Отчет за периода към 31. 12. 2015 година Междинният финансов отчет от страница 1 до страница 53 е одобрен и подписан от името на "инфра холдинг"ад отстраница1/9
Дата09.04.2018
Размер0.62 Mb.
#64960
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ИНФРА ХОЛДИНГ АД
„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД


ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За периода към 31.12. 2015 година
Междинният финансов отчет от страница 1 до страница 53 е одобрен и подписан от името на ”ИНФРА ХОЛДИНГ”АД от:

Изпълнителен Директор: Съставител:
/Антон Божков/ /Фисконсултинг –ООД/


______________ __________________


София, м. януари 2016 г.

ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯНаименование на Дружеството: „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

Управителен съвет:
Председател и изпълнителен член

Антон Василев Божков


Членове на Съвета на Директорите

Татяна Христова Димитрова

Благой Любенов Милушев


Съставител:Фисконсултинг ООД
Юристи:Иво Константинов Иванчев
Държава на регистрация на Дружеството:България
Седалище и адрес на регистрация:гр.София ,ул.Майстор Алекси Рилец №38
Място на офис или извършване на стопанска дейност

ул. ул.Майстор Алекси Рилец №38
Обслужващи банки:

Първа Инвестиционна Банка АД

Уникредит Булбанк АД

Асет Банк АД


Финансовият отчет е индивидуален отчет на Дружеството.
Предмет на дейност и основна дейност на Дружеството: Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, придобиване, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, придобиване, управление и продажба на облигации, капитален и среден ремонт, производство на резервни части, възли и агрегати за подвижния железопътен състав и специализирана железопътна техника, строителство, ремонт и поддръжка на релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати за трамвайни стрелки, полагане на релсов път, изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж.п. път, пътни съоръжения, проектиране, научно- изследователска и инженерингова дейност, извършване на всякаква друга производствена или търговска дейност, незабранена от закона Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия.
Консолидиран финансовият отчет на дружеството
Консолидираният финансов отчет на дружеството за четвърто тримесечие на 2015 година, в който ще бъде включен и настоящият индивидуален отчет е в процес на изготвяне и се планира да бъде одобрен за издаване до 15.02.2016година.
Дата на финансовия отчет: 12.01.2016 г.
Текущ период: ЗА периода започващ на 01.01.2015 г. и завършващ на 31.12.2015 г.

Предходен период: годината започваща на 01.01.2014г. и завършваща на 31.12.2014г. за Баланс и ОСК

годината започваща на 01.01.2014г. и завършваща на 31.12.2014г. за Отчет за доходите и и Паричен потокДата на одобрение за публикуване : .14.01.2016г.

Орган одобрил отчета за публикуване: Съвет на директорите, чрез решение вписано в протокол № 22 от дата 14.01. 2016г.

ІІ. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И ПРИЛОЖЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ


Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на българското счетоводно законодателство в националната валута на Република България - български лев.
От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1. 95583 лева за 1 евро.
Точността на сумите представени във финансовия отчет е хиляди български лева.

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз. Финансовият отчет е изготвен и в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност, публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти. Всички Международни стандарти за финансови отчети са публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти, в сила за периода на изготвяне на тези и финансови отчети, са приети от Европейския съюз чрез процедура за одобрение, установена от Комисията на Европейския съюз.


Дружеството изготвя и годишни финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и одобрени от Европейския съюз. В тях инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и оповестени в съответствие с МСС 27 годишни и индивидуални финансови отчети.
Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие, което предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще.
Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО, изисква употребата на счетоводни приблизителни оценки. Когато е прилагало счетоводната политика, ръководството се е основавало на собствената си преценка.

При прилагане счетоводна политика със задна дата, при преизчисляване на статии (грешки) със задна дата или когато се прекласифицират статии във финансовите отчети, се представят три отчета за финансово състояние и два от всички други отчети, и свързаните с тях пояснителни приложения.ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ


Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).
Приложими за Дружеството са следните Международни стандарти и практики:

Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО)

МСФО 7 Финансови инструменти: оповестявания.Международни счетоводни стандарти (МСС)

МСС 1 Представяне на финансови отчети.

МСС 7 Отчет за паричните потоци.

МСС 8 Счетоводна политика, промени в приблизителните счетоводни оценки и грешки.

МСС 10 Събития след датата на отчетния период.

МСС 12 Данъци върху дохода.

МСС 16 Имоти, машини и съоръжения.

МСС 18 Приходи.

МСС 19 Доходи на наети лица.

МСС 21 Ефекти от промени във валутните курсове.

МСС 23 Разходи по заеми.

МСС 24 Оповестяване на свързани лица.

МСС 27 Индивидуални финансови отчети.

МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия.

МСС 31 Дялове в съвместни предприятия.

МСС 32 Финансови инструменти: представяне.

МСС 33 Доходи на акция.

МСС 34 Междинно финансово отчитане.

МСС 36 Обезценка на активи.

МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи.

МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.


Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница