За извършен финансов одит на годишния финансов отчетстраница1/3
Дата17.09.2016
Размер389.02 Kb.
#9981
  1   2   3
ОДИТЕН ДОКЛАД

0100007513за извършен финансов одит на годишния финансов отчет
на Тракийски университет – Стара Загора, за 2012 г.

София, 2013 г.СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията

3

Терминологичен речник

4

Част първа. Въведение

5

I. Основание за извършване на одита

5

II. Предмет на одита

5

III. Одитиран период

5

Част втора. Констатации

5

І. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на годишния финансов отчет с нормативните изисквания

5

ІІ. Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове

6

1. Бюджет

6

1.1. Приходи

6

1.2. Трансфери и операции с финансови активи и пасиви

7

1.3. Разходи

7

1.4. Операции с финансови активи

8

2. Извънбюджетни сметки и фондове

9

2.1. Приходи

9

2.2. Трансфери

9

2.3. Разходи

9

2.4. Операции с финансови активи

9

ІІІ. Баланс

10

1. Актив

10

2. Пасив

15

ІV. Приложения към годишния финансов отчет

17

Част трета. Заключение

18СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
АФ Аграрен факултет

ВМФ Ветеринарномедицински факултет

ГФО Годишен финансов отчет

ДДС Данък добавена стойност

ДИПКУ Департамент на института за повишаване квалификацията на учителите

ЗСч Закон за счетоводството

ИБСФ Извънбюджетни сметки и фондове

МК Медицински колеж

МОН Министерство на образованието и науката

МФ Медицински факултет към ТрУ /структурно звено МФ/

МФ Министерство на финансите

ОКИБ Отчет за касово изпълнение на бюджета

ОП Оперативни програми

ПФ Педагогически университет

РД Работен документ

СБКО Социално- битово и културно обслужване

СФ Стопански факултет

ФТТ Факултет по техника и технологии

ТРУ Тракийски университет

УОС Учебно опитно стопанство

ФСО Финансово- счетоводен отдел

ЦБ Централен бюджет

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

ГФО

ДДС

ДДС към МФ

ДМА

ДОД

ЕБК

ОКИБ

СМР

СФУК

СчП

СБП

ЗСч


Годишен финансов отчет

Данък добавена стойност

Дирекция „Държавно съкровище” към МФ

Дълготрайни материални активи

Данък върху общия доход

Единна бюджетна класификация

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Строително-монтажни работи

Системи за финансово управление и контрол

Счетоводна политика

Сметкоплан на бюджетните предприятия

Закон за счетоводствотоЧаст първа

ВЪВЕДЕНИЕ

Одитът се извърши на приложения годишен финансов отчет на Тракийски университет - гр. Стара Загора, включващ баланс към 31.12.2012, годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, както и приложенията към тях, изготвени съгласно изискванията на приложимата обща рамка на финансово отчитане.


І. Основание за извършване на одита

Одитът се осъществи на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2013 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-1-075 от 22.02.2013 г. на заместник-председателя на Сметната палата.


ІІ. Предмет на одита

Предмет на одита е годишният финансов отчет (ГФО) за 2012 г. на Тракийски университет – гр. Стара Загора (ТРУ).


ІІІ. Одитиран период

Одитираният период е от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.


Част втора

КОНСТАТАЦИИ

Годишният финансов отчет на Тракийски университет – гр. Стара Загора (ТРУ) е обобщение на отчетите на 10 структурни звена – Ректорат, в т. ч. филиал Хасково, Аграрен факултет (АФ), Ветеринарномедицински факултет (ВМФ), Педагогически факултет (ПФ), Медицински факултет (МФ), Стопански факултет (СФ), Медицински колеж – гр. Стара Загора (МК Ст. З), Факултет по техника и технологии – гр. Ямбол (ФТТ), Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) и Учебно опитно стопанство (УОС).

Ръководството на Тракийски университет – гр. Стара Загора е отговорно за вярното и честно представяне на информацията във финансовия отчет за 2012 г. и в съответствие с приложимата рамка на финансово отчитане, както и за системата на вътрешния контрол, необходима за изготвянето на финансовия отчет без съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.

След извършения текущ контрол на периодичните отчети за 2012 г. са дадени четири препоръки, от които три са изпълнени. Препоръката относно привеждане в съответствие с ЕБК, използваните за нуждите на аналитичната отчетност параграфи и подпараграфи е в процес на изпълнение.І. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на годишния финансов отчет с нормативните изисквания.

Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета и извън бюджетните сметки и фондове на Тракийски университет – гр. Стара Загора за 2012 г. е представен в срока, определен от Министерство на финансите (МФ). Отчетът включва формите: „Наличности” - формуляр НАЛ-3, „Отчет за касовото изпълнение на бюджета” (ОКИБ) – форма Б-3 и „Отчет за извънбюджетните сметки на бенифициенти на Кохезионния и Структурните фондове към НФ” – форма ИБСФ-3-КСФ и ИБСФ-3-ДЗФ. Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове е представен по пълна бюджетна класификация за 2012 г. по определената от МФ форма. Спазено е балансираното равенство между разделите на отчета.

При изготвяне на ГФО са спазени изискванията за формата и съдържанието, определени в т. 15 от ЗМФ № 60 от 20.01.2005 г. на МФ. Сборната оборотна ведомост и баланс на Тракийски университет – гр. Стара Загора към 31.12.2012 г. са представени в срока, определен с писмо ДДС № 12 от 21.12.2012 г.

Формата и съдържанието на годишния финансов отчет към 31.12.2012 г. на Тракийски университет – гр. Стара Загора съответстват на указанията на Министерство на финансите.
IІ. Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове

1. Бюджет

Бюджета на Тракийски университет – гр. Стара Загора се състои по утвърден план в приходната си част от собствени приходи в размер на 7 572 635 лв., субсидия от държавния бюджет в размер на 13 886 483 лв. и трансфери в размер на 929 467. В разходната си част по уточнен план за 2012 г. са определени разходи в размер на 25  291 937 лв.1.1. Приходи

В годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Тракийски университет – гр. Стара Загора са отчетени 7 305 726 лв. или 96,7 на сто от утвърдените по план.

Към 31.12.2012 г. най-голям относителен дял заемат приходите, отчетени по подпараграф 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” в размер на 6 425 633 лв. или 88 на сто от всички приходи. Приходите са от такси за обучение на студенти, докторанти, специализанти, следдипломна квалификация, кандидат - студентска кампания, административни услуги, научни конференции и приходи от продажба на продукция.

От извършения анализ и проверка за наличие на логическа взаимовръзка между приходни счетоводни сметки от Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП) и приходните параграфи на Единната бюджетна класификация (ЕБК) се установиха разлики от начислени, неплатени суми, ДДС върху приходите от наеми на жилища, ДДС върху приходите от продажба на продуктивни, работни животни и земеделска продукция, ДДС суми за възстановяване от минали години и др.1

При директни съществени проверки и анализ на данните по касовите отчети за изпълнение на бюджета на проверените структурни звена се установи, че по подпараграф
24-04 “Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” правилно са отчетени на нетна база касовите потоци по закупуване и продажба на стоки и продукция от дейността на стола - структурно звено Ректорат, филиал Хасково.

При отчитане на приходите по подпараграфи на ЕБК са допуснати следните отклонения:

1.1.1. По подпараграф 24-04 "Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция" неправилно е отчетено на касова основа приходи от продадено отпадъчно желязо на стойност 912 лв., вместо по подпараграф 36-19 "Други неданъчни приходи" – структурно звено МФ2. Не е спазена ЕБК;

1.1.2. По подпараграф 45-01 „Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната” със знак минус в размер на 22 474 лв. неправилно са отчетени разходи за преведени субсидии на организации с нестопанска цел, вместо по разходен подпараграф 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел” – структурно звено ДИПКУ. Не е спазена ЕБК3Постъпилите приходи по бюджета на ТРУ са отчетени правилно по параграфите и подпараграфите от ЕБК за 2012 г. с изключение на отчетени други неданъчни приходи и приходи, вместо разходи.

1.2. Трансфери

През 2012 г. от РБ са получени субсидии, отчетени по подпараграф 32-30 „Получени трансфери (субсидии) от РБ за държавни висши училища” в размер на 13 886 483 лв.

По подпараграфа правилно е отчетена субсидията и осчетоводена по сметка 7522 “Касови трансфери от/ за бюджети на министерства и ведомства”.

Получени са трансфери от Министерството на здравеопазването, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство но земеделието и храните - Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие”, Българска академия на науките и две ДВУ общо в размер на 929 467 лв.

От трансферните параграфи с най-голям относителен дял са отчетените трансфери по подпараграф 69-05 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО” в размер на 2 279 833 лв. По параграф 69-00 „Трансфери за поети осигурителни вноски” правилно са отчетени сумите съгласно ЕБК и осчетоводени по сметките от подгрупа 759 „Трансфери за поети осигурителни вноски” съгласно СБП. Спазени са изискванията за логическа взаимовръзка между параграфите/ подпараграфите и счетоводните сметки за отчитане на трансферите в системата на ТРУ.

Не са отчетени получените национални доплащания за директни плащания за площ в отчетността за извънбюджетни средства по подпараграф 63-01 „Получени трансфери” съгласно указания на МФ, дадени с т. 63 и т. 67 от ДДС № 06 от 2008 г. В ДВУ не е получено писмено уведомление от Държавен фонд „Земеделие” с информация за трансферния подпараграф за отчитане на национални доплащания на площ. Не е изпълнено указание на МФ дадено с т. 7 от ДДС № 12 от 2012 г. Допуснато е отклонение по характер4Правилно и точно са отразени сумите в раздел ІІІ. Трансфери на ОКИБ на ТРУ към 31.12.2012 г. Отчитането на трансферите по параграфи е в съответствие с ЕБК за 2012 г., с изключение на националните доплащания от ДФЗ.

1.3. Разходи

В годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2012 г. са отчетени общо разходи в размер на 22 021 202 лв. Най-голям относителен дял в общите разходи по бюджета имат разходите за заплати и възнаграждения за персонала - 11 036 228 лв., задължителни осигурителни вноски - 2 018 390 лв., други възнаграждения и плащания на персонала - 1 338 331 лв., вода, горива, енергия - 1 756 169 лв., външни услуги - 1 113 476 лв. и стипендии - 1 128 874 лв. или 84 на сто от всички разходи.

От извършения анализ и проверка за наличие на логическа взаимовръзка между разходните счетоводни сметки от СБП и разходните параграфи на ЕБК се установиха разлики от ползван данъчен кредит за ДДС, сторнирани корективи за разходи, начислени корективи към 31.12.2012 г., начислени и неплатени разходи, възстановени разходи от минали години, прехвърлени активи, авансово платени суми и др.5.

От извършените тестове по същество на бюджетни разходи и отчитането им по параграфите и подпараграфите на ЕБК са установени следните отклонения/несъответствия :

1.3.1. По подпараграф 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения” неправилно са отчетени разходи за еднократно допълнително възнаграждение за представително облекло на служителите общо в размер на 10 400 лв. вместо по подпараграф 02-05 "Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение" – структурни звена АФ и МФ6. Не е спазена ЕБК.

1.3.2. По подпараграф 10-15 „Материали” неправилно са отчетени разходи за учебни материали - рефлексен лък и консумативи в размер на 1 338 лв., с източник на финансиране проект за научни изследвания, вместо по подпараграф 10-14 „Учебни и научно- изследователски разходи и книги за библиотеките” - структурно звено МФ7;

1.3.3. По подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги” неправилно са отчетени:

1.3.3.1 Възстановена сума за юрисконсултско възнаграждение по гражданско дело в размер на 684 лв., вместо по подпараграф 36-19 "Други неданъчни приходи"- структурно звено МФ8. Не е спазено указание на МФ дадено с т. 27 от ДДС № 10 от 2012 г.;

1.3.3.2. Други финансови разходи в размер на 709 лв., вместо по подпараграф 10-69 „Други финансови услуги”- структурно звено ВМФ9

1.3.3.3. Разходи за предоставяне на графични данни и материали от техническа картотека, съгласуване на скици, визи, устройствени планове, схеми във връзка със съгласуване на работни проекти по присъединяване на съоръжения в размер на 1 302 лв., вместо по подпараграф 51-00 "Основен ремонт на ДМА"- структурно звено МФ10;

1.3.3.4. Разходи за закупени резервни части за ремонт на автомобил в размер на 530 лв., вместо по предназначение по подпараграф 10-15 „Материали”- структурно звено МФ11

1.3.3.5. Разходи за закупени справочници в размер на 1422 лв., вместо по подпараграф 10-15 „Материали” – структурно звено АФ12;

1.3.4. По подпараграф 10-30 „Текущ ремонт” са отчетени разходи за ремонтни дейности за водопровод, техника, стопански инвентар, автомобили, хидроизолация на покриви, смяна на дограма, подови настилки и др. общо в размер на 404 231 лв.13

При извършената проверка за правилно отчитане на текущите ремонти в пет структурни звена са установи следното:

1.3.4.1. При отчитане на ремонти на автомобили е прилаган и подход на отчитане на разходите по подпараграфи за текущ ремонт, външни услуги и за материали;

1.3.5. По подпараграф 10-40 „Платени данъци, мита и такси” неправилно са отчетени разходи в размер на 999 лв. за нотариални такси, вместо по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги”- структурно звено УОС14. Не са спазени изискванията на т. 26.2 от ДДС № 10 от 2012 г на МФ.Сумите, отчетени в раздел ІІ. Разходи на ОКИБ на ТРУ към 31.12.2012 г. отразяват пълно и точно изразходваните средства по бюджета. Размерът на констатираните отклонения при отчитането на разходите е под прага на същественост, определен от одитния екип и не биха оказали влияние върху потребителите на информацията от отчета.

1.4. Операции с финансови активи и пасиви

По подпараграфи на ЕБК за операции с финансови активи са отчетени суми общо в размер на (-) 100 474 лв.

По подпараграф 88-03 „Средства на разпореждане, предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)” правилно са отчетени европейски средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в отчета за касовото изпълнение на бюджета.

Налице е равенство при отчитане на суми по сметки от СБП и по параграфи на ЕБК, във връзка с остатъци в левове по сметки от предходен период, по срочни депозити, наличности в левове по сметки в края на периода и наличности в левова равностойност по валутни сметки.

При отчитане на операциите с финансови активи и пасиви е допуснато следното отклонение:

1.4.1. По подпараграф 93-17 „Задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица (+/-)” не е отчетена сумата в размер на 21 980 лв., т.е. справедливата стойност за придобиване на актив – сеялка по договор за финансов лизинг. Дължимите вноски – лихва и главница не са отчетени по подпараграфи 29-91 „Други разходи за лихви за местни лица” и 93-17 „Задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица (+/-) - структурно звено УОС15. Не е спазено указание на МФ, дадено с т. 17.1., т. 17.2. и т.17.3. от ДДС № 20 от 2004 г.;

1.4.2. Приложен е неправилен подход да се отчитат текущо през годината преведените суми за ДДС между структурни звена на ТРУ по подпараграф 88-02 „Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за бюджетни сметки” и сметка 4500 „Вътрешни разчети за доставки и прехвърляне на активи, пасиви, приходи и разходи”. Не е налице взаимовръзка между подпараграф на ЕБК и счетоводна сметка от СБП при отчитане на операции по разчети за ДДС16.

Правилно и точно са отразени сумите в раздел ІV. Операции с финансови активи и пасиви на ОКИБ на ТРУ към 31.12.2012 г. Размерът на констатираното отклонение при отчитането на финансов лизинг е под прага на същественост, определен от одитния екип и не би оказало влияние върху потребителите на информацията от отчета.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Тракийски университет- гр. Стара Загора не съдържа съществени отклонения и отчетените финансови и стопански операции са в съответствие с указанията на МФ.

2. Извънбюджетни сметки и фондове

2.1. Приходи

По подпараграф 46-10 “Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз” са отчетени дарения в размер на 104 368 лв. във касов отчет форма ИБСФ–3–ДФЗ. Отчетените касово приходи са във взаимовръзка на начислена основа по сметка 7481 “Получени текущи помощи от други държави”.2.2. Трансфери

По трансферни подпараграфи в касов отчет - форма ИБСФ-3-КСФ са отчетени суми в размер на 431 212 лв. за получени трансфери, предоставени трансфери, трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и корективен трансфер за поети осигурителни вноски.

При отчитане на трансферните операции по сметки в отчетна група ИБСФ и подпараграфи във форма ИБСФ-3-КСФ се установи спазване изискванията на ЕБК и СБП.

2.3. Разходи

По разходни подпараграфи на ЕБК в касов отчет форма ИБСФ-3-ДФЗ са отчетени разходи за храна, материали, вода, горива и енергия и разходи за външни услуги в размер на 104 368 лв. Налице е взаимовръзка между сметки и подпараграфи..17

В касов отчет форма ИБСФ-3-КСФ са отчетени разходи в размер на 413 218 лв.

Спазени са изискванията за стойностна взаимовръзка и зависимост между параграфите на ЕБК и съответните счетоводни сметки от СБП. Установени са разлики, несъществени по размер, за които са налице логични обяснения18.2.4. Операции с финансови активи и пасиви

По подпараграф 88-03 „Средства на разпореждане, предоставени/ събрани от/ за извънбюджетни сметки (+/-)” правилно са отчетени европейски средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в размер на 17 994 лв. в касов отчет форма „ИБСФ-3-КСФ”.

Спазени са изискванията на ДДС № 6 от 04.04.2008 г. на МФ за едновременно и огледално отразяване на получените трансфери по подпараграф 88-03 „Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки” и сметка 4682 „Разчети за събрани приходи и извършени разходи за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства” в отчетността за бюджета и извънбюджетните средства и фондове.

Сумите, отчетени във формуляри ИБСФ-3-КСФ и ИБСФ-3-ДФЗ на ТРУ към 31.12.201 г. отразяват пълно и точно изразходваните средства по бюджета. Размерът на констатираните отклонения при отчитането на извънбюджетните средства е под прага на същественост, определен от одитния екип и не би оказало влияние върху потребителите на информацията от отчета.
ІІІ. Баланс към 31.12.2012 г.

Счетоводната отчетност в Тракийски университет – гр. Стара Загора е организирана при спазване на нормативните изисквания за двустранно счетоводно записване на стопанските операции. Във всички структурни звена е използван счетоводен продукт BIAS & SM 1989 г. Утвърден е Индивидуален сметкоплан за 2012 г. Движението и съставянето на счетоводните документи се извършва в съответствие с действащия План за документооборота на счетоводните документи на Тракийски университет. В Тракийски университет – гр. Стара Загора се съставя обобщена оборотна ведомост от оборотните ведомости на 10 структурни звена. Счетоводните записвания се извършват в трите отчетни групи – „Бюджети”, „Други сметки и дейности” и „Извънбюджетни сметки и фондове”.

За представяне на имущественото и финансовото състояние на ТРУ е съставен Баланс за 2012 г. като съставна част от годишния финансов отчет на бюджетното предприятие. Има съответствие в данните от начален баланс 2012 г. и краен баланс 2011 г. Спазен е чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за счетоводството за стойностна връзка между начален и краен баланс на обобщено ниво.

Годишното приключване на счетоводните сметки за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. е извършено в съответствие с нормативните изисквания.

При извършената проверка в оборотната ведомост към 31.12.2012 г. на ТРУ за съответствие със Закона за счетоводството, СБП, Ръководството за прилагане на СБП и указания на Министерство на финансите се установи:


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет
download -> Доклад №0100005213 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Бяла, област Русе, за 2012 г. София 2013 г. Съдържание


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница