bg/articles/download/823
  Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
bg/articles/download/5333
  Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
bg/articles/download/5671
  Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
bg/articles/download/826
  Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
bg/articles/download/4133
  Указания за финансов одит
bg/articles/download/6343
  За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
bg/articles/download/813
  Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет
bg/articles/download/6234
  Доклад №0100005213 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Бяла, област Русе, за 2012 г. София 2013 г. Съдържание
bg/articles/download/4506
  Доклад №0100012111 за извършен одит и заверка на Годишния финансов отчет за 2010 г на Столична община
bg/articles/download/5089
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за 2011 г
bg/articles/download/6064
  Доклад №0200007912 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 г
bg/articles/download/7070
  Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
bg/articles/download/5905
  Доклад №0200004012 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Шумен за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
bg/articles/download/4119
  Международна организация на Върховните одитни институции (intosai)
bg/articles/download/7023
  1. Основание за извършване на одита
bg/articles/download/6379
  Доклад №0100025213 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив, за 2012 г. София, 2013 г
bg/articles/download/6323
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за 2012 г
bg/articles/download/8147
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета ибсф -3 Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове
bg/articles/download/6441
  Одитен доклад №0400003412 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор
bg/articles/download/4121
  Международна организация на Върховните одитни институции (intosai)
bg/articles/download/800
  Отчет за дейността на Сметната палата за 2003 г
bg/articles/download/2241
  Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между
bg/articles/download/5117
  Доклад №0100016712 за извършен одит на годишния финансов отчет на Mинистерството на културата за 2011 г. София, 2012 г. Съдържание
bg/articles/download/8004
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета ибсф -3 Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове
bg/articles/download/5149
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за 2011 г
bg/articles/download/7266
  Доклад №0200002013 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Столична община за периода от 01. 01. 2012 г до 31. 12. 2012 г
bg/articles/download/9862
  Закон за данъка върху добавената стойност зпф закон за публичните финанси
bg/articles/download/4474
  Доклад №0100018011 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на агенцията за ядрено регулиране за 2010 Г. София, 2011 г. Съдържание
bg/articles/download/769
  Закон за висшето образование обн. Дв бр. 112 от 27 Декември 1995г., изм. Дв бр. 28 от 2 Април 1996г., изм. Дв бр. 56 от 15 Юли 1997г
bg/articles/download/9920
  Доклад №0400108316 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Министерство на вътрешните работи за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/articles/download/6467
  С ъ о б щ е н и е на 04. 10. 2013 г е връчен на г-н Александър Паунов, в качеството му на първи секретар на ЦК на пп „ Комунистическа партия на България, проект на Одитен доклад
bg/articles/download/10042
  Доклад №0400313516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Свиленград за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/articles/download/7064
  Част първа Резюме
bg/articles/download/7090
  Закон за гражданското въздухоплаване 12 Устройствен правилник 12 Ръководство за провеждане на полетите 13
bg/articles/download/9231
  Доклад №0700200114 за извършен одит на дейността на Българската агенция за инвестиции за периода от 01. 01. 2013 г до 31. 12. 2014 г декември 2015 г
bg/articles/download/5974
  Доклад №0400001110 за извършен одит на финансовото управление на Селскостопанската академия за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г
bg/articles/download/4538
  Отчет за 2010 г на община Асeновград София, 2011 г. Съдържание № по ред
bg/articles/download/6341
  За извършен одит на годишния финансов отчет
bg/articles/download/8443
  Доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Ботевград за периода 01. 01. 2012 -30. 06. 2013
bg/articles/download/9923
  Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/5952
  Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №150 от 18. 04. 2013 г на председателя на Сметната палата
bg/articles/download/4457
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 г на мк и приложенията към него
bg/articles/download/6969
  Одитен доклад №0200008112 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
bg/articles/download/9510
  Закон за публичните финанси здбрб закон за държавния бюджет на Република България
bg/articles/download/10109
  Доклад №0100115016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Университета по архитектура, строителство и геодезия за 2015 г. София, 2016 г
bg/articles/download/5110
  Доклад №0100012312 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Министерство на здравеопазването за 2011 г. София, 2012 г. Съдържание
bg/articles/download/9962
  Доклад №0400104116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет
bg/articles/download/7952
  С п и с ъ к на допуснатите кандидати до обявените външни конкурсни процедури
bg/articles/download/5872
  Доклад №0400002812 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на
bg/articles/download/6099
  №0200007612 за извършен одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Приморско за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 г
bg/articles/download/4456
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за 2010 г и приложенията към него
bg/articles/download/4540
  Отчет за 2010 г на община Банско с нормативните изисквания 6 Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него
bg/articles/download/8216
  Доклад №0400300814 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Садово за 2013 г
bg/articles/download/5810
  Доклад №0400008712 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на пп „Движение за права и свободи за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
bg/articles/download/5689
  Списък на съкращенията
bg/articles/download/7010
  Част първа 6
bg/articles/download/6300
  Доклад №0100021513 за извършен одит на годишния финансов отчет на община Тунджа за 2012 г. София, 2013 г. Съдържание част първа Въведение
bg/articles/download/7332
  Доклад №0200002213 за извършен одит за съответствие при администриране на приходите
bg/articles/download/7036
  1. Основание за извършване на одита
bg/articles/download/5896
  Списък на съкращенията
bg/articles/download/8107
  Доклад №0400203814 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Бобошево за 2013 г. София, 2014 г. Съдържание
bg/articles/download/9898
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/10032
  Доклад №0100312316 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Сливо поле за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание 2
bg/articles/download/10142
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/5876
  Списък на съкращенията
bg/articles/download/9868
  Закон за местните данъци и такси зпф закон за публичните финанси
bg/articles/download/3938
  Екип на сметната палата 2005-2011 г. Председател: проф. Д-р валери димитров
bg/articles/download/10141
  Доклад №0400113116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Долна баня за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/articles/download/7021
  Съдържание стр
bg/articles/download/7193
  Искат да ни направят партийна слугиня
bg/articles/download/9913
  Доклад №0100313816 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Долни Дъбник за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/articles/download/9870
  Доклад №0100307516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белене за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание 2
bg/articles/download/5735
  Сметна палата
bg/articles/download/6439
  Списък на съкращенията
bg/articles/download/10017
  Доклад №0400312116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Разлог за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
bg/articles/download/9873
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/10048
  Доклад №0100313516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Тетевен за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/articles/download/4120
  Международна организация на Върховните одитни институции (intosai)
bg/articles/download/6992
  Доклад №0200001013 за извършен одитна възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на управлението и разпореждането с имоти в Община Момчилград
bg/articles/download/4116
  Мсвои 1 декларация от лима
bg/articles/download/6218
  Доклад №0100007213 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Смолян за 2012 г. София, 2013 година съдържание част първа
bg/articles/download/1097
  Сметна палата (1995 -2005 г.) Доц д-р Георги Николов – председател на Сметната палата
bg/articles/download/10999
  Образец №1 техническо предложение
bg/articles/download/4454
  Доклад №0100003611 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. София, 2011 г. Съдържание
bg/articles/download/1214
  Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между сметната палата на република българия и прокуратурата на република българия
bg/articles/download/4455
  Доклад №0100003911 за извършен одит на годишния финансов отчет
bg/articles/download/5114
  Доклад №0100023012 за извършен одит на годишния финансов отчет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2011 г. София, 2012 г
bg/articles/download/6427
  С ъ о б щ е н и е на 24. 09. 2013 г е връчен на г-н Борис Ячев, зам председател на пп „ Национален идеал за единство, в качеството му на оправомощено лице, проект на Одитен доклад
bg/articles/download/8328
  Закон за счетоводството зфукпс закон за финансово управление и контрол в публичния сектор
bg/articles/download/9877
  Доклад №0100308516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Борово за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
bg/articles/download/4478
  Отчет за 2010 г на Българската академия на науките София, 2011 г
bg/articles/download/6248
  Доклад №0100016713 за извършен одит на годишния финансов отчет на община Нови пазар за 2012 г. София, 2013 г
bg/articles/download/10148
  Закон за публичните финанси Многопрофилна болница за активно лечение
bg/articles/download/6465
  Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България
bg/articles/download/9209
  Програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България
bg/articles/download/9881
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/10015
  Доклад №0400209416 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Раковски за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание І. Въведение 4
bg/articles/download/9882
  Доклад №0400200616 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Бургас за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
bg/articles/download/7061
  Доклад №0400010112 за извършен одит
bg/articles/download/9962
  Доклад №0400104116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет
bg/articles/download/9950
  Доклад №0400104316 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Министерството на културата за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/articles/download/10072
  Доклад №0400112216 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Българската национална телевизия за 2015 г. София, 2016 г
bg/articles/download/5817
  Доклад №0400016112 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания
bg/articles/download/7035
  Списък на съкращенията
bg/articles/download/6548
  С ъ о б щ е н и е на 05. 11. 2013 г е връчен на г-жа Маргарита Милева, председател на на пп „Българската левица, проект на Одитен доклад
bg/articles/download/11377
  Списък на политическите партии, получили държавна субсидия през 2017 година
bg/articles/download/6143
  Доклад №0000000212 за извършен одит на дейността на „Холдинг бдж" еад, който включва дейността на „бдж пътнически превози" еоод за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 г
bg/articles/download/10481
  Списък на политическите партии, получили държавна субсидия през 2016 година
bg/articles/download/10018
  Доклад №0400304016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Рудозем за 2015 г. София, 2016 г
bg/articles/download/4480
  Доклад №0100000811 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на община Благоевград за 2010 г. София, 2011 г. Съдържание част първа "Въведение"
bg/articles/download/4493
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 6 Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета
bg/articles/download/4459
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 7 Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета
bg/articles/download/8123
  Доклад №0100050813 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Бургас за 2013 г. София, 2014 г. Съдържание
bg/articles/download/435
  Република българия с м е т н а п а л а т а
bg/articles/download/6257
  Доклад №0100021813 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Баните за 2012 г. София, 2013 г. Съдържание част първа
bg/articles/download/7009
  Част Трета Констатации 7 Раздел Първи Финансова дейност и управление на предоставеното държавно и/или общинско имущество на пп „вмро-бнд изготвяне и представяне на годишния финансов отчет
bg/articles/download/7195
  Проф. Валери Димитров: Отварят Сметната палата за партийни секретари
bg/articles/download/6134
  Доклад №0400013012 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на Политическа партия „Политическо движение евророма за 2011 г
bg/articles/download/10102
  Доклад № Insert(GetProperty("Step. WorkPlan\WorkPlan. Audit\Audit. Ref")) 0100213116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на InsertBlock
bg/articles/download/5129
  Доклад №0100014112 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на
bg/articles/download/10114
  Закон за счетоводството зсп закон за Сметната палата
bg/articles/download/4603
  Доклад №0100013211 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г на община Родопи София, 2011 г. Съдържание част първа
bg/articles/download/9893
  Доклад №0100312716 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Главиница за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/articles/download/5863
  Списък на съкращенията
bg/articles/download/8323
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета ибсф -3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/9888
  Закон за публичните финанси зудб закон за устройството на държавния бюджет
bg/articles/download/4447
  Отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 г
bg/articles/download/6975
  Доклад №0200007212 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Националната здравноосигурителна каса за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 г
bg/articles/download/4446
  Резултати от заверката на годишните финансови отчети за 2010 г на
bg/articles/download/5093
  Доклад №0100003312 за извършен одит на годишния финансов отчет на
bg/articles/download/5688
  Списък на съкращенията
bg/articles/download/5173
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31. 12. 2011 г. 6 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 г
bg/articles/download/5428
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 г. /Б-3/ 7 Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 г
bg/articles/download/9914
  Закон за публичните финанси Закон за управление на отпадъците
bg/articles/download/10113
  Доклад № Insert(GetProperty("Step. WorkPlan\WorkPlan. Audit\Audit. Ref")) 0100100116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на InsertBlock
bg/articles/download/4611
  Доклад №0100002511 за извършен одит на годишния финансов отчет за 2010 г на община Свищов София 2011г. Съдържание част първа въведение 5
bg/articles/download/5929
  Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №132 от 11. 04. 2013 г на председателя на Сметната палата
bg/articles/download/6077
  „Единна народна партия
bg/articles/download/5857
  За извършен одит на изпълнението на проекти по процедура bg161PO004 0
bg/articles/download/9995
  Доклад № Insert(GetProperty("Step. WorkPlan\WorkPlan. Audit\Audit. Ref")) 0100308616 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на InsertBlock
bg/articles/download/223
  Република българия с м е т н а п а л а т а
bg/articles/download/6062
  Доклад №0200001212 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Върбица за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
bg/articles/download/5169
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове. 7 Проверка за спазване на нормативните изисквания при отчитането на приходите по бюджета на Авиоотряд 28
bg/articles/download/8342
  Доклад №0100052813 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Троян за 2013 г. София, 2014 г. Съдържание част първа 3
bg/articles/download/8056
  Доклад №0100035813 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на
bg/articles/download/8308
  Закон за държавния бюджет на Република България зудб закон за устройството на държавния бюджет
bg/articles/download/8046
  Доклад №0100036013 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Националната художествена академия за 2013 г. София, 2014 г. Съдържание
bg/articles/download/8335
  Закон за счетоводството дма дълготрайни материални активи мз материални запаси
bg/articles/download/8057
  Доклад №0100036613 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на
bg/articles/download/8085
  Доклад №0100048813 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Кърджали за 2013 г. София, 2014 г. Съдържание
bg/articles/download/8271
  Отчет за касово изпълнение на бюджета
bg/articles/download/8270
  Доклад №0100003714 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Национална спортна академия „Васил Левски за 2013 г. София, 2014 г. Съдържание
bg/articles/download/7983
  Доклад №0100004114 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти за 2013 г
bg/articles/download/10504
  Политика по информационна сигурност раздел I общи положения
bg/articles/download/9945
  Доклад №0400211516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Кричим за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
bg/articles/download/5816
  Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №070 от 18. 03. 2013 г на председателя на Сметната палата
bg/articles/download/9890
  Доклад №0100303816 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Габрово за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 3
bg/articles/download/10106
  Закон за публичните финанси
bg/articles/download/10623
  Указания за одит на информационни системи за управление на публичния дълг
bg/articles/download/5772
  Доклад №0200001412 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Дулово за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
bg/articles/download/5774
  Доклад №0200003412 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Генерал Тошево за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
bg/articles/download/6487
  С ъ о б щ е н и е на 09. 10. 2013 г е връчен на г-н Георги Анастасов, в качеството му на председател на пп „партия Български социалдемократи, проект на Одитен доклад
bg/articles/download/6229
  С ъ о б щ е н и е На 03. 09. 2013 г е връчен на г-н Георги Славов, кмет на община Ямбол, проект на Одитен доклад
bg/articles/download/5163
  Доклад №0100017512 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет
bg/articles/download/4520
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 г
bg/articles/download/5884
  С ъ о б щ е н и е На 12. 04. 2013 г е връчен на господин Георги Стоянов Манолов, кмет на Община Свиленград, проект на Одитен доклад
bg/articles/download/7090
  Закон за гражданското въздухоплаване 12 Устройствен правилник 12 Ръководство за провеждане на полетите 13
bg/articles/download/6082
  Закон за държавната собственост (здс) Закон за задълженията и договорите (ззд)
bg/articles/download/4562
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 6 Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета
bg/articles/download/6260
  Доклад №0100006813 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Бургас за 2012 г. София, 2013 г. Съдържание част първа въведение
bg/articles/download/9935
  Доклад №0400206316 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Карлово за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание І. Въведение 4
bg/articles/download/1235
  И омбудсмана на република българия
bg/articles/download/7191
  Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между сметната палата на република българия и прокуратурата на република българия
bg/articles/download/4613
  Отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 6 Одит на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета
bg/articles/download/7341
  Закон за Сметната палата, което беше разтълкувано като възможен конфликт на интереси. Доколко това политическо противопоставяне ще повлияе на начина, по който ще стартирате на поста?
bg/articles/download/9269
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/6976
  Доклад №0200001113 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Комисията за защита на конкуренцията за периода от 01. 01. 2012 г до 31. 12. 2012 г
bg/articles/download/7303
  Проф. Валери Димитров: Има опасност от феодализиране на одитната дейност Vevesti bg
bg/articles/download/9247
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета сес-3-ксф отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд
bg/articles/download/9879
  Закон за публичните финанси зудб закон за устройството на държавния бюджет
bg/articles/download/8725
  Доклад №0700200315 за извършен одит „Ефективност и ефикасност на социалните услуги в община Търговище за периода от 01. 01. 2013 г до 31. 12. 2014 г септември, 2015 година
bg/articles/download/8937
  Доклад №0700100215 за извършен одит Социални и икономически ефекти от оптимизирането на училищната мрежа за периода от 01. 01. 2012 г до 31. 12. 2014 г. 2015 г
bg/articles/download/9896
  Закон за счетоводството зсп закон за Сметната палата
bg/articles/download/8211
  Доклад №0100001514 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Раковски за 2013 г. София, 2014 г. Съдържание
bg/articles/download/1042
  Закон за общинската собственост в сила от 01. 06. 1996 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
bg/articles/download/10146
  Доклад №0400307716 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Крумовград за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 3
bg/articles/download/6993
  Доклад №0200000413 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Гурково за периода от 01. 01. 2012 г до 31. 12. 2012 г
bg/articles/download/4724
  Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между сметната палата на република българия и националната агенция за приходите
bg/articles/download/7307
  Доклад №0200000213 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществените поръчки в Община Ямбол за периода от 01. 01. 2012 г до 31. 12. 2012 г
bg/articles/download/11538
  Доклад на сметната палата № Insert(GetProperty("Audit. Ref")) 0100316117
bg/articles/download/4469
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове. 7 Проверка за спазване на нормативните изисквания при отчитането на приходите по бюджета на данс
bg/articles/download/7160
  С ъ о б щ е н и е на 26. 02. 2014 г е връчен на г-н Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, проект на Одитен доклад
bg/articles/download/1169
  Закон за защита на личните данни в сила от 01. 01. 2002 г
bg/articles/download/8031
  Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор Извънбюджетни сметки и фондове Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/articles/download/10074
  Доклад №0400111116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Държавна агенция „Технически операции за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/articles/download/6533
  С ъ о б щ е н и е на 31. 10. 2013 г е връчен на г-н Александър Радославов, председател на на пп „Движение за социален хуманизъм, проект на Одитен доклад
bg/articles/download/6019
  Доклад №0200007812 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Свиленград за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 г
bg/articles/download/5740
  Доклад №0200003012 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Първомай за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
directory articles download  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница