултет
documents/articles/545
  1 Дисциплина
/media/articles/2240
  Медицински стандарт по психиатрия І. Принципи на лечението и обслужването на лица с психични разстройства
documents/articles/754
  3 Дисциплина
bg/articles/download/9862
  Закон за данъка върху добавената стойност зпф закон за публичните финанси
bg/articles/download/4474
  Доклад №0100018011 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на агенцията за ядрено регулиране за 2010 Г. София, 2011 г. Съдържание
data/ufiles/files/articles/attachments
  Утвърждавам, възложител
documents/articles/754
  5 Дисциплина
  3 Дисциплина
  0 Дисциплина
  5 Дисциплина
/media/articles/2240
  Ендокринология и болести на обмяната
documents/articles/754
  Социология на културата
  Въведение в социологията
/media/articles/2240
  Медицински стандарти по хирургия въведение
documents/articles/1316
  Философия
data/ufiles/files/articles/attachments
  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
documents/articles/545
  3 Дисциплина
documents/articles/546
  Публичен мениджмънт и политики
documents/articles/545
  Програма код. Наименование на учебната дисциплина Основи на публичната администрация
  9 Дисциплина
bg/articles/download/6467
  С ъ о б щ е н и е на 04. 10. 2013 г е връчен на г-н Александър Паунов, в качеството му на първи секретар на ЦК на пп „ Комунистическа партия на България, проект на Одитен доклад
documents/articles/754
  1 Дисциплина
bg/articles/download/10042
  Доклад №0400313516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Свиленград за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
documents/articles/1893
  Бакалаври – публична администрация уч. 2015/2016 г. Септемврийска поправителна сесия І курс
documents/articles/2174
  Curriculum vitae доцент д-р здравко василев попов образование и академична кариера
/media/articles/2240
  I. Въведение …2 II. Общи положения …2
documents/articles/754
  5 Дисциплина
/media/articles/2240
  Медицински стандарт
docs/articles
  Възли, използувани в алпинизма и катеренето възли за обвързване с въжето
  Проблематика на височинният алпинизъм
  Екипиране на маршрути за спортно катерене – основни принципи
/media/articles/2816
  Правила за добра медицинска практика по хирургия на лекарите хирурзи в Република България Глава първа общи положения
/media/articles/2240
  Медицински стандарт по лицево-челюстна хирургия
documents/articles/754
  9 Дисциплина
  История на социологията след ІІ световна война
/media/articles/2240
  Ушно-носно-гърлени болести
/media/articles/2237
  Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
/media/articles/2787
  До д-р Петър Москов Министър на здравеопазването До медиите обръщение
documents/articles/754
  9 Дисциплина
documents/articles/2468
  Публична администрация
documents/articles/167
  Публична администрация
bg/articles/download/5974
  Доклад №0400001110 за извършен одит на финансовото управление на Селскостопанската академия за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г
documents/articles/1448
  Съвременна българска литература
documents/articles/548
  Преподавател: доц д-р Албена Танева
documents/articles/754
  Основни категории на социологическия анализ
  7 Дисциплина
bg/articles/download/5952
  Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №150 от 18. 04. 2013 г на председателя на Сметната палата
documents/articles/167
  Публична администрация
  Публична администрация
  Публична администрация
bg/articles/download/9510
  Закон за публичните финанси здбрб закон за държавния бюджет на Република България
bg/articles/download/10109
  Доклад №0100115016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Университета по архитектура, строителство и геодезия за 2015 г. София, 2016 г
documents/articles/485
  4 Дисциплина
documents/articles/1263
  Специалност “библиотечно-информационни науки”
documents/articles/1381
  Специалност “ библиотечно-информационни науки “
documents/articles/1155
  Специалност “ библиотечно-информационни науки” януарска сесия ` 2014 г. (І семестър) редовно обучение- „бакалавър”
documents/articles/167
  Статистика Преподавател: Доц д-р Калоян Валентинов Харалампиев
documents/articles/754
  Статистически методи в социологията
  Статистически методи в социологията: 2-ра част
bg/articles/download/5872
  Доклад №0400002812 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на
documents/articles/167
  Публична администрация
  Код и наименование
bg/articles/download/5810
  Доклад №0400008712 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на пп „Движение за права и свободи за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
bg/articles/download/7036
  1. Основание за извършване на одита
bg/articles/download/5896
  Списък на съкращенията
bg/articles/download/9898
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/10032
  Доклад №0100312316 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Сливо поле за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание 2
documents/articles/546
  Код и наименование
documents/articles/754
  1 Дисциплина
static/media/ups/articles/attachments
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
bg/articles/download/10142
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/9868
  Закон за местните данъци и такси зпф закон за публичните финанси
documents/articles/167
  Публична администрация
bg/articles/download/10141
  Доклад №0400113116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Долна баня за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/articles/download/7021
  Съдържание стр
documents/articles/1448
  Културология
bg/articles/download/9913
  Доклад №0100313816 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Долни Дъбник за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/articles/download/9870
  Доклад №0100307516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белене за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание 2
bg/articles/download/5735
  Сметна палата
documents/articles/548
  Публична администрация
documents/articles/754
  Икономическа социология: съвременни идеи
bg/articles/download/10017
  Доклад №0400312116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Разлог за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
bg/articles/download/9873
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
documents/articles/754
  Социология на властта
bg/articles/download/10048
  Доклад №0100313516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Тетевен за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
documents/articles/754
  6 Дисциплина
documents/articles/167
  Преподавател: доц
cms/folders/Archives_articles
  Презентация за проекта и неговите постижения на 10 март, Деня на биоземеделието в рамките на Конференция за биологичното земеделие
documents/articles/167
  Управление на околната среда
documents/articles/754
  7 Дисциплина
documents/articles/167
  Факултет: Философски факултет
documents/articles/1316
  Бакалавъркса програма
documents/articles/545
  Редовно обучение с о ф и й с к и у н и в е р с и т е т “СВ. К л и м е н т о Х р и д с к и”
documents/articles/1893
  Бакалаври – публична администрация уч. 2015/2016 г. Юнска изпитна сесия І курс
bg/articles/download/9877
  Доклад №0100308516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Борово за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
data/ufiles/files/articles/attachments
  О б я в а до заинтересованите лица и общественост
bg/articles/download/4478
  Отчет за 2010 г на Българската академия на науките София, 2011 г
bg/articles/download/10148
  Закон за публичните финанси Многопрофилна болница за активно лечение
documents/articles/754
  Лекции и семинари Език на обучението български език Методи на оценяване
documents/articles/948
  График за провеждане на изпитите от януарската сесия на уч. 2017/2018 Г. На студентите от магистърска програма „политическа социология сесията е от 22 януари 2018 г до 16 февруари 2018 г
bg/articles/download/9881
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/10015
  Доклад №0400209416 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Раковски за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание І. Въведение 4
documents/articles/546
  Магистърска програма „публичен мениджмънт и политики”
documents/articles/485
  8 Дисциплина
documents/articles/167
  0 Дисциплина
documents/articles/276
  1 Дисциплина
documents/articles/847
  Програма на студентите от I курс специалност социология, бакалавърска степен уч година 2017/2018 зимен семестър
bg/articles/download/9882
  Доклад №0400200616 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Бургас за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
bg/articles/download/9962
  Доклад №0400104116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет
bg/articles/download/10072
  Доклад №0400112216 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Българската национална телевизия за 2015 г. София, 2016 г
bg/articles/download/7035
  Списък на съкращенията
bg/articles/download/10481
  Списък на политическите партии, получили държавна субсидия през 2016 година
bg/articles/download/10018
  Доклад №0400304016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Рудозем за 2015 г. София, 2016 г
bg/articles/download/6134
  Доклад №0400013012 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на Политическа партия „Политическо движение евророма за 2011 г
bg/articles/download/10102
  Доклад № Insert(GetProperty("Step. WorkPlan\WorkPlan. Audit\Audit. Ref")) 0100213116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на InsertBlock
documents/articles/754
  Статистически методи в социологията
data/ufiles/files/articles/attachments
  І. Информация за контакт с възложителя от “Хаглайтнер Хигиене България”еоод
bg/articles/download/10114
  Закон за счетоводството зсп закон за Сметната палата
bg/articles/download/4603
  Доклад №0100013211 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г на община Родопи София, 2011 г. Съдържание част първа
bg/articles/download/9893
  Доклад №0100312716 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Главиница за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/articles/download/5863
  Списък на съкращенията
data/ufiles/files/articles/attachments
  О б я в а до заинтересованите лица и общественост
  О б я в а до заинтересованите лица и общественост
  До кмета на со р-н „искър” уведомление от "грийнлайф дружба" еоод
  Практикер ритейл
bg/articles/download/9888
  Закон за публичните финанси зудб закон за устройството на държавния бюджет
cms/folders/Archives_articles
  Най-новата и най-подробна досега туристическа карта за Източните Родопи
bg/articles/download/5688
  Списък на съкращенията
data/ufiles/files/articles/attachments
  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос данни за Възложителя
bg/articles/download/9914
  Закон за публичните финанси Закон за управление на отпадъците
documents/articles/167
  4 Дисциплина
bg/articles/download/10113
  Доклад № Insert(GetProperty("Step. WorkPlan\WorkPlan. Audit\Audit. Ref")) 0100100116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на InsertBlock
bg/articles/download/4611
  Доклад №0100002511 за извършен одит на годишния финансов отчет за 2010 г на община Свищов София 2011г. Съдържание част първа въведение 5
documents/articles/167
  9 Дисциплина
bg/articles/download/6062
  Доклад №0200001212 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Върбица за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
bg/articles/download/10504
  Политика по информационна сигурност раздел I общи положения
bg/articles/download/9945
  Доклад №0400211516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Кричим за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
bg/articles/download/9890
  Доклад №0100303816 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Габрово за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 3
bg/articles/download/10106
  Закон за публичните финанси
bg/articles/download/10623
  Указания за одит на информационни системи за управление на публичния дълг
docs/articles/1174
  Долуподписаната Росица Николаева Тодорова, егн 4006236773
data/ufiles/files/articles/attachments
  До кмета на район искър, кмет на община/район/кметство
bg/articles/download/4520
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 г
documents/articles/2468
  Мп оценка на политики и оценка на въздействие
bg/articles/download/4562
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 6 Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета
bg/articles/download/9935
  Доклад №0400206316 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Карлово за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание І. Въведение 4
articles
  По следите на Целите на Хилядолетието за Развитие” проучване между връстници
documents/articles/958
  Трансформации в труда
bg/articles/download/4613
  Отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 6 Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета
documents/articles/167
  История на българските държавни институции
bg/articles/download/9879
  Закон за публичните финанси зудб закон за устройството на държавния бюджет
bg/articles/download/9896
  Закон за счетоводството зсп закон за Сметната палата
bg/articles/download/1042
  Закон за общинската собственост в сила от 01. 06. 1996 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
documents/articles/167
  Публично право и гржданско участие
documents/articles/2468
  Мп оценка на политики и оценка на въздействие
documents/articles/754
  Статистически методи в социологията: 2-ра част
bg/articles/download/10146
  Доклад №0400307716 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Крумовград за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 3
Application/Docs/articles
  Ноу-хау стохастика”
bg/articles/download/7160
  С ъ о б щ е н и е на 26. 02. 2014 г е връчен на г-н Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, проект на Одитен доклад
Application/Docs/articles
  Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т т а
data/ufiles/files/articles/attachments
  1. Данни за възложителя. От "бългериън пропърти девелъпмънтс" еоод, еик 131318678
  О б я в а до заинтересованите лица и общественост
bg/articles/download/10074
  Доклад №0400111116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Държавна агенция „Технически операции за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
directory articles  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница