Отчет за печалбите и загубите и другия всеобхватния доход 1 отчет за финансовото състояние 2страница1/19
Дата15.08.2018
Размер1.07 Mb.
#79188
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 1

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 2

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 4
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


Дружество 58

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Доверие - Обединен Холдинг АД е регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 13056 от 1996 г. и е със седалище и адрес на управление гр.София 1504, бул. “Княз Дондуков” № 82 и адрес за кореспонденция 1756 София, ул.”Лъчезар Станчев”№5, сграда “А”, ет.7.

Доверие - Обединен Холдинг АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.1.1.Собственост и управление


Към 31.03.2017г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:


31.03.2017 BGN ‘000
31.03.2016 BGN ‘000
31.12.2016 BGN ‘000

Акционерен капитал

( BGN’000)

18,736
18,736
18,736

Брой акции

(номинал 1.00 лев)18,736,099
18,736,099
18,736,099

Общ брой на регистрираните акционери

147,533
147,581
147,540

в т.ч. юридически лица

49
63
55

физически лица

147,484
147,518
147,485

Брой акции, притежавани от юридически лица

10,029,671
10,645,229
10,538,586

% на участие на юридически лица

54,93%
56,82%
56,25%

Брой акции, притежавани от физическите лица*

8,444,428
8,090,870
8,197,513

% на участие на физически лица

45,07%
43,18%
43,75%

*В брой акции, притежавани от физически лица, са включени 240 броя акции с неуточнена собственост от 1996г., които Централният депозитар АД води по емисионна сметка на Доверие Обединен холдинг АД.


Акционери, притежаващи акции над 5%

Брой акции

% от капитала

Софарма АД5,662,363

30,22

Телекомплект АД

1,671,244

8,92
Акции от - до

Брой акционери

% от всички акционери

Брой притежавани акции

% от всички акции

1 - 100

145,488

99

6,530,123

35

101 - 1000

1,833

1

360,265

2

1001 - 10000

162

0

557,729

3

10001 - 100000

40

0

910,461

5

100001 - 500000

6

0

1,408,641

8

500001 - 1000000

2

0

1,635,273

9

1000001 - 5000000

1

0

1,671,244

9

Over 5000000

1

0

5,662,363

30

Total

147,533

100

18,736,099

100

Дружеството е с двустепенна система на управление.Надзорен съвет

Членове на Надзорния съвет към 31.03.2017г. са :

Радосвет Крумов Радев - председател на НС

Огнян Иванов Донев - заместник-председател

Венцислав Симеонов Стоев - член

Управителен съвет

Членове на Управителния съвет към 31.03.2017г. са:

Борис Анчев Борисов - председател на УС и изпълнителен директор

Анна Иванова Павлова- член

Николай Димитров Атанасов - член

Дружеството се представлява от Борис Анчев Борисов .


Към 31.03.2017г. списъчният брой на персонала в дружеството е 33 ( 31.12.2016 г. :33).

1.2. Предмет на дейност


Предметът на дейност на Доверие-Обединен Холдинг АД е придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества – юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества, и/или в тяхното управление; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване на всякаква друга търговска дейност, за която няма забрана със закон.1.3. Структура на дружеството


Доверие-Обединен Холдинг е холдингово акционерно дружество. Участията в дъщерни дружества са представени в Приложения № 10 и 29.Дружеството няма регистрирани клонове и/или представителства в страната или чужбина.
1.4. Основни показатели на стопанската среда
Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на дружеството, за периода 2017-2015г. са представени в таблицата по-долу:


Показател

2017
2016
2015

БВП в млн. Лева*91,566
86,373

Реален растеж на БВП3.4%
3.0%

Инфлация в края на годината

1.7%
0.1%
0.0%

Среден валутен курс на щатския долар за годината

1.83637
1.76804
1.76441

Валутен курс на щатския долар в края на периода

1.82942
1.85545
1.79007

Основен лихвен процент в края на периода

0.00%
0.00%
0.01%

Безработица (в края на периода)

7.6%
6.7%
9.10%

  • Данните за 2017г. са текущи
    Източник: НСИ – последни публикации 06 април 2017; БНБ – 31 март 2017

* БВП – данните за 2016 година са предварителни.

 
Каталог: download -> DOVUHL
DOVUHL -> Отчет за всеобхватния доход 1 консолидиран отчет за финансовото състояние 2
DOVUHL -> Регистрационен документ проспект за първично публично предлагане на акции на доверие обединен холдинг ад
DOVUHL -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г
DOVUHL -> Българска фондова борса софия обществеността у в е д о м л е н и е
DOVUHL -> Доклад за дейността на Доверие-Обединен Холдинг ад за периода приключващ на 30 юни 2017 година
DOVUHL -> Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 30 септември 2015 година
DOVUHL -> Вътрешна информация, съгласно приложение 9 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №2


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница